Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

II.1.2. Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy z partnerami strategicznymi – pilotaż 2

Ogłoszenie o konkursie

 • Nazwa: Program dofinansowania trwających przedsięwzięć naukowych i dydaktycznych w instytucjach partnerskich o znaczeniu strategicznym – dofinansowanie kosztów podróży (program pilotażowy)
 • Cel: dofinansowanie kosztów podróży przedstawicieli UW do strategicznych instytucji partnerskich, w celu nawiązania lub wzmocnienia współpracy o znaczeniu strategicznym
 • Wnioskodawca: przedstawiciele UW wyznaczeni przez jednostkę ubiegającą się o finansowanie
 • Data ogłoszenia konkursu: 03.11.2022
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 03.11.2022
 • Zakończenie naboru wniosków: 28.02.2023, godz. 16:00
 • Budżet konkursu: 200 000 300 000 PLN
 • Budżet projektu: max. 50 000 PLN
 • Sposób składania wniosków: osobiście lub pocztą (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Biuro Współpracy z Zagranicą UW, Krakowskie Przedmieście 26/28, Stara BUW, pokój nr 207 lub e-mail na adres international@adm.uw.edu.pl
RegulaminPytania i odpowiedziWyniki

Regulamin programu dofinansowania trwających przedsięwzięć naukowych i dydaktycznych w instytucjach partnerskich o znaczeniu strategicznym – dofinansowanie kosztów podróży (program pilotażowy)

Treść dostępna jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Prosimy zaloguj się...

Pytania i odpowiedzi

Nie ma zamkniętej listy strategicznych instytucji partnerskich UW. Zgodnie z zasadami Programu instytucję partnerską jednostka wskazuje samodzielnie, uzasadniając jej strategiczne znaczenie dla jednostki/Uniwersytetu. Należy opisać istniejącą/ planowaną współpracę z daną instytucją, w tym takie inicjatywy jak: tworzenie wspólnych zespołów naukowych, wspólne ubieganie się o granty, współprowadzenie centrów badawczych i dydaktycznych, tworzenie innowacyjnych programów nauczania i służących podnoszeniu kompetencji, współpromotorstwo, wymiana kadry naukowej, administracyjnej, technicznej. Należy także zwrócić uwagę na trwałość współpracy.

Za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej można złożyć więcej niż jeden wniosek w ramach konkursu, natomiast decyzję o przyznaniu finansowania na więcej niż jeden wyjazd podejmie Komisja oceniająca.

Jeśli jest to jeden wyjazd obejmujący więcej niż jedną instytucję (które np. są położone blisko siebie) w ramach jednego budżetu (do 50 000 zł) – to tak. Jeśli byłyby to oddzielne wyjazdy, w różnych terminach – należy przygotować drugi wniosek.

Wymagane dokumenty:

 • oryginalny wniosek o dofinansowanie kosztów podróży i pobytu, zaakceptowany przez kierownika jednostki organizacyjnej, w tym opis strategicznego znaczenia współpracy z partnerską instytucją goszczącą;
 • potwierdzenie przyjęcia ze strony partnerskiej instytucji goszczącej wraz z zatwierdzeniem proponowanych dat i celów wizyty (może być skan);
 • budżet zawierający uzasadnione i kwalifikowalne koszty związane z podróżą i pobytem, nieprzekraczający 50 000 zł w ramach jednego wniosku.

Wniosek i przykładowe pismo od partnerskiej instytucji goszczącej stanowią załączniki do informacji o konkursie na stronie IDUB.

Nie, nie ma oddzielnego formularza budżetu. Należy wpisać wyliczenia związane z podróżą dla wszystkich uczestników delegacji we wniosku (punkt 10). Wyliczeń tych należy dokonać zgodnie z zasadami dotyczącymi podróży służbowych, obowiązującymi na UW na podstawie Zarządzenia nr 28 Rektora UW z 25 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji o szczegółowych zasadach, regulujących wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów, studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz trybie ich rozliczania” oraz rozporządzenia Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. W przypadku podróży samochodem zastosowanie ma Zarządzenie nr 61 Rektora UW z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzania dodatkowych badań pracowników wykorzystujących samochody służbowe lub prywatne do celów służbowych na Uniwersytecie Warszawskim.

Tak, mogą być to także pracownicy UW niebędący pracownikami naukowymi/dydaktycznymi, a w uzasadnionych przypadkach – również doktoranci/studenci UW, związani z realizacją przedsięwzięcia. Mogą być to także osoby współpracujące z UW na podstawie umów cywilno-prawnych. We wniosku należy opisać ich role w danym przedsięwzięciu. W przypadku włączania w prace studentów/doktorantów należy w pierwszej kolejności rozważyć możliwość uzyskania przez nich finansowania przeznaczonego specjalnie na wyjazdy studentów/doktorantów w ramach innych działań IDUB czy ZIP. Program jest przede wszystkim przeznaczony dla pracowników.

Tak, lecz w takim przypadku wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wniosek musi być podpisany przez kierownika jednostki organizacyjnej.

Kryteria obejmują: prestiż partnerskiej instytucji goszczącej i jej osiągnięcia w dziedzinie wnioskodawcy; jakość planowanej/ dotychczasowej współpracy z partnerską instytucją goszczącą; jakość i trwałość przewidywanych wspólnych inicjatyw.

Wnioski podlegać będą także ocenie technicznej: sprawdzana będzie ich kompletność i zgodność z Regulaminem Programu.

Tak, takie zmiany są możliwe, jednakże wymagają ustalenia z Biurem IDUB oraz pod warunkiem, że przyznany budżet nie zostanie przekroczony i termin realizacji wizyty zmieści się w ramach czasowych Programu.

Nie. Koszty projektu nie mogą przekroczyć budżetu wskazanego we wniosku o dofinansowanie i zatwierdzonego przez Kierownika Programu. W takim przypadku koszty przekraczające przyznane dofinansowanie mogą zostać pokryte ze środków własnych jednostki bądź można wprowadzić redukcje wydatków.

 • Jednostka wnioskująca: Wydział Pedagogiczny
  Instytucja partnerska: Universidad de Alcalá
  Wysokość dofinansowania: 5 426,39 zł
 • Jednostka wnioskująca: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
  Instytucja partnerska: Australian National University, Victoria University of Wellington
  Wysokość dofinansowania: 47 287,00 zł
 • Jednostka wnioskująca: Wydział Geologii
  Instytucja partnerska: Vietnam Institute of Geosciences and Mineral Resources (VIGMR)
  Wysokość dofinansowania: 17 262,00 zł
 • Jednostka wnioskująca: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  Instytucja partnerska: Institut national de l’information géographique et forestière (IGN), Francja
  Wysokość dofinansowania: 22 856,96 zł
 • Jednostka wnioskująca: Ośrodek Studiów Amerykańskich
  Instytucja partnerska: Oregon State University, Stany Zjednoczone
  Wysokość dofinansowania: 14 562,23 zł
 • Jednostka wnioskująca: Wydział Biologii
  Instytucja partnerska: Narodowy Uniwersytet Uzbekistanu (NUU), Uzbekistan
  Wysokość dofinansowania: 35 788,00 zł
 • Jednostka wnioskująca: Centrum Europejskie
  Instytucja partnerska: University of Montenegro, University of Donja Gorica, Think-tank Atlantic Council of Montenegro, Czarnogóra
  Wysokość dofinansowania: 22 783,72 zł
 • Jednostka wnioskująca: Wydział Biologii, Ogród Botaniczny
  Instytucja partnerska: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Meksyk
  Wysokość dofinansowania: 10 985,00 zł
 • Jednostka wnioskująca: Wydział Psychologii
  Instytucja partnerska: Pädagogische Hochschule Tirol, Austria
  Wysokość dofinansowania: 13 237,80 zł
 • Jednostka wnioskująca: Wydział Archeologii
  Instytucja partnerska: Pontificia Universidad Catolica del Peru, Peru
  Wysokość dofinansowania: 33 910,00 zł
 • Jednostka wnioskująca: Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej
  Instytucja partnerska: National Corporation for Antiquities and Museums, Sudan
  Wysokość dofinansowania: 18 960,00 zł
 • Jednostka wnioskująca: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  Instytucja partnerska: Universidad de Manizales, Kolumbia
  Wysokość dofinansowania: 48 229,50 zł