Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

POB I: Badania dla Ziemi

Priorytetowy obszar badawczy nr 1 „Badania dla Ziemi” to zintegrowane multidyscyplinarne podejście do identyfikacji zagrożeń dla środowiska, bioróżnorodności, klimatu i zdrowia oraz poszukiwanie rozwiązań, które można będzie wdrożyć i które będą służyły całemu społeczeństwu. Działania przewidziane w tym obszarze jest odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata, takie jak np. choroby cywilizacyjne, nowe mikrozanieczyszczenia czy zmiany klimatyczne.

Przykładowe dziedziny nauki i dyscypliny naukowe związane z POB

 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki biologiczne
  • nauki chemiczne
  • nauki fizyczne
  • nauki o Ziemi i środowisku
 • Dziedzina nauk społecznych
  • ekonomia i finanse
  • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
  • nauki socjologiczne

Powyższa lista nie wyklucza innych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, które mogłyby wpisać się w Priorytetowy Obszar Badawczy I.

Działania

W trakcie realizacji POB nr 1 zaplanowano działania specyficzne dla tego obszaru jak również wykorzystanie wielu działań ogólnouniwersyteckich uwzględnionych we wniosku. Realizacja wszystkich zamierzonych działań wymaga nie tylko rozbudowy infrastruktury i dofinansowania grup badawczych zaangażowanych w realizację poszczególnych działań, ale także stworzenia nowego modelu kształcenia młodych naukowców w odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata.

Utworzenie centrum ekspercko-badawczego w Białowieskiej Stacji Geobotanicznej UW

W ramach tego działania zostanie stworzony ośrodek naukowy, który przyczyni się do budowania międzynarodowej sieci badawczej skupionej wokół tematyki ekologii lasu i bioróżnorodności. Powstanie także bank nasion Puszczy Białowieskiej, który umożliwi zachowanie dla przyszłych pokoleń różnorodności biologicznej tego obszaru. — opis szczegółowy

kierownik: dr Patryk Czortek

Stworzenie trzech zespołów naukowych prowadzących badania z zakresu chorób cywilizacyjnych, nowych typów zanieczyszczeń środowiska oraz gospodarki o obiegu zamkniętym

W ramach tego działania powołane zespoły będą prowadziły badania w zakresie obszarów kluczowych dla ochrony środowiska i zachowania zasobów naturalnych; prewencji, diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych oraz gospodarki o obiegu zamkniętym ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie magazynowania energii. Zespoły będą kierowane przez naukowców zrekrutowanych w konkursach międzynarodowych. Ich zadaniem będzie prowadzenie badań w danym obszarze, składanie wniosków o finansowanie zewnętrzne oraz nawiązanie współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi. Stworzone zespoły będą realizowały nowatorskie badania, dzięki którym Uniwersytet Warszawski stanie się inicjatorem przełomowych odkryć naukowych. Zwiększy to szansę umiędzynarodowienia obecnie trwających i przyszłych projektów oraz uczyni Uniwersytet Warszawski bardziej rozpoznawanym na międzynarodowej arenie naukowej, poprzez silniejsze zaakcentowanie jego pozycji w badaniach prowadzonych na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. — opis szczegółowy

kierownik: dr hab. Anna Ajduk

Uruchomienie nowego kierunku studiów „Radiogenomika”

Utworzony interdyscyplinarny kierunek studiów II stopnia będzie łączył wiedzę z nauk ścisłych i medycyny, szczególnie w zakresie genetyki. Współczesna medycyna nieuchronnie kieruje się w stronę medycyny spersonalizowanej, tj. dopasowanej do potrzeb konkretnego pacjenta. Ryzyko chorób serca, nowotworów, chorób neurologicznych czy też reakcja na leczenie – to wszystko jest zapisane w genach każdego człowieka. Wobec tego niezwykle ważne jest kształcenie, które będzie integrowało wiedzę z konkretnej specjalności medycznej ze znajomością genetycznego podłoża chorób człowieka. Powstanie tego kierunku przyczyni się do wzmacniania potencjału naukowego studentów, którzy w przyszłości, jako młodzi badacze, będą rozwijali techniki leczenia spersonalizowanego. Uruchomienie kierunku studiów „Radiogenomika” będzie możliwe dzięki współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz klinikami diagnostycznymi wykonującymi badania metodami MRI, CT, PE, SPECT. — opis szczegółowy

kierownik: dr hab. Marek Pruszyński

Wzmocnienie potencjału Core Facility na Kampusie Ochota

Celem tego działania jest zwiększenie możliwości wykorzystania infrastruktury badawczej kampusu poprzez zatrudnienie większej liczby doświadczonych specjalistów wyszkolonych w obsłudze unikatowej aparatury oraz unowocześnienie infrastruktury badawczej co będzie się wiązało z rozbudową już istniejących laboratoriów specjalistycznych jak też utworzeniem nowych. Pozwoli to na prowadzenie przełomowych badań związanych z ochroną środowiska, rozwojem terapii medycznych czy opracowaniem nowych źródeł energii. — opis szczegółowy

kierownik: dr hab. Łukasz Dziewit

Zabezpieczenie na działalność patentową i publikacyjną

Działanie to ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na działalność patentową oraz publikacyjną pracowników prowadzących badania na Uniwersytecie Warszawskim. Wyodrębnienie działania jest związane ze wzmocnieniem międzynarodowego obszaru ochrony patentowej i wynika ze strategii zakładającej zwiększenie liczby uzyskiwanych patentów, a więc możliwości komercjalizacji wyników badań. Skuteczne prowadzenie polityki patentowej dla najlepszych rozwiązań opracowanych w ramach działalności różnych jednostek Uniwersytetu Warszawskiego ułatwi procedurę wdrażania tych wyników. — opis szczegółowy

kierownik: dr hab. Zbigniew Rogulski

Członkowie Komitetu Koordynacyjnego

Prezentacje