Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

I.4.1. Wzmocnienie potencjału Core Facility na Kampusie Ochota

Zasady konkursuKomisja konkursowaWnioski zakwalifikowane do finansowania
Errata 2
W sekcji Harmonogram konkursu zmieniony został pkt. 2:

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 02.2021 r.

na:

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do końca 03.2021 r.

Poniżej wersja poprawiona.

Errata
W załączniku 4 zmieniono ostatnie zdanie:

Ostateczna ocena rozmowy kwalifikacyjnej zawiera się przedziale 0-5 punktów i jest średnią arytmetyczną ocen wszystkich członków komisji.

na zdanie:

Ostateczna ocena rozmowy kwalifikacyjnej zawiera się przedziale 0-10 punktów i jest średnią arytmetyczną ocen wszystkich członków komisji.

Poniżej wersja poprawiona.

Zasady konkursu na wyłonienie projektów na zakup lub wytworzenie infrastruktury badawczej

Cel

Celem konkursu jest wyłonienie projektów na zakup lub wytworzenie infrastruktury badawczej (oraz wdrożenie jej do użytku) trwale zwiększającej potencjał badawczy Uniwersytetu Warszawskiego, realizowanych, w ramach Działania I.4.1 „Zwiększenie potencjału Core-Facility na Kampusie Ochota” w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Uniwersytecie Warszawskim (Program).

Wnioskodawcy

 • Wnioski w konkursie mogą składać wszyscy pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego.

Zakładane rezultaty

 • Wzmocnienie potencjału kluczowej infrastruktury badawczej na Kampusie Ochota.

Kwota dofinansowania

 • Finansowanie ze środków Programu dla pojedynczego projektu nie może przekroczyć 5 000 000 zł.
 • Całkowity budżet konkursu wynosi 10 000 000 zł.

Okres finansowania

 • Wydatkowanie przyznanych środków musi rozpocząć się w ciągu 12 miesięcy od daty decyzji o finansowaniu projektu.
 • Projekt nie może trwać dłużej niż do 28 lutego 2023 r.

Procedura składania wniosków

 • Wnioski w konkursie składa się poprzez formularz dostępny na stronie  https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl stanowiący załącznik 1 do niniejszych zasad.
 • Wnioski składane są w języku angielskim.
 • Wniosek musi zostać zaakceptowany i podpisany przez Kierownika Jednostki organizacyjnej, w której ma być realizowany projekt. Zaakceptowany i podpisany wniosek należy przesłać pocztą elektroniczną pod adres: infrastruktura_idub@uw.edu.pl
 • Wnioskodawca ma możliwość wycofania  wniosku na każdym etapie konkursu.

Komisja konkursowa

 • Skład i tryb powoływania komisji konkursowej oraz zasady jej pracy określa załącznik 2 do niniejszych zasad.

Procedura konkursowa

Konkurs składa się z trzech etapów:

Etap I  – „konsultacje społeczne”

 • Społeczność Uniwersytetu Warszawskiego jest informowana o złożonych wnioskach poprzez opublikowanie na stronie internetowej IDUB https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/i-4-1/ następujących informacji o wnioskach:
  • tytułu projektu,
  • autora projektu,
  • adresu e-mail autora projektu,
  • jednostki organizacyjnej UW koordynującej projekt,
  • skróconego opisu projektu (wskazanego przez autora jako podlegającego upublicznieniu),
  • listy grup badawczych zainteresowanych realizacją projektu,
  • całkowitego budżetu projektu.
 • W terminie 14 dni od daty opublikowania powyższych informacji:
  • członkowie społeczności Uniwersytetu Warszawskiego mogą zgłaszać sugestie i wyrażać swoje zainteresowanie projektem kontaktując się bezpośrednio z autorem projektu lub Kierownikiem Działania I.4.1 (ldziewit@biol.uw.edu.pl);
  • wnioskodawca może zmodyfikować projekt (w tym budżet projektu). W szczególności możliwe jest scalenie dwóch podobnych wniosków oraz pozyskanie nowych interesariuszy.

Etap II – ocena złożonych wniosków

 • Złożone wnioski są oceniane przez komisję konkursową według kryteriów stanowiących załącznik 3 do niniejszych zasad.
 • Warunkiem zakwalifikowania się do następnego etapu konkursu jest uzyskanie 51% punktów w II etapie konkursu.
 • Następnie sporządzana jest lista wniosków zakwalifikowanych do III etapu konkursu, która zostanie opublikowana na stronie  https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl
 • Dodatkowo wyniki II etapu konkursu zostaną przesłane wnioskodawcom indywidualnie na podane we wniosku adresy mailowe w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia II etapu konkursu.

Etap III – rozmowa kwalifikacyjna

 • W III etapie konkursu przeprowadzane są rozmowy kwalifikacyjne z Wnioskodawcami, podczas których Wnioskodawca prezentuje projekt przed komisją konkursową i odpowiada na jej pytania.
 • Kryteria oceny w III etapie stanowi załącznik 4 do niniejszych zasad.
 • Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest w języku angielskim, w formie telekonferencji lub stacjonarnie.
 • Warunkiem koniecznym uzyskania dofinansowania projektu jest uzyskanie minimum 51% punktów w III etapie konkursu.
 • Po III etapie konkursu zostanie sporządzona lista rankingowa wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.
 • Wyniki III etapu konkursu zostaną ogłoszone w terminie 10 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej  https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl
 • Dodatkowo wyniki III etapu konkursu zostaną przesłane wnioskodawcom indywidualnie na podane we wniosku adresy mailowe w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia III etapu konkursu.

Procedura odwoławcza

 • Wnioskodawca ma możliwość odwołania się od negatywnej decyzji komisji konkursowej w sprawie wyników konkursu po każdym z jego etapów zgodnie z zasadami określonymi w załączniku 5 do niniejszych zasad.

Rozstrzygnięcie konkursu

 • Komisja konkursowa, po rozpatrzeniu odwołań, ustala listę rankingową projektów, wskazując projekty, którym przyznano finansowanie. Decyzję o przyznaniu finansowania otrzymuje wnioskodawca oraz przesyłana jest ona do wiadomości kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, gdzie ten projekt będzie realizowany. Kierownik jednostki organizacyjnej jest zobowiązany (w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia) do przedstawienia Kierownikowi Działania I.4.1 oświadczenia o zapewnianiu środków na utrzymanie infrastruktury.
 • Rozstrzygnięcie o przyznaniu finansowania podpisuje Kierownik Programu na wniosek Kierownika Działania I.4.1. W razie rezygnacji lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających realizację projektu zakwalifikowanego do finansowania, Uniwersytet zastrzega sobie prawo do przyznania finansowania projektowi sklasyfikowanemu na kolejnej pozycji listy rankingowej.
 • Ostateczne wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl w terminie 40 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

Harmonogram konkursu

 1. Termin składania wniosków: od 02.11.2020 do 06.12.2020. Wnioski niekompletne lub te, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do końca 03.2021 r.

Rozliczenie

Realizacja projektu podlega rozliczeniu merytorycznemu i finansowemu. Wykonawca projektu składa Kierownikowi Działania I.4.1 następujące dokumenty:

 1. sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu,
 2. zestawienie poniesionych kosztów z realizacji zadań (według kategorii oraz w układzie planowane-wydatkowane), podpisane przez Pełnomocnika Kwestora jednostki organizacyjnej UW, w której realizowany jest projekt oraz osoby z tej jednostki pełniącej rolę kierownika projektu (w terminie 30 dni od daty zakończenia projektu).

Informacje uzupełniające

 • Poprzez infrastrukturę badawczą należy rozumieć – obiekty, zasoby i powiązane z nimi usługi, które są  wykorzystywane  przez  środowisko  naukowe  do  prowadzenia  badań
 • Kosztami niekwalifikowalnymi są koszty utrzymania infrastruktury oraz koszty osobowe związane z obsługą infrastruktury.
 • Komisja konkursowa zamyka postępowanie konkursowe w przypadku:
  • braku zgłoszonych wniosków spełniających warunki formalne,
  • nieosiągnięcia minimalnej liczby punktów możliwych do zdobycia na II etapie konkursu lub III etapie konkursu przez żaden ze złożonych wniosków.
 • Kierownik Programu zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu bez podania przyczyny.
 • Zgodnie z zasadami konkursu, rezultatem projektu może być tylko zakup lub wytworzenie infrastruktury przeznaczonej wyłącznie do celów badawczych (nie związanych z działalnością opodatkowaną).
 • Infrastruktura finansowana z IDUB musi być odpowiednio oznaczona z podaniem źródła finansowania. Dostęp do takiego urządzenia/infrastruktury, na uzgodnionych zasadach, będą mieć także pracownicy/zespoły badawcze z innych jednostek organizacyjnych UW niż ta, która przyjęła na stan dane urządzenie/infrastrukturę.

Załączniki

pobierz (MS Word, < 1MB)

Informacja: Nastąpiła zmiana kształtu formularza – został uzupełniony o logotypy UW i IDUB. Prosimy o korzystanie z aktualnej wersji. (Niemniej wnioski wcześniej wypełnione i złożone na poprzedniej wersji formularza również będą akceptowane.)

 1. Skład i tryb powoływania komisji konkursowej
  1. Komisję konkursową i jej przewodniczącego powołuje Kierownik Programu.
  2. W skład komisji konkursowej wchodzi co najmniej 5 osób o uznanym międzynarodowo dorobku naukowym, przy czym co najmniej 2 osoby muszą być zatrudnione w różnych zagranicznych ośrodkach naukowych.
  3. Skład komisji konkursowej niezwłocznie po jej powołaniu zostaje podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Inicjatywy Doskonałości https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl.
  4. Przewodniczący komisji konkursowej wyłącza ze składu komisji konkursowej na czas rozpatrywania danego wniosku członka komisji konkursowej w stosunku, do którego mogą zachodzić uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności i obiektywności względem wnioskodawcy przystępującego do konkursu, a w szczególności, jeśli:
   • jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie aplikującego;
   • jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z aplikującym;
   • pozostaje z aplikującym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tego członka komisji konkursowej.
  5. Członek komisji konkursowej przed rozpoczęciem oceny wniosków informuje komisję konkursową o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w pkt. powyższym.
  6. Członek komisji konkursowej wyłączony od oceny kandydata nie bierze udziału w jego ocenie oraz na czas jej dokonywania opuszcza pomieszczenie obrad komisji. Wyłączenie członka komisji konkursowej od oceny danego aplikującego odnotowuje się w protokole z posiedzenia zespołu wraz z podaniem przyczyny wyłączenia.
 2. Zasady pracy komisji konkursowej
  1. Posiedzenia Komisji konkursowej zwołuje przewodniczący komisji konkursowej.
  2. Komisja konkursowa obraduje w pełnym składzie. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka komisji konkursowej jej skład zostanie uzupełniony. W przypadku, gdy w stosunku do członka komisji konkursowej mogą zachodzić uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności i obiektywności względem wnioskodawcy, komisja konkursowa obraduje w pełnym składzie, pomniejszonym o członka komisji konkursowej względem, którego zachodzą powyższe okoliczności.
  3. Dopuszcza się możliwość udziału członków komisji konkursowej w jej posiedzeniach za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (telekonferencja lub wideokonferencja).
  4. Z posiedzeń komisji konkursowej sporządza się protokół.
  5. Na protokole z posiedzeń komisji konkursowej dopuszcza się składanie podpisów w trybie obiegowym oraz podpisów elektronicznych.
  6. Kopia protokołu podpisywana jest przez przewodniczącego komisji konkursowej i pozostałych członków komisji, którzy brali udział w posiedzeniu w terminie 14 dni liczonym od dnia zakończenia konkursu i zostanie przekazana do Biura Koordynującego IDUB w celu archiwizacji.
  7. Obsługę administracyjno-techniczną komisji konkursowej zapewniają Kierownicy Działania I.4.1 i I.4.2, którzy uczestniczą w posiedzeniach komisji konkursowej bez prawa głosu.
  8. Kierownik Działania I.4.1 pełni funkcję sekretarza komisji konkursowej. Sekretarz sporządza protokół z przebiegu prac komisji.
 1. Ocena projektu w kontekście istniejącej infrastruktury oraz struktury organizacyjnej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego, w której projekt będzie realizowany.
 2. Przy ocenie projektu bierze się pod uwagę:

1. Evaluation of the project proposal – 50% of the final score.

(Proposal of the development of the infrastructure in relation to general needs in the Ochota campus of University of Warsaw. The applicant is obligated to present the list of potential stakeholders.)

Scoring:

 • Excellent project – 9-10 points
  • Definition: A flawless project with substantial added value, addressing the existing needs of the broad community within the Ochota campus of University of Warsaw. Implementation of the project would directly contribute to high-impact researches.
 • Very good project – 7-8 points
  • Definition: A very good project with clear added value, addressing the existing needs of the broad community within the Ochota campus of University of Warsaw. Implementation of the project would increase potential for high-impact researches.
 • Good project – 5-6 points
  • Definition: A good project with some added value, addressing the potential needs within the Ochota campus of University of Warsaw, currently desired by few research groups. Implementation of the project would increase or preserve existing potential for high-impact researches.
 • Mediocre project – 3-4 points
  • Definition: A mediocre project, with little benefit to the community within the Ochota campus of University of Warsaw. Implementation of the project would marginally increase or preserve existing potential for high-impact researches.
 • Poor project – 1-2 point
  • Definition: A poor project with no prospects for benefit to the community within the Ochota campus of University of Warsaw. The outcome may only preserve existing potential for high-impact researches.
 • Lack of the project description – 0 points

2. Perspectives for long-term maintenance of the project results after the ending of the IDUB programme – 25% of the final score.

Scoring:

 • Very good – 7-10 points
 • Good – 4-6 points
 • Poor – 1-3 points
 • None – 0 points

3. Relevance of costs – 25% of the final score.

Detailed calculation and justification of costs.

Scoring:

 • All costs are justified and well calculated – 7-10 points
 • Majority of costs are justified, however the calculations of some costs is questionable and they may be not obligatory for the project implementation– 4-6 points
 • Many (but not all) costs are questionable and their justification is not fully convincing – 1-3 points
 • Lack of justification or all costs are clearly not calculated correctly – 0 points
 1. Rozmowa kwalifikacyjna zawiera prezentację przedstawiającą projekt, która nie stanowi jednak dokładnego powtórzenia tego, co zostało zapisane w projekcie. Jej celem jest przedstawienie zagadnienia badawczego oraz osadzenia go w szerszym kontekście.
 2. W III etapie konkursu stosuje się następujące kryteria oceny projektów:

Scoring:

 • Excellent project – 9-10 points
  • Definition: An excellent project as assumed based on its presentation, directly showing the project’s substantial added value. Project addresses the existing and possibly future needs of the broad community within the Ochota campus of University of Warsaw. Implementation of the project will directly contribute to significant increase of the high-impact researches. All costs are fully justified and well calculated. Perspectives for long-term maintenance of the project results after the ending of the IDUB programme are excellent.
 • Very good project – 7-8 points
  • Definition: A very good project as assumed based on its presentation, showing the project’s added value. Project addresses the existing needs of the broad community within the Ochota campus of University of Warsaw. Implementation of the project wwill increase the potential for high-impact researches. All costs are fully justified and well calculated. Perspectives for long-term maintenance of the project results after the ending of the IDUB programme are good.
 • Good project – 5-6 points
  • Definition: A good project as assumed based on its presentation, showing the project’s overall value. Project addresses the potential needs within the Ochota campus of University of Warsaw, currently desired by few research groups. Implementation of the project will potentially increase, but rather preserve existing potential for high-impact researches. Majority of costs are well justified. Perspectives for long-term maintenance of the project results after the ending of the IDUB programme are good.
 • Mediocre project – 3-4 points
  • Definition: A mediocre project as assumed based on its presentation, showing a limited benefit of the project to the community within the Ochota campus of University of Warsaw. Implementation of the project will only preserve existing potential for high-impact researches. Calculation of costs is in many points questionable. Perspectives for long-term maintenance of the project results after the ending of the IDUB programme are poor.
 • Poor project – 1-2 point
  • Definition: A poor project as assumed based on its presentation showing highly limited benefits to the community within the Ochota campus of University of Warsaw. The outcome of the project may only preserve existing potential for mediocre-impact researches. Costs are not justified. Perspectives for long-term maintenance of the project results after the ending of the IDUB programme are poor.
 • Lack of the project presentation – 0 points

Ostateczna ocena rozmowy kwalifikacyjnej zawiera się przedziale 0-10 punktów i jest średnią arytmetyczną ocen wszystkich członków komisji.

 1. Odwołanie od decyzji komisji konkursowej przysługuje wnioskodawcy wyłącznie w przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych. Uchybienia natury formalnej oznaczają błędy w postępowaniu konkursowym oparte na niezastosowaniu lub błędnym zastosowaniu zasad określających sposób przeprowadzenia oceny wniosków w konkursie.
 2. Uczestnik konkursu ma prawo odwołania się od decyzji komisji konkursowej po każdym etapie konkursu.
 3. Odwołanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej w języku angielskim i złożone komisji konkursowej na adres infrastruktura_idub@uw.edu.pl, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o negatywnej decyzji o wynikach konkursu, tj. ogłoszenia listy laureatów po danym etapie konkursu. Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie.
 4. Komisja konkursowa ma obowiązek rozpatrzenia odwołania w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. Z posiedzenia komisji konkursowej sporządza się protokół, który podpisują jej członkowie.
 5. W przypadku pozytywnej decyzji o zmianie wyników konkursu, komisja konkursowa aktualizuje listę rankingową projektów po danym etapie konkursu.
 6. Decyzje w sprawie odwołań podjęte przez komisję konkursową są ostateczne.

Komisja konkursowa

 • CNBCh – mgr Konrad Zawadzki (przewodniczący)
 • Wydział Biologii – dr hab. Łukasz Drewniak, prof. ucz.
 • Wydział Chemii – prof. dr hab. Sławomir Filipek
 • Wydział Fizyki – prof. dr hab. Andrzej Wysmołek
 • Wydział Geologii – prof. dr hab. Bogusław Bagiński
 • Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki – prof. dr hab. Piotr Sankowski
 • Wydział Psychologii – dr Dorota Karwowska
 • CeNT – dr hab. Krzysztof Kilian
 • Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów – dr hab. Leszek Próchniak
 • Ośrodek zagraniczny – dr Alessio Mengoni (University of Florence)
 • Ośrodek zagraniczny – dr Clement Faugeras (LNCMI, CNRS, Grenoble)

Wnioski zakwalifikowane do finansowania

(kolejność alfabetyczna)

 • prof. dr hab. Adam Babiński (Wydział Fizyki) – „Helium infrastructure for Ochota Campus” – kwota dofinasowania 5 000 000 zł
 • dr hab. Krzysztof Kobielak, prof. ucz. (Centrum Nowych Technologii, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Wydział Biologii) – „In vivo platform for research on genetically modified mouse models at Ochota Campus” – kwota dofinasowania 5 000 000 zł
 • dr Agata Królikowska (Wydział Chemii, Wydział Geologii) – „Combined SEM-Raman microscopy platform for correlative advanced material characterization and high-resolution imaging” – kwota dofinasowania 4 923 498 zł
 • prof. dr hab. Krzysztof Woźniak (Wydział Chemii, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Centrum Nowych Technologii) – „Infrastructure for Cryomicroscopy and Electron Diffraction Core Facility” – kwota dofinasowania 4 991 577,39 zł