Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

III.2.3. Uruchomienie nowego kierunku studiów II MU – „Radiogenomika” w ramach edukacji opartej na badaniach w POB 1

Realizacja celu IDUB

  • I. Zwiększenie wpływu działalności naukowej uczelni na rozwój światowej nauki
  • II. Wzmocnienie współpracy badawczej z instytucjami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej

Nazwa POB/Grupy działań

Opis działania

Cele

Utworzenie interdyscyplinarnych studiów II stopnia w oparciu o zasoby posiadane przez UW oraz WUM

Uzasadnienie

Współczesna medycyna nieuchronnie kieruje się w stronę medycyny personalizowanej, tj. dopasowanej do potrzeb konkretnego pacjenta. Ryzyko chorób serca, nowotworów, chorób neurologicznych czy też reakcja na leczenie – to wszystko jest zapisane w genach każdego człowieka, czyli instrukcjach opisujących funkcjonowanie całego jego organizmu. Genom (zestaw genów) człowieka został odczytany w 2003 roku i od tego czasu następuje intensywne splatanie medycyny z genetyką. Wydaje się zatem, że tworzenie nowych kierunków studiów, które będą integrowały wiedzę z konkretnej specjalności medycznej ze znajomością genetycznego podłoża chorób człowieka, jest podejściem niezwykle pożądanym i przyszłościowym. Wykorzystanie różnych technik obrazowania medycznego umożliwia pozyskiwanie informacji ilościowej w celu zrozumienia i poprawy dokładności prognoz wyników klinicznych. Taki kierunek byłby szczególnie interesujący dla lekarzy chcących się specjalizować w radiologii, czy też dla techników elektroradiologii. Równocześnie, może także otwierać nowe możliwości biologom, fizykom i chemikom, chcącym pracować w obszarze radiofarmacji.

Prowadzona działalność naukowa, posiadany potencjał ludzki oraz infrastruktura wskazują na celowość nawiązania współpracy pomiędzy wydziałami zlokalizowanymi na Kampusie Ochota (m.in. Chemii, Biologii, Fizyki, Matematyki i Informatyki) w celu stworzenia interdyscyplinarnych studiów II stopnia (docelowo również podyplomowych np. dla lekarzy radiologów) z zakresu radiogenomiki. Planowane do podjęcia działania wykonywane będą we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz klinikami diagnostycznymi wykonującymi badania metodami MRI, CT, PET, SPECT. Dzięki dotychczasowej współpracy z zagranicznymi jednostkami naukowymi studenci będą mogli stanowić część grupy badawczej w ramach wykonywanych zespołowych projektów studenckich. Szeroka współpraca zapewni również studentom bezpośredni dostęp do unikatowej i najnowocześniejszej aparatury naukowej i diagnostycznej.

Dedykowane do obszaru POB1 studia II stopnia, realizowane będą m.in. w oparciu o zajęcia prowadzone przez wykładowców zatrudnionych w wiodących na świecie ośrodkach naukowych, w tym z wykorzystaniem techniki e-learning. Otwarcie nowego kierunku studiów zainicjuje tworzenie interdyscyplinarnych zespołów naukowych prowadzących badania w zakresie radiogenomiki.

Dodatkowo, w ramach projektu planowane jest wdrożenie dla wyróżniających się studentów możliwości wyjazdu na krótkotrwałe staże naukowe, szkolenia specjalistyczne z zakresu badań przedklinicznych oraz międzynarodowe konferencje naukowe. Absolwenci nowego kierunku studiów będą posiadali unikatową/interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności praktyczne predysponującą ich do kontynuacji nauki w ramach szkół doktorskich a w przyszłości działalności naukowej. Zdobyty kontakt z pracownikami naukowymi zatrudnianymi w ośrodkach zagranicznych przełoży się na umiędzynarodowienie ich przyszłej pracy naukowej oraz zwiększy szanse na uzyskanie finasowania m.in. w ramach środków z budżetu na działalność badawczo-rozwojową UE.

Jednostka koordynująca działanie

  • Wydział Chemii

Jednostki zaangażowane w realizację działania

  • Wydział Biologii
  • Wydział Chemii
  • Wydział Fizyki
  • CeNT
  • CNBCh
  • ŚLCJ