Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

II.4.1. Organizacja kongresów międzynarodowych o znaczeniu światowym

Celem działania jest zorganizowanie na Uniwersytecie Warszawskim unikatowych w skali światowej konferencji i kongresów pod auspicjami m.in. prestiżowych stowarzyszeń czy sieci skupiających wybitnych naukowców z poszczególnych dziedzin. Kluczową kwestią dla zwiększenia rozpoznawalności UW na arenie międzynarodowej, w tym wyników badań prowadzonych na uczelni, jest dotarcie z nimi do jak najszerszego grona badaczy, w tym do tych, którzy są uznawani za światowych liderów. Należy również założyć, że wydarzenia okołokonferencyjne stworzą szansę pracownikom UW na nawiązywanie współpracy naukowej.

Errata
Zaktualizowany został załącznik 3.

Poniżej wersja poprawiona.

Zasady przyznawania środków

§ 1. Cel konkursu

 1. Celem konkursu jest zorganizowanie na Uniwersytecie Warszawskim konferencji i kongresów pod auspicjami w szczególności stowarzyszeń czy sieci skupiających naukowców z poszczególnych dziedzin nauki.
  Kluczową kwestią dla zwiększenia rozpoznawalności UW na arenie międzynarodowej, w tym wyników badań prowadzonych na uczelni, jest dotarcie z nimi do jak najszerszego grona badaczy, w tym do tych, którzy są światowymi liderami w swoich dziedzinach.
 2. W ramach konkursu wnioski można składać w ramach 5 ścieżek zgodnych z tematyką poszczególnych POBów:
  • Ścieżka 1 – POB I: Badania dla Ziemi
  • Ścieżka 2 – POB II: U podstaw mikro i makro świata
  • Ścieżka 3 – POB III: Wyzwanie petabajtów
  • Ścieżka 4 – POB IV: Przekraczanie granic humanistyki
  • Ścieżka 5 – POB V: W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań

§ 2. Zakładane rezultaty

Efektami kongresów powinny być publikacje w wydawnictwach lub specjalne wydania czasopism uznanych za najbardziej prestiżowe w danej dziedzinie. Wydarzeniom powinny towarzyszyć kampania medialna o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także otwarte wydarzenia popularyzujące naukę, co dodatkowo przyczyniać ma się do rozpoznawalności badań realizowanych przez środowiska UW.

§ 3. Wnioskodawcy

 1. Wnioski w konkursie mogą składać komitety organizacyjne kongresu .
 2. Za komitet organizacyjny uznaje się grupę osób, w skład której wchodzi co najmniej jeden pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, która będzie organizować kongres.
 3. Wniosek w imieniu komitetu organizacyjnego kongres składa osoba będąca pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego.
 4. Jednym z organizatorów kongresu musi być Uniwersytet Warszawski.

§ 4. Harmonogram konkursu

 1. Nabór wniosków od 15.02.2021 do 17.03.2021
 2. Wnioski złożone przed rozpoczęciem naboru lub po jego zakończeniu nie będą rozpatrywane.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 19.04.2021 r.

§ 5. Kwota dofinansowania

 1. Wysokość środków finansowych w ramach ścieżek finansowania:
  • Ścieżka 1 – POB I: Badania dla Ziemi – do 200.000,00 zł
  • Ścieżka 2 – POB II: U podstaw mikro i makro świata – do 200.000,00 zł
  • Ścieżka 3 – POB III: Wyzwanie petabajtów – do 200.000,00 zł
  • Ścieżka 4 – POB IV: Przekraczanie granic humanistyki – do 200.000,00 zł
  • Ścieżka 5 – POB V: W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań – do 200.000,00 zł
 2. Minimalna kwota dofinansowania jednego kongresu to 20.000,00 zł (nie dotyczy mniejszych konkursów temu dedykowana jest jedna ze ścieżek w Działaniu IV.3.1. Granty wewnętrzne Uniwersytetu Warszawskiego dla podniesienia potencjału badawczego pracowników).
 3. Wysokość środków, o które wnioskuje organizator nie może przekroczyć 70% łącznych planowanych kosztów realizacji kongresu.
 4. Przyznana kwota dofinansowania nie może ulec zwiększeniu.
 5. Środki niewykorzystane podlegają zwrotowi.

§ 6. Rozliczenie

 1. Przyznane dofinansowanie podlega rozliczeniu merytorycznemu i finansowemu w terminie 30 dni od daty zakończenia kongresu.
 2. Rozliczenie obejmuje sprawozdanie merytoryczne podpisane przez beneficjenta i Kierownika Jednostki organizacyjnej które otrzymała dofinansowanie oraz zestawienie poniesionych kosztów z realizacji zadań (według kategorii oraz w układzie planowane-wydatkowane), podpisane przez Pełnomocnika Kwestora jednostki organizacyjnej UW, w która otrzymała dofinansowanie.
 3. Wzór rozliczenia stanowi załącznik 3 do niniejszych zasad.

§ 7. Składanie wniosków

 1. Wnioski w konkursie składa się poprzez formularz dostępny na stronie internetowej IDUB: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl, stanowiący załącznik 1 do niniejszych zasad.
 2. Formularz aplikacyjny składany jest elektronicznie na adres konkursy.idub@uw.edu.pl, po uzyskaniu podpisu organizatora (po stronie UW) oraz Kierownika Jednostki organizacyjnej UW, która będzie odpowiedzialna za realizację kongresu. Akceptacja wniosku przez Kierownika Jednostki Organizacyjnej jest jednocześnie oświadczeniem o zapewnianiu środków na pokrycie wkładu własnego. Dopuszcza się kwalifikowany podpis elektroniczny, jak również potwierdzenie złożone z elektronicznej poczty uniwersyteckiej (na podst. Zarządzenia 279 Rektora UW z dn. 10.12.2020 r.).

§ 8. Ocena wniosku

 1. Złożone wnioski są oceniane przez komisję konkursową. Skład i tryb powoływania komisji konkursowej oraz zasady jej pracy określa załącznik 2 do niniejszych zasad.
 2. Komisja konkursowa ocenia wnioski według następujących kryteriów:
  1. uczestnictwo prelegentów o uznanym dorobku naukowym, nagradzanych za osiągnięcia naukowe,
  2. publikacja efektów w wydawnictwach lub specjalnych wydaniach czasopism uznanych za najbardziej prestiżowe w danej dziedzinie,
  3. prestiż przedsięwzięcia,
  4. poziom kompetencji i doświadczenia w organizację kongresu osób zaangażowanych w realizację projektu,
  5. zasadność planowanych kosztów w odniesieniu do przedmiotu i zakresu kongresu.

  — przydzielając od 0 do 5 punktów za każde kryterium. Punktację zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

 3. Warunkiem zarekomendowania przez komisję konkursową wniosku do dofinansowania jest uzyskanie minimum 2 pkt. za każde kryterium oraz minimum 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia.

§ 9. Rozstrzygnięcie

 1. Komisja konkursowa w terminie 30 dni od dnia zakończania naboru przedstawi Kierownikowi Programu wyniki oceny wniosków:
  1. zakwalifikowania do dofinansowania:
   • w wysokości wnioskowanej
   • przyznania środków finansowych w kwocie niższej niż wnioskowana
  2. niezakwalifikowania do finansowania.
 2. Decyzję o przyznaniu finansowania podejmuje Kierownik Programu na wniosek Kierownika Działania, na podstawie rekomendacji komisji konkursowej.
 3. W razie rezygnacji lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających realizację projektu zakwalifikowanego do finansowania – zgłoszonych przez wnioskodawcę w terminie 7 dni od przyznania finansowania – Uniwersytet Warszawski zastrzega sobie prawo do przyznania finansowania projektowi sklasyfikowanemu na kolejnej pozycji listy rankingowej.
 4. Lista projektów (stopień naukowy, imię, nazwisko oraz jednostka organizacyjna wnioskodawcy; tytuł i kwota projektu), które uzyskają dofinansowanie zostanie opublikowana na stronie internetowej IDUB.
 5. Decyzję o przyznaniu finansowania otrzymuje wnioskodawca oraz przesyłana jest ona do wiadomości kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, w której ten projekt będzie realizowany.

§ 10. Informacje uzupełniające

 1. Komisja konkursowa zamyka postępowanie konkursowe w przypadku:
  1. braku zgłoszonych wniosków spełniających warunki formalne,
  2. braku wniosków rekomendowanych przez komisję konkursową wniosku do dofinansowania ze względu na nieuzyskanie minimalnej liczby punktów na etapie oceny.
 2. Kierownik Programu w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu bez podania przyczyny. Informacja o anulowaniu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej IDUB.
 3. Osobą kontaktową w sprawie konkursu jest mgr Agnieszka Maciejewska (amaciejewska@uw.edu.pl)
 4. Przykłady kosztów, na które można uzyskać dofinansowanie:
  1. materiały promocyjne,
  2. stworzenie strony internetowej,
  3. koszty związane z zaproszeniem prelegentów, którzy biorą aktywny udział w konferencji (bilety, diety, nocleg),
  4. wynajem sal,
  5. koszty wydania publikacji pokonferencyjnych, w tym open access tych publikacji,
  6. opłaty manipulacyjne, administracyjne i bankowe,
  7. koszty platformy streamingowej.
 5. Koszty nie dopuszczalne do dofinansowania:
  1. koszty wynagrodzeń, z zastrzeżeniem ust. 4 lit. c,
  2. zakupy środków trwałych,
  3. catering i usługi gastronomiczne (analogicznie do ścieżki finansowania w mikrograntach),
  4. koszty dodatkowych „atrakcji” (wycieczki, bilety wstępu itp.),
  5. koszty remontów i dostosowania pomieszczeń.
 6. W przypadku uzyskania dofinansowania ze środków IDUB, organizatorzy muszą zapewnić bezpłatny udział pracowników i doktorantów UW.

Skład i tryb powoływania komisji konkursowej

 1. Komisję konkursową i jej Przewodniczącego powołuje Kierownik Programu IDUB.
 2. W skład komisji konkursowej wchodzą
  1. Kierownik Działania jako Przewodniczący komisji konkursowej,
  2. co najmniej po jednym reprezentancie z każdego POB.
 3. Przewodniczący komisji konkursowej wyłącza z udziału w pracach komisji konkursowej na czas rozpatrywania danego wniosku członka komisji konkursowej w stosunku, do którego mogą zachodzić uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności i obiektywności względem wnioskodawcy przystępującego do konkursu, a w szczególności, jeśli:
  1. jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie aplikującego;
  2. jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z aplikującym;
  3. pozostaje z aplikującym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tego członka.
 4. Członek komisji konkursowej przed rozpoczęciem oceny wniosków informuje komisję konkursową o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w punkcie 3 powyższym.
 5. Członek komisji konkursowej wyłączony od oceny kandydata nie bierze udziału w jego ocenie oraz na czas jej dokonywania opuszcza pomieszczenie obrad komisji. Wyłączenie członka komisji konkursowej od oceny danego aplikującego odnotowuje się w protokole z posiedzenia komisji konkursowej wraz z podaniem przyczyny wyłączenia.

Zasady pracy komisji konkursowej

 1. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący komisji konkursowej.
 2. Komisja konkursowa obraduje w pełnym składzie. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka komisji konkursowej jej skład zostanie uzupełniony. W przypadku, gdy w stosunku do członka komisji konkursowej mogą zachodzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności lub obiektywności, komisja obraduje w pełnym składzie, pomniejszonym o członka komisji, względem którego zachodzą powyższe okoliczności.
 3. Przewodniczący Komisji w uzasadnionych przypadkach dopuszcza możliwość udziału członków komisji konkursowej w posiedzeniach komisji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (telekonferencja lub wideokonferencja).
 4. Członkowie komisji konkursowej oceniają wnioski niezależnie od siebie w taki sposób, że przyznają dla każdego kryterium danego wniosku od 0 do 5 punktów. Ocena końcowa dla poszczególnych kryteriów danego wniosku jest sumą punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji w tym kryterium, podzieloną przez liczbę członków komisji konkursowej.
 5. Obsługę administracyjno-techniczną komisji konkursowej zapewnia Kierownik Działania II.4.1.
 6. Funkcję sekretarza komisji konkursowej, bez prawa głosu, pełni osoba wyznaczona przez Kierownika Działania II.4.1.
 7. Protokół z przebiegu prac komisji konkursowej oraz z posiedzeń komisji konkursowej sporządza sekretarz komisji konkursowej.
 8. Na protokole z posiedzeń komisji konkursowej dopuszcza się składanie podpisów w trybie obiegowym oraz podpisów elektronicznych. Za podpis uznaje się też potwierdzenie złożone z elektronicznej poczty uniwersyteckiej (na podst. Zarządzenia 279 Rektora UW z dn. 10.12.2020 r.).
 9. Kopia protokołu podpisywana przez Przewodniczącego i pozostałych członków komisji konkursowej, którzy brali udział w posiedzeniu, w terminie 14 dni liczonych od dnia zakończenia konkursu zostanie przekazana przez sekretarza komisji do Biura Koordynującego IDUB w celu archiwizacji.