Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Nowe Idee 2A w Priorytetowym Obszarze Badawczym IV

Ogłoszenie o konkursie

 • Nazwa konkursu: Nowe Idee 2A w Priorytetowym Obszarze Badawczym IV
 • Cel: wsparcie projektów badawczych związanych tematycznie z Priorytetowym Obszarem Badawczym IV
 • Obszar tematyczny projektów: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/pob/pob4/
 • Wnioskodawca: pracownik UW, który posiada status młodego naukowca (tj. posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, przed dniem ogłoszenia konkursu), jest zaliczany do liczby N oraz prowadzi badania w obszarze POB IV, zgodne z tematyką składanego wniosku
 • Data ogłoszenia konkursu: 14.02.2022
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 14.02.2022
 • Zakończenie naboru wniosków: 21.03.2022 04.04.2022
 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do: 21.04.2022 09.05.2022 (termin ten może zostać przedłużony w przypadku dużej liczby wniosków)
 • Budżet konkursu: 800 000 zł
 • Budżet projektu: od 30 000,00 zł do 100 000,00 zł
 • Czas trwania projektu: nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 r.
 • Sposób składania wniosków: wyłącznie elektronicznie na adres noweidee.pob4@uw.edu.pl
Zasady konkursuPytania i odpowiedziKomisja konkursowaWyniki konkursu

Zasady konkursu

Treść dostępna jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Prosimy zaloguj się...

Pytania i odpowiedzi

Wynagrodzenia

Kierownik projektu pełni rolę wykonawcy głównego w rozumieniu Zarządzenia nr 72, jeśli otrzymuje wynagrodzenie powyżej 6 miesięcy lub wykonawcy pomocniczego, jeśli otrzymuje wynagrodzenie do 6 miesięcy. Członkowie zespołu badawczego, a także osoby obsługujące projekt administracyjnie, pełnią rolę wykonawcy w rozumieniu ww. Zarządzenia.

Zarządzenie nr 72 nie reguluje stawek wynagrodzenia dla nowych pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, przygotowując kosztorys projektu, należy zatem kierować się przede wszystkim zasadą racjonalności i efektywności wydatków.

Stawki wynagrodzenia zasadniczego muszą być zaakceptowane przez Kierownika Programu.

Umowy cywilnoprawne są traktowane jako zakup usług lub towarów od podmiotów zewnętrznych i powinny być realizowane zgodnie z regułami zamówień publicznych jednostki organizacyjnej, w której prowadzony jest projekt.

Doktoranci i studenci, jeśli nie są pracownikami UW, nie mogą otrzymywać wynagrodzenia uzupełniającego. Aby student lub doktorant mógł otrzymywać wynagrodzenie musi zostać zatrudniony na umowę o pracę. Możliwe jest też zawarcie umowy cywilno-prawnej w celu wykonania usługi lub wykonania dzieła na zasadach obowiązujących w jednostce, w której prowadzony jest projekt oraz przepisami ogólnymi, w tym Prawa Zamówień Publicznych.

Tak, o ile jest to merytorycznie uzasadnione. Zasady konkursu nie wprowadzają żadnych ograniczeń w tym zakresie.

Koszty dopuszczalne

Zasady wynagradzania osób biorących udział w badaniach w ramach projektów badawczych reguluje Komunikat Kwestora nr 6/2020 z dnia 8 października 2020 roku (z uwzględnieniem zmian wprowadzonym komunikatem 1/2021) w sprawie wprowadzenia procedury rozliczania wynagrodzeń dla osób biorących udział w badaniu w ramach projektów badawczych.

Poprzez „drobny sprzęt” należy rozumieć drobny sprzęt laboratoryjny oraz inne urządzenia, o ile zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości nie są zaliczane do środków trwałych (Zarządzenie nr 94 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 9 września 2019 r. w sprawie Zasad uznawania składników majątkowych za środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz sposób ich amortyzacji i ewidencji.).

W razie wątpliwości jak dany zakup zostanie zakwalifikowany, należy skonsultować się w tej sprawie z osobami odpowiedzialnymi za ewidencje środków trwałych na jednostce w której planowana jest realizacja projektu.

W kosztach publikacji wyników badań mieszczą się wszystkie koszty związane z publikacją badań niezbędne do realizacji celów projektu.

Koszty świadczeń wewnętrznych są kwalifikowalne w konkursie, ale są dopuszczalne tylko wówczas, gdy dotyczą rozliczeń pomiędzy jednostkami UW jako refundacja rzeczywiście poniesionych kosztów. W przypadku nabycia od innej jednostki UW kompleksowej usługi, konieczne jest przedstawienie kalkulacji kosztów składających się na koszt takiej usługi. Ocena kwalifikowalności kosztów powinna być dokonywana w oparciu o załącznik nr 3 do zasad konkursu, a w szczególności wypełniać przesłankę: koszt jest dopuszczalny, o ile „jest niezbędny do poniesienia i został poniesiony w związku z realizacją projektu”.

Formularz wniosku

Dopuszcza się przesłanie wniosku:
1) w postaci pliku PDF jako skanu dokumentów podpisanych w sposób tradycyjny, przy czym taki plik może zostać uzupełniony podpisami elektronicznymi, jeżeli nie wszystkie podpisy zostały złożone w postaci tradycyjnej;
2) w postaci pliku PDF z podpisami elektronicznymi.

Nie dopuszcza się skanu wydrukowanych dokumentów wcześniej opatrzonych podpisem elektronicznym.

Akceptuje się stosowanie zapisu art. 4 ust. 2 Zarządzenia nr 279 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10.12.2020 r. z tym zastrzeżeniem, że potwierdzenie złożone z elektronicznej poczty uniwersyteckiej (o którym mowa we wskazanym Zarządzeniu) musi jednoznacznie określać przedmiot potwierdzenia.

Zgoda kierownika jednostki powinna zostać udzielona w postaci podpisu w odpowiednim polu wniosku.

Dopuszcza się przesłanie wniosku:
1) w postaci pliku PDF jako skanu dokumentów podpisanych w sposób tradycyjny, przy czym taki plik może zostać uzupełniony podpisami elektronicznymi, jeżeli nie wszystkie podpisy zostały złożone w postaci tradycyjnej;
2) w postaci pliku PDF z podpisami elektronicznymi.

Nie dopuszcza się skanu wydrukowanych dokumentów wcześniej opatrzonych podpisem elektronicznym.

Akceptuje się stosowanie zapisu art. 4 ust. 2 Zarządzenia nr 279 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10.12.2020 r. z tym zastrzeżeniem, że potwierdzenie złożone z elektronicznej poczty uniwersyteckiej (o którym mowa we wskazanym Zarządzeniu) musi jednoznacznie określać przedmiot potwierdzenia.

Formularz wniosku nie wymaga opisywania wszystkich przyszłych członków zespołu badawczego. Dla każdego członka zespołu badawczego należy podać jedynie imię, nazwisko, afiliację oraz rolę w zespole. Komisja konkursowa będzie oceniała wniosek na podstawie przede wszystkim kompetencji kierownika projektu. Przewidywane zatrudnienia członków zespołu w trakcie trwania projektu należy wskazać w opisie planowanych działań. W przypadku, gdy kierownik projektu zakłada rekrutację członków zespołu w przyszłości, wystarczające będzie opisanie najistotniejszych kwalifikacji przyszłych członków zespołu, a także uwzględnienie kosztów wynagrodzeń tych członków zespołu w kosztorysie projektu.

Nie ma konieczności wskazywania konkretnych tytułów czasopism i nazw wydawnictw, w których planowana jest publikacja artykułów i monografii. Wskazanie konkretnych czasopism, w których planowana będzie publikacja artykułów, może mieć pozytywny wpływ na ocenę wniosku, w tym czy efekt kontrybuuje do wskaźników IDUB.

W tym punkcie powinny zostać opisane wszystkie działania zaplanowane do realizacji w czasie projektu, które nie zostały uwzględnione w pozostałych punktach opisu (np. te, które nie wiążą się z metodyką badania).

Kosztorys powinien być sporządzony w ten sposób, żeby był przejrzysty i możliwy do oceny przez komisję konkursową. Z tego powodu sugerowane jest przedstawianie większych kosztów w sposób jednostkowy.

Wnioskodawca

Członkowie zespołu badawczego mogą być beneficjentami w obecnej edycji konkursu. Beneficjentem nie może być kierownik projektu dofinansowanego w poprzedniej edycji konkursu.

Tak, zarówno kierownik projektu dofinansowanego w poprzedniej edycji konkursu jak również członkowie zespołów badawczych tych projektów mogą brać udział w pracach zespołów badawczych projektów w obecnej edycji konkursu.

Urlop naukowy nie stanowi przeszkody w aplikowaniu do konkursu, jeżeli szczególne regulacje danego urlopu się temu nie sprzeciwiają.

Nie, kierownikiem zespołu badawczego może być wyłącznie osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora oraz zatrudniona na UW.

Tak, o ile zostały spełnione warunki wymienione w par. 6. Dokumentacja konkursowa dostępna jest w języku angielskim.

Realizacja projektu

Zgodnie z par. 9 ust. 4 Zasad konkursu wszystkie przesunięcia środków finansowych między kategoriami kosztorysu muszą być zaakceptowane przez Kierownika Programu. Natomiast zmiany między rodzajami kosztów w ramach kategorii kosztów nie wymagają takiej zgody. Przesunięcia powinny być jednak dokonywane wyłącznie w uzasadnionych i niezbędnych przypadkach i nie mogą mieć negatywnego wpływu na osiągniecie celów projektu.

Inne

W konkursie możliwe jest wyłącznie dofinansowanie projektów badawczych.

Tak, nie ma przeszkód, żeby środki na pokrycie kosztów projektu realizowanego przez badaczy z różnych jednostek organizacyjnych były rozdzielane pomiędzy te jednostki, zgodnie z kosztorysem.

 • dr Magdalena Kozłowska, Wydział Historii – przewodnicząca komisji
 • dr hab. Elżbieta Kaczmarska, Wydział Polonistyki
 • dr Sylwia Makomaska, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce
 • dr Anna Piątek, Wydział Orientalistyczny
 • dr hab. prof. ucz. Monika Płużyczka, Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • dr Rafał Reichert, Wydział Neofilologii
 • dr hab. prof. ucz. Marek Węcowski, Wydział Historii
 • dr hab. Wiesław Więckowski, Wydział Archoeologii
 • dr Michał Wrocławski, Wydział Filozofii

Decyzją Kierownika Programu dofinansowanie uzyskały następujące wnioski:

 • Tytuł wniosku: Teorie i praktyki archiwów obrazów wernakularnych na przykładzie filmów amatorskich – badania wstępne
  Wnioskodawca: dr Agata Zborowska, Wydział Polonistyki
  Przyznane środki: 65 003,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Teoretyzując muzeum archeologiczne: od artefaktu do eksponatu
  Wnioskodawca: dr Monika Stobiecka, Artes Liberales
  Przyznane środki: 30 000,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Nowe źródła – nowe perspektywy
  Wnioskodawca: dr Tomasz Górny, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce
  Przyznane środki: 84 000,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Polityka informacyjna i dyplomacja publiczna w Europie schyłkowego ancien régime’u. Przykład rosyjskiej interwencji wojskowej w Rzeczypospolitej i pierwszego rozbioru Polski (1767-1773)
  Wnioskodawca: dr Jacek Kordel, Wydział Historii
  Przyznane środki: 51 129,81 PLN
 • Tytuł wniosku: Środkowoeuropejski blackface. Praktyka i ikonografia widowisk “poczernianej twarzy” w Polsce i na innych terenach Europy Środkowo-Wschodniej przed II wojną światową (ok. 1850-1939).
  Wnioskodawca: dr Łukasz Zaremba, Wydział Polonistyki
  Przyznane środki: 47 700,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Średniowieczne migracje na terenie Pomorza Gdańskiego: bioarcheologiczne studium przypadku Ziemi Lęborskiej
  Wnioskodawca: dr Rafał Fetner, Wydział Archeologii
  Przyznane środki: 87 346,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Leczenie czy szkodzenie? Kuracje medyczne w cesarsko-królewskiej armii w latach 1885-1914.
  Wnioskodawca: dr Jan Błachnio, Wydział Historii
  Przyznane środki: 59 365,00 PLN