Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Nowe Idee 3B w Priorytetowym Obszarze Badawczym I

Ogłoszenie o konkursie

 • Nazwa konkursu: Nowe Idee 3B w Priorytetowym Obszarze Badawczym I
 • Cel: wsparcie projektów badawczych związanych tematycznie z Priorytetowym Obszarem Badawczym I
 • Obszar tematyczny projektów: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/pob/pob1/
 • Wnioskodawca: pracownik UW, który posiada co najmniej stopień doktora, od uzyskania którego upłynęło co najmniej 7 lat przed dniem ogłoszenia konkursu; jest zaliczany do liczby N; prowadzi badania w obszarze POB I zgodne z tematyką składanego wniosku
 • Data ogłoszenia konkursu: 28.04.2023
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 10.05.2023
 • Zakończenie naboru wniosków: 15.06.2023 (do godz. 15:00)
 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do: 30.09.2023 16.10.2023 (termin ten może zostać przedłużony w przypadku dużej liczby wniosków)
 • Budżet konkursu: 500 000 zł
 • Budżet projektu: od 30 000 zł do 100 000 zł
 • Sposób składania wniosków: wyłącznie elektronicznie na adres noweidee.pob1@uw.edu.pl
Zasady konkursuPytania i odpowiedziKomisja konkursowaWyniki konkursu

Zasady konkursu

Treść dostępna jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Prosimy zaloguj się...

Pytania i odpowiedzi

Wynagrodzenia

Kierownik projektu pełni rolę wykonawcy głównego w rozumieniu Zarządzenia nr 72, jeśli otrzymuje wynagrodzenie powyżej 6 miesięcy lub wykonawcy pomocniczego, jeśli otrzymuje wynagrodzenie do 6 miesięcy. Członkowie zespołu badawczego, a także osoby obsługujące projekt administracyjnie, pełnią rolę wykonawcy w rozumieniu ww. Zarządzenia.

Zarządzenie nr 72 nie reguluje stawek wynagrodzenia dla nowych pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, przygotowując kosztorys projektu, należy zatem kierować się przede wszystkim zasadą racjonalności i efektywności wydatków.

Stawki wynagrodzenia zasadniczego muszą być zaakceptowane przez Kierownika Programu.

Umowy cywilnoprawne są traktowane jako zakup usług lub towarów od podmiotów zewnętrznych i powinny być realizowane zgodnie z regułami zamówień publicznych jednostki organizacyjnej, w której prowadzony jest projekt.

Doktoranci i studenci, jeśli nie są pracownikami UW, nie mogą otrzymywać wynagrodzenia uzupełniającego. Aby student lub doktorant mógł otrzymywać wynagrodzenie musi zostać zatrudniony na umowę o pracę. Możliwe jest też zawarcie umowy cywilno-prawnej w celu wykonania usługi lub wykonania dzieła na zasadach obowiązujących w jednostce, w której prowadzony jest projekt oraz przepisami ogólnymi, w tym Prawa Zamówień Publicznych.

Tak, o ile jest to merytorycznie uzasadnione. Zasady konkursu nie wprowadzają żadnych ograniczeń w tym zakresie (z formalnego punktu widzenia wynagrodzenia mogą stanowić nawet 100% kosztów). Należy pamiętać, że jedną z ocenianych kategorii jest: „ocena budżetu”. W ramach tej kategorii jest ocenie podlega: „zasadności i adekwatności kosztów względem zaproponowanych zamierzeń badawczych”.

Koszty dopuszczalne

Zasady wynagradzania osób biorących udział w badaniach w ramach projektów badawczych reguluje Komunikat Kwestora nr 6/2020 z dnia 8 października 2020 roku (z uwzględnieniem zmian wprowadzonym komunikatem 1/2021) w sprawie wprowadzenia procedury rozliczania wynagrodzeń dla osób biorących udział w badaniu w ramach projektów badawczych.

Poprzez „drobny sprzęt” należy rozumieć drobny sprzęt laboratoryjny oraz inne urządzenia, o ile zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości nie są zaliczane do środków trwałych (Zarządzenie nr 94 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 9 września 2019 r. w sprawie Zasad uznawania składników majątkowych za środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz sposób ich amortyzacji i ewidencji.).

W razie wątpliwości jak dany zakup zostanie zakwalifikowany, należy skonsultować się w tej sprawie z osobami odpowiedzialnymi za ewidencje środków trwałych na jednostce w której planowana jest realizacja projektu.

W kosztach publikacji wyników badań mieszczą się wszystkie koszty związane z publikacją badań niezbędne do realizacji celów projektu.

Koszty świadczeń wewnętrznych są kwalifikowalne w konkursie, ale są dopuszczalne tylko wówczas, gdy dotyczą rozliczeń pomiędzy jednostkami UW jako refundacja rzeczywiście poniesionych kosztów. W przypadku nabycia od innej jednostki UW kompleksowej usługi, konieczne jest przedstawienie kalkulacji kosztów składających się na koszt takiej usługi. Ocena kwalifikowalności kosztów powinna być dokonywana w oparciu o załącznik nr 3 do zasad konkursu, a w szczególności wypełniać przesłankę: koszt jest dopuszczalny, o ile „jest niezbędny do poniesienia i został poniesiony w związku z realizacją projektu”.

Formularz wniosku

Dopuszcza się przesłanie wniosku:
1) w postaci pliku PDF jako skanu dokumentów podpisanych w sposób tradycyjny, przy czym taki plik może zostać uzupełniony podpisami elektronicznymi, jeżeli nie wszystkie podpisy zostały złożone w postaci tradycyjnej;
2) w postaci pliku PDF z podpisami elektronicznymi.

Nie dopuszcza się skanu wydrukowanych dokumentów wcześniej opatrzonych podpisem elektronicznym.

Akceptuje się stosowanie zapisu art. 4 ust. 2 Zarządzenia nr 279 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10.12.2020 r. z tym zastrzeżeniem, że potwierdzenie złożone z elektronicznej poczty uniwersyteckiej (o którym mowa we wskazanym Zarządzeniu) musi jednoznacznie określać przedmiot potwierdzenia.

Zgoda kierownika jednostki powinna zostać udzielona w postaci podpisu w odpowiednim polu wniosku.

Dopuszcza się przesłanie wniosku:
1) w postaci pliku PDF jako skanu dokumentów podpisanych w sposób tradycyjny, przy czym taki plik może zostać uzupełniony podpisami elektronicznymi, jeżeli nie wszystkie podpisy zostały złożone w postaci tradycyjnej;
2) w postaci pliku PDF z podpisami elektronicznymi.

Nie dopuszcza się skanu wydrukowanych dokumentów wcześniej opatrzonych podpisem elektronicznym.

Akceptuje się stosowanie zapisu art. 4 ust. 2 Zarządzenia nr 279 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10.12.2020 r. z tym zastrzeżeniem, że potwierdzenie złożone z elektronicznej poczty uniwersyteckiej (o którym mowa we wskazanym Zarządzeniu) musi jednoznacznie określać przedmiot potwierdzenia.

Formularz wniosku nie wymaga opisywania wszystkich przyszłych członków zespołu badawczego. Dla każdego członka zespołu badawczego należy podać jedynie imię, nazwisko, afiliację oraz rolę w zespole. Komisja konkursowa będzie oceniała wniosek na podstawie przede wszystkim kompetencji kierownika projektu. Przewidywane zatrudnienia członków zespołu w trakcie trwania projektu należy wskazać w opisie planowanych działań. W przypadku, gdy kierownik projektu zakłada rekrutację członków zespołu w przyszłości, wystarczające będzie opisanie najistotniejszych kwalifikacji przyszłych członków zespołu, a także uwzględnienie kosztów wynagrodzeń tych członków zespołu w kosztorysie projektu.

Nie ma konieczności wskazywania konkretnych tytułów czasopism i nazw wydawnictw, w których planowana jest publikacja artykułów i monografii. Wskazanie konkretnych czasopism, w których planowana będzie publikacja artykułów, może mieć pozytywny wpływ na ocenę wniosku, w tym czy efekt kontrybuuje do wskaźników IDUB.

Kosztorys powinien być sporządzony w ten sposób, żeby był przejrzysty i możliwy do oceny przez komisję konkursową. Z tego powodu sugerowane jest przedstawianie większych kosztów w sposób jednostkowy.

Tak. Wnioskodawca może dodać różne informacje dotyczące przebiegu kariery naukowej/zawodowej w tym, urlopów macierzyńskich/ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych, urlopów podjętych ze względu na konieczność opieki nad członkiem rodziny (dłuższe niż 3 miesiące), odbytych staży i wolontariatów, działalności popularnonaukowej, uzyskanych patentów i in.

Nie. Wniosek powinien być złożony w języku polskim lub angielskim. Wniosek w języku polskim powinien zostać złożony na formularzu w języku polskim a wniosek w języku angielskim na formularzu w języku angielskim.

Wnioskodawca

Członkowie zespołu badawczego mogą być beneficjentami w obecnej edycji konkursu. Beneficjentem nie może być kierownik projektu dofinansowanego w poprzedniej edycji konkursu.

Tak, zarówno kierownik projektu dofinansowanego w poprzedniej edycji konkursu jak również członkowie zespołów badawczych tych projektów mogą brać udział w pracach zespołów badawczych projektów w obecnej edycji konkursu.

Urlop naukowy nie stanowi przeszkody w aplikowaniu do konkursu, jeżeli szczególne regulacje danego urlopu się temu nie sprzeciwiają.

Nie, kierownikiem zespołu badawczego może być wyłącznie osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora oraz zatrudniona na UW.

Tak, o ile zostały spełnione warunki wymienione w par. 6. Dokumentacja konkursowa dostępna jest w języku angielskim.

Zgodnie z regulaminem, dofinansowanie może zostać przyznane maksymalnie na jeden projekt w ramach danej edycji.

Realizacja projektu

Zgodnie z par. 9 ust. 4 Zasad konkursu wszystkie przesunięcia środków finansowych między kategoriami kosztorysu muszą być zaakceptowane przez Kierownika Programu. Natomiast zmiany między rodzajami kosztów w ramach kategorii kosztów nie wymagają takiej zgody. Przesunięcia powinny być jednak dokonywane wyłącznie w uzasadnionych i niezbędnych przypadkach i nie mogą mieć negatywnego wpływu na osiągniecie celów projektu.

Inne

W konkursie możliwe jest wyłącznie dofinansowanie projektów badawczych.

Tak, nie ma przeszkód, żeby środki na pokrycie kosztów projektu realizowanego przez badaczy z różnych jednostek organizacyjnych były rozdzielane pomiędzy te jednostki, zgodnie z kosztorysem.

 • dr hab. Magdalena Popowska, prof. ucz., Wydział Biologii – przewodniczący
 • prof. dr hab. Bogusław Bagiński, Wydział Geologii
 • prof. dr hab. Elżbieta Romanowska, Wydział Biologii
 • prof. dr hab. Joanna Trylska, Centrum Nowych Technologii
 • dr hab. Edyta Brzóska-Wójtowicz, Wydział Biologii
 • dr hab. Dariusz Dobrzyński, prof. ucz., Wydział Geologii
 • dr hab. Dorota Korsak, Wydział Biologii
 • dr hab. Anna Karnkowska, Wydział Biologii
 • dr hab. Paweł Niewiadomski, Centrum Nowych Technologii

Decyzją Kierownika Programu dofinansowanie uzyskały następujące wnioski:

 • Tytuł wniosku: Odporność populacji gatunku wilgociolubnego a historia geologiczna i łączność siedlisk hydrogenicznych – nornik zwyczajny Alexandromys (Microtus) oeconomus jako bioindykator stabilności siedliska. Implikacje dla ochrony gatunków w krajobrazie młodoglacjalnym
  Wnioskodawca: Falkowska Ewa, Wydział Geologii
  Przyznane środki: 100 000,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Rola i ewolucja szlaku regulacji RTG u drożdży
  Wnioskodawca: Golik Paweł, Wydział Biologii
  Przyznane środki: 100 000,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Poszukiwanie celulaz i pektynaz z psychrofilnych bakterii arktycznych na potrzeby rolnictwa regeneracyjnego
  Wnioskodawca: Ishikawa Takao, Wydział Biologii
  Przyznane środki: 100 000,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Występowanie i różnorodność toksyn sinicowych w wodach Polski
  Wnioskodawca: Jasser Iwona, Wydział Biologii
  Przyznane środki: 77 800,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Mikrobiologiczne przemiany azotu w glebach arktycznych (Hornsund, Spitsbergen) jako źródło emisji podtlenku azotu – jednego z głównych gazów cieplarnianych
  Wnioskodawca: Matlakowska Renata, Wydział Biologii
  Przyznane środki: 100 000,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Charakterystyka nowego systemu przeciwfagowego
  Wnioskodawca: Radlińska Monika, Wydział Biologii
  Przyznane środki: 100 000,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Czy zielone znaczy lepsze? Porównanie właściwości antyoksydacyjnych, antybakteryjnych oraz mechanizmu działania nanocząstek selsenu otrzymanych na drodze zielonej syntezy i konwencjonalną chemiczną metodą
  Wnioskodawca: Sentkowska Aleksandra, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów
  Przyznane środki: 98 874,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Nowe wszechstronne narzędzie do znakowania RNA
  Wnioskodawca: Sikorski Paweł, Wydział Biologii
  Przyznane środki: 100 000,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Spektroskopia SERS na ratunek pszczołom w mieście
  Wnioskodawca: Szaniawska Aleksandra, Wydział Chemii
  Przyznane środki: 97 846,02 PLN
 • Tytuł wniosku: W poszukiwaniu antybakteryjnych peptydów w strukturach endolizyn fagowych
  Wnioskodawca: Wojciechowska Monika, Centrum Nowych Technologii
  Przyznane środki: 100 000,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Zarządzanie mobilnością jonów metali ciężkich w środowisku – zastosowanie sideroforów produkowanych przez kopalniane szczepy Pseudomonas w remediacji zanieczyszczonych gruntów
  Wnioskodawca: Wyszyńska Agnieszka, Wydział Biologii
  Przyznane środki: 100 000,00 PLN