Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Nowe Idee w Priorytetowym Obszarze Badawczym I

Ogłoszenie o konkursie

 • Nazwa konkursu: Nowe Idee w Priorytetowym Obszarze Badawczym I
 • Cel: wsparcie projektów badawczych związanych tematycznie z Priorytetowym Obszarem Badawczym I
 • Obszar tematyczny projektów: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/pob/pob1/
 • Wnioskodawca: pracownik badawczy lub badawczo-dydaktyczny posiadający co najmniej stopień naukowy doktora zaliczany do liczby N, albo zespół pracowników, reprezentowany przez kierownika projektu, który w imieniu zespołu składa wniosek o dofinansowanie. Kierownik projektu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, być zaliczany do liczby N. W skład zespołu badawczego wchodzą pracownicy badawczy lub badawczo-dydaktyczni UW, zaliczani do liczby N oraz mogą wchodzić studenci lub doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego realizujący zadania w projekcie.
 • Data ogłoszenia konkursu: 30.06.2021 r.
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 19.07.2021 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 27.08.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do: 30.09.2021 r. (termin ten może zostać przedłużony w przypadku dużej liczby wniosków)
 • Budżet konkursu: 700 000 PLN
 • Budżet projektu: 30 000 – 100 000 PLN
 • Czas trwania projektu: do 28 lutego 2023 r.
 • Sposób składania wniosków: wyłącznie elektronicznie na adres noweidee.pob1@uw.edu.pl
Zasady konkursuPytania i odpowiedziKomisja konkursowaWyniki konkursu
Korekta załącznika z dn. 03.08.2021
W związku ze stwierdzoną usterką techniczną w załączniku nr 1 udostępniona została wersja poprawiona.

Aktualna wersja załącznika dostępna jest poniżej.

Zasady konkursu „Nowe Idee” w POB I realizowanego w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Treść dostępna jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Prosimy zaloguj się...
Zasady wynagradzania osób biorących udział w badaniach w ramach projektów badawczych reguluje Komunikat Kwestora nr 6/2020 z dnia 8 października 2020 roku (z uwzględnieniem zmian wprowadzonym komunikatem 1/2021) w sprawie wprowadzenia procedury rozliczania wynagrodzeń dla osób biorących udział w badaniu w ramach projektów badawczych.
Poprzez „drobny sprzęt” należy rozumieć drobny sprzęt laboratoryjny oraz inne urządzenia, o ile zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości nie są zaliczane do środków trwałych (Zarządzenie nr 94 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 9 września 2019 r. w sprawie Zasad uznawania składników majątkowych za środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz sposób ich amortyzacji i ewidencji.).

W razie wątpliwości jak dany zakup zostanie zakwalifikowany, należy skonsultować się w tej sprawie z osobami odpowiedzialnymi za ewidencje środków trwałych na jednostce w której planowana jest realizacja projektu.

Tak, kosztorys musi zawierać kwoty brutto brutto. Powinny zostać obliczone zgodnie z kalkulatorem dostępnym na stronie startowej Kwestury UW.
Tak, nie ma przeszkód, żeby środki na pokrycie kosztów projektu realizowanego przez badaczy z różnych jednostek organizacyjnych były rozdzielane pomiędzy te jednostki, zgodnie z kosztorysem.
Członkowie zespołu badawczego mogą otrzymywać wyłącznie wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę lub w przypadku osób już zatrudnionych na UW wynagrodzenie uzupełniające.
Umowy cywilnoprawne mogą być finansowane w kategorii Pozostałe koszty (Usługi obce). Takie koszty są traktowane wówczas jako zakup usług lub towarów od podmiotów zewnętrznych i powinny być prowadzone zgodnie z regułami zamówień publicznych jednostki organizacyjnej, w której realizowany jest projekt.
Koszty świadczeń wewnętrznych są kwalifikowalne w konkursie, ale są dopuszczalne tylko wówczas, gdy dotyczą rozliczeń pomiędzy jednostkami UW jako refundacja rzeczywiście poniesionych kosztów. W przypadku nabycia od innej jednostki UW kompleksowej usługi, konieczne jest przedstawienie kalkulacji kosztów składających się na koszt takiej usługi. Ocena kwalifikowalności kosztów powinna być dokonywana w oparciu o załącznik nr 3 do zasad konkursu, a w szczególności wypełniać przesłankę: koszt jest dopuszczalny, o ile „jest niezbędny do poniesienia i został poniesiony w związku z realizacją projektu”.
Doktoranci jako osoby nie będące pracownikami UW nie mogą otrzymywać wynagrodzenia uzupełniającego, ale mogą zostać zatrudnione na cały etat lub jego część i pobierać z tego tytułu wynagrodzenie. Doktoranci mogą brać udział w pracy zespołów badawczych jako element swojego procesu kształcenia.
Nie ma takiego ograniczenia. Możliwe jest zatrudnienie w wymiarze części etatu, wówczas maksymalna stawka wynagrodzenia ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do zmniejszenia etatu.
Przy szacowaniu wynagrodzeń należy kierować się przede wszystkim zasadą racjonalności i efektywności wydatków. Regulamin konkursu określa wyłącznie maksymalne wartości wynagrodzeń.
Zgodnie z zał. 3 do zasad konkursu koszty wyjazdów służbowych, w tym zagranicznych, są kosztami dopuszczalnymi. Planując koszty takich wyjazdów należy kierować się przede wszystkim zasadą niezbędności, racjonalności i efektywności wydatków.
Informacje o stawkach obowiązujących w konkursie zawarte są w zał. 4 do zasad konkursu.
W kosztach publikacji wyników badań mieszczą się wszystkie koszty związane z publikacją badań niezbędne do realizacji celów projektu.
Tak, jeśli publikacja artykułu lub monografii została wskazana jako planowany efekt realizacji projektu, w uzasadnionych przypadkach (np. długość cyklu wydawniczego) za skuteczne zrealizowanie celów projektu można uznać ich złożenie do druku.
W tym punkcie powinny zostać opisane wszystkie działania zaplanowane do realizacji w czasie projektu, które nie zostały uwzględnione w pkt. 1-4 opisu (np.. te, które nie wiążą się z metodyką badania).
Formularz wniosku nie wymaga opisywania wszystkich przyszłych członków zespołu badawczego. Komisja konkursowa będzie oceniała wniosek na podstawie aktualnego składu zespołu, przede wszystkim kompetencji kierownika projektu. Przewidywane zatrudnienia członków zespołu w trakcie trwania projektu należy wskazać w opisie planowanych działań. W przypadku, gdy lider zakłada rekrutację członków zespołu w przyszłości, wystarczające będzie opisanie pożądanych kompetencji / kwalifikacji członków zespołu, a także uwzględnienie kosztów wynagrodzeń przyszłych członków zespołu w kosztorysie projektu.
Nie ma konieczności wskazywania konkretnych czasopism, w których planowana jest publikacja artykułów. Jednak pozytywna ocena wniosku przez komisję konkursową zależy także od tego, czy uzna ona planowane efekty projektu (np. publikacja artykułów naukowych w wysoko punktowanych czasopismach) za realne do osiągnięcia. Z tej perpektywy wskazanie konkretnych czasopism, w których planowana będzie publikacja artykułów, może mieć pozytywny wpływ na ocenę wniosku (jedynie w tym przypadku możliwa będzie ocena tego, czy wniosek odnosi się do części wskaźników CV – tych dotyczących publikacji naukowych).
Zgodnie z par. 6 zasad konkursu członkami zespołu badawczego mogą być wyłącznie pracownicy UW, a zatem powinny tam zostać wprowadzone tylko informacje o osobach pracujących na UW.
Tak, nie ma przeszkód, żeby członkami zespołów badawczych byli doktoranci UW, którzy są równocześnie pracownikami etatowymi innych uczelni.
Nie, kierownikiem zespołu badawczego może być wyłącznie osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.
Tak, o ile zostały spełnione warunki wymienione w par. 6. Dokumentacja konkursowa dostępna jest w języku angielskim na stronie inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/en/actions/ni/pob1/
Postdoc to każdy badacz ze stopniem naukowym doktora.
Zgoda kierownika jednostki organizacyjnej może być wyrażona: a) tradycyjnym podpisem z pieczęcią — wówczas wniosek należy przesłać w postaci skanu; b) kwalifikowanego podpisu elektronicznego; c) w treści e-mail od kierownika tej jednostki — wówczas do wniosku należy dołączyć kopię tego e-mail (wydruk do PDF) z którego jednoznacznie wynika, jakiego wniosku dotyczy zgoda.
Tak, część podpisów na wniosku może być złożona tradycyjnie a część jako podpis elektroniczny. Proszę jedynie pamiętać, że dokument najpierw powinien uzyskać podpisy tradycyjne a w drugiej kolejności — elektroniczne. Pozwoli to, w razie potrzeby, zweryfikować podpis elektroniczny.
Zgodnie z par. 9 (3) zasad konkursu: Wszystkie przesunięcia środków finansowych między kategoriami kosztorysu muszą być zaakceptowane przez Kierownika Programu. Zmiany między rodzajami kosztów w ramach kategorii kosztów nie wymagają takiej zgody. Przesunięcia powinny być dokonywane wyłącznie w uzasadnionych i niezbędnych przypadkach i nie mogą mieć negatywnego wpływu na osiągniecie celów projektu.
W konkursie możliwe jest wyłącznie dofinansowanie projektów badawczych.
Zgodnie z par. 6 zasad konkursu członkami zespołów badawczych nie mogą być osoby, które nie są afiliowane z UW.
Tak, konkurs nie wprowadza żadnych ograniczeń w tym zakresie.
Urlop naukowy nie stanowi przeszkody w aplikowaniu do konkursu, jeżeli szczególne regulacje danego urlopu się temu nie sprzeciwiają.
Grafiki (ilustracje, zdjęcia, schematy, etc.) należy dołączyć w osobnym dokumencie i nadać im kolejne numery (np. Ryc. 1). W formularzu wniosku (Załącznik nr 1) należy odwoływać się do numeru nadanego grafice.

Członek zespołu uzupełnia załącznik 1a i jest uwzględniany w liczbie członków zespołu jeśli jest znany z imienia i nazwiska, obecnie jest zatrudniony na UW na umowę o pracę i będzie otrzymywał wynagrodzenie uzupełniające w ramach pracy w projekcie NI.

Jeżeli planowane jest zatrudnienie na umowę o pracę osoby, która obecnie nie jest pracownikiem UW, należy przeprowadzić otwartą rekrutację. Ponieważ w momencie składania wniosku nie będzie znany wynik rekrutacji, uwzględnia się taką osobę jedynie opisie struktury zespołu (w punkcie B.i. wniosku). Nie wypełnia się załącznika 1a i nie uwzględnia się takiej osoby w liczbie członków zespołu (w punkcie B.ii. wniosku).

Jeżeli planowane jest nawiązanie współpracy na podstawie umowy cywilno-prawnej (takie koszty są traktowane wówczas jako zakup usług lub towarów od podmiotów zewnętrznych) należy postępować zgodnie z zasadami zamówień publicznych jednostki organizacyjnej, w której realizowany jest projekt. W takim przypadku nie uwzględnia się takiej osoby w opisie struktury zespołu (w punkcie B.i. wniosku), nie wypełnia się załącznika 1a i nie uwzględnia takiej osoby w liczbie członków zespołu (w punkcie B.ii. wniosku).

Jeżeli student/doktorant będzie brał udział w projekcie jako członek Zespołu, to jest to element procesu kształcenia (doktoranci/studenci jako osoby nie będące pracownikami UW nie mogą otrzymywać wynagrodzenia). Wtedy należy daną osobę uwzględnić w opisie struktury Zespołu (w punkcie B.i. wniosku). Jeśli dodatkowo ta osoba jest znana z imienia i nazwiska, to należy wypełnić załącznik 1a i uwzględnić taką osobę w liczbie członków Zespołu (w punkcie B.ii. wniosku).

Komisja konkursowa

 • dr hab. Magdalena Popowska, prof. ucz., Wydział Biologii UW – przewodnicząca,
 • dr hab. Zbigniew Rogulski, Wydział Chemii UW,
 • dr hab. Łukasz Dziewit, Wydział Biologii UW,
 • prof. dr hab. Joanna Kargul, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu UW,
 • dr hab. Paweł W. Majewski, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW,
 • dr hab. Sławomir Ilnicki, Wydział Geologii UW.
 • Tytuł wniosku: Biotechnologiczna produkcja związków o znaczeniu petrochemicznym
  Wnioskodawca: Drewniak Łukasz, dr hab. prof. UW, Wydział Biologii
  Przyznane środki: 100 000,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Rola astrocytarnego szlaku Wnt w rozwoju neuronów
  Wnioskodawca: Wiśniewska Marta, dr hab., prof. ucz., CeNT
  Przyznane środki: 99 920,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Rezerwuar środowiskowy a cykl zakaźny chorobotwórczych glonów z rodzaju Prototheca. Ocena występowania glonów Prototheca spp. w środowiskach glebowych.
  Wnioskodawca: Jagielski Tomasz, dr hab., Wydział Biologii
  Przyznane środki: 99 951,81 PLN
 • Tytuł wniosku: Opracowanie bazy danych z pełną charakterystyką fizykochemiczną i mikrobiologiczną wybranych gleb ornych w Polsce
  Wnioskodawca: Zalewska Magdalena, dr, Wydział Biologii
  Przyznane środki: 100 000,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Opracowanie efektywnych związków przeciwbakteryjnych poprzez stabilizację struktury peptydów penetrujących błony biologiczne
  Wnioskodawca: Trylska Joanna, prof. dr hab., CeNT
  Przyznane środki: 100 000,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Upcykling złomu elektronicznego w kierunku wytwarzania bezmatrycowych układów nanocząstek metali szlachetnych
  Wnioskodawca: Hyk Wojciech, dr hab., Wydział Chemii
  Przyznane środki: 100 000,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Mikroplastik morski i Plastisfera – holistyczne badania podstawowe (jakościowe i ilościowe)
  Wnioskodawca: Dąbrowska Agnieszka, dr, Wydział Chemii
  Przyznane środki: 91 810,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Wirusy bakteryjne jako narzędzie do badań SARS-CoV-2 pod kątem leczenia i zapobiegania COVID-19
  Wnioskodawca: Golec Piotr, dr, Wydział Biologii
  Przyznane środki: 100 000,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Chemia brązowego węgla (BrC) w wodzie atmosferycznej: przemiany chemiczne, toksyczność oraz absorpcja promieniowania UV-Vis
  Wnioskodawca: Gierczak Tomasz, prof. dr hab., Wydział Chemii
  Przyznane środki: 100 000,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Opracowanie podstaw chemiczno-biologicznej metody recyklingu zużytych ogniw fotowoltaicznych zwiększającej odzysk zawartych w nich surowców
  Wnioskodawca: Uhrynowski Witold, dr, Wydział Chemii
  Przyznane środki: 99 870,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Wpływ zmian paleośrodowiska na zasięg i funkcjonowanie neolitycznej kultury keltaminarskiej na Nizinie Turańskiej (SW Uzbekistan)
  Wnioskodawca: Monika Mętrak, dr, Wydział Biologii
  Przyznane środki: 73 756,56 PLN
 • Tytuł wniosku: Lipofilowość i forma leku a oddziaływania z błonami biologicznymi – wpływ na efektywność terapii w chorobach płuc
  Wnioskodawca: Matyszewska Dorota, dr, Wydział Chemii
  Przyznane środki: 100 000,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Białka pochodzenia bakteriofagowego, o właściwościach bakteriobójczych jako nowa strategia walki z bakteriami antybiotykoopornymi
  Wnioskodawca: Adamczyk-Popławska Monika, dr hab., Wydział Biologii
  Przyznane środki: 100 000,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Opracowanie nowej platformy wirusowej skierowanej na terapię onkolityczną opartą o regulatorowe RNA
  Wnioskodawca: Kwiatek Agnieszka dr hab., Wydział Biologii
  Przyznane środki: 85 000,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Metoda dostarczania nukleotydów/kwasów nukleinowych do komórek na drodze endocytozy inicjowanej przez neuropilinę-1
  Wnioskodawca: Fedorczyk Bartłomiej, dr, CeNT
  Przyznane środki: 86 397,60 PLN
 • Tytuł wniosku: German i jego izotopy dla głębszego poznania pochodzenia i składu solanek, wód mineralnych i leczniczych Karpat
  Wnioskodawca: Dobrzyński Dariusz, dr hab., Wydział Geologii
  Przyznane środki: 69 400,00 PLN
 • Tytuł wniosku: miRNA jako czynnik prognostyczny powstawania skostnień heterotopowych
  Wnioskodawca: Brzóska-Wójtowicz Edyta, dr hab. prof. UW, Wydział Biologii
  Przyznane środki: 100 000,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Podłoże molekularne dziedzicznej neuropatii wzrokowej Lebera – oddziaływanie genomu mitochondrialnego i jądrowego genu DNAJC30
  Wnioskodawca: Tońska Katarzyna, prof. dr hab., Wydział Biologii
  Przyznane środki: 74 600,00 PLN

Przychylając się do wniosku komisji konkursowej POB I,
Kierownik Programu wyraził zgodę na zwiększenie budżetu konkursu do kwoty 1 680 705,97 PLN