Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Nowe Idee w Priorytetowym Obszarze Badawczym I

Ogłoszenie o konkursie

 • Nazwa konkursu: Nowe Idee w Priorytetowym Obszarze Badawczym I
 • Cel: wsparcie projektów badawczych związanych tematycznie z Priorytetowym Obszarem Badawczym I
 • Obszar tematyczny projektów: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/pob/pob1/
 • Wnioskodawca: pracownik badawczy lub badawczo-dydaktyczny posiadający co najmniej stopień naukowy doktora zaliczany do liczby N, albo zespół pracowników, reprezentowany przez kierownika projektu, który w imieniu zespołu składa wniosek o dofinansowanie. Kierownik projektu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, być zaliczany do liczby N. W skład zespołu badawczego wchodzą pracownicy badawczy lub badawczo-dydaktyczni UW, zaliczani do liczby N oraz mogą wchodzić studenci lub doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego realizujący zadania w projekcie.
 • Data ogłoszenia konkursu: 30.06.2021 r.
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 19.07.2021 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 27.08.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do: 30.09.2021 r. (termin ten może zostać przedłużony w przypadku dużej liczby wniosków)
 • Budżet konkursu: 700 000 PLN
 • Budżet projektu: 30 000 – 100 000 PLN
 • Czas trwania projektu: do 28 lutego 2023 r.
 • Sposób składania wniosków: wyłącznie elektronicznie na adres noweidee.pob1@uw.edu.pl
Zasady konkursuPytania i odpowiedziKomisja konkursowa

Zasady konkursu „Nowe Idee” w POB I realizowanego w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejsze Zasady normują konkurs „Nowe Idee” w POB I realizowany w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

§ 2

Celem konkursu „Nowe Idee” jest wsparcie projektów badawczych związanych tematycznie z Priorytetowym Obszarem Badawczym I, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jednego lub więcej wskaźników IDUB. Lista wskaźników stanowi załącznik nr 7.

§ 3

 1. W ramach konkursu można zgłaszać projekty badawcze związane tematycznie z obszarem POB I, zgodne z właściwymi w dniu ogłoszenia konkursu:
  1. celami IDUB opisanymi na stronie: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/program/cele/
   • I. Zwiększenie wpływu działalności naukowej uczelni na rozwój światowej nauki
   • II. Wzmocnienie współpracy badawczej z instytucjami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej
   • III. Podniesienie jakości kształcenia studentów i doktorantów
   • IV. Przygotowanie i wdrożenie kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi zawodowemu pracowników uczelni (z wyłączeniem celu szczegółowego IV.5 „System zapewniania równych szans w karierze naukowej, wspierania młodych pracowników w reintegracji zawodowej oraz uwzględniający potrzeby rozwojowe i deficyty pracowników”)
  2. tematyką POB I, opisaną na stronie: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/pob/
  3. kryteriami oceny projektów badawczych niniejszych Zasad stanowiącymi załącznik nr 5 do Zasad.
 2. Zgłaszane projekty muszą przyczyniać się do osiągnięcia co najmniej jednego Wskaźnika IDUB (załącznik nr 7). Możliwość przyczynienia się do osiągnięcia tych wskaźników przez realizację projektu jest uwzględniana podczas oceny wstępnej (formalnej) projektów badawczych, o których mowa w pkt. 1 lit. c.
 3. W ramach konkursu finansuje się projekty badawcze o budżecie nie niższym niż 30 000 zł i nie wyższym niż 100 000 zł, trwające nie dłużej niż do dnia 28 lutego 2023 r. i rozpoczynające się po dniu otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania.

§ 4

Ogłoszenie o konkursie wraz z harmonogramem naboru i oceny wniosków zamieszcza się na stronie internetowej: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/działania/ni/ oraz w innych formach zwyczajowo przyjętych.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami stosuje się przepisy Zarządzenia nr 115 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie realizacji programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2020 r. poz. 246 ze zm.).

Rozdział 2
POSTĘPOWANIE KONKURSOWE

§ 6

 1. Wniosek w postępowaniu konkursowym może złożyć Wnioskodawca. Wnioskodawcą może być:
  1. zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim pracownik badawczy lub badawczo-dydaktyczny posiadający co najmniej stopień naukowy doktora zaliczany do liczby N; albo
  2. zespół pracowników, zwany dalej „zespołem badawczym”, reprezentowany przez kierownika projektu, który w imieniu zespołu składa wniosek o dofinansowanie. Zespół badawczy spośród swoich członków wyznacza kierownika projektu konkursowego. Kierownik projektu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, zaliczanego do liczby N. W skład zespołu badawczego wchodzą pracownicy badawczy lub badawczo-dydaktyczni zatrudnieni na Uniwersytecie Warszawskim, zaliczani do liczby N oraz mogą wchodzić studenci lub doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego realizujący zadania w projekcie.
 2. Wnioskodawcami nie mogą być osoby pełniące funkcje Kierownika Działania w Programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” oraz członkowie komisji konkursowej.

§ 7

 1. W danej edycji konkursu Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w konkursie w POB I.
 2. Wniosek nie może dotyczyć w całości lub w części projektu finansowanego z innych źródeł finansowania.
 3. Wniosek może zostać wycofany przez Wnioskodawcę do dnia ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej IDUB w postaci listy osób, którym przyznano dofinansowanie.

§ 8

 1. Formularz wniosku określa załącznik nr 1 do Zasad.
 2. Wniosek wypełnia się w języku polskim lub w języku angielskim.

§ 9

 1. Wniosek zawiera kosztorys. Koszty dopuszczalne w ramach konkursu określa załącznik nr 3 do Zasad.
 2. Stawki wynagrodzeń nie mogą przekraczać stawek określonych w załączniku nr 4 do Zasad.
 3. Przesunięcia środków finansowych między kategoriami kosztorysu muszą być zaakceptowane przez Kierownika Programu. Zmiany między rodzajami kosztów w ramach kategorii kosztów nie wymagają takiej zgody. Przesunięcia powinny być dokonywane wyłącznie w uzasadnionych i niezbędnych przypadkach i nie mogą mieć negatywnego wpływu na osiągniecie celów projektu.
 4. Koszty ponoszone w ramach projektu Nowe Idee muszą być ponoszone zgodnie z przepisami ogólnokrajowymi oraz wewnętrznymi regulacjami UW.

§ 10

Wniosek składa się w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie. Wniosek złożony przed tym terminem lub po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

§ 11

 1. Wniosek podlega ocenie wstępnej pod względem zgodności z Zasadami i ocenie merytorycznej, zgodnie z kryteriami w załączniku nr 5.
 2. Wniosek składa się w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej noweidee.pob1@uw.edu.pl.
 3. Do wniosku należy dołączyć zgodę kierownika jednostki organizacyjnej, w której planowana jest realizacja projektu.
 4. Do złożenia wniosku stosuje się § 4 pkt 2 Zarządzenia nr 279 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie poczty elektronicznej Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2020 r. poz. 496).
 5. W przypadku stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie braków formalnych lub oczywistych omyłek, przed przekazaniem wniosku do oceny wzywa się wnioskodawcę do odpowiednio usunięcia braków formalnych lub poprawienia oczywistych omyłek we wniosku o dofinansowanie, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia wysłania wezwania. Wezwanie do uzupełnienia lub poprawy wniosku kieruje się na adres poczty elektronicznej wnioskodawcy z pouczeniem, że w przypadku nieusunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie wniosek pozostawiony zostanie bez rozpatrzenia. Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie lub poprawienie w nim oczywistych omyłek nie może prowadzić do zmian merytorycznych. Zmiany takie zostają pominięte.

§ 12

 1. Ocenę wniosku przeprowadza komisja konkursowa.
 2. Komisja konkursowa może skierować wnioski w danym konkursie do recenzji eksperta lub ekspertów, w tym spoza Uniwersytetu Warszawskiego. Zasady i termin sporządzania recenzji określa komisja konkursowa mając na względzie zapewnienie sprawnego przebiegu postępowania konkursowego.
 3. Członkowie komisji konkursowej i eksperci zobowiązani są działać fachowo, rzetelnie, wnikliwie i bezstronnie. Na tę okoliczność składają przewodniczącemu komisji konkursowej oświadczenie na piśmie lub drogą elektroniczną.

§ 13

 1. Komisję konkursową, o której mowa w § 12 ust. 1, powołuje dla POB I Kierownik Programu na wniosek Komitetu Zarządzającego POB I. W skład Komisji wchodzi od 5 do 9 osób, w tym wybrani członkowie Komitet Zarządzającego POB I. Przewodniczącego komisji konkursowej wyznacza Kierownik Programu.
 2. Skład komisji konkursowej jest jawny i podany do publicznej wiadomości na stronie https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/ni/.
 3. Przewodniczący komisji konkursowej wyłącza od udziału w pracach komisji konkursowej na czas rozpatrywania danego wniosku członka komisji, w stosunku do którego mogą zachodzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności i obiektywności, a w szczególności, jeśli:
  1. jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie Wnioskodawcy;
  2. jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z Wnioskodawcą;
  3. pozostaje z Wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tego członka, w tym gdy Wnioskodawca jest przełożonym lub podwładnym członka komisji konkursowej albo pozostają w innej relacji zatrudnienia.
 4. Członek Komisji podlega z mocy prawa wyłączeniu od oceny wniosku, gdy jest bezpośrednim przełożonym albo podwładnym wnioskodawcy albo pozostaje w relacji bezpośredniej zależności względem wnioskodawcy w ramach jednostki organizacyjnej, w tym wewnętrznej jednostki organizacyjnej, Uniwersytetu lub innej komórki bądź struktury, o której mowa w § 13 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego.
 5. Członek komisji konkursowej przed rozpoczęciem oceny wniosków informuje komisję konkursową o wystąpieniu okoliczności, które mogą rzutować na jego bezstronność.
 6. Członek komisji konkursowej wyłączony od oceny wniosku nie bierze udziału w jego ocenie oraz na czas jej dokonywania opuszcza obrady komisji. Wyłączenie członka Komisji od oceny danego wniosku odnotowuje się w protokole z posiedzenia komisji konkursowej wraz z podaniem przyczyny wyłączenia.
 7. O wyłączeniu przewodniczącego komisji konkursowej rozstrzyga Kierownik Programu. Przepisy ust. 3-6 stosuje się odpowiednio.

§ 14

 1. Pracami komisji konkursowej kieruje jej przewodniczący, w tym zwołuje posiedzenia komisji konkursowej.
 2. Komisja konkursowa działa w składzie co najmniej 2/3 swoich członków.
 3. Dopuszcza się możliwość udziału członków komisji konkursowej w jej posiedzeniach za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 4. Z posiedzeń komisji konkursowej sporządza się niezwłocznie protokół. Protokół zatwierdza przewodniczący komisji konkursowej po zapoznaniu z nim członków komisji konkursowej. Przewodniczący komisji konkursowej w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu przekazuje protokół do Biura Obsługi Badań Uniwersytetu Warszawskiego.
 5. Obsługę prac komisji konkursowej zapewnia pracownik administracji wskazany przez Komitet Zarządzający POB I.

§ 15

 1. Ocenę wniosku stanowi suma punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji konkursowej za poszczególne kryteria oceny podzielona przez liczbę tych członków. Ocenę wniosku odnotowuje się w protokole z posiedzenia komisji konkursowej.
 2. W przypadku równej liczby punktów między wnioskami, o ich kolejności do przyznania dofinansowania decyduje przewodniczący komisji konkursowej.
 3. Komisja konkursowa sporządza uzasadnienie opisowe dokonanej oceny dla każdego z wniosków.
 4. Na podstawie przeprowadzonej oceny wniosków komisja konkursowa sporządza listę rankingową, w tym wskazuje w niej próg punktów umożliwiający zakwalifikowanie projektu badawczego do dofinansowania, przy czym jest on nie niższy niż 50% możliwych do uzyskania punktów.
 5. Wzór listy rankingowej określa załącznik nr 6 do Zasad.
 6. W przypadku rezygnacji Wnioskodawcy złożonej w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia listy osób, którym przyznano dofinansowanie, Kierownik Programu może zdecydować o dofinansowaniu projektu, który znajduje miejsce na liście rankingowej po ostatnim projekcie, który został zakwalifikowany do dofinansowania, w ramach dostępnych środków.
 7. Kierownik Programu, do dnia opublikowania listy osób, którym przyznano dofinansowanie, w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu bez podania przyczyny. Informacja o anulowaniu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej IDUB.

Rozdział 3
ROZSTRZYGNIĘCIE KIEROWNIKA PROGRAMU

§ 16

 1. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dofinansowania podejmuje Kierownik Programu na podstawie listy rankingowej.
 2. Lista osób, którym przyznano dofinansowanie, o którym mowa w ust.1, jest publikowana na stronie https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/działania/ni/.
 3. Kwota dofinansowania projektu nie może przekraczać wnioskowanej kwoty.
 4. Rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 1, doręcza się wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres e-mail. Rozstrzygnięcie doręcza się również kierownikowi jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego, w której projekt będzie realizowany.
 5. W przypadku naruszenia zapisów niniejszych Zasad, Wnioskodawcy przysługuje prawo do ponownego rozpatrzenia sprawy. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składa się do Kierownika Programu w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Wniosek rozstrzyga Kierownik Programu w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Rozstrzygnięcie Kierownika Programu jest ostateczne.

Rozdział 4
REALIZACJA PROJEKTU

§ 17

Wnioskodawca zobowiązany jest do wydatkowania środków zgodnie z kosztorysem zawartym we wniosku oraz z zachowaniem zasady gospodarności, tj. w sposób celowy i oszczędny, prowadzący jednocześnie do uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz do przestrzegania regulacji i procedur finansowych obowiązujących na UW.

§ 18

 1. Wnioskodawca składa do Kierownika Programu sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji projektu w terminie 30 dni od dnia zakończenia projektu.
 2. W sprawozdaniu merytorycznym wskazuje w szczególności to, w jaki sposób realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia co najmniej jednego Wskaźnika IDUB.
 3. Rozliczenie obejmuje sprawozdanie merytoryczne podpisane przez wnioskodawcę i Kierownika Jednostki organizacyjnej, w której projekt był realizowany, oraz zestawienie poniesionych kosztów z realizacji zadań (według kategorii oraz w układzie planowane-wydatkowane), podpisane przez Pełnomocnika Kwestora jednostki organizacyjnej UW.
 4. Rozliczenie merytoryczne i finansowe należy przesłać w formie elektronicznej na adres noweidee.pob1@uw.edu.pl

Rozdział 5
DANE OSOBOWE

§ 19

Dane osobowe podane w postępowaniu konkursowym są przetwarzane i przechowywane dla potrzeb tego postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i podlegają ochronie.

Rozdział 6
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 20

Zasady wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki

Koszty niedopuszczalne

 • koszty zapewnienia infrastruktury, utworzenia, dostosowania lub utrzymania;
 • koszty niespełniające warunków kwalifikowalności, które zostały określone w niniejszym materiale (cz. dot. kosztów dopuszczalnych);
 • wydatki związane z wypełnieniem wniosku o przyznanie dofinansowania;
 • wydatki podlegające podwójnemu finansowaniu;
 • wydatki nieujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie.
 • wydatki poniesione przed datą decyzji o przyznaniu dofinansowania.

Koszty dopuszczalne

Koszty można uznać za dopuszczalne, o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

 • został faktycznie poniesiony w okresie trwania projektu;
 • jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
 • ma na celu osiągnięcie Cel Programu poprzez poprawę jednego lub więcej Wskaźników IDUB;
 • został uwzględniony w budżecie;
 • jest niezbędny do poniesienia i został poniesiony w związku z realizacją projektu;
 • został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
 • został należycie udokumentowany;
 • został poniesiony zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • został poniesiony zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych;
 • nie stanowi wydatku niedopuszczalnego.

Koszty dopuszczalne to koszty zgodne z obowiązującymi zasadami rachunkowości i zasadami należytego zarządzania finansami oraz stosowanymi praktykami (polityka rachunkowości).

1. Kategoria: Koszty wynagrodzeń

Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy przewidziane wyłącznie dla pracowników UW wykonujących prace w ramach projektu w ramach projektu w Nowych Idei, w tym:

 • kierownika projektu badawczego,
 • innych wykonawców projektu badawczego (np. post-doc, innych badaczy zaangażowanych w projekt, doktorantów i studentów zaangażowanych w realizację projektu, pracowników niezbędnych do obsługi administracyjnej i technicznej projektu).

We wniosku należy podać liczbę wykonawców projektu badawczego rozumianą jako liczbę maksymalną osób zatrudnionych w czasie realizacji NI.

Okres pobierania wynagrodzeń w projekcie: nie może przekroczyć okresu realizacji projektu badawczego.

Stawki wynagrodzeń muszą być zgodne ze stawkami maksymalnymi stosowanymi w IDUB (załącznik nr 4).

2. Kategoria: Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Aparatura naukowo-badawcza¹; drobny sprzęt
Koszt zakupu sprzętu będzie dopuszczalny, o ile jego zakup będzie niezbędny do osiągnięcia celów projektu. Zakup sprzętu nie może stanowić celu projektu.

Wartości niematerialne i prawne
Np. oprogramowanie (licencja), prawa autorskie.

3. Kategoria: Pozostałe koszty

Materiały
Koszty zakupu materiałów oraz środków nietrwałych przeznaczonych do bezpośredniego zużycia przy realizacji projektu, np.

 • półprodukty, odczynniki, surowce, drobny sprzęt laboratoryjny,
 • materiały biurowe/piśmiennicze.

Wyjazdy służbowe
Koszty wyjazdów/przyjazdów służbowych członków zespołu badawczego, w tym m.in. koszty udziału w seminariach/konferencjach związanych z tematyką projektu, koszty wyjazdów (w tym delegacji) niezbędnych do realizacji projektu np. kwerend, badań terenowych itp. Koszty te obejmują: diety, opłaty konferencyjne, inne uzasadnione i niezbędne do realizacji projektu koszty.

Wizyty, konsultacje
W ramach niezbędnych konsultacji, ściśle związanych z tematyką projektu, możliwe są koszty indywidualnych przyjazdów/wizyt współpracowników zewnętrznych i/lub konsultantów. W tej kategorii dopuszczalne są wyłącznie koszty w postaci diet, zwrotu kosztów podróży i noclegów.

Usługi obce
Koszty dotyczące usług nabywanych od podmiotów zewnętrznych, w tym m.in.

 • uzasadnione wykonanie badania terenowego lub laboratoryjnego przez firmę zewnętrzną, zakup danych itp.);
 • promocja wyników badań;
 • koszty zakupu usług badawczych (analizy laboratoryjne, opracowania statystyczne, badania ankietowe itp.);
 • koszty zakupu innych usług specjalistycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu (koszty transkrypcji i tłumaczeń, korekty językowe, usługi edytorskie, graficzne, doradcze itp.);
 • koszty usług pocztowych, kurierskich lub transportowych bezpośrednio związanych z realizacją konkretnego zadania badawczego.

Wartości niematerialne i prawne
Np. oprogramowanie (licencja), prawa autorskie.

Inne pozostałe koszty

 • koszty zakupu danych /baz danych lub dostępu do nich,
 • specjalistyczne publikacje /pomoce naukowe i fachowe,
 • koszty publikacji wyników badań,
 • świadczenia wewnętrzne (są dopuszczalne o ile dotyczą rozliczeń pomiędzy jednostkami UW jako refundacja rzeczywiście poniesionych kosztów. W przypadku nabycia od innej jednostki UW kompleksowej usługi, konieczne jest przedstawienie kalkulacji kosztów składających się na koszt takiej usługi).

¹ Aparatura naukowo-badawcza rozumiana jako zestaw/zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych (zazwyczaj wyższych o kilka rzędów dokładności pomiaru w stosunku do typowej aparatury stosowanej dla celów produkcyjnych lub eksploatacyjnych).

Stanowisko/ funkcja w IDUB Forma zatrudnienia Stawka brutto w PLN
Grupa pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Pracownicy dotychczas zatrudnieni na Uniwersytecie Warszawskim, uczestniczący w realizacji projektu NI
wszystkie stanowiska w danej grupie pracowniczej wynagrodzenie uzupełniające do 2 000,00
kierownik projektu powyżej 6 mies. wynagrodzenie uzupełniające do 3 000,00
kierownik projektu do 6 mies. wynagrodzenie uzupełniające do 2 000,00
Nowo zatrudniony pracownik do realizacji projektu NI
Kwota wynagrodzenia zasadniczego nie może przekroczyć kwoty określonej w załączniku 14 do „Sprawozdania rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2019 roku” (https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/06/sprawozdanie_jmr_2019_z_zalacznikami.pdf)
Nauczyciele akademiccy
Pracownicy dotychczas zatrudnieni na Uniwersytecie Warszawskim, uczestniczący w realizacji IDUB UW
wszystkie grupy stanowisk wynagrodzenie uzupełniające do 2 000,00
kierownik projektu powyżej 6 mies. wynagrodzenie uzupełniające do 3 000,00
kierownik projektu do 6 mies. wynagrodzenie uzupełniające do 2 000,000
Nowo zatrudniony pracownik do realizacji działań w ramach IDUB UW
początkujący naukowiec ze znaczącym dorobkiem umowa o pracę (pełen etat)* do 10 000,00
naukowiec ze znaczącym dorobkiem u progu kariery (Postdoc) umowa o pracę (pełen etat)* do 15 000,00

* Wynagrodzenie zasadnicze w Programie IDUB UW przyznawane jest przez Rektora na pisemny wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu zaakceptowany przez Kierownika Programu IDUB UW.

Wskaźnik Efekt realizacji projektu Uwagi
1 Odsetek artykułów naukowych w górnym decylu Złożenie artykułu naukowego do czasopisma należącego do top-10% najbardziej cytowanych czasopism na świecie indeksowanych w Scopus (zgodnie z percentylem podanym w bazie Scopus). Ograniczenia:
– typ publikacji: artykuł
– percentyl: tak, 90-100%
– współpraca z innymi instytucjami (krajowymi czy zagranicznymi): nie dotyczy
2 Znormalizowany wskaźnik cytowań Złożenie artykułu naukowego do czasopisma indeksowanego w Scopus. Ograniczenia:
– typ publikacji: artykuł
– percentyl: nie dotyczy
– współpraca z innymi instytucjami (krajowymi czy zagranicznymi): nie dotyczy
Możliwe ograniczenie percentyla
3 Odsetek artykułów naukowych we współpracy międzynarodowej Złożenie artykułu naukowego stworzonego we współpracy z przynajmniej jednym współautorem afiliowanym z instytucją zagraniczną do czasopisma indeksowanego w Scopus. Ograniczenia:
– typ publikacji: artykuł
– percentyl: nie dotyczy
– współpraca z innymi instytucjami (krajowymi czy zagranicznymi): współautorstwo z autorem/ami afiliowanym/mi z instytucjami zagranicznymi
Możliwe ograniczenie percentyla
4 Monografie naukowe w prestiżowych wydawnictwach Złożenie monografii naukowej do wydawnictwa z poziomu II MEiN.
5 Granty międzynarodowe Złożenie wspólnego wniosku o grant naukowy, w którym:
1. UW jest jedynym beneficjentem dofinansowania uzyskanego od zagranicznej/międzynarodowej instytucji finansującej; lub
2. UW występuje jako formalny (zgodnie z umową o dofinansowanie) koordynator konsorcjum:
– w skład którego wchodzą partnerzy zagraniczni (dofinansowanie ze środków krajowych (np. konkursy NCN/NCBR na projekty niewspółfinansowane) lub międzynarodowych); i/lub
– które uzyskuje dofinansowanie od zagranicznej/międzynarodowej instytucji finansującej.
6 Otwartość polityki kadrowej Zatrudnienie (na podstawie umowy o pracę) naukowca na stanowisku akademickim na UW osoby, która uzyskała stopień doktora na uczelni innej niż UW.
8 Znormalizowany wskaźnik cytowań dla artykułów naukowych we współpracy międzynarodowej Złożenie artykułu naukowego stworzonego we współpracy z przynajmniej jednym współautorem afiliowanym z instytucją zagraniczną do czasopisma indeksowanego w Scopus. Ograniczenia:
– typ publikacji: artykuł
– percentyl: nie dotyczy
– współpraca z innymi instytucjami (krajowymi czy zagranicznymi): współautorstwo z autorem/ami afiliowanym/mi z instytucjami zagranicznymi
Możliwe ograniczenie percentyla
9 Umiędzynarodowienie kadry, % Zatrudnienie (na podstawie umowy o pracę) naukowca nieposiadającego polskiego obywatelstwa na stanowisku akademickim na UW.
13 Wpływ współpracy Złożenie pracy naukowej (wszystkie typy prac dostępnych w Scopus, w tym artykuł) stworzonej we współpracy z przynajmniej jednym współautorem afiliowanym z instytucją zagraniczną do czasopisma indeksowanego w Scopus. Ograniczenia:
– typ publikacji: nie dotyczy
– percentyl: nie dotyczy
– współpraca z innymi instytucjami (krajowymi czy zagranicznymi): współautorstwo z autorem/ami afiliowanym/mi z instytucjami zagranicznymi

Weryfikacja percentyla czasopisma na podstawie danych w bazie Scopus: https://www.scopus.com/sources.uri Po podaniu tytułu lub numeru ISSN czasopisma, weryfikuje się percentyl w kolumnie „Highest percentile” w roku, dla którego dostępne są najbardziej aktualne dane („View metrics for year” – upewnić się, że zaznaczono najnowszy rok).

Administrator danych

Administratorem Państwa danych jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

Z administratorem można kontaktować się:

 • listownie: Biuro Obsługi Badań, Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
 • telefonicznie: +48 22 55 20 000.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo pod adresem: iod@adm.uw.edu.pl

Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. udzielanie informacji dot. uzyskania dotacji w ramach konkursu, do którego wniosek Państwo wypełniliście.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu finansowania, realizacji, rozliczenia dotacji w ramach konkursu, do którego wniosek Państwo wypełniliście.

Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi:

 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO¹ – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rozporządzenia wykonawcze do ustawy, a także przepisy prawa rachunkowego i podatkowego);
 • art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w zakresie niezbędnym do zapewnienia rozwoju nauki i innowacyjności gospodarki;
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku wyrażenia zgody na opublikowanie danych osobowych (imienia i nazwiska, tytułu naukowego) w listach rankingowych na stronie internetowej UW oraz IDUB.

Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia wskazanych wyżej celów oraz dokonania niezbędnych rozliczeń, a po jego zakończeniu przez okres wymagany przepisami
o archiwizacji w tym Instrukcji Kancelaryjnej UW.

Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy, współpracownicy lub studenci Uniwersytetu Warszawskiego, którzy muszą przetwarzać Państwa dane w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

Odbiorcami Państwa danych mogą być także podmioty, którym administrator zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych z tymi podmiotami zostanie podpisana umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych by zapewnić Państwa danym osobowym należyty poziom ochrony.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Państwa dane mogą być również przetwarzane przez naszego dostawcę usługi G-Suit dla edukacji firmę Google (z którą mamy podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych) w jej centrach przetwarzania danych².

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Gwarantujemy Państwu realizację wszystkich Państwa praw na zasadach określonych przez RODO tj. prawo do:

 • dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO);
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli została wyrażona;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Obowiązek podania danych i konsekwencja niepodania danych

Podanie danych wskazanych w niniejszym formularzu jest niezbędne dla osiągnięcia zamierzonego celu, niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku w ramach konkursu, do którego wniosek Państwo wypełniliście. Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne.


¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

² https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html

Zasady wynagradzania osób biorących udział w badaniach w ramach projektów badawczych reguluje Komunikat Kwestora nr 6/2020 z dnia 8 października 2020 roku (z uwzględnieniem zmian wprowadzonym komunikatem 1/2021) w sprawie wprowadzenia procedury rozliczania wynagrodzeń dla osób biorących udział w badaniu w ramach projektów badawczych.
Poprzez „drobny sprzęt” należy rozumieć drobny sprzęt laboratoryjny oraz inne urządzenia, o ile zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości nie są zaliczane do środków trwałych (Zarządzenie nr 94 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 9 września 2019 r. w sprawie Zasad uznawania składników majątkowych za środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz sposób ich amortyzacji i ewidencji.).

W razie wątpliwości jak dany zakup zostanie zakwalifikowany, należy skonsultować się w tej sprawie z osobami odpowiedzialnymi za ewidencje środków trwałych na jednostce w której planowana jest realizacja projektu.

Tak, kosztorys musi zawierać kwoty brutto brutto. Powinny zostać obliczone zgodnie z kalkulatorem dostępnym na stronie startowej Kwestury UW.
Tak, nie ma przeszkód, żeby środki na pokrycie kosztów projektu realizowanego przez badaczy z różnych jednostek organizacyjnych były rozdzielane pomiędzy te jednostki, zgodnie z kosztorysem.
Członkowie zespołu badawczego mogą otrzymywać wyłącznie wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę lub w przypadku osób już zatrudnionych na UW wynagrodzenie uzupełniające.
Umowy cywilnoprawne mogą być finansowane w kategorii Pozostałe koszty (Usługi obce). Takie koszty są traktowane wówczas jako zakup usług lub towarów od podmiotów zewnętrznych i powinny być prowadzone zgodnie z regułami zamówień publicznych jednostki organizacyjnej, w której realizowany jest projekt.
Koszty świadczeń wewnętrznych są kwalifikowalne w konkursie, ale są dopuszczalne tylko wówczas, gdy dotyczą rozliczeń pomiędzy jednostkami UW jako refundacja rzeczywiście poniesionych kosztów. W przypadku nabycia od innej jednostki UW kompleksowej usługi, konieczne jest przedstawienie kalkulacji kosztów składających się na koszt takiej usługi. Ocena kwalifikowalności kosztów powinna być dokonywana w oparciu o załącznik nr 3 do zasad konkursu, a w szczególności wypełniać przesłankę: koszt jest dopuszczalny, o ile „jest niezbędny do poniesienia i został poniesiony w związku z realizacją projektu”.
Doktoranci jako osoby nie będące pracownikami UW nie mogą otrzymywać wynagrodzenia uzupełniającego, ale mogą zostać zatrudnione na cały etat lub jego część i pobierać z tego tytułu wynagrodzenie. Doktoranci mogą brać udział w pracy zespołów badawczych jako element swojego procesu kształcenia.
Nie ma takiego ograniczenia. Możliwe jest zatrudnienie w wymiarze części etatu, wówczas maksymalna stawka wynagrodzenia ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do zmniejszenia etatu.
Przy szacowaniu wynagrodzeń należy kierować się przede wszystkim zasadą racjonalności i efektywności wydatków. Regulamin konkursu określa wyłącznie maksymalne wartości wynagrodzeń.
Zgodnie z zał. 3 do zasad konkursu koszty wyjazdów służbowych, w tym zagranicznych, są kosztami dopuszczalnymi. Planując koszty takich wyjazdów należy kierować się przede wszystkim zasadą niezbędności, racjonalności i efektywności wydatków.
Informacje o stawkach obowiązujących w konkursie zawarte są w zał. 4 do zasad konkursu.
W kosztach publikacji wyników badań mieszczą się wszystkie koszty związane z publikacją badań niezbędne do realizacji celów projektu.
Tak, jeśli publikacja artykułu lub monografii została wskazana jako planowany efekt realizacji projektu, w uzasadnionych przypadkach (np. długość cyklu wydawniczego) za skuteczne zrealizowanie celów projektu można uznać ich złożenie do druku.
W tym punkcie powinny zostać opisane wszystkie działania zaplanowane do realizacji w czasie projektu, które nie zostały uwzględnione w pkt. 1-4 opisu (np.. te, które nie wiążą się z metodyką badania).
Formularz wniosku nie wymaga opisywania wszystkich przyszłych członków zespołu badawczego. Komisja konkursowa będzie oceniała wniosek na podstawie aktualnego składu zespołu, przede wszystkim kompetencji kierownika projektu. Przewidywane zatrudnienia członków zespołu w trakcie trwania projektu należy wskazać w opisie planowanych działań. W przypadku, gdy lider zakłada rekrutację członków zespołu w przyszłości, wystarczające będzie opisanie pożądanych kompetencji / kwalifikacji członków zespołu, a także uwzględnienie kosztów wynagrodzeń przyszłych członków zespołu w kosztorysie projektu.
Nie ma konieczności wskazywania konkretnych czasopism, w których planowana jest publikacja artykułów. Jednak pozytywna ocena wniosku przez komisję konkursową zależy także od tego, czy uzna ona planowane efekty projektu (np. publikacja artykułów naukowych w wysoko punktowanych czasopismach) za realne do osiągnięcia. Z tej perpektywy wskazanie konkretnych czasopism, w których planowana będzie publikacja artykułów, może mieć pozytywny wpływ na ocenę wniosku (jedynie w tym przypadku możliwa będzie ocena tego, czy wniosek odnosi się do części wskaźników CV – tych dotyczących publikacji naukowych).
Zgodnie z par. 6 zasad konkursu członkami zespołu badawczego mogą być wyłącznie pracownicy UW, a zatem powinny tam zostać wprowadzone tylko informacje o osobach pracujących na UW.
Tak, nie ma przeszkód, żeby członkami zespołów badawczych byli doktoranci UW, którzy są równocześnie pracownikami etatowymi innych uczelni.
Nie, kierownikiem zespołu badawczego może być wyłącznie osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.
Tak, o ile zostały spełnione warunki wymienione w par. 6. Dokumentacja konkursowa dostępna jest w języku angielskim na stronie inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/en/actions/ni/pob1/
Postdoc to każdy badacz ze stopniem naukowym doktora.
Zgoda kierownika jednostki organizacyjnej może być wyrażona: a) tradycyjnym podpisem z pieczęcią — wówczas wniosek należy przesłać w postaci skanu; b) kwalifikowanego podpisu elektronicznego; c) w treści e-mail od kierownika tej jednostki — wówczas do wniosku należy dołączyć kopię tego e-mail (wydruk do PDF) z którego jednoznacznie wynika, jakiego wniosku dotyczy zgoda.
Tak, część podpisów na wniosku może być złożona tradycyjnie a część jako podpis elektroniczny. Proszę jedynie pamiętać, że dokument najpierw powinien uzyskać podpisy tradycyjne a w drugiej kolejności — elektroniczne. Pozwoli to, w razie potrzeby, zweryfikować podpis elektroniczny.
Zgodnie z par. 9 (3) zasad konkursu: Wszystkie przesunięcia środków finansowych między kategoriami kosztorysu muszą być zaakceptowane przez Kierownika Programu. Zmiany między rodzajami kosztów w ramach kategorii kosztów nie wymagają takiej zgody. Przesunięcia powinny być dokonywane wyłącznie w uzasadnionych i niezbędnych przypadkach i nie mogą mieć negatywnego wpływu na osiągniecie celów projektu.
W konkursie możliwe jest wyłącznie dofinansowanie projektów badawczych.
Zgodnie z par. 6 zasad konkursu członkami zespołów badawczych nie mogą być osoby, które nie są afiliowane z UW.
Tak, konkurs nie wprowadza żadnych ograniczeń w tym zakresie.
Urlop naukowy nie stanowi przeszkody w aplikowaniu do konkursu, jeżeli szczególne regulacje danego urlopu się temu nie sprzeciwiają.

Komisja konkursowa