Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Nowe Idee w Priorytetowym Obszarze Badawczym III

Przedłużenie naboru wniosków do 7 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie o konkursie

 • Nazwa konkursu: Nowe Idee w Priorytetowym Obszarze Badawczym III
 • Cel: wsparcie projektów badawczych związanych tematycznie z Priorytetowym Obszarem Badawczym III
 • Obszar tematyczny projektów: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/pob/pob3/
 • Wnioskodawca: pracownik badawczy lub badawczo-dydaktyczny posiadający co najmniej stopień naukowy doktora zaliczany do liczby N, albo zespół pracowników, reprezentowany przez kierownika projektu, który w imieniu zespołu składa wniosek o dofinansowanie. Kierownik projektu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, zaliczanego do liczby N. W skład zespołu badawczego wchodzą pracownicy badawczy lub badawczo-dydaktyczni UW, zaliczani do liczby N oraz mogą wchodzić studenci lub doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego realizujący zadania w projekcie.
 • Data ogłoszenia konkursu: 28 kwietnia 2021 r.
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 29 kwietnia 2021 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 31 maja 2021 r. 7 czerwca 2021 r.
 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do: 30 czerwca 2021 r. (termin ten może zostać przedłużony w przypadku dużej liczby wniosków)
 • Budżet konkursu: 700 000 PLN
 • Budżet projektu: 30 000 – 150 000 PLN
 • Czas trwania projektu: do 28 lutego 2023 r.
 • Sposób składania wniosków: wyłącznie elektronicznie na adres noweidee.pob3@uw.edu.pl
Zasady konkursuPytania i odpowiedziKomisja konkursowaWyniki konkursu
Errata z dn. 29.04.2021
W treści załącznika 3 w sekcji „Usługi obce” było

Koszty dotyczące usług nabywanych od podmiotów zewnętrznych (instytucjonalnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), w tym m.in.

jest

Koszty dotyczące usług nabywanych od podmiotów zewnętrznych, w tym m.in.

Aktualna wersja załącznika dostępna jest poniżej.

Errata z dn. 18.05.2021
W treści załącznika 3, w punkcie „1. Kategoria: Koszty wynagrodzeń” było

Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy przewidziane wyłącznie dla osób będących członkami zespołu badawczego w ramach Nowych Idei, w tym:

jest

Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy przewidziane wyłącznie dla osób wykonujących prace w ramach projektu w Nowych Idei, w tym:

Aktualna wersja załącznika dostępna jest poniżej.

Zasady konkursu „Nowe Idee” w POB III realizowanego w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Treść dostępna jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Prosimy zaloguj się...
Zasady wynagradzania osób biorących udział w badaniach w ramach projektów badawczych reguluje Komunikat Kwestora nr 6/2020 z dnia 8 października 2020 roku (z uwzględnieniem zmian wprowadzonym komunikatem 1/2021) w sprawie wprowadzenia procedury rozliczania wynagrodzeń dla osób biorących udział w badaniu w ramach projektów badawczych.
Poprzez „drobny sprzęt” należy rozumieć drobny sprzęt laboratoryjny oraz inne urządzenia, o ile zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości nie są zaliczane do środków trwałych (Zarządzenie nr 94 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 9 września 2019 r. w sprawie Zasad uznawania składników majątkowych za środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz sposób ich amortyzacji i ewidencji.).

W razie wątpliwości jak dany zakup zostanie zakwalifikowany, należy skonsultować się w tej sprawie z osobami odpowiedzialnymi za ewidencje środków trwałych na jednostce w której planowana jest realizacja projektu.

Tak, kosztorys musi zawierać kwoty brutto brutto. Powinny zostać obliczone zgodnie z kalkulatorem dostępnym na stronie startowej Kwestury UW.
Tak, nie ma przeszkód, żeby środki na pokrycie kosztów projektu realizowanego przez badaczy z różnych jednostek organizacyjnych były rozdzielane pomiędzy te jednostki, zgodnie z kosztorysem.
Członkowie zespołu badawczego mogą otrzymywać wyłącznie wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę lub w przypadku osób już zatrudnionych na UW wynagrodzenie uzupełniające.
Umowy cywilnoprawne mogą być finansowane w kategorii Pozostałe koszty (Usługi obce). Takie koszty są traktowane wówczas jako zakup usług lub towarów od podmiotów zewnętrznych i powinny być prowadzone zgodnie z regułami zamówień publicznych jednostki organizacyjnej, w której realizowany jest projekt.
Koszty świadczeń wewnętrznych są kwalifikowalne w konkursie, ale są dopuszczalne tylko wówczas, gdy dotyczą rozliczeń pomiędzy jednostkami UW jako refundacja rzeczywiście poniesionych kosztów. W przypadku nabycia od innej jednostki UW kompleksowej usługi, konieczne jest przedstawienie kalkulacji kosztów składających się na koszt takiej usługi. Ocena kwalifikowalności kosztów powinna być dokonywana w oparciu o załącznik nr 3 do zasad konkursu, a w szczególności wypełniać przesłankę: koszt jest dopuszczalny, o ile „jest niezbędny do poniesienia i został poniesiony w związku z realizacją projektu”.
Doktoranci jako osoby nie będące pracownikami UW nie mogą otrzymywać wynagrodzenia uzupełniającego, ale mogą zostać zatrudnione na cały etat lub jego część i pobierać z tego tytułu wynagrodzenie. Doktoranci mogą brać udział w pracy zespołów badawczych jako element swojego procesu kształcenia.
Nie ma takiego ograniczenia. Możliwe jest zatrudnienie w wymiarze części etatu, wówczas maksymalna stawka wynagrodzenia ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do zmniejszenia etatu.
Przy szacowaniu wynagrodzeń należy kierować się przede wszystkim zasadą racjonalności i efektywności wydatków. Regulamin konkursu określa wyłącznie maksymalne wartości wynagrodzeń.
Zgodnie z zał. 3 do zasad konkursu koszty wyjazdów służbowych, w tym zagranicznych, są kosztami dopuszczalnymi. Planując koszty takich wyjazdów należy kierować się przede wszystkim zasadą niezbędności, racjonalności i efektywności wydatków.
Informacje o stawkach obowiązujących w konkursie zawarte są w zał. 4 do zasad konkursu.
W kosztach publikacji wyników badań mieszczą się wszystkie koszty związane z publikacją badań niezbędne do realizacji celów projektu.
Tak, jeśli publikacja artykułu lub monografii została wskazana jako planowany efekt realizacji projektu, w uzasadnionych przypadkach (np. długość cyklu wydawniczego) za skuteczne zrealizowanie celów projektu można uznać ich złożenie do druku.
W tym punkcie powinny zostać opisane wszystkie działania zaplanowane do realizacji w czasie projektu, które nie zostały uwzględnione w pkt. 1-4 opisu (np.. te, które nie wiążą się z metodyką badania).
Formularz wniosku nie wymaga opisywania wszystkich przyszłych członków zespołu badawczego. Komisja konkursowa będzie oceniała wniosek na podstawie aktualnego składu zespołu, przede wszystkim kompetencji kierownika projektu. Przewidywane zatrudnienia członków zespołu w trakcie trwania projektu należy wskazać w opisie planowanych działań. W przypadku, gdy lider zakłada rekrutację członków zespołu w przyszłości, wystarczające będzie opisanie pożądanych kompetencji / kwalifikacji członków zespołu, a także uwzględnienie kosztów wynagrodzeń przyszłych członków zespołu w kosztorysie projektu.
Nie ma konieczności wskazywania konkretnych czasopism, w których planowana jest publikacja artykułów. Jednak pozytywna ocena wniosku przez komisję konkursową zależy także od tego, czy uzna ona planowane efekty projektu (np. publikacja artykułów naukowych w wysoko punktowanych czasopismach) za realne do osiągnięcia. Z tej perpektywy wskazanie konkretnych czasopism, w których planowana będzie publikacja artykułów, może mieć pozytywny wpływ na ocenę wniosku (jedynie w tym przypadku możliwa będzie ocena tego, czy wniosek odnosi się do części wskaźników CV – tych dotyczących publikacji naukowych).
Zgodnie z par. 6 zasad konkursu członkami zespołu badawczego mogą być wyłącznie pracownicy UW, a zatem powinny tam zostać wprowadzone tylko informacje o osobach pracujących na UW.
Tak, nie ma przeszkód, żeby członkami zespołów badawczych byli doktoranci UW, którzy są równocześnie pracownikami etatowymi innych uczelni.
Nie, kierownikiem zespołu badawczego może być wyłącznie osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.
Tak, o ile zostały spełnione warunki wymienione w par. 6. Dokumentacja konkursowa dostępna jest w języku angielskim na stronie inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/en/actions/ni/pob3/
Postdoc to każdy badacz ze stopniem naukowym doktora.
Zgoda kierownika jednostki organizacyjnej może być wyrażona: a) tradycyjnym podpisem z pieczęcią — wówczas wniosek należy przesłać w postaci skanu; b) kwalifikowanego podpisu elektronicznego; c) w treści e-mail od kierownika tej jednostki — wówczas do wniosku należy dołączyć kopię tego e-mail (wydruk do PDF) z którego jednoznacznie wynika, jakiego wniosku dotyczy zgoda.
Tak, część podpisów na wniosku może być złożona tradycyjnie a część jako podpis elektroniczny. Proszę jedynie pamiętać, że dokument najpierw powinien uzyskać podpisy tradycyjne a w drugiej kolejności — elektroniczne. Pozwoli to, w razie potrzeby, zweryfikować podpis elektroniczny.
Zgodnie z par. 9 (3) zasad konkursu: Wszystkie przesunięcia środków finansowych między kategoriami kosztorysu muszą być zaakceptowane przez Kierownika Programu. Zmiany między rodzajami kosztów w ramach kategorii kosztów nie wymagają takiej zgody. Przesunięcia powinny być dokonywane wyłącznie w uzasadnionych i niezbędnych przypadkach i nie mogą mieć negatywnego wpływu na osiągniecie celów projektu.
W konkursie możliwe jest wyłącznie dofinansowanie projektów badawczych.
Zgodnie z par. 6 zasad konkursu członkami zespołów badawczych nie mogą być osoby, które nie są afiliowane z UW.
Tak, konkurs nie wprowadza żadnych ograniczeń w tym zakresie.
Urlop naukowy nie stanowi przeszkody w aplikowaniu do konkursu, jeżeli szczególne regulacje danego urlopu się temu nie sprzeciwiają.
W zakresie liczby N i zatrudnienia stan rzeczy będzie ustalany na moment rozstrzygnięcia. Jeśli wnioskodawca nie będzie spełniał kryteriów wnioskodawcy wówczas, nie będzie mógł otrzymać dofinansowania. Rozstrzygnięcie rozumiane jest na moment ustalania decyzji, o której mowa w par. 16 ust. 1.
W przypadku zakwalifikowania projektu badawczego do dofinansowania, dopuszczana jest możliwość sfinansowania zatrudnienia na umowę o pracę w ramach NI ze środków otrzymanych w drodze dofinansowania, natomiast reszta uzgodnień w tym zakresie pozostaje w gestii jednostki organizacyjnej.
Stawki wynagrodzenia muszą być uzgodnione z Kierownikiem Programu.
Zgodnie z § 3, Zarządzenia nr 72 Rektora UW z dnia 21 kwietnia w sprawie wynagrodzeń w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Uniwersytecie Warszawskim, wynagrodzenie zasadnicze w Programie IDUB UW przyznawane jest przez Rektora na pisemny wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu zaakceptowany przez Kierownika Programu IDUB UW.
Zgodnie z 6.1, w skład zespołu badawczego wchodzą pracownicy badawczy lub badawczo-dydaktyczni UW, zaliczani do liczby N oraz mogą wchodzić studenci lub doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego realizujący zadania w projekcie.
Natomiast, zgodnie z zał. nr 3 możliwe są koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy dla osób wykonujących prace w ramach projektu w Nowych Idei, np. pracowników niezbędnych do obsługi administracyjnej i technicznej projektu.

Komisja konkursowa

 • dr hab. Katarzyna Kopczewska, prof. ucz. – Przewodnicząca Komisji
 • dr hab. Marek Cygan, prof. ucz.
 • dr hab. Bartosz Klin, prof. ucz.
 • dr hab. Błażej Miasojedow
 • dr Zuzanna Szymańska
 • prof. dr hab. Agnieszka Świerczewska-Gwiazda
 • prof. dr hab. Anna Zdunik
 • Tytuł wniosku: Rankingowe miary centralności
  Wnioskodawca: dr Oskar Skibski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
  Przyznane środki: 136 296,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Wielofunkcyjna, zintegrowana baza atmosferycznych danych obserwacyjno-pomiarowych i wyników symulacji wraz z systemem udostępniania tych danych
  Wnioskodawca: prof. dr hab. Szymon Malinowski, Wydział Fizyki
  Przyznane środki: 149 600,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Oszacowanie wpływu lockdownów na dobrostan społeczeństwa przy użyciu nowych metod bayesowskich i danych dotyczących zapytań kierowanych do wyszukiwarki Google
  Wnioskodawca: dr Krzysztof Drachal, Wydział Nauk Ekonomicznych
  Przyznane środki: 95 862,14 PLN
 • Tytuł wniosku: Topologia RNA
  Wnioskodawca: dr Wanda Niemyska, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
  Przyznane środki: 149 624,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Wokół ekwiwariantnej teorii Morse’a
  Wnioskodawca: dr hab. Maciej Borodzik, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
  Przyznane środki: 122 950,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Wysokowydajny model numeryczny wspierający analizę danych tomograficznych
  Wnioskodawca: prof. dr hab. Piotr Szymczak, Wydział Fizyki
  Przyznane środki: 150 000,00 PLN

Przychylając się do wniosku komisji konkursowej POB III,
Kierownik Programu wyraził zgodę na zwiększenie budżetu konkursu do kwoty 804.332,14 PLN