Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Nowe Idee w Priorytetowym Obszarze Badawczym IV

Ogłoszenie o konkursie

 • Nazwa konkursu: Nowe Idee w Priorytetowym Obszarze Badawczym IV
 • Cel: wsparcie projektów badawczych związanych tematycznie z Priorytetowym Obszarem Badawczym IV
 • Obszar tematyczny projektów: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/pob/pob4/
 • Wnioskodawca: pracownik badawczy lub badawczo-dydaktyczny posiadający co najmniej stopień naukowy doktora zaliczany do liczby N, albo zespół pracowników, reprezentowany przez kierownika projektu, który w imieniu zespołu składa wniosek o dofinansowanie. Kierownik projektu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, zaliczanego do liczby N. W skład zespołu badawczego wchodzą pracownicy badawczy lub badawczo-dydaktyczni UW, zaliczani do liczby N oraz mogą wchodzić studenci lub doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego realizujący zadania w projekcie.
 • Data ogłoszenia konkursu: 17 maja 2021 r.
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 18 maja 2021 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 17 czerwca 2021 r.
 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do: 19 lipca 2021 r. (termin ten może zostać przedłużony w przypadku dużej liczby wniosków)
 • Budżet konkursu: 700 000 PLN
 • Budżet projektu: 30 000 – 100 000 PLN
 • Czas trwania projektu: do 28 lutego 2023 r.
 • Sposób składania wniosków: wyłącznie elektronicznie na adres noweidee.pob4@uw.edu.pl
Zasady konkursuPytania i odpowiedziKomisja konkursowaWyniki konkursu
Errata z dn. 19.05.2021
W treści załącznika 3, w punkcie „1. Kategoria: Koszty wynagrodzeń” było

Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy przewidziane wyłącznie dla osób będących członkami zespołu badawczego w ramach Nowych Idei, w tym:

jest

Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy przewidziane wyłącznie dla osób wykonujących prace w ramach projektu w Nowych Idei, w tym:

Aktualna wersja załącznika dostępna jest poniżej.

Errata z dn. 10.06.2021
W § 13 pkt. 1 było

Komisję konkursową, o której mowa w § 12 ust. 1, powołuje dla POB IV Kierownik Programu na wniosek Komitetu Zarządzającego POB IV. W skład Komisji wchodzi od 5 do 12 osób, w tym Komitet Zarządzający POB IV. Przewodniczącego komisji konkursowej wyznacza Kierownik Programu.

jest

Komisję konkursową, o której mowa w § 12 ust. 1, powołuje dla POB IV Kierownik Programu na wniosek Komitetu Zarządzającego POB IV. W skład Komisji wchodzi co najmniej 5 osób, w tym wybrani członkowie Komitetu Zarządzającego POB IV. Przewodniczącego komisji konkursowej wyznacza Kierownik Programu.

Aktualna wersja dostępna jest poniżej.

Zasady konkursu „Nowe Idee” w POB IV realizowanego w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Treść dostępna jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Prosimy zaloguj się...
Zasady wynagradzania osób biorących udział w badaniach w ramach projektów badawczych reguluje Komunikat Kwestora nr 6/2020 z dnia 8 października 2020 roku (z uwzględnieniem zmian wprowadzonym komunikatem 1/2021) w sprawie wprowadzenia procedury rozliczania wynagrodzeń dla osób biorących udział w badaniu w ramach projektów badawczych.
Poprzez „drobny sprzęt” należy rozumieć drobny sprzęt laboratoryjny oraz inne urządzenia, o ile zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości nie są zaliczane do środków trwałych (Zarządzenie nr 94 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 9 września 2019 r. w sprawie Zasad uznawania składników majątkowych za środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz sposób ich amortyzacji i ewidencji.).

W razie wątpliwości jak dany zakup zostanie zakwalifikowany, należy skonsultować się w tej sprawie z osobami odpowiedzialnymi za ewidencje środków trwałych na jednostce w której planowana jest realizacja projektu.

Tak, kosztorys musi zawierać kwoty brutto brutto. Powinny zostać obliczone zgodnie z kalkulatorem dostępnym na stronie startowej Kwestury UW.
Tak, nie ma przeszkód, żeby środki na pokrycie kosztów projektu realizowanego przez badaczy z różnych jednostek organizacyjnych były rozdzielane pomiędzy te jednostki, zgodnie z kosztorysem.
Członkowie zespołu badawczego mogą otrzymywać wyłącznie wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę lub w przypadku osób już zatrudnionych na UW wynagrodzenie uzupełniające.
Umowy cywilnoprawne mogą być finansowane w kategorii Pozostałe koszty (Usługi obce). Takie koszty są traktowane wówczas jako zakup usług lub towarów od podmiotów zewnętrznych i powinny być prowadzone zgodnie z regułami zamówień publicznych jednostki organizacyjnej, w której realizowany jest projekt.
Koszty świadczeń wewnętrznych są kwalifikowalne w konkursie, ale są dopuszczalne tylko wówczas, gdy dotyczą rozliczeń pomiędzy jednostkami UW jako refundacja rzeczywiście poniesionych kosztów. W przypadku nabycia od innej jednostki UW kompleksowej usługi, konieczne jest przedstawienie kalkulacji kosztów składających się na koszt takiej usługi. Ocena kwalifikowalności kosztów powinna być dokonywana w oparciu o załącznik nr 3 do zasad konkursu, a w szczególności wypełniać przesłankę: koszt jest dopuszczalny, o ile „jest niezbędny do poniesienia i został poniesiony w związku z realizacją projektu”.
Doktoranci jako osoby nie będące pracownikami UW nie mogą otrzymywać wynagrodzenia uzupełniającego, ale mogą zostać zatrudnione na cały etat lub jego część i pobierać z tego tytułu wynagrodzenie. Doktoranci mogą brać udział w pracy zespołów badawczych jako element swojego procesu kształcenia.
Nie ma takiego ograniczenia. Możliwe jest zatrudnienie w wymiarze części etatu, wówczas maksymalna stawka wynagrodzenia ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do zmniejszenia etatu.
Przy szacowaniu wynagrodzeń należy kierować się przede wszystkim zasadą racjonalności i efektywności wydatków. Regulamin konkursu określa wyłącznie maksymalne wartości wynagrodzeń.
Zgodnie z zał. 3 do zasad konkursu koszty wyjazdów służbowych, w tym zagranicznych, są kosztami dopuszczalnymi. Planując koszty takich wyjazdów należy kierować się przede wszystkim zasadą niezbędności, racjonalności i efektywności wydatków.
Informacje o stawkach obowiązujących w konkursie zawarte są w zał. 4 do zasad konkursu.
W kosztach publikacji wyników badań mieszczą się wszystkie koszty związane z publikacją badań niezbędne do realizacji celów projektu.
Tak, jeśli publikacja artykułu lub monografii została wskazana jako planowany efekt realizacji projektu, w uzasadnionych przypadkach (np. długość cyklu wydawniczego) za skuteczne zrealizowanie celów projektu można uznać ich złożenie do druku.
W tym punkcie powinny zostać opisane wszystkie działania zaplanowane do realizacji w czasie projektu, które nie zostały uwzględnione w pkt. 1-4 opisu (np.. te, które nie wiążą się z metodyką badania).
Formularz wniosku nie wymaga opisywania wszystkich przyszłych członków zespołu badawczego. Komisja konkursowa będzie oceniała wniosek na podstawie aktualnego składu zespołu, przede wszystkim kompetencji kierownika projektu. Przewidywane zatrudnienia członków zespołu w trakcie trwania projektu należy wskazać w opisie planowanych działań. W przypadku, gdy lider zakłada rekrutację członków zespołu w przyszłości, wystarczające będzie opisanie pożądanych kompetencji / kwalifikacji członków zespołu, a także uwzględnienie kosztów wynagrodzeń przyszłych członków zespołu w kosztorysie projektu.
Nie ma konieczności wskazywania konkretnych czasopism, w których planowana jest publikacja artykułów. Jednak pozytywna ocena wniosku przez komisję konkursową zależy także od tego, czy uzna ona planowane efekty projektu (np. publikacja artykułów naukowych w wysoko punktowanych czasopismach) za realne do osiągnięcia. Z tej perpektywy wskazanie konkretnych czasopism, w których planowana będzie publikacja artykułów, może mieć pozytywny wpływ na ocenę wniosku (jedynie w tym przypadku możliwa będzie ocena tego, czy wniosek odnosi się do części wskaźników CV – tych dotyczących publikacji naukowych).
Zgodnie z par. 6 zasad konkursu członkami zespołu badawczego mogą być wyłącznie pracownicy UW, a zatem powinny tam zostać wprowadzone tylko informacje o osobach pracujących na UW.
Tak, nie ma przeszkód, żeby członkami zespołów badawczych byli doktoranci UW, którzy są równocześnie pracownikami etatowymi innych uczelni.
Nie, kierownikiem zespołu badawczego może być wyłącznie osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.
Tak, o ile zostały spełnione warunki wymienione w par. 6. Dokumentacja konkursowa dostępna jest w języku angielskim na stronie inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/en/actions/ni/pob4/
Postdoc to każdy badacz ze stopniem naukowym doktora.
Zgoda kierownika jednostki organizacyjnej może być wyrażona: a) tradycyjnym podpisem z pieczęcią — wówczas wniosek należy przesłać w postaci skanu; b) kwalifikowanego podpisu elektronicznego; c) w treści e-mail od kierownika tej jednostki — wówczas do wniosku należy dołączyć kopię tego e-mail (wydruk do PDF) z którego jednoznacznie wynika, jakiego wniosku dotyczy zgoda.
Tak, część podpisów na wniosku może być złożona tradycyjnie a część jako podpis elektroniczny. Proszę jedynie pamiętać, że dokument najpierw powinien uzyskać podpisy tradycyjne a w drugiej kolejności — elektroniczne. Pozwoli to, w razie potrzeby, zweryfikować podpis elektroniczny.
Zgodnie z par. 9 (3) zasad konkursu: Wszystkie przesunięcia środków finansowych między kategoriami kosztorysu muszą być zaakceptowane przez Kierownika Programu. Zmiany między rodzajami kosztów w ramach kategorii kosztów nie wymagają takiej zgody. Przesunięcia powinny być dokonywane wyłącznie w uzasadnionych i niezbędnych przypadkach i nie mogą mieć negatywnego wpływu na osiągniecie celów projektu.
W konkursie możliwe jest wyłącznie dofinansowanie projektów badawczych.
Zgodnie z par. 6 zasad konkursu członkami zespołów badawczych nie mogą być osoby, które nie są afiliowane z UW.
Tak, konkurs nie wprowadza żadnych ograniczeń w tym zakresie.
Urlop naukowy nie stanowi przeszkody w aplikowaniu do konkursu, jeżeli szczególne regulacje danego urlopu się temu nie sprzeciwiają.

Komisja konkursowa

 • prof. dr. hab. Justyna Olko, Wydział „Artes Liberales” – przewodnicząca
 • dr hab. Anna Skolimowska, Wydział „Artes Liberales”
 • dr hab. Krzysztof Jakubiak, Wydział Archeologii
 • dr hab. Konrad Bobiatyński, Wydział Historii
 • dr Michał Wilczewski, Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • dr Marcin Opacki, Wydział Neofilologii
 • dr hab., prof. ucz. Paweł Rutkowski, Wydział Neofilologii
 • prof. Joanna Jurewicz, Wydział Orientalistyczny
 • dr Adam Andrzejewski, Wydział Filozofii
 • dr hab. Jakub Adamski, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce
 • dr hab. Agnieszka Biernacka, Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • dr Magdalena Kozłowska, Wydział Historii
 • dr hab. Agnieszka Szarkowska, Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • dr Julia Wrede, Biuro Obsługi Badań
 • Tytuł wniosku: Cena niewypału: Problemy techniczne we włoskich obiektach ze szkliwionej terakoty w kolekcjach polskich
  Wnioskodawca: dr Zuzanna Sarnecka, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce
  Przyznane środki: 99 928,56 PLN
 • Tytuł wniosku: Inni, obcy i odmieńcy w tradycjach religii monoteistycznych późnego antyku i średniowiecza
  Wnioskodawca: dr hab. Marzena Zawanowska, Wydział Historii
  Przyznane środki: 100 000,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Arcydzieła gier wideo w monografii: przypadek Mass Effect
  Wnioskodawca: dr hab. Paweł Frelik, prof. ucz., Instytut Ameryk i Europy
  Przyznane środki: 56 238,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Myślenie wizualne. Obraz jako medium wytwarzania, przekazywania i odbierania wiedzy w humanistyce
  Wnioskodawca: dr hab. Mateusz Salwa, Wydział Filozofii
  Przyznane środki: 65 000,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Neoliberalizacja męskiej seksualności w czasach transformacji
  Wnioskodawca: dr Ludmiła Janion, Ośrodek Studiów Amerykańskich
  Przyznane środki: 31 467,76 PLN
 • Tytuł wniosku: Wpływ akcentu na przetwarzanie języka obcego podczas tłumaczenia symultanicznego
  Wnioskodawca: dr Karolina Broś, Wydział Lingwistyki Stosowanej
  Przyznane środki: 97 041,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Wpływ wytrwałości i jej predyktorów na efektywność nauki języków obcych podczas kursów stacjonarnych i zdalnych
  Wnioskodawca: dr hab. Michał B. Paradowski, Wydział Lingwistyki Stosowanej
  Przyznane środki: 99 800,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Podwójna marginalizacja? Żydzi z niepełnosprawnościami Królestwie Polskim (1815-1914)
  Wnioskodawca: dr Aleksandra Oniszczuk, Wydział Historii
  Przyznane środki: 48 500,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Modernistyczne tranzakcje: anglo-amerykańskie księgarnie w Paryżu i transnarodowy międzywojenny handel książkami
  Wnioskodawca: dr Matthew Chambers, Instytut Ameryk i Europy
  Przyznane środki: 52 587,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Kartografia literacka – nowe narzędzie krytyczno edytorskie
  Wnioskodawca: dr hab. Agnieszka Karpowicz, prof. ucz., Wydział Polonistyki
  Przyznane środki: 94 000,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Pułapki industrializacji, pokusy konsumpcji, poszukiwania “harmonijnego rozwoju” i troska o przyszłość Ziemi. Polska ludowa wobec wyzwań środowiskowych (1944-1989)
  Wnioskodawca: dr Weronika Parfianowicz, Wydział Polonistyki
  Przyznane środki: 76 800,00 PLN

Przychylając się do wniosku komisji konkursowej POB IV,
Kierownik Programu wyraził zgodę na zwiększenie budżetu konkursu do kwoty 821.362,32 PLN