Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Nowe Idee w Priorytetowym Obszarze Badawczym V

Przedłużenie naboru wniosków do 27 maja 2021 r.

Ogłoszenie o konkursie

 • Nazwa konkursu: Nowe Idee w Priorytetowym Obszarze Badawczym V
 • Cel: wsparcie projektów badawczych związanych tematycznie z Priorytetowym Obszarem Badawczym V
 • Obszar tematyczny projektów: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/pob/pob5/
 • Wnioskodawca: pracownik badawczy lub badawczo-dydaktyczny posiadający co najmniej stopień naukowy doktora zaliczany do liczby N, albo zespół pracowników, reprezentowany przez kierownika projektu, który w imieniu zespołu składa wniosek o dofinansowanie. Kierownik projektu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, zaliczanego do liczby N. W skład zespołu badawczego wchodzą pracownicy badawczy lub badawczo-dydaktyczni UW, zaliczani do liczby N oraz mogą wchodzić studenci lub doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego realizujący zadania w projekcie.
 • Data ogłoszenia konkursu: 19 kwietnia 2021 r.
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 20 kwietnia 2021 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 20 maja 2021 r. 27 maja 2021 r.
 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do: 21 czerwca 2021 r. 28 czerwca 2021 r. (termin ten może zostać przedłużony w przypadku dużej liczby wniosków)
 • Budżet konkursu: 700 000 PLN
 • Budżet projektu: 30 000 – 150 000 PLN
 • Czas trwania projektu: do 28 lutego 2023 r.
 • Sposób składania wniosków: wyłącznie elektronicznie na adres noweidee.pob5@uw.edu.pl
Zasady konkursuPytania i odpowiedziKomisja konkursowaWyniki konkursu
Errata z dn. 29.04.2021
1. W treści załącznika 7 usunięto wiersz dotyczący wskaźnika 14 „Mobilność kadry”. W związku z tym skorygowano treść załącznika 1 poprzez usunięcie wiersza dotyczącego wskaźnika 14 „Mobilność kadry”.

2. W treści załącznika 3 w sekcji „Usługi obce” było

Koszty dotyczące usług nabywanych od podmiotów zewnętrznych (instytucjonalnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), w tym m.in.

jest

Koszty dotyczące usług nabywanych od podmiotów zewnętrznych, w tym m.in.

Aktualna wersja załączników dostępna jest poniżej.

Errata z dn. 18.05.2021
W treści załącznika 3, w punkcie „1. Kategoria: Koszty wynagrodzeń” było

Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy przewidziane wyłącznie dla osób będących członkami zespołu badawczego w ramach Nowych Idei, w tym:

jest

Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy przewidziane wyłącznie dla osób wykonujących prace w ramach projektu w Nowych Idei, w tym:

Aktualna wersja załącznika dostępna jest poniżej.

Zasady konkursu „Nowe Idee” w POB V realizowanego w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Treść dostępna jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Prosimy zaloguj się...
Zasady wynagradzania osób biorących udział w badaniach w ramach projektów badawczych reguluje Komunikat Kwestora nr 6/2020 z dnia 8 października 2020 roku (z uwzględnieniem zmian wprowadzonym komunikatem 1/2021) w sprawie wprowadzenia procedury rozliczania wynagrodzeń dla osób biorących udział w badaniu w ramach projektów badawczych.
Poprzez „drobny sprzęt” należy rozumieć drobny sprzęt laboratoryjny oraz inne urządzenia, o ile zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości nie są zaliczane do środków trwałych (Zarządzenie nr 94 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 9 września 2019 r. w sprawie Zasad uznawania składników majątkowych za środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz sposób ich amortyzacji i ewidencji.).

W razie wątpliwości jak dany zakup zostanie zakwalifikowany, należy skonsultować się w tej sprawie z osobami odpowiedzialnymi za ewidencje środków trwałych na jednostce w której planowana jest realizacja projektu.

Tak, kosztorys musi zawierać kwoty brutto brutto. Powinny zostać obliczone zgodnie z kalkulatorem dostępnym na stronie startowej Kwestury UW.
Tak, nie ma przeszkód, żeby środki na pokrycie kosztów projektu realizowanego przez badaczy z różnych jednostek organizacyjnych były rozdzielane pomiędzy te jednostki, zgodnie z kosztorysem.
Członkowie zespołu badawczego mogą otrzymywać wyłącznie wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę lub w przypadku osób już zatrudnionych na UW wynagrodzenie uzupełniające.
Umowy cywilnoprawne mogą być finansowane w kategorii Pozostałe koszty (Usługi obce). Takie koszty są traktowane wówczas jako zakup usług lub towarów od podmiotów zewnętrznych i powinny być prowadzone zgodnie z regułami zamówień publicznych jednostki organizacyjnej, w której realizowany jest projekt.
Koszty świadczeń wewnętrznych są kwalifikowalne w konkursie, ale są dopuszczalne tylko wówczas, gdy dotyczą rozliczeń pomiędzy jednostkami UW jako refundacja rzeczywiście poniesionych kosztów. W przypadku nabycia od innej jednostki UW kompleksowej usługi, konieczne jest przedstawienie kalkulacji kosztów składających się na koszt takiej usługi. Ocena kwalifikowalności kosztów powinna być dokonywana w oparciu o załącznik nr 3 do zasad konkursu, a w szczególności wypełniać przesłankę: koszt jest dopuszczalny, o ile „jest niezbędny do poniesienia i został poniesiony w związku z realizacją projektu”.
Doktoranci jako osoby nie będące pracownikami UW nie mogą otrzymywać wynagrodzenia uzupełniającego, ale mogą zostać zatrudnione na cały etat lub jego część i pobierać z tego tytułu wynagrodzenie. Doktoranci mogą brać udział w pracy zespołów badawczych jako element swojego procesu kształcenia.
Nie ma takiego ograniczenia. Możliwe jest zatrudnienie w wymiarze części etatu, wówczas maksymalna stawka wynagrodzenia ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do zmniejszenia etatu.
Przy szacowaniu wynagrodzeń należy kierować się przede wszystkim zasadą racjonalności i efektywności wydatków. Regulamin konkursu określa wyłącznie maksymalne wartości wynagrodzeń.
Zgodnie z zał. 3 do zasad konkursu koszty wyjazdów służbowych, w tym zagranicznych, są kosztami dopuszczalnymi. Planując koszty takich wyjazdów należy kierować się przede wszystkim zasadą niezbędności, racjonalności i efektywności wydatków.
Informacje o stawkach obowiązujących w konkursie zawarte są w zał. 4 do zasad konkursu.
W kosztach publikacji wyników badań mieszczą się wszystkie koszty związane z publikacją badań niezbędne do realizacji celów projektu.
Tak, jeśli publikacja artykułu lub monografii została wskazana jako planowany efekt realizacji projektu, w uzasadnionych przypadkach (np. długość cyklu wydawniczego) za skuteczne zrealizowanie celów projektu można uznać ich złożenie do druku.
W tym punkcie powinny zostać opisane wszystkie działania zaplanowane do realizacji w czasie projektu, które nie zostały uwzględnione w pkt. 1-4 opisu (np.. te, które nie wiążą się z metodyką badania).
Formularz wniosku nie wymaga opisywania wszystkich przyszłych członków zespołu badawczego. Komisja konkursowa będzie oceniała wniosek na podstawie aktualnego składu zespołu, przede wszystkim kompetencji kierownika projektu. Przewidywane zatrudnienia członków zespołu w trakcie trwania projektu należy wskazać w opisie planowanych działań. W przypadku, gdy lider zakłada rekrutację członków zespołu w przyszłości, wystarczające będzie opisanie pożądanych kompetencji / kwalifikacji członków zespołu, a także uwzględnienie kosztów wynagrodzeń przyszłych członków zespołu w kosztorysie projektu.
Nie ma konieczności wskazywania konkretnych czasopism, w których planowana jest publikacja artykułów. Jednak pozytywna ocena wniosku przez komisję konkursową zależy także od tego, czy uzna ona planowane efekty projektu (np. publikacja artykułów naukowych w wysoko punktowanych czasopismach) za realne do osiągnięcia. Z tej perpektywy wskazanie konkretnych czasopism, w których planowana będzie publikacja artykułów, może mieć pozytywny wpływ na ocenę wniosku (jedynie w tym przypadku możliwa będzie ocena tego, czy wniosek odnosi się do części wskaźników CV – tych dotyczących publikacji naukowych).
Zgodnie z par. 6 zasad konkursu członkami zespołu badawczego mogą być wyłącznie pracownicy UW, a zatem powinny tam zostać wprowadzone tylko informacje o osobach pracujących na UW.
Tak, nie ma przeszkód, żeby członkami zespołów badawczych byli doktoranci UW, którzy są równocześnie pracownikami etatowymi innych uczelni.
Nie, kierownikiem zespołu badawczego może być wyłącznie osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.
Tak, o ile zostały spełnione warunki wymienione w par. 6. Dokumentacja konkursowa dostępna jest w języku angielskim na stronie inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/en/actions/ni/pob5/
Postdoc to każdy badacz ze stopniem naukowym doktora.
Zgoda kierownika jednostki organizacyjnej może być wyrażona: a) tradycyjnym podpisem z pieczęcią — wówczas wniosek należy przesłać w postaci skanu; b) kwalifikowanego podpisu elektronicznego; c) w treści e-mail od kierownika tej jednostki — wówczas do wniosku należy dołączyć kopię tego e-mail (wydruk do PDF) z którego jednoznacznie wynika, jakiego wniosku dotyczy zgoda.
Tak, część podpisów na wniosku może być złożona tradycyjnie a część jako podpis elektroniczny. Proszę jedynie pamiętać, że dokument najpierw powinien uzyskać podpisy tradycyjne a w drugiej kolejności — elektroniczne. Pozwoli to, w razie potrzeby, zweryfikować podpis elektroniczny.
Zgodnie z par. 9 (3) zasad konkursu: Wszystkie przesunięcia środków finansowych między kategoriami kosztorysu muszą być zaakceptowane przez Kierownika Programu. Zmiany między rodzajami kosztów w ramach kategorii kosztów nie wymagają takiej zgody. Przesunięcia powinny być dokonywane wyłącznie w uzasadnionych i niezbędnych przypadkach i nie mogą mieć negatywnego wpływu na osiągniecie celów projektu.
W konkursie możliwe jest wyłącznie dofinansowanie projektów badawczych.
Zgodnie z par. 6 zasad konkursu członkami zespołów badawczych nie mogą być osoby, które nie są afiliowane z UW.
Tak, konkurs nie wprowadza żadnych ograniczeń w tym zakresie.
Urlop naukowy nie stanowi przeszkody w aplikowaniu do konkursu, jeżeli szczególne regulacje danego urlopu się temu nie sprzeciwiają.

Komisja konkursowa

 • dr hab., prof. ucz. Paweł Kaczmarczyk, Ośrodek Badań nad Migracjami UW – przewodniczący
 • dr hab., prof. ucz. Renata Włoch, Wydział Socjologii UW
 • dr hab., prof. ucz. Tomasz Gackowski, Laboratorium Badań Medioznawczych UW
 • dr hab., prof. ucz. Michał Bilewicz, Wydział Psychologii UW
 • dr hab., prof. ucz. Michał Brzeziński, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • dr hab. Katarzyna Śledziewska, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • dr hab. Konrad Jankowski, Wydział Psychologii UW
 • dr Sebastian Szymański, Wydział Artes Liberales UW
 • dr Adam Płoszaj, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW
 • mgr Adam Suwiński, Biuro Obsług Badań UW
 • Tytuł wniosku: Wpływ pracy z domu na perspektywy zawodowe mężczyzn i kobiet: badanie eksperymentalne dla Polski i Wielkiej Brytanii.
  Wnioskodawca: dr hab. Anna Matysiak, Wydział Nauk Ekonomicznych
  Przyznane środki: 120 897,80 PLN
 • Tytuł wniosku: Kryteria wyboru kandydatów w wyborach różnych szczebli – podejście eksperymentalne
  Wnioskodawca: dr hab. Adam Gendźwiłł, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  Przyznane środki: 127 120,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Nierówności gospodarcze na obszarach wiejskich w Polsce – analiza w oparciu o dane na temat płatności bezpośrednich w latach 2014-2019
  Wnioskodawca: dr hab. Jan Fałkowski, Wydział Nauk Ekonomicznych
  Przyznane środki: 93 606,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Jesteś jednym z nas: zaufanie i wzajemność między członkami grupy własnej i obcej w kontekście kryzysu migracyjnego
  Wnioskodawca: dr hab. Natalia Garner Letki, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
  Przyznane środki: 149 634,08 PLN
 • Tytuł wniosku: Pracownicy niezbędni czy niezbędne ręce do pracy? Badanie wielostanowiskowe bezpieczeństwa migrujących pracowników rolnych w Polsce i w Niemczech
  Wnioskodawca: dr Kamila Fiałkowska, Ośrodek Badań nad Migracjami
  Przyznane środki: 77 978,83 PLN
 • Tytuł wniosku: Opieka długoterminowa w Polsce – analiza popytu i podaży stacjonarnych form opieki
  Wnioskodawca: dr hab. Małgorzata Kalbarczyk, Wydział Nauk Ekonomicznych
  Przyznane środki: 70 405,21 PLN
 • Tytuł wniosku: Nowe definiowanie granic Wielkiej Brytanii – deportacje obywateli Unii Europejskiej i krajów trzecich (ERC4UW)
  Wnioskodawca: dr Agnieszka Radziwinowicz, Ośrodek Badań nad Migracjami
  Przyznane środki: 64 609,92 PLN
 • Tytuł wniosku: Profile wypalenia zawodowego i dobrostanu u psychoterapeutów w erze pandemii COVID-19: międzykulturowe badanie porównawcze oparte na podejściu zorientowanym na osobie
  Wnioskodawca: dr hab. Marcin Rzeszutek, Wydział Psychologii
  Przyznane środki: 129 740,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Polityczne uwarunkowania nierówności w dostępie samorządów lokalnych do dotacji inwestycyjnych z budżetu państwa
  Wnioskodawca: prof. dr hab. Paweł Swianiewicz, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  Przyznane środki: 84 210,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Przemiany metropolitalnych przestrzeni pracy w dobie globalnych wyzwań – wpływ coworkingów i ewolucji ich modelu na przestrzeń miasta na przykładzie Warszawy
  Wnioskodawca: dr hab. Maciej Smętkowski, Intytut Ameryk i Europy (EUROREG)
  Przyznane środki: 140 043,40 PLN
 • Tytuł wniosku: Retoryka ekspertów. Perswazyjność medialnych komunikatów medyków w okresie pandemii COVID-19 w Polsce
  Wnioskodawca: dr Karolina Brylska, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
  Przyznane środki: 105 253,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Akceptacja zrównoważonej wartości konsumenckiej – przykład rynku spożywczego
  Wnioskodawca: dr Agnieszka Wiśniewska, Wydział Zarządzania
  Przyznane środki: 65 750,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Niezrealizowane intencje: rodzinne narracje o niebyłej migracji a intencje i zachowania migracyjne kolejnych pokoleń
  Wnioskodawca: dr Zuzanna Brunarska, Ośrodek Badań nad Migracjami
  Przyznane środki: 50 231,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Zakupy w sieci w czasach pandemii: wpływ pandemii COVID-19 na zachowania zakupowe Polaków w wymiarze społecznym i przestrzennym
  Wnioskodawca: dr Dorota Celińska-Janowicz, Intytut Ameryk i Europy (EUROREG)
  Przyznane środki: 61 500,00 PLN

Przychylając się do wniosku komisji konkursowej POB V,
Kierownik Programu wyraził zgodę na zwiększenie budżetu konkursu do kwoty 1.340.979,24 PLN