Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Nowe Idee – Ukraina

Ogłoszenie o konkursie

 • Nazwa konkursu: Nowe Idee – Ukraina
 • Cel: wzmocnienie współpracy badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego (UW) z ukraińskim środowiskiem naukowym poprzez realizację wspólnych projektów naukowych, które przyczynią się do osiągania doskonałości naukowej, oraz zwiększenia międzynarodowej rozpoznawalności badań realizowanych na uczelni
 • Wnioskodawca: pracownik UW, który posiada stopień doktora oraz jest zaliczany do liczby N
 • Data ogłoszenia konkursu: 01.04.2022
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 01.04.2022
 • Zakończenie naboru wniosków: 19.04.2022 29.04.2022
 • Budżet konkursu: 600 000 zł
 • Budżet projektu: od 30 000 zł do 90 000 zł
 • Czas trwania projektu: nie dłużej niż do 31 grudnia 2022 r.
 • Sposób składania wniosków: wyłącznie elektronicznie na adres konkursy.idub@uw.edu.pl
Zasady konkursuKomisja konkursowaWyniki

Zasady konkursu

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejsze Zasady normują konkurs „Nowe Idee – Ukraina” realizowany w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

§ 2

Celem konkursu „Nowe Idee – Ukraina” jest wzmocnienie współpracy badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego (UW) z ukraińskim środowiskiem naukowym poprzez realizację wspólnych projektów naukowych, które przyczynią się do osiągania doskonałości naukowej, oraz zwiększenia międzynarodowej rozpoznawalności badań realizowanych na uczelni.

§ 3

 1. Efektem realizacji projektu badawczego zgłoszonego w konkursie powinno być złożenie publikacji lub złożenie wniosku o grant naukowy, finansowany ze źródeł zewnętrznych w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu. W uzasadnionych przypadkach, wynikających z harmonogramów ogłaszania konkursów grantowych, możliwe jest przesunięcie terminu złożenia wniosku.
 2. W ramach konkursu finansuje się projekty badawcze o budżecie nie niższym niż 30 000,00 zł i nie wyższym niż 90 000,00 zł, trwające nie dłużej niż 6 miesięcy i rozpoczynające się od dnia wydania decyzji o przyznaniu dofinansowania.
 3. Dofinansowanie w konkursie może być wydatkowane na zatrudnienie naukowca z Ukrainy (pełny koszt zatrudnienia w kwocie do 60.000,00 zł) oraz na pokrycie kosztów związanych z badaniami naukowymi i wynagrodzenie dla kierownika projektu (do 30.000,00 zł).

§ 4

Ogłoszenie o konkursie wraz z harmonogramem konkursu ogłasza się na stronie internetowej https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/

§ 5

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami stosuje się przepisy Zarządzenia nr 115 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie realizacji programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2020 r. poz. 246 ze zm.).

Rozdział 2
POSTĘPOWANIE KONKURSOWE

§ 6

 1. Wnioskodawcą może być wyłącznie pracownik UW, który spełnia następujące warunki:
  1. posiada stopień doktora;
  2. jest zaliczany do liczby N;
  3. złożył wniosek zgodny z niniejszymi Zasadami.
 2. Wnioskodawcami nie mogą być osoby pełniące funkcje Kierownika Działania w Programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” oraz członkowie komisji konkursowej.

§ 7

 1. Wnioskodawca w danej edycji konkursu może złożyć tylko jeden wniosek w konkursie.
 2. Wniosek nie może dotyczyć w całości lub w części projektów finansowanych z innych źródeł, w tym innych Działań Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Jednostka w ramach posiadanych środków może dofinansować projekt. Środki te mogą pochodzić w szczególności z budżetu jednostek UW lub projektów ze środków zewnętrznych, o ile nie jest to sprzeczne z zasadami tych projektów.
 3. Wniosek może zostać wycofany przez Wnioskodawcę do dnia ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/ w postaci listy osób którym przyznano dofinansowanie.

§ 8

 1. Formularz wniosku określa załącznik nr 1 do Zasad.
 2. Wniosek wypełnia się w języku polskim lub w języku angielskim.

§ 9

 1. Wniosek zawiera kosztorys stanowiący załącznik nr 2 do Zasad.
 2. Koszty dopuszczalne w ramach konkursu określa załącznik nr 3 do Zasad.
 3. Wszystkie przesunięcia środków finansowych między kategoriami kosztorysu muszą być zaakceptowane przez Kierownika Programu. Zmiany między rodzajami kosztów w ramach kategorii kosztów nie wymagają takiej zgody. Przesunięcia powinny być dokonywane wyłącznie w uzasadnionych i niezbędnych przypadkach i nie mogą mieć negatywnego wpływu na osiągniecie celów projektu.
 4. Wszelkie koszty ponoszone w ramach projektu muszą być ponoszone zgodnie z przepisami ogólnokrajowymi oraz wewnętrznymi regulacjami Uniwersytetu Warszawskiego.

§ 10

Wniosek składa się w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie. Wniosek złożony przed tym terminem lub po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

§ 11

 1. Wniosek składa się w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej konkursy.idub@uw.edu.pl
 2. Wniosek musi uzyskać zgodę kierownika jednostki organizacyjnej, w której planowana jest realizacja projektu, poprzez wypełnienie odpowiedniego pola we wniosku.
 3. Wnioski niekompletne zwracane są do uzupełniania w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wysłania wezwania. Wezwanie do uzupełnienia wniosku kieruje się na adres poczty elektronicznej wnioskodawcy wskazany we wniosku z pouczeniem, że w przypadku nieusunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie wniosek pozostawiony zostanie bez rozpatrzenia.
 4. Po zakończeniu naboru, przed przekazaniem wniosku do oceny, wnioski weryfikowane są pod kątem zgodności z zasadami konkursu. Wnioski niezgodne z zasadami konkursu zwracane są do poprawy w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia wysłania wezwania. Wezwanie poprawy wniosku kieruje się na adres poczty elektronicznej wnioskodawcy wskazany we wniosku z pouczeniem, że w przypadku braku korekty w wyznaczonym terminie wniosek pozostawiony zostanie bez rozpatrzenia.

§ 12

 1. Ocenę wniosku przeprowadza komisja konkursowa.
 2. Skład i zasady pracy komisji określa załącznik nr 4.

§ 13

Zasady i kryteria oceny określa załącznik nr 5.

Rozdział 3
ROZSTRZYGNIĘCIE KIEROWNIKA PROGRAMU

§ 14

 1. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Kierownik Programu na podstawie listy rankingowej.
 2. Lista osób którym przyznano dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, jest publikowana na stronie https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/.
 3. Kwota dofinansowania projektu nie może przekraczać wnioskowanej kwoty.
 4. Informację o rozstrzygnięciu, o którym mowa w ust. 1, doręcza się wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres e-mail. W przypadku dofinansowania projektu rozstrzygnięcie doręcza się ponadto kierownikowi jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego, w której projekt będzie realizowany.
 5. W przypadku naruszenia zapisów niniejszych Zasad, Wnioskodawcy przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Kierownika Programu w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o rozstrzygnięciu. Podstawą wniosku może być wyłącznie naruszenie procedur konkursowych. Wniosek rozstrzyga Kierownik Programu w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Rozstrzygnięcie Kierownika Programu jest ostateczne.

Rozdział 4
REALIZACJA PROJEKTU

§ 15

 1. Wnioskodawca zobowiązany jest do wydatkowania środków zgodnie z kosztorysem zawartym we wniosku oraz z zachowaniem zasady gospodarności, tj. w sposób celowy i oszczędny, prowadzący jednocześnie do uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz do przestrzegania regulacji i procedur finansowych obowiązujących na UW.
 2. Wnioskodawca i Jednostka UW, w której realizowany jest projekt w ramach posiadanych w grancie środków finansowych, zobowiązani są do zatrudnienia naukowca z Ukrainy, który:
  1. posiadać będzie co najmniej stopień naukowy doktora lub uprawnienia równorzędne (ukraiński kandydat nauk);
  2. działalność i zainteresowania naukowe zatrudnionego badacza związane będą
   z tematyką projektu badawczego. Weryfikacja powyższego kryterium powinna
   być dokonana przez Państwa na podstawie złożonego przez badacza CV;
  3. osoba zatrudniona bezpośrednio przed wybuchem wojny pracowała i prowadziła badania w jednostce naukowej w Ukrainie, a w wyniku działań
   militarnych przybyła na terytorium Polski 24 lutego 2022 r. lub później.
 3. Zatrudnienie badacza z Ukrainy będzie możliwe na okres maksymalnie 6 miesięcy.
 4. Maksymalna wysokość środków finansowych w ramach kosztów projektu dla osoby zatrudnionej nie może przekroczyć 60.000,00 zł.

§ 16

 1. Wnioskodawca składa do Kierownika Programu sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji projektu w terminie 30 dni od dnia zakończenia projektu.
 2. Rozliczenie obejmuje sprawozdanie merytoryczne podpisane przez wnioskodawcę i Kierownika Jednostki organizacyjnej, w której projekt był realizowany oraz zestawienie poniesionych kosztów z realizacji zadań (według kategorii oraz w układzie planowane-wydatkowane), podpisane przez Pełnomocnika Kwestora Jednostki organizacyjnej UW.
 3. Rozliczenie merytoryczne i finansowe należy przesłać w formie elektronicznej na adres konkursy.idub@uw.edu.pl

Rozdział 5
DANE OSOBOWE

§ 17

Dane osobowe podane w postępowaniu konkursowym są przetwarzane i przechowywane dla potrzeb tego postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i podlegają ochronie.

Rozdział 6
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 18

Zasady wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Koszty dopuszczalne i niedopuszczalne

Koszty niedopuszczalne

 • koszty zapewnienia infrastruktury, utworzenia, dostosowania lub utrzymania;
 • wydatki podlegające podwójnemu finansowaniu;
 • wydatki nie ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie;
 • wydatki poniesione przed datą decyzji o przyznaniu dofinansowania.

Koszty dopuszczalne

Koszty można uznać za dopuszczalne, o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

 • został faktycznie poniesiony w okresie trwania projektu;
 • jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
 • przekłada się na efekt realizacji projektu i na osiągnięcie celów projektu;
 • został uwzględniony w budżecie;
 • jest niezbędny do poniesienia i został poniesiony w związku z realizacją projektu;
 • został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
 • został należycie udokumentowany;
 • został poniesiony zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • został poniesiony zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych;
 • nie stanowi wydatku niedopuszczalnego.

Koszty dopuszczalne to koszty zgodne z obowiązującymi zasadami rachunkowości i zasadami należytego zarządzania finansami oraz stosowanymi praktykami (polityka rachunkowości).

1. Kategoria: Wynagrodzenia

Wynagrodzenia etatowe

Środki na zatrudnienie etatowe naukowca z Ukrainy w kwocie nie przekraczającej 10.000,00 zł „brutto-brutto” miesięcznie. Maksymalna kwota kosztu nie może przekroczyć 60.000,00 zł.

Wynagrodzenie uzupełniające

Wynagrodzenie dla Kierownika Projektu w kwocie nie przekraczającej 1.000,00 zł miesięcznie.

2. Kategoria: Środki na badania dofinansowanie

Materiały

Koszty zakupu materiałów oraz środków nietrwałych przeznaczonych do bezpośredniego zużycia przy realizacji projektu, np.

 • półprodukty, odczynniki, surowce, drobny sprzęt laboratoryjny,
 • materiały biurowe/piśmiennicze,
 • niezbędne do realizacji projektu dzieła zamawiane od podmiotów zewnętrznych w tym zamawiane na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Usługi obce

Koszty dotyczące usług nabywanych od podmiotów zewnętrznych, w tym m.in.

 • uzasadnione wykonanie badania terenowego lub laboratoryjnego przez firmę zewnętrzną, zakup danych itp.);
 • promocja wyników badań;
 • koszty zakupu usług badawczych (analizy laboratoryjne, opracowania statystyczne, badania ankietowe itp.);
 • koszty zakupu innych usług specjalistycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu (koszty transkrypcji i tłumaczeń, korekty językowe, usługi edytorskie, graficzne, doradcze itp.);
 • koszty usług pocztowych, kurierskich lub transportowych bezpośrednio związanych z realizacją konkretnego zadania badawczego;
 • inne niezbędne do realizacji projektu usługi zamawiane od podmiotów zewnętrznych w tym usługi zamawiane na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Inne pozostałe koszty

 • koszty zakupu danych /baz danych lub dostępu do nich;
 • specjalistyczne publikacje /pomoce naukowe i fachowe;
 • koszty publikacji wyników badań;
 • świadczenia wewnętrzne (są dopuszczalne o ile dotyczą rozliczeń pomiędzy jednostkami UW jako refundacja rzeczywiście poniesionych kosztów. W przypadku nabycia od innej jednostki UW kompleksowej usługi, konieczne jest przedstawienie kalkulacji kosztów składających się na koszt takiej usługi).
 1. Członkowie komisji konkursowej i eksperci zobowiązani są działać fachowo, rzetelnie, wnikliwie i bezstronnie.
 2. Komisję konkursową powołuje Kierownik Programu.
 3. W skład Komisji wchodzi co najmniej 5 osób.
 4. Skład komisji konkursowej jest jawny i podany do publicznej wiadomości na stronie https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/.
 5. Przewodniczący komisji konkursowej wyłącza od udziału w pracach komisji konkursowej na czas rozpatrywania danego wniosku członka komisji konkursowej, w stosunku do którego mogą zachodzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności i obiektywności, a w szczególności, jeśli:
  1. jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie Wnioskodawcy;
  2. jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z Wnioskodawcą;
  3. pozostaje z Wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tego członka, w tym gdy Wnioskodawca jest przełożonym lub podwładnym członka komisji konkursowej albo pozostają w innej relacji zatrudnienia.
 6. Członek Komisji podlega z mocy prawa wyłączeniu od oceny wniosku, gdy jest bezpośrednim przełożonym albo podwładnym wnioskodawcy albo pozostaje w relacji bezpośredniej zależności względem wnioskodawcy w ramach jednostki organizacyjnej, w tym wewnętrznej jednostki organizacyjnej, Uniwersytetu lub innej komórki bądź struktury, o której mowa w § 13 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego.
 7. Członek komisji konkursowej przed rozpoczęciem oceny wniosków informuje komisję konkursową o wystąpieniu okoliczności, które mogą rzutować na jego bezstronność.
 8. Członek komisji konkursowej wyłączony od oceny wniosku nie bierze udziału w jego ocenie oraz na czas jej dokonywania opuszcza obrady Komisji. Wyłączenie członka Komisji od oceny danego wniosku odnotowuje się w protokole z posiedzenia komisji konkursowej wraz z podaniem przyczyny wyłączenia.
 9. O wyłączeniu przewodniczącego komisji konkursowej rozstrzyga Kierownik Programu. Przepisy pkt. 6-8 stosuje się odpowiednio.
 10. Pracami komisji konkursowej kieruje jej przewodniczący, w tym zwołuje posiedzenia komisji konkursowej. Komisja konkursowa obraduje w obecności co najmniej 50% członków Komisji.
 11. W uzasadnionych przypadkach komisja konkursowa może obradować z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej. Dopuszcza się możliwość udziału członków komisji konkursowej w jej posiedzeniach za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 12. Z posiedzeń komisji konkursowej sporządza się niezwłocznie protokół. Protokół zatwierdza przewodniczący komisji konkursowej po zapoznaniu z nim członków komisji konkursowej. Przewodniczący komisji konkursowej w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu przekazuje protokół do Biura Obsługi Badań Uniwersytetu Warszawskiego.

Załącznik nr 5

 1. Każdy wniosek jest oceniany w dwóch kryteriach stanowiących załącznik nr 5a.
 2. Liczba punktów przyznanych wnioskowi za dane kryterium jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za to kryterium przez poszczególnych członków Komisji.
 3. Ocenę wniosku stanowi suma punktów przyznanych wnioskowi za każde kryterium. Ocenę wniosku odnotowuje się w protokole z posiedzenia komisji konkursowej.
 4. W przypadku równej liczby punktów między wnioskami, o ich kolejności do przyznania dofinansowania decyduje Komisja.
 5. Na podstawie przeprowadzonej oceny wniosków komisja konkursowa sporządza listę rankingową, w tym podaje w niej próg punktów umożliwiający zakwalifikowanie projektu badawczego do dofinansowania, przy czym jest on nie niższy niż 50% możliwych do uzyskania punktów.
 6. W razie rezygnacji Wnioskodawcy złożonej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia listy osób, którym przyznano dofinansowanie Kierownik Programu może zdecydować o dofinansowaniu projektu, znajdującego się na liście rankingowej po ostatnim projekcie, który został zakwalifikowany do dofinansowania.
 7. Kierownik Programu, do dnia opublikowania listy osób, którym przyznano dofinansowanie, w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu bez podania przyczyny. Informacja o anulowaniu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej IDUB.

Załącznik nr 5a. Kryteria oceny wniosków

Ocena merytoryczna
Kryterium Ocena punktowa
A Ocena Projektu Badawczego (60%)
A.1 Poziom naukowy projektu badawczego (40%)
poziom naukowy i znaczenie, oryginalność oraz nowatorski charakter planowanych badań lub zadań badawczych
5 Doskonały
Projekt badawczy na poziomie światowym: podejmuje problem badawczy o bardzo dużym znaczeniu, który cieszy się szerokim zainteresowaniem w dziedzinie i charakteryzuje się wyjątkowo nowatorskim i innowacyjnym podejściem, nie ma słabych stron.
4 Bardzo dobry
Projekt badawczy na wysokim poziomie: podejmuje problem badawczy o dużym znaczeniu, który cieszy się zainteresowaniem w dziedzinie, a żaden z istotnych elementów projektu nie wymaga poprawy. Może mieć drobne niedociągnięcia.
3 Dobry
Projekt badawczy na dobrym poziomie: podejmuje ważny problem badawczy, ale pewne elementy projektu wymagają poprawy.
2 Przeciętny
Projekt badawczy na przeciętnym poziomie: podejmuje problem badawczy o umiarkowanym znaczeniu lub pewne istotne elementy projektu wymagają poprawy.
1 Słaby
Projekt badawczy na słabym poziomie: podejmuje problem badawczy o niewielkim znaczeniu lub wymaga istotnych modyfikacji lub poprawek.
0 Bardzo słaby
Projekt badawczy na bardzo niskim poziomie: podejmuje problem badawczy o niewielkim lub zerowym znaczeniu; zawiera wady strukturalne.
A.2 Możliwość wykonania projektu badawczego (20%)
możliwość wykonania planowanych badań, w tym dobór metodologii ze względu na zakładane cele projektu, kwalifikacje kierownika projektu, skład zespołu badawczego, infrastruktura i aparatura badawcza, współpraca międzynarodowa (o ile dotyczy), inne czynniki mające wpływ na możliwość wykonania projektu
2 Wysoka
Plan realizacji projektu jest bardzo dobry, metodologia dobrane jest stosownie do zakładanych celów projektu, kwalifikacje zespołu badawczego i przydział zadań badawczych są właściwie zaplanowane, dostępna infrastruktura i aparatura badawcza są odpowiednie dla planowanych badań.
1 Umiarkowana
Plan realizacji projektu jest dobry, ale zawiera pewne luki lub niedociągnięcia lub wymaga poprawy w zakresie: metodologii, kwalifikacji zespołu badawczego, przydziału zadań badawczych lub dostępnej infrastruktury i aparatury badawczej
0 Niska
Realizacja projektu nie jest możliwa lub ocena wykonalności projektu nie jest możliwa ze względu na brakujące lub niepełne informacje.
B Kwalifikacje i osiągnięcia naukowe Kierownika Projektu (40%)
osiągnięcia naukowe kierownika projektu w ciągu ostatnich 10 lat;
ocena powinna uwzględniać etap kariery naukowej, przerwy w karierze oraz różnego rodzaju efekty naukowe oceniane w kontekście międzynarodowym, w szczególności:
1. znaczący wkład w dziedzinę/y lub dyscyplinę/y,
2. do 3 najważniejszych publikacji z ankiety dorobku we wniosku,
3. nagrody naukowe, nagrody artystyczne lub członkostwo w uznanych organizacjach międzynarodowych,
4. międzynarodową rozpoznawalność,
5. inną aktywność naukową
5 Doskonały
Dorobek naukowy i osiągnięcia badawcze są doskonałe, cieszą się uznaniem na arenie międzynarodowej i są wysoko oceniane ze względu na jakość i wkład w naukę, dorobek publikacyjny i pozostałą aktywność naukową.
4 Bardzo dobry
Dorobek naukowy i osiągnięcia badawcze są bardzo dobre i cieszą się uznaniem na arenie międzynarodowej ze względu na jakość i wkład w naukę, dorobek publikacyjny i pozostałą aktywność naukową.
3 Dobry
Dorobek naukowy i osiągnięcia badawcze są dobre, ale mają ograniczoną międzynarodową rozpoznawalność ze względu na jakość i wkład w naukę, dorobek publikacyjny i pozostałą aktywność naukową.
2 Przeciętny
Dorobek naukowy i osiągnięcia badawcze są przeciętne i mają ograniczoną rozpoznawalność w dziedzinie ze względu na jakość i wkład w naukę, dorobek publikacyjny i pozostałą aktywność naukową.
1 Słaby
Dorobek naukowy i osiągnięcia badawcze są poniżej przeciętnej i nie są rozpoznawalne w dziedzinie ze względu na jakość i wkład w naukę, dorobek publikacyjny i pozostałą aktywność naukową.
0 Bardzo słaby
Kierownik projektu ma bardzo słaby dorobek naukowy lub w ogóle nie ma osiągnięć naukowych.
 • mgr Marcin Sadowski, Biuro Obsługi Badań – przewodniczący
 • prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • prof. dr hab. Ewa Krogulec, Wydział Geologii
 • dr Marek Lewicki, Wydział Fizyki
 • dr hab. Iwona Pugacewicz prof. ucz., Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
 • prof. dr hab. Anna Wiłkomirska, Wydział Pedagogiczny
 • dr Mikołaj Winiewski, Wydział Psychologii
 • dr hab. Sławomir Żółtek prof. ucz, Wydział Prawa i Administracji

Decyzją Kierownika Programu dofinansowanie uzyskały następujące wnioski:

 • Tytuł wniosku: Proteomika fluorobiałek: kompleksowe badania efektów stosowania leków stabilizowanych fluorem
  Wnioskodawca: prof. dr hab. Bulska Ewa, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych
  Przyznane środki: 80 000,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Mineralogia i geochemia minerałów akcesorycznych mioceńskich piasków kwarcowych z okolic Szkła (zachodnia Ukraina)
  Wnioskodawca: prof. dr hab. Szamałek Krzysztof, Wydział Geologii
  Przyznane środki: 89 600,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Elektrony i topologia w wielu i nieskończenie wielu wymiarach
  Wnioskodawca: prof. dr hab. Byczuk Krzysztof, Wydział Fizyki
  Przyznane środki: 67 032,83 PLN
 • Tytuł wniosku: Odporność Obszaru Metropolitalnego Warszawy na fale migracji
  Wnioskodawca: dr hab. Dziemianowicz Wojciech, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  Przyznane środki: 90 000,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Płynność sytuacji rodzinnej uchodźczyń wojennych z Ukrainy
  Wnioskodawca: prof. zw. dr hab. Kurczewski Jacek, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
  Przyznane środki: 89 032,50 PLN
 • Tytuł wniosku: Przestrzenne aspekty strategii relokacji przedsiębiorstw high-tech w obliczu wojny. Perspektywa ukraińsko-polska
  Wnioskodawca: dr hab. Olechnicka Agnieszka, Instytut Ameryk i Europy, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
  Przyznane środki: 71 643,63 PLN
 • Tytuł wniosku: Rozwój językowy dzieci ukraińskojęzycznych w kontekście migracji, migracji przymusowej i wojny
  Wnioskodawca: prof. dr hab. Haman Ewa, Wydział Psychologii
  Przyznane środki: 90 000,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Nauka ponad granicami: naukowcy ukraińscy w obliczu rosyjskiej agresji
  Wnioskodawca: dr Jaroszewicz Maria, Ośrodek Badań nad Migracjami
  Przyznane środki: 88 830,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Specjacja As w frakcji rozpuszczonej w wodach odpadowych
  Wnioskodawca: dr hab. Beata Katarzyna Krasnodębska-Ostręga, Wydział Chemii
  Przyznane środki: 30 000,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Stworzenie w pełni cyfrowego stanowiska do pomiarów PALS
  Wnioskodawca: dr inż. Grzegorz Jaworski, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów
  Przyznane środki: 74 789,00 PLN