Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

I.3.3. Utworzenie Centrum Doskonałości w Naukach Społecznych (Centre of Excellence in Social Sciences – CESS) – granty na projekty badawcze w Centrum Doskonałości w Naukach Społecznych i w Laboratorium Badań Naukoznawczych

Ogłoszenie o konkursie

 • Nazwa: Konkurs na projekty badawcze w Centrum Doskonałości w Naukach Społecznych i w Laboratorium Badań Naukoznawczych (Działania I.3.3 i II.3.9 Programu IDUB)
 • Cel: wsparcie projektów badawczych, które wpisują się w zdefiniowane w Zasadach konkursu ścieżki tematyczne i które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jednego lub więcej wskaźników IDUB
 • Wnioskodawca: osoba zatrudniona na Uniwersytecie Warszawskim jako pracownik badawczy lub badawczo-dydaktyczny zaliczana do liczby N albo zespół pracowników reprezentowany przez taką osobę
 • Data ogłoszenia konkursu: 14.06.2024
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 17.06.2024
 • Zakończenie naboru wniosków: 24.07.2024
 • Ogłoszenie wyników: nie później niż 31.08.2024 (termin ten może zostać przedłużony w przypadku dużej liczby wniosków)
 • Budżet konkursu: 960 000 PLN – w tym 400 000 PLN łącznie na realizację projektów dofinansowanych w ramach ścieżek A i B; 560 000 PLN łącznie na realizację projektów dofinansowanych w ramach ścieżek C i D.
 • Budżet projektu: 10 000 – 80 000 PLN
 • Sposób składania wniosków: wyłącznie elektronicznie na adres cess@uw.edu.pl
Zasady konkursuPytania i odpowiedziKomisja konkursowa

Zasady konkursu na projekty badawcze

Treść dostępna jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Prosimy zaloguj się...

Wynagrodzenia

Wskazane określenia są definiowane przez zapisy §1 Zarządzenia nr 115 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie realizacji programu ,,Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Uniwersytecie Warszawskim.

Kierownik projektu dofinansowanego w ramach konkursu pełni rolę Wykonawcy głównego w rozumieniu Zarządzenia nr 115, jeśli otrzymuje wynagrodzenie powyżej 6 miesięcy lub Wykonawcy pomocniczego, jeśli otrzymuje wynagrodzenie do 6 miesięcy. Członkowie zespołu badawczego, a także osoby obsługujące projekt administracyjnie, pełnią rolę Wykonawcy w rozumieniu ww. Zarządzenia.

Zarządzenie nr 72 nie reguluje stawek wynagrodzenia dla nowych pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowując kosztorys projektu, należy kierować się przede wszystkim zakresem powierzonych obowiązków oraz zasadą racjonalności i efektywności wydatków.

Ponadto zgodnie z prawami pracowniczymi, każda osoba zatrudniona na umowę o pracę ma prawo do otrzymywania minimalnego wynagrodzenia, które co roku jest negocjowane przez Radę Dialogu Społecznego. Od 1 lipca 2024 roku najniższa krajowa (czyli minimalne wynagrodzenie w ramach umowy o pracę) wynosi 4300 zł.

Stawki wynagrodzenia zasadniczego muszą być zaakceptowane przez Kierownika Programu.

Przygotowując kosztorys projektu, należy kierować się przede wszystkim zakresem powierzonych obowiązków oraz zasadą racjonalności i efektywności wydatków.

Szacując rzeczywiste wynagrodzenia w projekcie należy uwzględnić narzuty pracodawcy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (o ile przysługuje).

Możliwe rozwiązanie do zastosowania to oddelegowanie pracownika do realizacji projektu, wówczas część wynagrodzenia zostanie pokryta ze środków IDUB. Refundacja wynagrodzeń nie jest dopuszczalna.

Doktoranci i studenci mogą pobierać wynagrodzenia na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło) zawartych zgodnie z Zarządzeniem nr 82 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnych i na zasadach obowiązujących w jednostce, w której prowadzony jest projekt. Innym rozwiązaniem jest zawarcie umowy o pracę. Wynagrodzenie uzupełniające może otrzymać tylko pracownik etatowy UW.

Tak, o ile jest to merytorycznie uzasadnione. Zasady konkursu nie wprowadzają żadnych ograniczeń w tym zakresie.

Koszty dopuszczalne

Zasady wynagradzania osób biorących udział w badaniach w ramach projektów badawczych reguluje Komunikat Kwestora nr 5/2023 z dnia 1 sierpnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia procedury rozliczania wynagrodzeń dla osób biorących udział w badaniu w ramach realizowanych projektów badawczych.

Poprzez „drobny sprzęt” należy rozumieć drobny sprzęt laboratoryjny oraz inne urządzenia, o ile zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości nie są zaliczane do środków trwałych (Zarządzenie nr 94 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 9 września 2019 r. w sprawie Zasad uznawania składników majątkowych za środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz sposób ich amortyzacji i ewidencji.).

W razie wątpliwości jak dany zakup zostanie zakwalifikowany, należy skonsultować się w tej sprawie z osobami odpowiedzialnymi za ewidencje środków trwałych w jednostce, w której planowana jest realizacja projektu.

W kosztach publikacji wyników badań mieszczą się wszystkie koszty związane z publikacją badań niezbędne do realizacji celów projektu.

Koszty świadczeń wewnętrznych są kwalifikowalne w konkursie, ale są dopuszczalne tylko wówczas, gdy dotyczą rozliczeń pomiędzy jednostkami UW jako refundacja rzeczywiście poniesionych kosztów. W przypadku nabycia od innej jednostki UW kompleksowej usługi, konieczne jest przedstawienie kalkulacji kosztów składających się na koszt takiej usługi. Ocena kwalifikowalności kosztów powinna być dokonywana w oparciu o załącznik nr 3 do zasad konkursu, a w szczególności wypełniać przesłankę: koszt jest dopuszczalny, o ile „jest niezbędny do poniesienia i został poniesiony w związku z realizacją projektu”.

Formularz wniosku

Dopuszcza się przesłanie wniosku:

1) w postaci pliku PDF jako skanu dokumentów podpisanych w sposób tradycyjny, przy czym taki plik może zostać uzupełniony podpisami elektronicznymi, jeżeli nie wszystkie podpisy zostały złożone w postaci tradycyjnej;

2) w postaci pliku PDF z podpisami elektronicznymi.

Nie dopuszcza się skanu wydrukowanych dokumentów wcześniej opatrzonych podpisem elektronicznym.

Akceptuje się stosowanie zapisu art. 4 ust. 2 Zarządzenia nr 279 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10.12.2020 r. z tym zastrzeżeniem, że potwierdzenie złożone z elektronicznej poczty uniwersyteckiej (o którym mowa we wskazanym Zarządzeniu) musi jednoznacznie określać przedmiot potwierdzenia.

Zgoda powinna zostać udzielona w postaci podpisu w odpowiednim polu wniosku.

Dopuszcza się przesłanie wniosku:

1) w postaci pliku PDF jako skanu dokumentów podpisanych w sposób tradycyjny, przy czym taki plik może zostać uzupełniony podpisami elektronicznymi, jeżeli nie wszystkie podpisy zostały złożone w postaci tradycyjnej;

2) w postaci pliku PDF z podpisami elektronicznymi.

Nie dopuszcza się skanu wydrukowanych dokumentów wcześniej opatrzonych podpisem elektronicznym.

Akceptuje się stosowanie zapisu art. 4 ust. 2 Zarządzenia nr 279 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10.12.2020 r. z tym zastrzeżeniem, że potwierdzenie złożone z elektronicznej poczty uniwersyteckiej (o którym mowa we wskazanym Zarządzeniu) musi jednoznacznie określać przedmiot potwierdzenia.

Formularz wniosku nie wymaga opisywania wszystkich przyszłych członków zespołu badawczego. Dla każdego członka zespołu badawczego należy podać jedynie imię, nazwisko, afiliację oraz rolę w zespole. Komisja konkursowa będzie oceniała wniosek na podstawie przede wszystkim kompetencji kierownika projektu. Przewidywane zatrudnienia członków zespołu w trakcie trwania projektu należy wskazać w opisie planowanych działań. W przypadku, gdy kierownik projektu zakłada rekrutację członków zespołu w przyszłości, wystarczające będzie opisanie najistotniejszych kwalifikacji przyszłych członków zespołu, a także uwzględnienie kosztów wynagrodzeń tych członków zespołu w kosztorysie projektu.

W przypadku, gdy realizacja projektu wiąże się z publikacją artykułu w czasopiśmie naukowym lub monografii w wydawnictwie, czy we wniosku należy wskazywać tytuł czasopisma lub nazwę wydawnictwa, do którego będzie się tekst(y) składać?

Nie ma konieczności wskazywania konkretnych tytułów czasopism i nazw wydawnictw, w których planowana jest publikacja artykułów i monografii. Wskazanie konkretnych czasopism, w których planowana będzie publikacja artykułów, może mieć pozytywny wpływ na ocenę wniosku, w tym czy efekt kontrybuuje do wskaźników IDUB.

Kosztorys powinien być sporządzony w ten sposób, żeby był przejrzysty i możliwy do oceny przez komisję konkursową. Z tego powodu sugerowane jest przedstawianie większych kosztów w sposób jednostkowy.

Wnioskodawca

Tak, zarówno kierownik projektu dofinansowanego w konkursie Nowe Idee, jak również członkowie zespołów badawczych tych projektów, mogą brać udział w pracach zespołów badawczych.

Jednak kierownicy projektów, którzy nie złożyli sprawozdań projektów realizowanych w ramach konkursów Nowe Idee, nie mogą być wnioskodawcami w konkursie.

Urlop naukowy nie stanowi przeszkody w aplikowaniu do konkursu, jeżeli szczególne regulacje danego urlopu się temu nie sprzeciwiają.

Nie, kierownikiem zespołu badawczego może być wyłącznie osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora oraz zatrudniona na UW.

Realizacja projektu

Zgodnie z par. 8 ust. 6 Zasad konkursu wszystkie przesunięcia środków finansowych między kategoriami kosztorysu muszą być zaakceptowane przez Kierownika Działania I.3.3. Natomiast zmiany między rodzajami kosztów w ramach kategorii kosztów nie wymagają takiej zgody. Przesunięcia powinny być jednak dokonywane wyłącznie w uzasadnionych i niezbędnych przypadkach i nie mogą mieć negatywnego wpływu na osiągniecie celów projektu.

Inne

W konkursie możliwe jest wyłącznie dofinansowanie projektów badawczych.

 • dr Adam Płoszaj – Instytut Ameryk i Europy (EUROREG), kierownik Działania II.3.9. – przewodniczący Komisji
 • dr hab. Paweł Kaczmarczyk, prof. UW – Ośrodek Badań nad Migracjami, kierownik Działania I.3.3
 • dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW – Wydział Psychologii
 • Godfried Engbersen – Uniwersytet Erazma w Rotterdamie
 • dr hab. Agata Górny, prof. UW – Wydział Nauk Ekonomicznych
 • dr hab. Mikołaj Herbst – Instytut Ameryk i Europy (EUROREG)
 • dr Kamila Lewandowska – Instytut Ameryk i Europy (EUROREG)
 • dr hab. Sławomir Mandes, prof. UW – Wydział Socjologii
 • Renate Meyer – Uniwersytet Ekonomiczny w Wiedniu
 • dr hab. Agnieszka Olechnicka, prof. UW – Instytut Ameryk i Europy (EUROREG)
 • Adam Suwiński, Biuro Obsługi Badań – sekretarz komisji