Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

I.3.8. Powstanie Instytutu Studiów Zaawansowanych (ISZ, Institute for Advanced Studies)

Realizacja celu IDUB

 • II.3. Podniesienie zdolności do współpracy poprzez zwiększenie posiadanego potencjału badawczego

Nazwa POB/Grupy działań

Opis działania

Cel

Powołanie wirtualnego instytutu naukowego, docelowo w formie ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej, którego głównym celem będzie inicjowanie oraz koordynowanie i udzielanie wsparcia finansowo-organizacyjnego dla inicjatyw badawczych przekraczających swoim zakresem tematycznym i czasowym skalę typowych działań koordynowanych na poziomie istniejących grup badawczych w obszarze POB II oraz wspieranie obiecujących działań nowatorskich, których realizacja może być trudna lub obarczona ryzykiem niepowodzenia. Instytut będzie także wspierał inne zadania realizowane w ramach POB II, w szczególności Rada Naukowa Instytutu będzie pełnić funkcje opiniujące, doradcze i wspierające w zakresie zadań merytorycznych i organizacyjnych.

Uzasadnienie

W obszarze badawczym POB II mieszczą się tradycyjnie silne, dysponujące wielkim kapitałem ludzkim i ugruntowaną przez lata pozycją międzynarodową dyscypliny astronomia, biologia, chemia i fizyka, zlokalizowane na kampusie Ochota na Wydziałach Biologii, Chemii, Geologii i Fizyki oraz w Centrum Nowych Technologii. Ten obszar badań jest priorytetem w agendzie organizacji międzynarodowych, rządów i przemysłu, niesie z sobą duży potencjał komercjalizacyjny. W ramach POB II mieszczą się także kierunki studiów, których absolwenci mają i mieć będą decydujący wpływ na rozwój nowych technologii i ich przełożenie na dalszy rozwój cywilizacji naukowo-technicznej, takie jak chemia, fizyka, matematyka, informatyka, zastosowania fizyki w biologii i medycynie, inżynieria nanostruktur oraz energetyka i chemia jądrowa.

W celu dalszego intensywnego rozwoju tych dyscyplin wdrożony zostanie program mobilności, który posłuży efektywnej współpracy, elastycznemu organizowaniu się zainteresowanych badaczy w zespoły wokół przełomowych projektów i współdzielenia zasobów. Wdrożony zostanie system komunikowania osiągnięć naukowych pozwalający wzmacniać reputację uniwersytetu i budować wizerunek uczelni badawczej. Ważną rolą Instytutu będzie identyfikowanie nowatorskich projektów naukowych, które mogą doprowadzić do sformułowania przełomowych wyników lub do nawiązania współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi i inicjowanie ich realizacji. W tym obszarze kluczowa rola przypadnie Radzie Instytutu, której zadaniem będzie ocena klasy naukowej projektów i możliwości ich wykonania na UW.

Instytut będzie także pełnił rolę zasobu wspólnego dla wszystkich działań realizowanych w POB II w zakresie obsługi administracyjnej i koordynacji wykorzystania dostępnych środków materialnych i finansowych.

Przykładowymi działaniami koordynowanymi przez ISZ będą: a) wsparcie przy zarządzaniu realizacją dużych projektów badawczych, w szczególności projektów interdyscyplinarnych, wymagających dużych zakupów sprzętu, przekraczających zakresem kompetencji eksperckich możliwości pojedynczych jednostek organizacyjnych UW; b) zapewnianie miejsca prowadzenia badań na okres 3-24 miesięcy, dla naukowców zajmujących się intensywną pracą badawczą; c) realizowanie projektów takich jak Distinguished Postdoctoral Fellowships i Distinguished Visiting Fellowships. Projekty te zmierzają do zidentyfikowania i związania z UW wybitnych badaczy młodego i średniego pokolenia; d) organizowanie krótkich (od 1 tygodnia do 1 miesiąca) międzynarodowych programów badawczych i związanych z nimi konferencji i warsztatów, na które zapraszani byliby zarówno uznani eksperci, jak i obiecujący naukowcy młodego pokolenia. Dawałoby to realną szansę na zintensyfikowanie wymiany naukowej z zagranicą i pozyskiwanie nowych współpracowników do lokalnych zespołów badawczych. Fundusze pozwalające na organizację warsztatów i konferencji przyznawane będą w drodze konkursów.

Cele zostaną osiągnięte poprzez realizację zadań, w tym zadań wspólnych z innymi inicjatywami realizowanymi w ramach pozostałych Działań IDUB.

Przykładowe zadania

 1. Stworzenie i prowadzenie strony internetowej z informacjami o Instytucie i jego działalności w tym o zaangażowanych grupach badawczych oraz prowadzonych badaniach, organizowanych seminariach, wykładach, warsztatach, konferencjach i innych przedsięwzięciach.
 2. Organizacja i finansowanie serii specjalistycznych wykładów dla studentów i doktorantów wygłaszanych przez wybitnych zagranicznych uczonych (współfinansowanie z Działania I.1.1/IV.1.1).
 3. Organizacja i finansowanie programów Distinguished Visiting Fellowships, Distinguished Postdoctoral Fellowships na przyjazdy wybitnych zagranicznych naukowców na okres od 2 tygodni do 6 miesięcy w celu rozpoczęcia lub intensyfikacji współpracy z pracownikami Uniwersytetu.
 4. Organizacja i finansowanie międzynarodowych tematycznych warsztatów naukowych (10-100 uczestników) dotyczących zagadnień badanych w ramach POBII.
 5. Współorganizacja międzynarodowych konferencji naukowych (współfinansowanie z Działania II.4.1), w ramach których przynajmniej jeden wykład będzie ogólnodostępny dla społeczności Uniwersytetu.
 6. Wsparcie mobilności doktorantów i pracowników UW poprzez finansowanie wizyt w wiodących ośrodkach naukowych (wspólnie z Działaniem IV.2.3).
 7. Gromadzenie doświadczenia i koordynacja wspólnych aplikacji o duże krajowe i międzynarodowe granty badawcze (ITN, COFUND, MSCA, NAWA, MNiSW) (współfinansowanie z Działania I.1.3).
 8. Organizacja międzynarodowych seminariów internetowych w celu zainicjowania nowatorskich projektów badawczych.

Jednostka koordynująca działanie

 • Wydział Fizyki

Jednostki zaangażowane w realizację działania

 • Wydział Fizyki
 • Wydział Chemii
 • Wydział Geologii
 • Wydział Biologii
 • CENT