Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

III.3.1. Stypendia dla olimpijczyków – edycja 2020

Regulamin przyznawania stypendiów IDUB

Errata
W § 2 dopisano pkt. 3 o treści:

3. Jeśli w danym roku akademickim nie odbyła się olimpiada międzynarodowa, to do uzyskania stypendium IDUB będzie brane pod uwagę zaświadczenie wydane przez olimpiadę krajową, dotyczące kwalifikacji do reprezentacji Polski na olimpiadę międzynarodową.

W § 3 ust. 2 było:

…w terminie do 30 listopada.

jest:

…w terminie do 30 grudnia.

W załączniki 1, w części dotyczącej olimpiad międzynarodowych dopisano:

Europejska Olimpiada Fizyczna — EuPhO

Poniżej wersja poprawiona.

Na podstawie § 36 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego i w związku z umową IDUB nr 01/IDUB/2019/94 z dnia 16 grudnia 2019 r. określa się regulamin Działania III.3.1 „Stypendia dla Olimpijczyków” realizowany w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Uniwersytecie Warszawskim. Działanie III.3.1 „Stypendia dla Olimpijczyków” jest realizowane w latach 2020-2025.

§ 1

Regulamin określa zasady przyznawania stypendium w ramach Działania III.3.1 „Stypendia dla Olimpijczyków” (dalej: „Działanie”) realizowanego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Uniwersytecie Warszawskim (dalej: „Program” lub „IDUB”).

§ 2

 1. Stypendia IDUB otrzymuje student pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia Uniwersytetu Warszawskiego (dalej: „stypendysta”), który podjął studia na Uniwersytecie Warszawskim w roku uzyskania świadectwa dojrzałości i jest:
  1. laureatem krajowej olimpiady przedmiotowej lub
  2. uczestnikiem olimpiady międzynarodowej

  — wymienionych w Załączniku nr 1 do regulaminu.

 2. W roku akademickim 2020/2021 nie przyznaje się stypendium w ramach krajowych olimpiad przedmiotowych wskazanych w ust. 1 pkt 1.
 3. Jeśli w danym roku akademickim nie odbyła się olimpiada międzynarodowa, to do uzyskania stypendium IDUB będzie brane pod uwagę zaświadczenie wydane przez olimpiadę krajową, dotyczące kwalifikacji do reprezentacji Polski na olimpiadę międzynarodową.

§ 3

 1. Student ubiegający się o przyznanie stypendium IDUB obowiązany jest:
  1. podpisać umowę według wzoru określonego w Załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu;
  2. złożyć oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu bądź zaświadczenia wydanego przez władze danej olimpiady;
  3. złożyć zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta, wydane przez daną jednostkę organizacyjną Uniwersytetu Warszawskiego,
  4. złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych, stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 student jest zobowiązany złożyć w sekretariacie Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego w terminie do 30 grudnia. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość złożenia dokumentów elektronicznie.

§ 4

 1. Stypendium przyznawane jest na okres roku akademickiego, tj. od 1 października do 30 września, i wypłacane w dwóch ratach, przy czym pierwsza rata zostaje wypłacona po zakończeniu semestru zimowego, a druga po zakończeniu semestru letniego.
 2. Płatność stypendium jest dokonywana na rachunek bankowy wskazany przez stypendystę w umowie stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 3. Stypendium dla laureata krajowej olimpiady przedmiotowej wynosi 1.000 (tysiąc) PLN miesięcznie brutto.
 4. Stypendium dla uczestnika olimpiady międzynarodowej wynosi 2.000 (dwa tysiące) PLN miesięcznie brutto.
 5. Stypendysta może otrzymać tylko jedno stypendium.

§ 5

 1. Działaniem III.3.1 „Stypendia dla Olimpijczyków”, w tym funduszem dla stypendystów, zarządza Kierownik Działania powołany przez Kierownika Programu.
 2. Kierownik Działania:
  1. w porozumieniu z Prorektorem do spraw studenckich oraz kierownikami jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego ustala wykaz olimpiad, o którym mowa w § 2 ust. 1.
  2. sporządza listę stypendystów uprawnionych do otrzymania stypendium i przekazuje ją do zatwierdzenia Kierownikowi Programu. Kierownik Programu zatwierdza listę w porozumieniu z Prorektorem do spraw studenckich,
  3. po zatwierdzeniu listy stypendystów uprawnionych do otrzymania stypendium przez Kierownika Programu zawiadamia stypendystów o przyznaniu stypendium.

§ 6

Stypendysta traci prawo do otrzymywania stypendium w przypadku:

 1. naruszenia dobrego imienia Uniwersytetu Warszawskiego, w szczególności sprzeniewierzenia się zasadom etycznym w nauce;
 2. zawieszenia w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej;
 3. skreślenia z listy studentów w trakcie roku akademickiego, w którym wypłacane jest stypendium

– w każdym przypadku od miesiąca następnego po zaistnieniu wymienionych okoliczności.

§ 7

 1. W przypadku podejrzenia naruszenia przez stypendystę zasad regulaminu, w szczególności przez podanie nieprawdziwych danych w umowie, Kierownik Działania może zawiesić wypłatę stypendium na czas wyjaśnienia sprawy. Jeżeli po zawieszeniu wypłaty stypendium stwierdzono, że nie doszło do naruszenia przez stypendystę zasad regulaminu, stypendium jest wypłacane wraz z wyrównaniem.
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez stypendystę zasad regulaminu, o których mowa w ust. 1, Kierownik Działania zobowiązuje stypendystę do zwrotu pobranego stypendium, wyznaczając stypendyście odpowiedni termin.
 3. W przypadku wyłudzenia stypendium, stypendysta jest zobowiązany do jego zwrotu w całej wysokości wraz z odsetkami ustawowymi od dnia przyznania stypendium.

§ 8

Stypendysta ma prawo do rezygnacji w każdym czasie z przyznanego stypendium.

§ 9

 1. Zasady obowiązują od dnia 1 października 2020 r. do końca realizacji Programu lub do wyczerpania środków w ramach Działania.
 2. Stypendia będą wypłacane pod warunkiem dostępności środków finansowych w ramach Programu.
Nazwa olimpiady Skrót/Organizator
Olimpiady międzynarodowe
Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna IMO
Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna IPhO
Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna IChO
Międzynarodowa Olimpiada Informatyczna IOI
Międzynarodowa Olimpiada Biologiczna IBO
Międzynarodowa Olimpiada Filozoficzna IPO
Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna IGeo
Międzynarodowa Olimpiada Lingwistyki Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej (Międzynarodowa Olimpiada Lingwistyczna) IOL
Międzynarodowa Olimpiada Nauk Przyrodniczych IESO
Międzynarodowa Olimpiada Astronomii i Astrofizyki IOAA oraz GeCAA
Europejska Olimpiada Fizyczna EuPhO
Ogólnopolskie olimpiady przedmiotowe
Olimpiada Matematyczna Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej
Olimpiada Języka Angielskiego Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu
Olimpiada Informatyczna Fundacja Rozwoju Informatyki w Warszawie
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego Instytut Badań Literackich PAN
Olimpiada Języka Francuskiego PROF-EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce
Olimpiada Języka Białoruskiego Uniwersytet Warszawski (Katedra Białorutenistyki)
Olimpiada Języka Niemieckiego Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu
Olimpiada Języka Łacińskiego Polskie Towarzystwo Filologiczne
Olimpiada Języka Hiszpańskiego Polskie Towarzystwo Neofilologiczne
Olimpiada Języka Rosyjskiego Uniwersytet Warszawski
Olimpiada Biologiczna Polskie Towarzystwo Przyrodników
Olimpiada Chemiczna Polskie Towarzystwo Chemiczne
Olimpiada Filozoficzna Polskie Towarzystwo Filozoficzne w Warszawie
Olimpiada Geograficzna Polskie Towarzystwo Geograficzne
Olimpiada Fizyczna Polskie Towarzystwo Fizyczne
Olimpiada Artystyczna Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej
Olimpiada Historyczna Polskie Towarzystwo Historyczne
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym Uniwersytet Warszawski