Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

III.3.2. Promocja badań naukowych – edycja 2

Zasady przyznawania środkówWyniki konkursu

Realizacja tego działania pozwoli na zwiększenie skali promocji wyników badań naukowych pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Skonsolidowane w ramach działania projekty będą obejmować m.in. organizację specjalnie przygotowanych wykładów, lekcji, pokazów skierowanych do różnych grup społecznych oraz przygotowanie w językach polskim i angielskim informacji poświęconych osiągnięciom naukowych pracowników UW, które zostaną umieszczone na popularnych portalach naukowych, a także kampanii promocyjnej w postaci wywiadów i ogłoszeń, w prasie polskiej i wydawanej w języku angielskim. Możliwe będzie również uzyskanie środków na organizacje tematycznych konferencji naukowych z udziałem gości zagranicznych, poświęconych dorobkowi naukowemu wybitnych naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego.

Errata 2
W § 7 ust. 3 zmieniono termin ogłoszenia wyników konkursu:

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 31.03.2021 r.

na:

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 16.04.2021 r.

Poniżej nowa wersja.

Errata
W § 7 ust. 1 zmieniono termin zakończenia naboru wniosków:

Nabór wniosków: od 01.02.2021 do 01.03.2021 r.

na:

Nabór wniosków: od 01.02.2021 do 15.03.2021 r.

Poniżej nowa wersja.

Zasady przyznawania środków

§1. Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które – poprzez popularyzację badań naukowych zrealizowanych na Uniwersytecie Warszawskim – przyczynią się do zwiększenia rozpoznawalności Uniwersytetu Warszawskiego, jego pracowników oraz prowadzonych badań.

Realizacja konkursu przyczyni się do osiągnięcia celu III.3 Programu IDUB „Wdrożenie systemu przyciągania i rozwoju utalentowanej młodzieży”.

§ 2. Zakładane rezultaty

Rezultatem realizacji projektów w ramach niniejszego konkursu jest dotarcie z informacją o wynikach badań prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim do odbiorców interesujących się nauką, nie należących do ścisłego grona naukowego.

§ 3. Wnioskodawcy

 1. Wniosek w konkursie może złożyć:
  1. pracownik lub doktorant indywidualnie,
  2. zespół

  — który w latach 2019-2021 uzyskał wyniki badań naukowych.

 2. W imieniu zespołu wniosek składa jego kierownik lub koordynator.

§ 4. Przedmiot dofinansowania

 1. Przedmiotem dofinansowania jest promocja wyników badań naukowych wśród szerokiego grona odbiorców: ogółu społeczeństwa interesującego się nauką; w tym wśród młodzieży, rodziców, nauczycieli, organizacji pozarządowych i innych spoza grona naukowego.
 2. Promowane badania naukowe muszą spełniać wszystkie poniższe warunki:
  1. zostały zrealizowane na Uniwersytecie Warszawskim w latach 2019-2021,
  2. są już zakończone, tj. przygotowano co najmniej wstępny raport,
  3. mają potencjał przełomowości w nauce światowej lub przyczyniły się do znalezienia rozwiązania zdiagnozowanego problemu społecznego,
  4. ich wyniki cechuje duży potencjał wpływu na naukę światową,
  5. ich wyniki zostały opublikowane w recenzowanym czasopiśmie lub monografii.
 3. Projekt nie może powielać działań, których finansowanie zaplanowano z innych źródeł.
 4. Przykłady projektów mogących uzyskać dofinansowanie w ramach konkursu:
  1. przygotowanie i opublikowanie artykułu promującego wyniki badań w niespecjalistycznych czasopismach lub internetowych portalach naukowych;
  2. zorganizowanie w Polsce lub za granicą (np. podczas Festiwalu Nauki) ogólnodostępnego wykładu (dopuszcza się formę zdalną) popularyzacyjnego promującego wyniki badań;
  3. pokrycie kosztów dedykowanej reklamy, promującej wyniki badań w mediach: m.in. w radio, telewizji, mediach społecznościowych;
  4. pokrycie kosztów uzyskania opinii na temat wyników badań od najwybitniejszych badaczy z danej dyscypliny o z prawem do ich publikowania i rozpowszechniania;
  5. opublikowanie wyników badań w czasopiśmie naukowym mieszczącym się w 25% najlepszych w danej dyscyplinie oraz rozpowszechnienie tego faktu w niespecjalistycznych czasopismach lub internetowych portalach naukowych.

§ 5. Kwota dofinansowania

 1. Maksymalne dofinansowanie projektu ze środków IDUB: 15 000 PLN.
 2. Dopuszczalny jest wkład własny.
 3. Budżet projektu musi zostać zweryfikowany i potwierdzony poprzez przedłożenie wyceny przygotowanej np. przez czasopismo, wydawnictwo, portal internetowy lub organizatora imprezy popularyzacyjnej.
 4. Łączny budżet konkursu: 100 000 PLN.

§ 6. Okres finansowania i rozliczenie

 1. Realizacja projektu podlega rozliczeniu merytorycznemu i finansowemu.
 2. Wnioskodawca ma 9 miesięcy od daty przyznania dofinansowania na rozliczenie projektu.
 3. Wnioskodawca rozliczając projekt składa następujące dokumenty:
  1. podsumowanie merytoryczne z realizacji projektu – zawierające przede wszystkim: podsumowanie zrealizowanych zadań, wyszczególnienie osiągniętych rezultatów, opis napotkanych trudności;
  2. zestawienie faktycznie poniesionych kosztów – wydruk z SAP z pozycjami kosztowymi rozliczającymi dofinansowanie.

§ 7. Harmonogram konkursu

 1. Nabór wniosków: od 01.02.2021 do 15.03.2021 r.
 2. Wnioski złożone przed rozpoczęciem naboru lub po jego zakończeniu nie będą rozpatrywane.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 16.04.2021 r.

§ 8. Składanie wniosków

 1. Wnioski w konkursie składa się poprzez formularz dostępny na stronie internetowej IDUB: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iii-3-2/ stanowiący załącznik 1 do niniejszych zasad. (Po wypełnieniu wnioskodawca otrzyma na swoją skrzynkę e-mail kopię wniosku w postaci pliku PDF.)
 2. Wniosek musi zostać zaakceptowany przez Kierownika Jednostki organizacyjnej w której ma być realizowany projekt. Akceptacja wniosku przez Kierownika Jednostki Organizacyjnej jest jednocześnie oświadczeniem o zapewnianiu środków na pokrycie wkładu własnego. Dopuszcza się kwalifikowany podpis elektroniczny, jak również potwierdzenie złożone z elektronicznej poczty uniwersyteckiej (na podst. Zarządzenia 279 Rektora UW z dn. 10.12.2020 r.).
 3. Wnioskodawca dołącza podpisane przez siebie oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik do wniosku).
 4. Wnioski niepełne zostaną zwrócone z prośbą o uzupełnienie ich w przeciągu trzech dni.
 5. Zaakceptowany i podpisany wniosek wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych należy przesłać pocztą elektroniczną pod adres konkursy.idub@uw.edu.pl.

§ 9. Ocena wniosków

 1. Złożone wnioski są oceniane przez komisję konkursową. Skład i tryb powoływania komisji konkursowej oraz zasady jej pracy określa załącznik 2 do niniejszych zasad.
 2. Komisja konkursowa ocenia wnioski według następujących kryteriów:
  1. stopień ukończenia (kompletność) badań przewidzianych do promocji;
  2. kompletność przedstawionego planu upowszechniania wyników oraz fakt skierowania działań przewidzianych w projekcie poza środowisko naukowe;
  3. szacowany zasięg promocji (zarówno zasięg terytorialny, jak i ze względu na liczbę odbiorców);
  4. zasadność planowanych wydatków

  — przydzielając od 0 do 5 punktów za każde kryterium. Punktację zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

 3. Warunkiem zarekomendowania przez komisję konkursową wniosku do dofinansowania jest uzyskanie minimum 2 pkt. za każde kryterium oraz minimum 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia.

§ 10. Rozstrzygnięcie

 1. Komisja konkursowa ustala listę rankingową projektów, w tym projektów wskazanych do przyznania finansowania.
 2. Decyzję o przyznaniu finansowania podejmuje Kierownik Programu na wniosek Kierownika Działania, na podstawie rekomendacji komisji konkursowej.
 3. W razie rezygnacji lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających realizację projektu zakwalifikowanego do finansowania – zgłoszonych przez wnioskodawcę w terminie 7 dni od przyznania finansowania – Uniwersytet Warszawski zastrzega sobie prawo do przyznania finansowania projektowi sklasyfikowanemu na kolejnej pozycji listy rankingowej.
 4. Lista projektów (stopień naukowy, imię, nazwisko oraz jednostka organizacyjna wnioskodawcy; tytuł i kwota projektu), które uzyskają dofinansowanie zostanie opublikowana na stronie internetowej IDUB.
 5. Decyzję o przyznaniu finansowania otrzymuje wnioskodawca oraz przesyłana jest ona do wiadomości kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, w której ten projekt będzie realizowany.

§ 11. Informacje uzupełniające

 1. Komisja konkursowa zamyka postępowanie konkursowe w przypadku:
  1. braku zgłoszonych wniosków spełniających warunki formalne,
  2. braku wniosków rekomendowanych przez komisję konkursową wniosku do dofinansowania ze względu na nieuzyskanie minimalnej liczby punktów na etapie oceny.
 2. Kierownik Programu w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu bez podania przyczyny. Informacja o anulowaniu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej IDUB.
 3. Osobą kontaktową w sprawie konkursu jest mgr Marcin Sadowski (e-mail: marcin.sadowski@adm.uw.edu.pl).

Załączniki

Skład i tryb powoływania komisji konkursowej

 1. Komisję konkursową i jej Przewodniczącego powołuje Kierownik Programu IDUB.
 2. W skład komisji konkursowej wchodzą
  1. Kierownik Działania jako Przewodniczący komisji konkursowej,
  2. co najmniej 3 osoby o uznanym dorobku naukowym.
 3. Skład komisji konkursowej niezwłocznie po jej powołaniu zostaje podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej IDUB.
 4. Przewodniczący komisji konkursowej wyłącza z udziału w pracach komisji konkursowej na czas rozpatrywania danego wniosku członka komisji konkursowej w stosunku, do którego mogą zachodzić uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności i obiektywności względem wnioskodawcy przystępującego do konkursu, a w szczególności, jeśli:
  1. jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie aplikującego;
  2. jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z aplikującym;
  3. pozostaje z aplikującym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tego członka.
 5. Członek komisji konkursowej przed rozpoczęciem oceny wniosków informuje komisję konkursową o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w punkcie 4 powyższym.
 6. Członek komisji konkursowej wyłączony od oceny kandydata nie bierze udziału w jego ocenie oraz na czas jej dokonywania opuszcza pomieszczenie obrad komisji. Wyłączenie członka komisji konkursowej od oceny danego aplikującego odnotowuje się w protokole z posiedzenia komisji konkursowej wraz z podaniem przyczyny wyłączenia.

Zasady pracy komisji konkursowej

 1. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący komisji konkursowej.
 2. Komisja konkursowa obraduje w pełnym składzie. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka komisji konkursowej jej skład zostanie uzupełniony. W przypadku, gdy w stosunku do członka komisji konkursowej mogą zachodzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności lub obiektywności, komisja obraduje w pełnym składzie, pomniejszonym o członka komisji, względem którego zachodzą powyższe okoliczności.
 3. Przewodniczący Komisji w uzasadnionych przypadkach dopuszcza możliwość udziału członków komisji konkursowej w posiedzeniach komisji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (telekonferencja lub wideokonferencja).
 4. Członkowie komisji konkursowej oceniają wnioski niezależnie od siebie w taki sposób, że przyznają dla każdego kryterium danego wniosku od 0 do 5 punktów. Ocena końcowa dla poszczególnych kryteriów danego wniosku jest sumą punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji w tym kryterium, podzieloną przez liczbę członków komisji konkursowej.
 5. Obsługę administracyjno-techniczną komisji konkursowej zapewnia Kierownik Działania III.3.2.
 6. Funkcję sekretarza komisji konkursowej, bez prawa głosu, pełni osoba wyznaczona przez Kierownika Działania III.3.2.
 7. Protokół z przebiegu prac komisji konkursowej oraz z posiedzeń komisji konkursowej sporządza sekretarz komisji konkursowej.
 8. Na protokole z posiedzeń komisji konkursowej dopuszcza się składanie podpisów w trybie obiegowym oraz podpisów elektronicznych. Za podpis uznaje się też potwierdzenie złożone z elektronicznej poczty uniwersyteckiej (na podst. Zarządzenia 279 Rektora UW z dn. 10.12.2020 r.).
 9. Kopia protokołu podpisywana przez Przewodniczącego i pozostałych członków komisji konkursowej, którzy brali udział w posiedzeniu, w terminie 14 dni liczonych od dnia zakończenia konkursu zostanie przekazana przez sekretarza komisji do Biura Koordynującego IDUB w celu archiwizacji.

Wyniki konkursu

(brak wyników)