Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

III.3.2. Promocja badań naukowych

Zasady przyznawania środkówWyniki konkursu

Realizacja tego działania pozwoli na zwiększenie skali promocji wyników badań naukowych pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Skonsolidowane w ramach działania projekty będą obejmować m.in. organizację specjalnie przygotowanych wykładów, lekcji, pokazów skierowanych do różnych grup społecznych oraz przygotowanie w językach polskim i angielskim informacji poświęconych osiągnięciom naukowych pracowników UW, które zostaną umieszczone na popularnych portalach naukowych, a także kampanii promocyjnej w postaci wywiadów i ogłoszeń, w prasie polskiej i wydawanej w języku angielskim. Możliwe będzie również uzyskanie środków na organizacje tematycznych konferencji naukowych z udziałem gości zagranicznych, poświęconych dorobkowi naukowemu wybitnych naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego.

Konkurs otwarty 30 czerwca 2020 roku ma charakter pilotażowy. Na podstawie jego wyników do zasad realizacji działania, w tym przeprowadzanych konkursów mogą zostać wprowadzone zmiany.

Zasady przyznawania środków

Cel

Zwiększenie widzialności oraz promocja wyników badań naukowych zrealizowanych na Uniwersytecie Warszawskim przez indywidualnych naukowców i/lub zespoły badawcze.

Wnioskodawcy

Indywidualni badacze i/lub kierownicy zespołów naukowych, którzy w latach 2019/2020 uzyskali wyniki badań naukowych, które mają potencjał przełomowości w nauce światowej lub przyczyniły się do znalezienia rozwiązania dla kwestii społecznych.

Zakładane rezultaty

Dotarcie z informacją o wynikach badań prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim do szerokiego grona odbiorców (naukowców, urzędników, samorządowców, organizacji pozarządowych itp.) interesujących się nauką. Realizowane w ramach działania projekty będą pozytywnie wpływać na wzrost reputacji Uniwersytetu Warszawskiego jako uczelni prowadzącej przełomowe wyniki badań naukowych i przyczyniającej się do rozwiązywania kwestii społecznych.

Okres finansowania

6 miesięcy od daty uzyskania grantu na promocję wyników badań. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30 września 2020 roku.

Termin naboru wniosków

Budżet konkursu

 • 100 000 PLN
 • W pierwszym konkursie zostanie wyłonionych do 10 projektów, których budżet nie może przekroczyć 10 000 PLN.

Przykłady projektów

 • Przygotowanie i opublikowanie artykułu promującego wyniki badań w czasopismach lub internetowych portalach naukowych.
 • Pokrycie kosztów recenzji wyników badań i ich opublikowania w czasopiśmie naukowym mieszczącym się w 25% najlepszych w danej dyscyplinie.
 • Zorganizowanie seminarium naukowego promującego wyniki badań w Polsce lub za granicą.
 • Pokrycie kosztów dedykowanej reklamy promującej wyniki badań w mediach społecznościowych.
 • Pokrycie kosztów uzyskania opinii na temat wyników badań od badaczy z danej dyscypliny o najwyższym prestiżu międzynarodowym z prawem do ich publikowania i rozpowszechniania.

Komisja konkursowa

Wyboru projektów dokona komisja składająca się z badaczy o uznanym międzynarodowo dorobku naukowym reprezentującym trzy dziedziny naukowe uprawiane na Uniwersytecie Warszawskim.

Obieg dokumentów

 1. Skan wypełnionego i podpisanego przez Dziekana lub Kierownika jednostki wniosku należy wysłać na adres: marcin.sadowski@adm.uw.edu.pl. Podpis Dziekana lub Kierownika jednostki mogą być elektronicznymi podpisami kwalifikowanymi.
 2. Wnioski niepełne zostaną zwrócone z prośbą o uzupełnienie danych w przeciągu trzech dni.
 3. Decyzję o zakwalifikowaniu wniosku do finansowania z programu IDUB podejmuje Kierownik Programu na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowej.
 4. Lista projektów, które uzyskają dofinansowanie zostanie opublikowana na stronie IDUB.

Inne informacje

 • Projekt złożony w konkursie musi dotyczyć już zakończonych badań, które zakończyły się uzyskaniem wyników o dużym potencjale wpływu na naukę światową.
 • Wyniki badań zostały już opublikowane w czasopiśmie lub monografii. Konieczna jest jednak ich dodatkowa promocja.
 • Projekt nie może powielać działań, których realizacje zaplanowano z innych źródeł finansowania.
 • Budżet projektu musi zostać zweryfikowany w ramach bezpośredniego kontaktu z czasopismem, portalem czy osobą fizyczną.

Pytania i odpowiedzi

Na realizację projektu wnioskodawca ma czas 6. miesięcy od daty uzyskania grantu.
Projekt należy rozliczyć w okresie do 30 dni od zakończenia realizacji projektu, tj. poniesienia ostatniego wydatku. Proszę również pamiętać, o okresie 6 m-cy od daty uzyskania grantu, w którym powinien zmieścić się projekt.

Wyniki konkursu

W ramach zakończonego w sierpniu br. konkursu wyróżniono wnioski na promocję badań dotyczących:

 1. dyskursu anty-genderowego, ruchów rodzicielskich i męskich oraz współczesnego feminizmu – dr hab. Agnieszka Graff-Osser, prof. ucz., Ośrodek Studiów Amerykańskich;
 2. skuteczności leczenia ścięgien i więzadeł, opartego o komórki macierzyste – dr Norbert Kapiński, ICM;
 3. społeczności eneolitycznych aktywnych w III tysiącleciu p.n.e. na terenie całej Europy, znanych jako Puchary Dzwonowate – dr hab. Dariusz Manasterski, Wydział Archeologii;
 4. psychopatologii, a w szczególności oceny przydatności głębokich sieci neuronowych do wykrywania zaburzenia ze spektrum autyzmu – dr Izabela Chojnicka, Wydział Psychologii;
 5. identyfikacji, pomiarów, oceny, modelowania i wizualizacji pojawiających się związków pomiędzy społeczno-ekonomicznymi interakcjami przestrzennymi ludności oraz zróżnicowaniem przestrzennym użytkowania ziemi – prof. dr hab. Piotr A. Werner, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych;
 6. losów twórców i dzieł literackich XX-wiecznej literatury białoruskiej – dr hab. Andriej Moskwin, Wydział Lingwistyki Stosowanej;
 7. seksualności Polaków – prof. dr hab. Zbigniew Izdebski, Wydział Pedagogiczny;
 8. psychologicznych aspektów pandemii COVID-19 – mgr Agnieszka Łyś, Wydział Psychologii;
 9. kształtowania liderów w organizacjach – dr Julita Majczyk, Wydział Zarządzania;
 10. deprywacji kontroli w postawach międzygrupowych oraz epidemicznego modelu mowy nienawiści – dr hab. Michał Bilewicz, prof. ucz., Wydział Psychologii.