Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

VI.1. Wzmacnianie i rozwój współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w procesie federalizacji – edycja 1

Zasady przyznawania środkówWyniki konkursu

Działanie ma na celu wspieranie współpracy pomiędzy pracownikami naukowymi, dydaktycznymi, pracownikami administracyjnymi, doktorantami oraz studentami obu uczelni. Projekty jakie będą mogły być finansowane obejmują m.in. opracowywanie wspólnych projektów badawczych, współdzielenie infrastruktury badawczej i dydaktycznej, poszerzenie współpracy między Inkubatorami, tworzenie wspólnych kierunków studiów oraz inicjatywy doktoranckie i studenckie.

Errata
W części Obieg dokumentów zmieniono pkt 2:

2. Skan wypełnionego formularza, podpisanego przez Prorektora ds. badań UW oraz Prorektora ds. Nauki i Transferu Technologii WUM należy wysłać na adres konkursy.idub@uw.edu.pl. Podpisy mogą być elektronicznymi podpisami kwalifikowanymi.

na pkt. 2-5:

2. Wniosek podpisuje wnioskodawca i kierownik jednostki organizacyjnej UW oraz wnioskodawca i kierownik jednostki organizacyjnej WUM.
3. Podpis Prorektora ds. Nauki i Transferu Technologii WUM wymagany jest na etapie składania wniosku, jedynie gdy dofinansowanie ze środków WUM przekracza 20% (maks. 20 tys. w projekcie dla istniejących zespołów badawczych oraz maks. 3 tys. dla nowych zespołów badawczych).
4. Podpisy Prorektora ds. badań UW i Prorektora ds. Nauki i Transferu Technologii WUM są wymagane po zakwalifikowaniu przez Komisję Konkursową wniosków do realizacji.
5. Podpisane i zeskanowane wnioski należy wysłać na adres konkursy.idub@uw.edu.pl. Podpisy mogą być elektronicznymi podpisami kwalifikowanymi.

przenumerowano pkt. 3-6 na 6-9 oraz dotychczasowy punkt 5 (punkt 8 wg nowej numeracji):

Decyzję o zakwalifikowaniu wniosku do finansowania podejmuje Kierownik Programu na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowej. Decyzja Kierownika Programu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

zamieniono na:

Decyzję o zakwalifikowaniu wniosku do finansowania, na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowej, podejmuje Kierownik Programu IDUB w uzgodnieniu z Prorektorem ds. Nauki i Transferu Technologii WUM. Decyzja Kierownika Programu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

W części Komisja konkursowa było:

Ostateczne decyzje co do wyboru projektów podejmie Kierownik Programu IDUB.

zmieniono na:

Decyzję o zakwalifikowaniu wniosku do finansowania, na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowej, podejmuje Kierownik Programu IDUB w uzgodnieniu z Prorektorem ds. Nauki i Transferu Technologii WUM.

Poniżej wersja poprawiona.

Uwaga: przedłużenie terminu na składanie wniosków.
Uwaga: Zmiana terminu ogłoszenia wyników.

Zasady przyznawania środków

Niniejsze zasady przyznawania środków dotyczą wsparcia współpracy naukowej pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w celu zwiększenia wpływu wyników badań realizowanych przez wspólne zespoły badawcze na naukę światową realizowane w związku z Działaniem VI.1 „Wzmacnianie i rozwój współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w procesie federalizacji”, finansowane ze środków Działania IV.3.1 „Granty wewnętrzne Uniwersytetu Warszawskiego dla podniesienia potencjału badawczego pracowników”.

Cel

Wsparcie współpracy naukowej pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim, a Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w celu zwiększenia wpływu wyników badań realizowanych przez wspólne zespoły badawcze na naukę światową.

Ścieżki finansowania

W ramach pierwszego konkursu zostaną uruchomione dwie ścieżki finansowania:

 1. na powstanie nowych zespołów badawczych, których celem jest sprawdzenie zdolności do przygotowania projektu naukowego, który po rozwinięciu będzie mógł zostać przedstawiony do sfinansowania w konkursie w ramach grantów zewnętrznych – do 15 000 PLN finansowane ze środków IDUB UW, oraz dodatkowo z wkładu z budżetu WUM; warunkiem rozliczenia wsparcia jest złożenie w okresie 12 miesięcy od zakończenia projektu wspólnego wniosku o grant ze źródeł zewnętrznych;
 2. na wsparcie już istniejących zespołów badawczych składających się z badaczy z obu uczelni (dopuszczalne jest finansowanie projektów, w których uczestniczą również badacze spoza UW i WUM), których celem jest wykonanie badań wstępnych, sprawdzających prawidłowość przyjętych hipotez. Celem badań wstępnych jest publikacja ich wyników oraz przygotowanie projektu, który zostanie przedstawiony w konkursie w ramach grantów zewnętrznych – do 100 000 PLN finansowane ze środków IDUB UW, oraz dodatkowo z wkładu własnego WUM; warunkiem rozliczenia wsparcia jest publikacja wyników wspólnych badań i/lub złożenie w okresie 12 miesięcy od zakończenia projektu wspólnego wniosku o grant ze źródeł zewnętrznych.

Wynagrodzenia członków zespołu badawczego nie mogą przekroczyć 20% wartości projektu i są płatne z części budżetu projektu pokrywanego przez daną uczelnię.

Wnioskodawcy

Zespoły naukowe składające się co najmniej z dwóch pracowników (w tym przynajmniej jednego z UW oraz jednego z WUM; którzy złożyli oświadczenia o zaliczeniu do liczby „N” w swoich uczelniach) posiadających doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych, których wyniki są rozpoznawalne na świecie oraz byli członkami interdyscyplinarnych, międzynarodowych zespołów badawczych, których wyniki zostały opublikowane w czasopismach z 25% najlepszych w reprezentowanej przez nich dyscyplinie (wg. bazy Scopus) lub posiadające min. 100 punktów wg listy MNiSW, lub w wydawnictwie z II poziomu listy MNiSW. Członkami zespołów naukowych mogą być doktoranci oraz studenci z obu uczelni.

Zakładane rezultaty

Stworzenie i/lub wzmocnienie zespołów o potencjale prowadzenia badań o przełomowym charakterze, których wyniki będą odpowiadać na kluczowe wyzwania społeczne. W wyniku wsparcia z programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” nowe lub istniejące zespoły badawcze uzyskają zdolność do ubiegania się z sukcesem o granty finansowane z polskich i międzynarodowych agencji finansujących badania.

Okres finansowania

 • w ścieżce nr 1 – do 6 miesięcy od daty uzyskania dofinansowania
 • w ścieżce nr 2 – do 18 miesięcy od daty uzyskania dofinansowania

Termin naboru wniosków

 • termin naboru wniosków: 28 października – 30 listopada 2020 roku 2 grudnia 2020 roku
 • wyniki konkursu w obu ścieżkach zostaną ogłoszone do 15 grudnia 2020 roku 21 grudnia 2020 roku

Budżet konkursu

 • w ścieżce nr 1 – 150 000 PLN finansowane ze środków IDUB oraz wkładu własnego WUM w wysokości co najmniej 20% budżetu
 • w ścieżce nr 2 – 300 000 PLN finansowane ze środków IDUB oraz wkładu własnego WUM w wysokości co najmniej 20% budżetu

Dofinansowanie WUM

Składane projekty są dofinansowywane ze środków WUM – dofinansowanie do każdego projektu w wysokości minimum 20% budżetu w postaci wkładu finansowego lub rzeczowego.

Komisja konkursowa

Rekomendacji co do wyboru projektów dokona pięcioosobowa komisja składająca się z reprezentantów UW (dwóch przedstawicieli), WUM (dwóch przedstawicieli) oraz jednej osoby spoza obu uczelni. Komisja zostanie powołana przez Rektora UW. Przedstawiciele WUM w komisji konkursowej zostaną zarekomendowani przez Rektora WUM. Przewodniczącego komisji wskaże Rektor UW. Decyzję o zakwalifikowaniu wniosku do finansowania, na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowej, podejmuje Kierownik Programu IDUB w uzgodnieniu z Prorektorem ds. Nauki i Transferu Technologii WUM. Obsługę administracyjną konkursu zapewni Biuro Koordynujące Program IDUB na UW.

Obieg dokumentów

 1. Elektroniczny formularz wniosku dostępny będzie na stronie internetowej IDUB.
 2. Wniosek podpisuje wnioskodawca i kierownik jednostki organizacyjnej UW oraz wnioskodawca i kierownik jednostki organizacyjnej WUM.
 3. Podpis Prorektora ds. Nauki i Transferu Technologii WUM wymagany jest na etapie składania wniosku, jedynie gdy dofinansowanie ze środków WUM przekracza 20% (maks. 20 tys. w projekcie dla istniejących zespołów badawczych oraz maks. 3 tys. dla nowych zespołów badawczych).
 4. Podpisy Prorektora ds. badań UW i Prorektora ds. Nauki i Transferu Technologii WUM są wymagane po zakwalifikowaniu przez Komisję Konkursową wniosków do realizacji.
 5. Podpisane i zeskanowane wnioski należy wysłać na adres konkursy.idub@uw.edu.pl. Podpisy mogą być elektronicznymi podpisami kwalifikowanymi.
 6. Wnioski niepełne zostaną zwrócone z prośbą o uzupełnienie danych w przeciągu trzech dni.
 7. Wnioski nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
 8. Decyzję o zakwalifikowaniu wniosku do finansowania, na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowej, podejmuje Kierownik Programu IDUB w uzgodnieniu z Prorektorem ds. Nauki i Transferu Technologii WUM. Decyzja Kierownika Programu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 9. Lista projektów, które uzyskają dofinansowanie zostanie opublikowana na stronie internetowej IDUB.

Rozliczenie projektu

Przyznane środki podlegają rozliczeniu merytorycznemu i finansowemu. Wykonawca projektu składa za pośrednictwem przedstawiciela zespołu z Uniwersytetu Warszawskiego następujące dokumenty:

 • sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadań podpisane przez lidera zespołu oraz Kierownika Jednostki organizacyjnej UW,
 • zestawienie poniesionych kosztów z realizacji zadań podpisane przez Pełnomocnika Kwestora jednostki organizacyjnej UW, w której realizowany jest projekt (w terminie 14 dni od daty zakończenia projektu).

Postanowienia końcowe

UW i WUM zastrzegają sobie prawo do anulowania konkursu.

Wyniki konkursu

W ramach ścieżki pierwszej, dla nowych zespołów badawczych:

 1. dr hab. Marcin Rzeszutek (UW), dr Monika Grymowicz (WUM): „Uzupełnienie luk w badaniach naukowych dotyczących dobrostanu i zdrowia psychicznego kobiet w okresie ciąży i postpartum. Zbadanie wpływu warunków pandemii SARS-CoV-2 na dobrostan psychiczny kobiet”;
 2. dr hab. Bartłomiej Walczak (UW), dr Bartłomiej Błesznowski (UW), dr hab. Aleksandra Wesołowska (WUM): „Opracowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiego badania dotyczącego promocji karmienia piersią w ujęciu interdyscyplinarnym”;
 3. dr hab. Natalia Siudzińska (UW), dr hab. n. hum. Marzena Stępień (UW), dr hab. n. hum. Olga Jauer-Niworowska (UW), dr hab. Joanna Peradzyńska (WUM): „Ustalenie norm czasu fonacji dla polskiej populacji zdrowych osób dorosłych, a także zależności między wynikami uzyskanymi przez kobiety i mężczyzn, związek między czasem fonacji a stopniem i kształtem kanału głosowego, sprawnością oddechową I ogólną sprawnością fizyczną, sprawnością głosową”.

W ramach ścieżki drugiej, dla istniejących zespołów badawczych:

 1. dr Katarzyna Suski Grabowski (UW), dr Miron Bartosz Kursa (UW), dr hab. n. med. Ernest Kuchar (WUM), prof. dr hab. n. med. Rafał Płoski (WUM): „Identyfikacja czynników genetycznych i środowiskowych aktywacji syndromu PIMS w Polsce”;
 2. dr Agata Kowalczyk (UW), dr Monika Rużycka-Ayoush (WUM): „Nanobiosensor w diagnostyce koronawirusa SARS-CoV-2”;
 3. dr Anna Marusiak (UW), prof. dr hab. Dominika Nowis (WUM): „Ocena wpływu wyciszenia kinazy MLK4 na wzmocnienie odpowiedzi na chemioterapię w mysim modelu raka piersi”;
 4. prof. dr hab. Katarzyna Tońska (UW), prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk (WUM): „Rozpoznanie jak liczną grupę wśród pacjentów ze stwardnieniem rozsianym stanowić mogą osoby, u których przyczyną, bądź jedną z przyczyn jest pierwotne zaburzenie związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem mtDNA”;
 5. prof. dr hab. Marek Maleszewski (UW), prof. dr hab. n. med. Michał Grąt (WUM), lek. Morawski Marcin (WUM): „Optymalizacja wytwarzania nowej linii komórkowej wykazującej funkcje hepatocytów”.