Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

VI.1. Wzmacnianie i rozwój współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w procesie federalizacji – edycja 2

Zasady przyznawania środkówWyniki konkursu

Działanie ma na celu wspieranie współpracy pomiędzy pracownikami naukowymi, dydaktycznymi, pracownikami administracyjnymi, doktorantami oraz studentami obu uczelni. Projekty jakie będą mogły być finansowane obejmują m.in. opracowywanie wspólnych projektów badawczych, współdzielenie infrastruktury badawczej i dydaktycznej, poszerzenie współpracy między Inkubatorami, tworzenie wspólnych kierunków studiów oraz inicjatywy doktoranckie i studenckie.

Zasady drugiej edycji Konkursu dla wspólnych zespołów badawczych z UW i WUM

Niniejsze zasady przyznawania środków dotyczą wsparcia współpracy naukowej pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w celu zwiększenia wpływu wyników badań realizowanych przez wspólne zespoły badawcze na naukę światową oraz zdobycia doświadczenia dotyczącego mechanizmów współpracy między obiema uczelniami. Wsparcie to realizowane jest w ramach Działania VI.1: „Wzmacnianie i rozwój współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w procesie federalizacji”.

Cele Konkursu

 1. Wsparcie zespołów badawczych składających się z naukowców z UW i WUM, których praca wzmocni długofalową współpracę obydwu uczelni.
 2. Wsparcie zespołów realizujących projekty badawcze, mające duży potencjał na pozyskanie grantów zewnętrznych na dalsze finansowanie badań i/lub wspólną publikację, przyczyniając się m.in. do poprawy wskaźników ewaluacji IDUB wymienionych w załączniku nr 3 do Zarządzenia 115 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 czerwca 2020 r w sprawie realizacji programu Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza na Uniwersytecie Warszawskim.
 3. Wsparcie zespołów realizujących projekty badawcze, których wyniki będą odpowiadać na istotne wyzwania społeczne.

Kwota dofinansowania

Zespoły badawcze mogą wnioskować o finansowanie do 100 tys. PLN ze środków IDUB UW oraz dodatkowo o min. 20% budżetu projektu jako wkład z WUM.

Warunki rozliczenia wsparcia

Warunkiem rozliczenia wsparcia jest złożenie najpóźniej 6 miesięcy po zakończeniu projektu:

 • wspólnej publikacji wyników badań w czasopismach z 25% najlepszych w reprezentowanej przez te czasopisma dyscyplinie (wg. bazy Scopus) lub posiadającym co najmniej 100 punktów wg listy MEiN lub w wydawnictwie z II poziomu listy MEiN
  i/lub
 • wspólnego wniosku o grant na dalsze finansowanie projektu badawczego w polskich i/lub międzynarodowych agencjach finansujących badania.

Wspólna publikacja lub wspólny wniosek o grant na dalsze finansowanie projektu powinny być złożone przez co najmniej dwóch członków zespołu badawczego w tym jednego z UW i jednego z WUM.

Projekty badawcze, w których zespoły zadeklarują zarówno złożenie wspólnej publikacji jak i wspólnego wniosku o grant będą dodatkowo punktowane przy ocenie wniosków.

Wnioskodawcy i zespół badawczy

Zespół badawczy składa się co najmniej z dwóch wnioskodawców – liderów projektu odpowiedzialnych za złożenie wniosku i rozliczenie projektu (w tym przynajmniej jednego z UW oraz przynajmniej jednego WUM), którzy:

 • są zaliczani do liczby N na swojej uczelni w dniu złożenia wniosku,
 • posiadają udokumentowane doświadczenie w kierowaniu zespołem naukowym,
 • posiadają doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych, których wyniki zostały opublikowane w czasopismach z 25% najlepszych w reprezentowanej przez te czasopisma dyscyplinie (wg. bazy Scopus) lub posiadają min. 100 punktów wg listy MEiN bądź wyniki ich badań zostały opublikowane w formie monografii/rozdziałów w monografiach w wydawnictwach z II poziomu listy MEiN.

Ponadto w skład zespołu badawczego mogą wejść naukowcy z UW i WUM:

 • pracownicy zaliczani do liczby N na swojej uczelni w dniu zakończenia naboru wniosków,
 • doktoranci, którzy w dniu zakończenia naboru wniosków posiadają status doktoranta¹.

Zespoły badawcze, w których skład wchodzą młodzi naukowcy będą dodatkowo punktowane przy ocenie wniosków².

Zakładane rezultaty

W wyniku dofinansowania z programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, wspólne zespoły badawcze UW i WUM uzyskają zdolność do dalszego skutecznego ubiegania się o granty z polskich i międzynarodowych agencji finansujących badania oraz do opublikowania wyników badań w prestiżowych czasopismach. Realizowane projekty przyczynią się do trwałego zacieśnienia współpracy między obiema uczelniami. Rozwiną i pogłębią swoją działalność wspólne zespoły badawcze, które prowadzą badania odpowiadające na kluczowe wyzwania społeczne. Zespół koordynujący wsparcie z programu IDUB UW w Biurze Obsługi Badań oraz Centrum Współpracy i Dialogu UW uzyska niezbędną wiedzę i doświadczenie na temat mechanizmów współpracy między UW i WUM.

Okres finansowania

 • do 18 miesięcy od daty uzyskania dofinansowania.

Harmonogram konkursu

 • termin naboru wniosków: 10 maja 2021,
 • termin ogłoszenia wyników konkursu: 10 czerwca 2021.

Budżet konkursu

Konkurs finansowany jest przez UW i WUM w następujących proporcjach:

 • UW: 500 tys. PLN finansowane ze środków IDUB UW,
 • WUM: minimum 20 % budżetu wnoszony jako wkład finansowy lub rzeczowy.

Komisja konkursowa

Rekomendacji ws. wyboru projektów dokona pięcioosobowa komisja składająca się z reprezentantów UW oraz WUM (po dwóch przedstawicieli obydwu uczelni) oraz jednego członka spoza obu uczelni. Komisja zostanie powołana przez Kierownika Programu IDUB UW. Przedstawiciele WUM w Komisji konkursowej zostaną zarekomendowani przez Prorektora ds. Nauki i Transferu Technologii WUM. Przewodniczącego Komisji wskaże Kierownik Programu IDUB. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu wniosku do finansowania podejmie – na podstawie rekomendacji Komisji konkursowej – Kierownik Programu IDUB w uzgodnieniu z Prorektorem ds. Nauki i Transferu Technologii WUM. Decyzja Kierownika Programu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Obsługę administracyjną konkursu zapewni Centrum Współpracy i Dialogu UW we współpracy z Biurem Koordynującym Program IDUB UW.

Obieg dokumentów konkursowych

 1. Elektroniczny formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej IDUB UW.
 2. Wniosek powinien podpisać wnioskodawca – lider projektu z UW i Kierownik jednostki organizacyjnej zatrudniającej wnioskodawcę UW oraz wnioskodawca – lider projektu z WUM i Kierownik jednostki organizacyjnej zatrudniającej wnioskodawcę WUM.
 3. Skan podpisanego wniosku należy wysłać mailem na adres: konkursy.idub@uw.edu.pl.
 4. Podpisy mogą być elektronicznymi podpisami kwalifikowanymi.
 5. Ocena formalna. Wnioski niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
 6. Ocena merytoryczna.
 7. Decyzja o przyznaniu finansowania. Lista projektów, które uzyskają finansowanie zostanie opublikowana na stronie internetowej IDUB UW.

Rozliczenie projektu

Rozliczenie projektu następuje w ciągu 30 dni od daty jego zakończenia i dokonywane jest na podstawie sprawozdania merytorycznego i finansowego.

 1. Sprawozdanie merytoryczne składane jest wspólnie przez wnioskodawców – liderów projektu UW i WUM. Sprawozdanie podpisują wnioskodawcy i Kierownicy jednostek organizacyjnych zatrudniających wnioskodawców WUM i UW. Sprawozdanie składane jest na adres:
 2. Rozliczenie finansowe odbywa się oddzielnie dla środków przyznanych przez UW oraz wkładu WUM:
  • rozliczenie finansowania UW: zestawienie poniesionych kosztów z realizacji zadań (według kategorii oraz w układzie planowane – wydatkowane), podpisane przez Pełnomocnika Kwestora Jednostki organizacyjnej UW, w której realizowany jest projekt oraz wnioskodawcę – lidera projektu UW, jako załącznik do sprawozdania merytorycznego.
  • rozliczenie wkładu WUM: rozliczenie finansowe odbywa się za pośrednictwem systemu kontrolingu finansowego. Składając sprawozdanie merytoryczne wnioskodawca WUM potwierdza zakończenie finansowania projektu oraz poprawność danych w ww. Systemie.

Postanowienia końcowe

UW i WUM zastrzegają sobie prawo do anulowania konkursu.


¹ Od doktorantów nie będzie wymagane oświadczenie o zaliczeniu do Liczby N.

² Osoby prowadzące działalność naukową, doktoranci lub nauczyciele akademicy, którzy nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego upłynęło mniej niż 7 lat (do okresu 7 lat nie wlicza się okresów przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym).

Zasady finansowania projektów

 1. Konkurs finansowany jest przez UW i WUM w następujących proporcjach:
  • UW: 500 tys. PLN finansowane ze środków IDUB UW,
  • WUM: minimum 20 % budżetu wnoszony jako wkład finansowy lub rzeczowy.
 2. Zespoły badawcze mogą wnioskować o finansowanie do 100 tys. PLN ze środków IDUB UW oraz dodatkowo o min. 20% budżetu projektu jako wkład z WUM.
 3. Budżety UW i WUM są niezależne od siebie i nie ma możliwości przesunięć między nimi.
 4. W wydatkowaniu budżetu UW obowiązują zasady i regulacje UW. W wydatkowaniu wkładu WUM obowiązują zasady i regulacje obowiązujące w WUM.
 5. Suma wynagrodzeń zaplanowanych w budżetach UW i WUM nie może przekroczyć 20% łącznego budżetu projektu.
 6. Wynagrodzenia pracowników etatowych UW są płatne z części budżetu UW a wynagrodzenia pracowników etatowych WUM są płatne z części budżetu WUM.
 7. Budżet projektu powinien być opisany w ramach następującej kategorii kosztów: wynagrodzenia, środki trwałe, usługi podmiotów zewnętrznych, inne koszty.
 8. Zespoły badawcze w tym wnioskodawcy i członkowie zespołu, którzy uzyskali finansowanie w pierwszej edycji Konkursu, nie mogą ubiegać się o finansowanie projektów w drugiej edycji.

Wkład własny WUM

 1. Wkład WUM stanowi minimum 20 % budżetu i może być wnoszony jako wkład finansowy lub rzeczowy.
 2. Uwzględnienie wkładu finansowego WUM, wyższego niż 20 % budżetu projektu wymaga uzyskania akceptacji Prorektora ds. Nauki i Transferu Technologii WUM przed złożeniem wniosku w konkursie.
 3. Jako wkład rzeczowy WUM uwzględnić można: aparaturę, odczynniki, wynajem pomieszczeń. Nie może być jednak w formie know-how i wiedzy z wcześniej przeprowadzonych badań.

Wsparcia administracyjnego udziela

 1. Tytuł wniosku: Analizy genomiczne wieloopornych szczepów Enterobacter izolowanych z materiałów klinicznych, ze szczególnym uwzględnieniem komponent mobilomu, jako determinant antybiotykoodporności.
  Wnioskodawca UW: prof. dr hab. Dariusz Bartosik
  Wnioskodawca WUM: dr hab. n. med. Ksenia Szymanek-Majchrzak
 2. Tytuł wniosku: Opracowanie struktur nowych analogów witamin D jako potencjalnych leków do poprawy skuteczności standardowej terapii raka jajnika.
  Wnioskodawca UW: prof. dr hab. Krzysztof Woźniak
  Wnioskodawca WUM: prof. dr hab. Andrzej Kutner
 3. Tytuł wniosku: Ocena wpływu wariantu B.1.1.7 wirusa SARS-CoV-2 na epidemiologię i obraz kliniczny COVID-19 wśród dzieci.
  Wnioskodawca UW: dr Marek Michalewicz
  Wnioskodawca WUM: prof. Urszula Anna Demkow
 4. Tytuł wniosku: Różnorodność językowo-kulturowa w służbie medycyny – badanie tradycyjnych społeczności należących do mniejszości etnicznych jako potencjalnych superdawców mikrobioty jelitowej.
  Wnioskodawca UW: prof. dr. hab. Justyna Olko
  Wnioskodawca WUM: dr n. med. Jarosław Biliński
 5. Tytuł wniosku: Identyfikacja oligosacharydów izolowanych z mleka ludzkiego o wysokiej aktywności przeciwdrobnoustrojowej.
  Wnioskodawca UW: dr hab. Maciej Mazur
  Wnioskodawca WUM: dr hab n. o zdr. Gabriela Olędzka
 6. Tytuł wniosku: Badanie wzorca zmian strukturalnych i czynnościowych w odniesieniu do funkcjonowania poznawczego u pacjentów lekooporna padaczka skroniową – analiza interdyscyplinarna.
  Wnioskodawca UW: dr n. społ. Aleksandra Bala
  Wnioskodawca WUM: dr n. med. Tomasz Dziedzic