Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Ewaluacja

W związku z zaplanowaną ewaluacją Działań oraz weryfikacją osiągnięcia Wskaźników podanych we wniosku IDUB w ramach Programu IDUB został powołany Zespół monitorujący rezultaty i Wskaźniki IDUB. Głównym zadaniem tego Zespołu jest określenie efektów wykonania Działań i Projektów Programu dla realizacji Celu Programu.

Zakres działania Zespołu

W zakres obowiązków Zespołu wchodzą między innymi takie działania jak:

 • monitorowanie efektów wykonywanych Działań dla realizacji Celu Programu;
 • monitorowanie stopnia osiągnięcia Wskaźników IDUB;
 • przygotowywanie na potrzeby Rektora, Komitetu Sterującego, Kierownika Programu, Komitetu Koordynacyjnego POB oraz Komitetu Koordynacyjnego Działania Horyzontalne, co sześć miesięcy, raportów pokazujących stopień osiągania Wskaźników IDUB oraz rekomendacje co do ich poprawy;
 • identyfikacja potencjalnych ryzyk związanych z osiąganiem Wskaźników IDUB.

Wskaźniki

Narzędziem służącym do monitorowania i ewaluacji osiągnięć uczelni w ramach Inicjatywy Doskonałości jest lista wskaźników, która składa się z:

 • wskaźników obowiązkowych (WO), które zostały określone przez MNiSW (7 wskaźników);
 • wskaźników fakultatywnych (WF), które również zostały określone przez MNiSW i spośród których uczelnie były zobowiązane wybrać 4 najbardziej dla nich odpowiednie wskaźniki;
 • wskaźników uczelni (WU), wskazanych przez same uczelnie odpowiadającym następującym celom
  • przygotowaniu i wdrożeniu kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi zawodowemu pracowników uczelni, w szczególności młodych naukowców, w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy,
  • podniesieniu, jakości zarządzania uczelnią, w tym projakościowych zmianach organizacyjnych.

Wskaźniki obejmowały zarówno dane bibliometryczne jak i dane statystyczne oraz dane własne uczelni. Dane pochodzą z systemu POL-on, SciVal oraz własnych baz danych uczelni.

Wniosek uwzględniał dane za okres 2013-2018 (w przypadku różnych wskaźników podawano dane za różne lata z tego okresu).

Uczelnia jest zobowiązana do sprawozdania z poniższych wskaźników, które bezpośrednio wynikają z działalności w ramach POB jak i uczelni:

Wskaźnik bibliometryczny podawany na podstawie bazy SciVal dla każdego z POB jak i całej uczelni.

Definicja: Podawany jest procent (%) artykułów naukowych oraz wartość liczbowa tych artykułów (jedynie tych określonych typem “article”), które w odpowiednim okresie uzyskały miano 10% najlepiej cytowanych na świecie.

Wskaźnik bibliometryczny podawany na podstawie bazy SciVal dla każdego z POB jak i całej uczelni.

Definicja: Wpływ artykułów (jedynie tych określonych typem “article”) opublikowanych w ramach danego POBu oraz Uczelni na określoną dziedzinę, mierzony liczbą cytowań w odpowiednim okresie referencyjnym (co pół roku oraz w przedziałach 2020-2024, 2024-2026) w odniesieniu do średniej światowej z uwzględnieniem specyfiki danej dziedziny.

Wskaźnik bibliometryczny podawany na podstawie bazy SciVal dla każdego z POB.

Definicja: Procent (%) artykułów naukowych (jedynie tych określonych typem “article”) opublikowanych w ramach współpracy międzynarodowej, tj. artykułów, w których przynajmniej jeden ze współautorów afiliuje się do instytucji zagranicznej.

Recenzowana publikacja książkowa:
• przedstawiająca określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy;
• opatrzona przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym.

Monografią naukową jest również:
• recenzowany i opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym przekład: na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury, na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, wydanego w języku polskim;
• edycja naukowa tekstów źródłowych.

Liczba grantów Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych (European Research Council) oraz innych prestiżowych międzynarodowych grantów badawczych uzyskanych przez UW jako lidera projektu w okresie 2021-2025 r. (zgodnie z datą podpisania umowy). Jako grant międzynarodowy rozumiany jest:
• grant, w którym UW oficjalnie występuje jako koordynator grantu/konsorcjum, realizowany we współpracy z partnerami z zagranicy bez względu na źródło finansowania (krajowe lub zagraniczne); lub
• grant realizowany samodzielnie przez UW w ramach programu międzynarodowego (wyłoniony w konkursie międzynarodowym) bez względu na źródło finansowania (krajowe lub zagraniczne).
Relacja liczby nauczycieli akademickich, którzy uzyskali stopień doktora na uczelni innej niż UW (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) do liczby wszystkich nauczycieli akademickich (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy), zatrudnionych na UW według stanu na dzień 31 grudnia roku referencyjnego.
Relacja liczby studentów studiów I stopnia, II stopnia i jednolitych magisterskich do liczby nauczycieli akademickich (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) według stanu na dzień 31 grudnia roku referencyjnego.
Wskaźnik bibliometryczny podawany na podstawie bazy SciVal dla każdego z POB.

Definicja: Wpływ artykułów (jedynie tych określonych typem “article”, gdzie przynajmniej jeden ze współautorów afiliuje się z instytucją zagraniczną) opublikowanych w ramach danego POBu na określoną dziedzinę, mierzony liczbą cytowań w odpowiednim okresie referencyjnym (co pół roku oraz w przedziałach 2020-2024, 2024-2026) w odniesieniu do średniej światowej z uwzględnieniem specyfiki danej dziedziny.

Relacja liczby nauczycieli akademickich cudzoziemców do liczby wszystkich nauczycieli akademickich (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy), zatrudnionych na UW według stanu na dzień 31 grudnia roku referencyjnego.
Relacja liczby uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich (2018 r.)/doktorantów (2025 r.) cudzoziemców do liczby wszystkich uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich (2018 r.)/doktorantów (2025 r.) UW według stanu na dzień 31 grudnia roku referencyjnego.
Publikacje konferencyjne w źródłach z przyznaną kategorią A* w roku opublikowania pracy w bazie CORE i indeksowanych w bazie DBLP.
Procent (%) młodych naukowców (https://www.gov.pl/web/nauka/definicja-mlodego-naukowca), kórzy korzystają z dofinasowania w ramach programu mikrograntów na UW mających na celu podniesienie potencjału badawczego oraz wspomaganie aktywności publikacyjnej (https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iv-3-1/)
Wskaźnik bibliometryczny podawany na podstawie bazy SciVal dla każdego z POB.

Definicja: Wpływ publikacji z określonymi typami współpracy geograficznej – liczba cytowań jakie otrzymały publikacje w danym POBie z afiliacją Uniwersytetu Warszawskiego w wymiarze międzynarodowym dla wszystkich typów prac naukowych.

Mobilność rozumiana jako wyjazdy nauczycieli akademickich oraz pracowników administracji w ramach wyjazdów ERASMUS mających na celu podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników oraz wyjazdy w celu prowadzenia zajęć oraz szkolenia służące rozwojowi zawodowemu, w tym młodym naukowcom.

 

Wskaźnik Odpowiedzialność za osiągniecie wskaźnika Źródło danych
UW POB I POB II POB III POB IV POB V Centralne bazy danych* Dane POB**
Odsetek artykułów naukowych w górnym decylu UW I II III IV V CBD
Znormalizowany wskaźnik cytowań UW I II III IV V CBD
Odsetek artykułów naukowych we współpracy międzynarodowej I II III IV V CBD
Monografie naukowe w prestiżowych wydawnictwach I III IV V POB
Granty międzynarodowe I II III IV V CBD POB
Otwartość polityki kadrowej UW CBD
Relacja liczby studentów do liczby nauczycieli akademickich UW CBD
Znormalizowany wskaźnik cytowań dla artykułów naukowych we współpracy międzynarodowej I II III IV V CBD
Umiędzynarodowienie kadry UW CBD
Umiędzynarodowienie doktorantów UW CBD
Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych II III IV CBD
Udział procentowy młodych pracowników nauki w wewnętrznym systemie grantowym UW CBD
Wpływ współpracy I II III IV V CBD
Mobilność kadry UW POB

* Centralne bazy danych: dotyczy wskaźników, wartość których jest obliczana na podstawie danych pochodzących z zewnętrznych baz danych (SciVal, POLon, bazy CORE i DBLP) lub na podstawie danych gromadzonych przez jednostki administracji centralnej UW. Takie dane są pobierane przez Zespół monitorujący rezultaty i Wskaźniki IDUB. Niektóre dane (monografie i granty międzynarodowe) są weryfikowane we współpracy z POB.
** Dane POB: dotyczy wskaźników, wartość których jest obliczana na podstawie danych gromadzonych przez POBy na potrzeby IDUB.


Linki

 1. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o pierwszym konkursie w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”
 2. Zarządzenie nr 115 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie realizacji programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Uniwersytecie Warszawskim
 3. Nazw jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz nazwy jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego w języku angielskim
 4. Źródła danych: