Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

IV.3.1. Granty wewnętrzne Uniwersytetu Warszawskiego dla podniesienia potencjału badawczego pracowników • I.2.4. Wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open access – edycja 3

Głównym celem wewnętrznego systemu grantowego jest wspieranie rozwoju i wzrostu potencjału pracowników naukowych zatrudnionych na Uniwersytecie Warszawskim oraz doktorantów. W jego ramach realizowane są dwa działania:

 • IV.3.1. Granty wewnętrzne Uniwersytetu Warszawskiego dla podniesienia potencjału badawczego pracowników,
 • I.2.4. Wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open access.

Zasady ogólne

 1. Beneficjentami zadań mogą być pracownicy zatrudnieni na wydziałach lub w innych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego zaliczani do liczby N oraz doktoranci planujący podjąć działanie mające na celu zwiększenie ich potencjału naukowego. Studenci będą mogli korzystać ze specjalnie dedykowanego im systemu mikrograntów, który zostanie uruchomiony w późniejszym terminie. W przypadku doktorantów złożenie oświadczenia o zaliczaniu do liczby N nie jest wymagane.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wypełnionego formularza wniosku dostępnego na stronie: https://mikrogranty.ckc.uw.edu.pl/formularz/
 3. Wnioski można składać w trybie ciągłym.
 4. Ze wsparcia IDUB można skorzystać dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego, jednak nie wcześniej niż po pozytywnym rozliczeniu poprzednio realizowanego zadania.
 5. Rozpatrywanie wniosku: maks. 30 dni od złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne.
 6. W przypadku nieuzupełnienie braków formalnych w ciągu 30 dni wniosek uznaje się za anulowany.
 7. Warunek realizacji: uzyskanie zgody dziekana lub kierownika jednostki podstawowej UW na realizację zadania oraz potwierdzenia zaangażowania jednostki. Zaangażowanie jednostki dotyczy następujących zadań: organizacja konferencji przez UW, dofinansowania wydawania publikacji, wizyty studyjne, badania wstępne.
 8. Rozliczenie: Przyznane środki finansowe podlegają rozliczeniu w Biurze Obsługi Badań (do rozliczenia merytorycznego (krótki opis zrealizowanego zadania) należy dołączyć zestawienie poniesionych kosztów (wydruk z SAP) podpisane przez Pełnomocnika Kwestora i Dziekana/Dyrektora na Wydziale/Jednostce w terminie 30 dni od zakończenia zadania).
 9. Okres realizacji wynosi 6 miesięcy (dofinasowanie wydania publikacji monografii, organizacji konferencji oraz wykupu opcji OA (monografie) 12 mies.) od daty pisma przyznającego finansowanie.
 10. Rekomendujemy przesyłanie wniosków w formie elektronicznej.

Obieg dokumentów

 1. Skan wypełnionego i podpisanego przez kierownika jednostki wniosku należy wysłać na adres: mikrogranty.idub@uw.edu.pl (Uwaga: nowy adres e-mail!). Podpis składającego wniosek oraz kierownika jednostki mogą być elektronicznymi podpisami kwalifikowanymi.
 2. Decyzję o przyznaniu dofinansowania/odmowie przyznania dofinansowania/konieczności uzupełnienia wniosku podejmuje Kierownik programu – Prorektor ds. badań.
 3. Biuro Obsługi Badań przygotowuje pismo informujące wnioskodawcę, kierownika jednostki i kwesturę o decyzji Kierownika programu wraz z kwotą przydzielonego finansowania oraz określonym źródłem finansowania (IDUB).
 4. Granty przyznane w ramach systemu wewnętrznego UW będą rozliczane w jednostkach organizacyjnych.

I. MIKROGRANTY

Zasady szczegółowe dla poszczególnych rodzajów wsparcia w ramach mikrograntów:

1. Udział w konferencjach

 • Finansowany jest aktywny (prezentacja lub udział w panelu) udział w konferencjach i seminariach organizowanych w Polsce i za granicą.
 • Konferencja musi być organizowana przez prestiżowe, międzynarodowe sieci współpracy badawczej lub inne sieci zrzeszające pracowników naukowych, a także instytucje naukowe, które prowadzą badania w dyscyplinach ocenionych w pierwszej setce rankingów by subject (Shanghai, THE, QS – co najmniej w jednej z nich).
 • W przypadku wniosku niespełniającego powyższych warunków konieczne jest dodatkowe uzasadnienie, co do zasadności udziału w konferencji.
 • Kosztami kwalifikowalnymi są wszystkie wydatki związane z udziałem w konferencji, w tym: podróż, diety, opłata konferencyjna.

Maksymalny czas pobytu na konferencji – 5 dni. Możliwa jest zgoda na dłuższy pobyt, o ile jest to uzasadnione względami finansowymi (np. koszt biletu lotniczego).

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie organizatorów o przyjęciu referatu/prezentacji do wygłoszenia lub udziału w panelu dyskusyjnym.

2. Organizacja konferencji przez Uniwersytet Warszawski

 • Dofinansowywane są przede wszystkim koszty przyjazdu i pobytu gości spoza UW, którzy biorą aktywny udział w konferencji organizowanej przez Uniwersytet Warszawski. Możliwe jest dofinansowanie konferencji organizowanej przez kilka instytucji również poza Uniwersytetem Warszawskim. Warunkiem jest jednak uwzględnienie UW jako jednego z głównych organizatorów.
 • Mogą być finansowane także koszty materiałów konferencyjnych oraz wynajęcia sali.
 • Z dotacji nie mogą być finansowane koszty cateringu.
 • W przypadku uzyskania dofinansowania ze środków IDUB, udział pracowników UW jest bezpłatny.
 • Maksymalny koszt dofinansowania – 20 000 PLN (nie dotyczy organizacji na UW dużych kongresów naukowych – temu dedykowane jest inne Działanie w ramach IDUB).
 • Zaangażowanie jednostki organizującej konferencje – min. 25% kwoty dofinansowania.

3. Kwerendy

 • Finansowany jest koszt kwerendy w zagranicznych instytucjach naukowych lub wspierających naukę (archiwa, biblioteki, bazy danych itp.).
 • Maksymalny czas pobytu – 7 dni.
 • Maksymalne dofinansowanie do 10 000 PLN
 • Warunkiem rozliczenia wsparcia jest złożenie w okresie 12 miesięcy od kwerendy:
  • wniosku o grant badawczy finansowany ze źródeł zewnętrznych (agencji finansujących badania naukowe np. NCN, NCBiR, Horizon Europe);
  • lub tekstu w czasopiśmie znajdującym się w 25% najlepiej ocenionych
   w Scopus (Scival) w danej dyscyplinie albo z wykazu MNiSW mających 200, 140 lub 100 punktów;
  • lub monografii w wydawnictwie indeksowanym w bazie Scopus od roku 2016 albo z Poziomu II listy MNiSW.

4. Dofinansowanie wydawania publikacji

 • Dofinansowywane są koszty publikacji monografii i artykułów.
 • W przypadku monografii finansowana jest różnica w kosztach wydania publikacji oraz planowanego zwrotu ze sprzedaży.
 • Kwota dofinansowania jest przyznawana na podstawie zweryfikowanego kosztorysu. Do wniosku należy dołączyć kosztorys zweryfikowany przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego (WUW). Maksymalny koszt dofinansowania wynosi sumę wskazaną przez (WUW). WUW nie weryfikuje faktur wydawnictw z Poziomu II listy MNiSW.
 • Warunkiem dofinansowania jest wybór wydawnictwa indeksowanego w bazie Scopus od roku 2016 (należy do nich Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego) (plik Excel) lub z Poziomu II listy MNiSW (link)
 • Możliwe jest odstąpienie od powyższej zasady w przypadku wydawania kolejnej publikacji w serii lub publikacji zawierającej unikatowe treści (czcionki, mapy itp.).
 • Dofinansowywane mogą być także monografie doktorskie.
 • Maksymalne dofinansowanie – 20 000 PLN.
 • Dofinansowany może być artykuł złożony do czasopisma znajdującego się w 25% najlepiej ocenionych w Scopus (Scival) w danej dyscyplinie albo z wykazu MNiSW mających 200, 140 lub 100 punktów.
 • Warunkiem dofinasowania jest dołączanie maila z czasopisma potwierdzającego przyjęcie do druku.
 • We wniosku należy wskazać: tytuł czasopisma, numer ISSN czasopisma, wydawcę, tytuł artykułu, autorów wraz z afiliacjami, krótki opis zadania.
 • Maksymalne dofinansowanie – 10 000 PLN.
 • W przypadku dofinansowania kosztów monografii i artykułu zaangażowanie jednostki zatrudniającej wnioskodawcę wynosi 25%.

5. Wizyty studyjne

 • Dofinansowane mogą być wyjazdy studyjne do prestiżowych zagranicznych instytucji naukowych, w tym uniwersytetów w celu rozpoczęcia lub intensyfikacji współpracy naukowej. Należy dołączyć krótkie uzasadnienie wyboru instytucji, opis spodziewanych efektów naukowych oraz wskazanie osób, które będą prowadzić współpracę.
 • Kosztami kwalifikowalnymi są wszystkie wydatki związane z wyjazdem, w tym podróż oraz diety.
 • Maksymalny czas pobytu 7 dni. Możliwa jest zgoda na dłuższy pobyt, o ile jest to uzasadnione względami finansowymi (np. koszt biletu lotniczego).
 • Zaangażowanie jednostki zgłaszającej projekt – 25%.

6. Badania wstępne

Dofinansowywane może być prowadzenie badań wstępnych mających na celu przygotowanie projektu grantu, który byłby prowadzony na UW oraz finansowany ze źródeł zewnętrznych (agencji finansujących badania naukowe np. NCN, NCBiR, Horizon Europe). W szczególności finansowane mogą być następujące koszty:

 • Zakup odczynników niezbędnych do przeprowadzenia badań, o ile jednostka prowadząca nie dysponuje odpowiednimi zasobami.
 • Brak możliwości zakupu aparatury.
 • Pokrycie kosztów dostępu do aparatury badawczej, będącej w dyspozycji innej jednostki niż Uniwersytet Warszawski.
 • Pokrycie kosztów transkrypcji wywiadów do 1 500 PLN w formie usługi obcej (dla doktorantów występujących o transkrypcję nie jest wymagane zaangażowanie jednostki).
 • Wynagrodzenie za prace związane z realizacją mikrograntu do 25% planowanego budżetu.
 • Pokrycie kosztów przyjazdu na Uniwersytet Warszawski badaczy z innych jednostek w celu przeprowadzenia badań wstępnych.
 • Maksymalne dofinansowanie 10 000 PLN
 • Zaangażowanie jednostki 25%
 • Warunkiem rozliczenia wsparcia jest złożenie w okresie 12 miesięcy od zakończenia badań wniosku o grant ze źródeł zewnętrznych lub tekstu w czasopiśmie znajdującym się w 25% najlepiej ocenionych w Scopus (Scival) w danej dyscyplinie albo z wykazu MNiSW mających 200, 140 lub 100 punktów lub monografii w wydawnictwie indeksowanym w bazie Scopus od roku 2016 lub z Poziomu II listy MNiSW.
 • Do wniosku należy dołączyć kalkulację kosztów

7. Pokrycie kosztów korekty przez native speakera tekstu naukowego do opublikowania w czasopiśmie lub rozdziału w monografii

 • Pokrycie kosztów korekty językowej jest możliwe przy składaniu tekstu do czasopisma znajdującego się w 25% najlepiej ocenionych w Scopus (Scival) w danej dyscyplinie albo z wykazu MNiSW mających 200, 140 lub 100 punktów (plik Excel) oraz do monografii w wydawnictwie indeksowanym w bazie Scopus od roku 2016 lub z Poziomu II listy MNiSW.
 • Koszt może być pokryty na podstawie umowy zlecenia/o dzieło lub faktury.
 • Suma korekty jest akceptowana przez Kierownika Programu na podstawie analizy kosztów w oparciu o dotychczasowe doświadczenie.
 • Maksymalne dofinansowanie – 6 000 PLN.

8. Ścieżka COVID 19 – Badania wstępne (nabór zakończony)

 • Dofinansowanie powinno zostać przeznaczone na finansowanie działań, które pozwolą stworzyć lub doprecyzować projekt badawczy, który zostanie złożony do jednej z instytucji finansujących badania naukowe w Polsce lub za granicą, w tym w ramach programów Unii Europejskiej.
 • Zasady aplikowania są analogiczne jak w przypadku finansowania badań wstępnych dla innych projektów badawczych w ramach IDUB.
 • Maksymalne dofinansowanie 15 000 PLN
 • Zaangażowanie jednostki 25%
 • Warunkiem rozliczenia wsparcia jest złożenie w okresie 12 miesięcy od zakończenia badań wniosku o grant ze źródeł zewnętrznych.
 • Propozycje badań wstępnych będą przyjmowane do 3 lipca 2020 roku. Wnioski będą rozpatrywane na bieżąco.

II. WSPOMAGANIA AKTYWNOŚCI PUBLIKACYJNEJ W MODELU OPEN ACCESS

Zasady wykupu opcji open access dla artykułów oraz monografii ze środków IDUB:

 • Udzielana może być promesa na wykup opcji open access w przypadku artykułów składanych do czasopism znajdujących się w 25% najlepiej ocenionych w Scopus (Scival) w danej dyscyplinie albo z wykazu MNiSW mających 200, 140 lub 100 punktów (plik pdf).
  • Maksymalne dofinansowanie – 15 000 PLN.
  • We wniosku należy wskazać: tytuł czasopisma, numer ISSN czasopisma, numer DOI artykułu, wydawcę, tytuł artykułu, autorów wraz z afiliacjami, krótki opis zadania
 • Udzielana może być promesa na wykup opcji open access w przypadku monografii przyjętych do druku w wydawnictwie indeksowanym w bazie Scopus od roku 2016 lub z Poziomu II listy MNiSW.
  • Maksymalne dofinansowanie – 30 000 PLN.
  • We wniosku należy wskazać wydawcę, tytuł, autorów wraz z afiliacjami, krótki opis zadania.

Płatność następuje po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia danego tekstu w czasopiśmie lub monografii w wydawnictwie.