Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

I.1.2. Doskonali naukowcy dla doskonałości naukowej

Uwaga: przedłużenie terminu na składanie wniosków.
RegulaminKomisja konkursowa

Zasady konkursu na lidera zespołu naukowego – Red Giant

Pojęcia występujące w niniejszych zasadach:

 • Działanie – Działanie I.1.2 „Doskonali naukowcy dla doskonałości naukowej” realizowane w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Uniwersytecie Warszawskim;
 • Red Giant – doświadczony naukowiec o wysokiej zdolności do stymulowania działań badawczych i zarządzania małymi zespołami, kierownik projektu badawczego;
 • Rising Stars – zespół doskonałych młodych naukowców z wysokiej jakości doświadczeniem naukowym.

Cel konkursu

W związku z realizacją Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, Działania I.1.2 „Doskonali naukowcy dla doskonałości naukowej”, Uniwersytet Warszawski ogłasza konkurs na zatrudnienie pracownika badawczego, którego zadaniem będzie stworzenie nowego zespołu naukowego. Będzie on pełnił funkcję Kierownika Projektu w myśl Zarządzenia nr 115 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie realizacji Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW: poz. 246).

Zespół pod kierunkiem laureata konkursu, będzie zobowiązany do realizacji zaproponowanego przez laureata i zaakceptowanego projektu badawczego w zakresie badań naukowych o przełomowym charakterze w dziedzinie nauk społecznych, w szczególności zaś w obszarze rosnącej mobilności, wielowymiarowych nierówności, kryzysu demograficznego lub transformacji cyfrowej.

Wskaźniki do zrealizowania:

 • publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych,
 • znormalizowany wskaźnik cytowań dla artykułów naukowych we współpracy międzynarodowej,
 • odsetek artykułów naukowych we współpracy międzynarodowej,
 • mobilność kadry.

Adresaci konkursu

Kierownikiem projektu badawczego (Red Giant) może być osoba, posiadająca co najmniej stopień doktora, która stworzy nowy zespół badawczy (Rising Stars) oraz będzie dążyć do realizacji wskaźników.

Kierownik projektu badawczego, na czas jego realizacji, będzie zatrudniony na stanowisku nauczyciela akademickiego w jednostce w pełnym wymiarze etatu w grupie pracowników badawczych.

Dyscyplina naukowa: dyscypliny naukowe z dziedziny nauk społecznych

Stanowisko: adiunkt

Liczba stanowisk: 1

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie badań naukowych zgodnych z obszarem badawczym konkursu oraz złożonym wnioskiem,
 • aktywne działania mające na celu zdobycie zewnętrznych środków finansowych, pozwalających na finansowanie działalności zespołu po ukończeniu finansowania z Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”,
 • aktywne działania mające na celu nawiązywanie współpracy z grupami badawczymi wiodącymi w reprezentowanej przez zespół tematyce,
 • organizacja pracy zespołu badawczego, nadzór merytoryczny nad członkami zespołu,
 • czynne uczestnictwo w życiu akademickim Uniwersytetu Warszawskiego, w tym jednostki organizacyjnej goszczącej zespół badawczy oraz aktywne działania mające na celu nawiązanie współpracy z innymi grupami badawczymi na Uniwersytecie Warszawskim.

Profil kandydata, wymagania, kwalifikacje:

 • stopień co najmniej doktora w naukach społecznych lub pokrewnych oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy badawczej po uzyskaniu stopnia doktora,
 • wyróżniający dorobek naukowy zgodny z obszarem badawczym określonym w konkursie, potwierdzony publikacjami,
 • oryginalny pomysł na tematykę badawczą nowego zespołu zgodny z obszarem badawczym określonym w konkursie,
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem, opieką nad studentami oraz umiejętności nawiązywania współpracy.

Planowany termin rozpoczęcia pracy: I kwartał 2022 / II kwartał 2022

Planowany okres zatrudnienia: do 31.12.2023 r. z możliwością przedłużenia po pozytywnym przejściu ewaluacji.

Zakładane rezultaty

Planowany projekt badawczy ma na celu powołanie zespołu badawczego, który będzie prowadzić przełomowe badania w określonym obszarze badawczym, uzyska finansowanie zewnętrzne na prowadzone badania i nawiąże współpracę z wiodącymi ośrodkami naukowymi prowadzącymi badania w analogicznym obszarze. Oczekuje się również, że laureat konkursu podejmie współpracę z zespołami badawczymi działającymi na Uniwersytecie Warszawskim.

Termin naboru

Termin składania wniosków upływa 5 tygodni 7 tygodni od daty otwarcia konkursu.

Okres finansowania

Do 2025 r. (z ewaluacją po 2023 r.)

Wniosek

Kandydat na Red Giant dołącza wniosek, w którym m.in. opisuje swoje doświadczenie zawodowe oraz planowany do realizacji na Uniwersytecie Warszawskim projekt badawczy, w ramach którego powoła nowy zespół badawczy Rising Stars, prowadzący badania naukowe o charakterze przełomowym w obszarze rosnącej mobilności, wielowymiarowych nierówności, kryzysu demograficznego lub transformacji cyfrowej. Wzór formularza wniosku jest dostępny na stronie https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl oraz stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych zasad.

Elementem wniosku jest też krótki opis wydatków planowanych w ramach przyznanej kwoty, przy którego formułowaniu należy przestrzegać regulacji dotyczących kosztów, które stanowią Załącznik nr 6 do niniejszych zasad.
Wnioski składane są w języku angielskim. Szczegółowy plan badań oraz kosztorys zostaną doprecyzowane po rozstrzygnięciu konkursu.

Wniosek zawierający wszystkie wymagane załączniki należy przesłać w formacie pdf pocztą elektroniczną pod adres: rekrutacja.idub@uw.edu.pl.

Wnioskodawca ma możliwość wycofania swojego wniosku na każdym etapie konkursu.

Do wniosku (Załącznik nr 1) załącza się dokumenty aplikacyjne:

 1. Etap 1:
  1. CV kandydata potwierdzające jego karierę naukową i zawodową (zawierające niezbędne identyfikatory, np. numer ORCID),
  2. Oświadczenie, w którym kandydat potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na Uniwersytecie Warszawskim (Zarządzenie nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r.) (Załącznik nr 4 do niniejszych zasad),
  3. Podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Załącznik nr 5 do niniejszych zasad).
 2. Etap II (wyłącznie zakwalifikowane osoby):
  1. Pełna aplikacja (Załącznik nr 1a),
  2. List z referencjami od ostatniego bezpośredniego przełożonego (obowiązkowy dla Kandydatów, dla których będzie to pierwszy zespół badawczy prowadzony po ukończeniu stażu podoktorskiego) i dane kontaktowe (z adresami e-mail) do 3 naukowców, którzy mogą udzielić informacji o Kandydacie (obowiązkowe dla wszystkich Kandydatów),
  3. Max. 3 publikacje z ostatnich 5 lat dokumentujące najważniejsze dokonania Kandydata (w formacie PDF).

Przebieg konkursu

Konkurs składa się z dwóch etapów.

Etap I: ocena formalna i merytoryczna

Jest to pierwszy etap określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

W tym etapie konkursu komisja konkursowa zapozna się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, oceni ich kompletność oraz decyduje o dopuszczeniu do dalszego postępowania kandydatów, którzy spełniają warunki formalne.

Następnie dokonywana jest ocena złożonego projektu i dorobku naukowego.

Do II etapu konkursu mogą zostać zakwalifikowani jedynie Kandydaci, którzy uzyskali minimum 51% maksymalnej liczby punktów w I etapie konkursu. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska minimum 51% maksymalnej liczby punktów, konkurs zostaje zamknięty bez rozstrzygnięcia.

Etap II: rozmowa kwalifikacyjna

W II etapie ocenia się rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowa kwalifikacyjna może być prowadzona częściowo lub w całości w języku angielskim. Będzie mieć na celu ocenę predyspozycji kandydata do prowadzenia badań naukowych w ramach Działania I.1.2 oraz kierowania zespołem badawczym, a także jego planów naukowych i grantowych na najbliższe 2 lata. Warunkiem koniecznym kwalifikującym do zatrudnienia jest uzyskanie minimum 75% punktów w II etapie konkursu.

Kryteria oceny

Kryteria oceny wniosków w konkursie stanowią Załącznik nr 2 do niniejszych zasad.

Komisja konkursowa

Skład i tryb powoływania komisji konkursowej oraz zasady jej pracy określa Załącznik nr 3 do niniejszych zasad.

Rozstrzygnięcie konkursu

Po II etapie konkursu zostanie sporządzona przez komisję konkursową lista Kandydatów zakwalifikowanych do rozstrzygnięcia konkursu.

Rozstrzygnięcia komisji konkursowej w zakresie jej właściwości są ostateczne.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Działania I.1.2 w terminie do 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

Uwagi końcowe

 • W kwestiach nieuregulowanych powyższym dokumentem obowiązują odpowiednio postanowienia Zarządzenia Nr 106 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r., poz. 282).
 • Kierownik Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu bez podania przyczyny.
 • Rezultaty prowadzonych w ramach projektu badań nie powinny być ukierunkowane na bezpośrednie zastosowanie komercyjne (sprzedaż opodatkowaną).

Załączniki

Komisja konkursowa

 1. W ramach Ośrodka Badań nad Migracjami działa Komisja Konkursowa, której zadaniem jest przeprowadzenie i rozstrzyganie konkursów w działaniu I.1.2.
 2. Komisję konkursową, tj. jej skład osobowy i przewodniczącego powołuje Kierownik Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uniwersytet Badawczy”.
 3. Komisja konkursowa dokonuje oceny projektów badawczych oraz dokumentów aplikacyjnych kandydatów.
 4. Pracami Komisji Konkursowej kieruje przewodniczący Komisji.
 5. W skład Komisji Konkursowej wchodzi co najmniej pięć osób, przy czym co najmniej jedną piąta składu stanowią osoby spoza Ośrodka. Dodatkowo, w przypadku konkursu na stanowisko w grupie pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych, skład Komisji Konkursowej uzupełnia się o osobę lub osoby wskazane przez radę naukową dyscypliny reprezentujące dziedzinę nauk społecznych, których liczba wynosi co najmniej jedną piątą składu Komisji.
 6. W razie konieczności Kierownik Programu powołuje dodatkowego członka lub członków Komisji Konkursowej.
 7. Postanowienia ust. 6 nie dotyczą członków Komisji Konkursowej, którzy zostali wskazani przez radę naukową dyscypliny.
 8. Skład komisji konkursowej zostanie podany do publicznej wiadomości niezwłocznie po otrzymaniu wszystkich aplikacji rekrutacyjnych i umieszczony na stronie internetowej Inicjatywy Doskonałości https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl.
 9. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący komisji konkursowej.
 10. Komisja może obradować z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej.
 11. W posiedzeniu komisji konkursowej musi brać udział co najmniej połowa jej członków, jednak nie mniej niż 5 osób, w tym co najmniej jedna osoba spoza jednostki organizacyjnej, w której planowane jest zatrudnienie laureata konkursu, co najmniej jedna osoba wskazana przez radę naukową dyscypliny i co najmniej jedna osoba z zagranicy.
 12. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka komisji konkursowej jej skład zostaje uzupełniony. W przypadku, gdy do członka komisji konkursowej mogą zachodzić uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności i obiektywności względem wnioskodawcy, komisja obraduje w pełnym składzie, pomniejszonym o członka komisji, względem którego zachodzą powyższe okoliczności.
 13. Przewodniczący komisji konkursowej wyłącza ze składu komisji konkursowej na czas rozpatrywania danego wniosku członka komisji konkursowej, w stosunku do którego mogą zachodzić uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności i obiektywności względem wnioskodawcy przystępującego do konkursu, a w szczególności jeśli:
  1. jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie aplikującego;
  2. jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z aplikującym;
  3. pozostaje z aplikującym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tego członka;
  4. jest wraz z Kandydatem współautorem publikacji i/lub patentów w okresie ostatnich 5 lat przed rokiem złożenia wniosku.
 14. Członek komisji konkursowej przed rozpoczęciem oceny wniosków informuje komisję konkursową o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w pkt. powyższym.
 15. Członek komisji konkursowej wyłączony od oceny kandydata nie bierze udziału w jego ocenie oraz na czas jej dokonywania opuszcza obrady komisji. Wyłączenie członka komisji od oceny danego aplikującego odnotowuje się w protokole z posiedzenia zespołu wraz z podaniem przyczyny wyłączenia.
 16. Dopuszcza się możliwość udziału członków komisji konkursowej w jej posiedzeniach za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 17. Przewodniczący komisji wyznacza sekretarza komisji konkursowej, który sporządza protokół z przebiegu prac komisji konkursowej (wzór protokołu – zał. nr 2 do Zarządzenia) oraz zapewnia obsługę administracyjno-techniczną komisji konkursowej.
 18. Sekretarz może zostać wyznaczony spoza członków Komisji. W przypadku, gdy sekretarz został wyznaczony spoza członków Komisji, uczestniczy on w posiedzeniach komisji bez prawa głosu.
 19. Na protokole z posiedzeń komisji konkursowej dopuszcza się składanie podpisów w trybie obiegowym oraz dopuszcza się składanie podpisów elektronicznych.
 20. Kopia protokołu podpisana przez przewodniczącego i sekretarza wraz z wymaganymi wg. Zarządzenia załącznikami, w terminie 14 dni liczonym od dnia zakończenia konkursu zostanie przekazana do Biura Koordynującego Program IDUB w celu archiwizacji.
 21. Szczegółowa procedura oceny:
  • Etap I
   1. ocenę wniosków przeprowadza komisja konkursowa i koncentruje się na:
    1. potencjale zaproponowanego pomysłu badawczego, w tym jego innowacyjności i możliwym wkładzie do badań realizowanych na UW oraz zasadności stworzenia nowego zespołu badawczego;
    2. kompetencjach, doświadczeniach oraz potencjale aplikanta na poziomie zarządzania zespołem badawczym, przygotowaniu wysokiej jakości publikacji naukowych oraz przygotowaniu aplikacji o finansowanie zewnętrzne (i realizacji wskaźników IDUB).
   2. na podstawie oceny wniosków komisja przygotowuje listę rankingową kandydatów i decyduje o wyborze projektów zakwalifikowanych do drugiego etapu. Wszyscy niezakwalifikowani kandydaci otrzymują krótką informację na temat oceny ich aplikacji.
  • Etap II
   1. rozszerzone wersje aplikacji są poddawane ocenie przez 2 zewnętrznych recenzentów (w przypadku istotnej rozbieżności opinii, wniosek trafia do kolejnego recenzenta);
   2. recenzenci oceniają:
    1. jakość zaproponowanego pomysłu badawczego i jego innowacyjność;
    2. szansę realizacji zamierzeń badawczych (i realizacji wskaźników Programu);
    3. kompetencje naukowe kandydata i jego potencjał do stworzenia i zarządzania zespołem badawczym;
   3. komisja konkursowa dokonuje ostatecznej oceny na bazie przesłanych recenzji, tworzy listę rankingową i przeprowadza rozmowy z wybranymi kandydatami;
   4. ostateczna ocena jest sumą punktów wynikających z oceny zewnętrznych recenzentów oraz oceny rozmowy kwalifikacyjnej.
 22. Warunkiem zakwalifikowania się do II etapu konkursu jest uzyskanie 51% punktów w I etapie.
 23. Warunkiem koniecznym kwalifikującym do zatrudnienia jest uzyskanie minimum 75% punktów w II etapie konkursu.

Koszty w projekcie

Katalog kosztów dopuszczalnych w projekcie. Katalog ma charakter otwarty.

Koszt dopuszczalny w projekcie to koszt, który może zostać objęty finansowaniem o ile będzie spełniać łącznie następujące warunki:

 • jest niezbędny do realizacji projektu,
 • jest celowy i oszczędny,
 • jest możliwy do zidentyfikowania i zweryfikowania,
 • jest zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym zasadami określonymi w niniejszym dokumencie.

Koszty wynagrodzeń – w tej kategorii ujmowane są koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy przewidziane wyłącznie dla osób będących członkami zespołu badawczego tj. kierownika projektu i innych wykonawców projektu.

W ramach wynagrodzeń (na podstawie umowy o pracę i pracy na rzecz realizacji projektu w pełnym wymiarze godzin) kwalifikowane są całkowite koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy.

Koszty aparatury – w tej kategorii ujmowane są koszty zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, innych urządzeń oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia prac naukowych.

Pozostałe koszty – w tej kategorii ujmowane są koszty niezaliczane do „Kosztów wynagrodzeń” ani „Kosztów aparatury tj.:

Materiały i drobny sprzęt – koszty zakupu materiałów oraz środków nietrwałych przeznaczonych do bezpośredniego zużycia przy realizacji projektu, w tym m.in. surowce, półprodukty, odczynniki, materiały biurowe, artykuły piśmiennicze, drobny sprzęt laboratoryjny, sprzęt informatyczny/biurowy.

Usługi obce – w tej kategorii ujmowane są koszty dotyczące usług nabywanych od podmiotów zewnętrznych (instytucjonalnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), w tym m.in. koszty zakupu usług badawczych (analizy laboratoryjne, opracowania statystyczne, badania ankietowe itp.), koszty zakupu innych usług specjalistycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu (korekty językowe, usługi edytorskie, graficzne, doradcze, monitoringowe itp.), koszty usług pocztowych, kurierskich lub transportowych bezpośrednio związanych z realizacją konkretnego zadania badawczego, koszty translatorskie i edytorskie tekstu manuskryptu.

Wyjazdy służbowe – koszty wyjazdów służbowych członków zespołu badawczego, w tym m.in. koszty udziału w seminariach/konferencjach związanych z tematyką projektu, koszty wyjazdów (w tym delegacji) niezbędnych do realizacji projektu np. kwerendy, badania terenowe itp.

Koszty wyjazdów służbowych obejmują: diety, opłaty konferencyjne, inne uzasadnione i niezbędne do realizacji projektu koszty takie jak: wizy, koszty wymaganych szczepień itp.

Wizyty, konsultacje – koszty indywidualnych przyjazdów/wizyt współpracowników zewnętrznych i/lub konsultantów ściśle związane z tematyką projektu. W tej kategorii kwalifikowalne są wyłącznie koszty osobowe w postaci diet, zwrotu kosztów podróży i noclegów.

Inne – inne koszty, niemieszczące się w pozostałych kategoriach, w tym m.in. koszty zakupu danych/baz danych lub dostępu do nich, specjalistyczne publikacje/pomoce naukowe i fachowe.

 1. dr hab. Paweł Kaczmarczyk, prof. ucz. (Wydział Nauk Ekonomicznych i Ośrodek Badań nad Migracjami) – przewodniczący komisji
 2. dr hab. Natalia Letki (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)
 3. dr hab. Michał Bilewicz, prof. ucz. (Wydział Psychologii)
 4. dr hab. Mikołaj Pawlak, prof. ucz. (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)
 5. prof. Renate Meyer (Vienna University of Economics and Business)
 6. dr hab. Agnieszka Helman-Ważny (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)
 7. dr hab. Michał Bitner (Wydział Prawa i Administracji)