Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

I.3.10. Przygotowanie i uruchomienie projektu interdyscyplinarnego i międzydziedzinowego projektu badawczo-dydaktycznego pt. Archeoorientalistyka

Zaproszenie do składania projektów w ramach „Archeoorientalistyki”

Przygotowanie i uruchomienie interdyscyplinarnego i międzydziedzinowego projektu badawczo-dydaktycznego pt. Archeoorientalistyka (dalej: Archeoorientalistyka) jest Działaniem w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” prowadzonym we współpracy Wydziału Orientalistycznego, Wydziału Archeologii i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.

Celem Archeoorientalistyki jest podniesienie potencjału badawczego UW w zakresie studiów nad kulturami Azji i Afryki przez zacieśnienie i rozwój współpracy między wyżej wymienionymi jednostkami oraz stworzenie nowej jakości badawczej. Wymiernym efektem działania mają być osiągnięcia naukowe prezentowane w wysoko punktowanych publikacjach oraz w wiodących bazach naukowych. Głównym tematem badawczym w ramach projektu jest związek szeroko rozumianej władzy (politycznej, religijnej itp.) z przestrzenią (np. organizacja miejsca, wyznaczanie granic, konstruowanie przestrzeni społecznej).

Jako jedno z działań w ramach Archeoorientalistyki przewidziane jest finansowanie projektów, które w wymierny sposób przyczynią się do osiągnięcia najwyższej jakości badań i publikacji naukowych, umocnienia kontaktów zagranicznych i pozycji międzynarodowej UW.

Celem konkursu jest wsparcie projektów badawczych na styku orientalistyki i archeologii. Zapraszamy zespoły badawcze, złożone z pracowników UW, w których co najmniej jedna osoba reprezentuje archeologię i co najmniej jedna zajmuje się badaniami nad kulturami Azji lub Afryki. Orientalistyczno-archeologiczne partnerstwo jest warunkiem koniecznym, projekty niezawierające informacji o współpracy archeologiczno-orientalistycznej nie będą brane pod uwagę. Zachęcamy do konsultacji z kierownikiem działania przed złożeniem wniosku.

Budżet konkursu wynosi 30 000 zł. Maksymalna kwota, o którą można aplikować to 10 000 zł. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania dofinansowania w kwocie niższej niż wnioskowana, w przypadku dużego napływu wysokiej jakości projektów. W przypadku projektów, których jednym z elementów jest wyjazd studyjny do Egiptu, oferujemy możliwość nieodpłatnego zakwaterowania w Stacji Badawczej CAŚ UW w Kairze.

Wnioski należy składać za pomocą załączonego formularza do 11 czerwca 2021, przesyłając je na adres archeoorientalistyka@uw.edu.pl. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UW nr 279, prosimy o korzystanie wyłącznie z elektronicznej poczty uniwersyteckiej.

Zasady konkursu

§ 1. Przedmiot konkursu

 1. Środki na realizację projektów w ramach Działania I.3.10 – Przygotowanie i uruchomienie interdyscyplinarnego i międzydziedzinowego projektu badawczo-dydaktycznego pt. „Archeoorientalistyka” (dalej „Działanie”) w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (dalej „IDUB”) przeznaczone są na wspieranie działań, które w wymierny sposób przyczynią się do lepszej jakości badań i publikacji, umocnienia kontaktów zagranicznych oraz pozycji międzynarodowej UW.
 2. Projekty mogą obejmować:
  1. badania wstępne, których celem jest przygotowanie projektów badawczych (w tym wniosków grantowych);
  2. wsparcie w przygotowaniu publikacji w najwyżej punktowanych wydawnictwach i czasopismach (zwłaszcza koszty anglojęzycznej korekty językowej);
  3. udział w międzynarodowych konferencjach naukowych;
  4. wizyty zagranicznych badaczy.
 3. Maksymalny okres realizacji projektu (nie dłużej niż 12 miesięcy) zostanie każdorazowo podany w ogłoszeniu konkursu.

§ 2. Wnioskodawcy i wniosek o dofinansowanie

 1. O finansowanie mogą ubiegać się zespoły, w których co najmniej jedna osoba prowadzi badania w zakresie archeologii i co najmniej jedna zajmuje się badaniami nad kulturami Azji lub Afryki. Członkami zespołu mogą być:
  1. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach badawczych, dydaktyczno-badawczych i badawczo-technicznych zaliczani do liczby N,
  2. doktoranci UW prowadzący badania w wskazanych obszarach.
 2. O finansowanie nie mogą ubiegać się zespoły, w których jedna z osób pełni role zarządcze (koordynator, kierownicy działań, wykonawcy) w programie IDUB oraz członkowie komisji konkursowej.
 3. Zespół wnioskujący może złożyć wyłącznie jeden wniosek w danej edycji konkursu. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku przez ten sam zespół oba wnioski pozostają bez rozpoznania.
 4. Wniosek nie może dotyczy projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych lub w ramach innego Działania IDUB lub projektu będącego przedmiotem innego postępowania konkursowego w konkursach UW lub w konkursach organizowanych przez inne instytucje.
 5. W imieniu zespołu wniosek składa osoba wyznaczona przez zespół do jego reprezentowania.
 6. Wniosek może zostać wycofany przez Wnioskodawcę do dnia ogłoszenia wyników konkursu.

§ 3. Zasady konkursu

 1. Zakres działań zgłaszanych do finansowania musi mieć charakter naukowy i być zgodny z zakresem Działania I.3.10 i założeniami IDUB (https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/pob/pob4/). Wszystkie koszty muszą zostać poniesione w trakcie realizacji projektu. Nie jest przewidziane finansowanie działań dydaktycznych i popularyzatorskich.
 2. Wnioski o finansowanie powinny zostać zgłoszone zgodnie z podanym każdorazowo w ogłoszeniu wzorem, w terminie i na adres podane w ogłoszeniu.
 3. Wniosek powinien posiadać akceptację kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego, w której planowana jest realizacji projektu.
 4. Wnioski ocenia Komisja Konkursowa. Skład i tryb powoływania oraz sposób pracy Komisji określa załącznik nr 1.
 5. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Kierownik Programu na wniosek przewodniczącego komisji konkursowej.
 6. Wnioskodawcy zostają zawiadomieni o wynikach konkursu przed upływem 30 dni od dnia zamknięcia konkursu.
 7. Wnioskodawca ma prawo złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Kierownika Programu, wyłącznie w zakresie uchybień formalnych, w ciągu 7 dni od daty opublikowania na stronie IDUB listy projektów zaakceptowanych do finansowania.
 8. Lista rankingowa w części dotyczącej wniosków, którym Kierownik Programu przyznał dofinansowania jest publikowana na stronie IDUB.

§ 4. Realizacja Projektu

 1. Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie projektu zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowania oraz zgodnie zasadą gospodarności, tj. w sposób celowy i oszczędny, prowadzący jednocześnie do uzyskiwania najlepszych efektów oraz do przestrzegania przepisów prawa i regulacji wewnętrznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w ciągu 30 dni od daty zakończenia realizacji projektu sprawozdanie merytoryczne i finansowe z jego wykonania według wzorów w załączniku. W przypadku publikacji za podstawę rozliczenia uważa się załączone do sprawozdania potwierdzenie jej złożenia do druku.

§ 5. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach mają zastosowanie przepisy Zarządzenia nr 115 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 czerwca 2020 r w sprawie realizacji Programu „Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza na Uniwersytecie Warszawskim” (Monitor UW, poz. 246 z późn. zm.) oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Załączniki

Skład i tryb powoływania komisji konkursowej

 1. Komisję konkursową powołuje Kierownik Programu IDUB na wniosek Kierownika Działania.
 2. Jako członkowie komisji mogą zostać powołani badacze prowadzący badania w zakresie archeologii lub orientalistyki, co najmniej ze stopniem doktora oraz dorobkiem naukowym udokumentowanym publikacjami w renomowanych czasopismach indeksowanych w wiodących bazach prac naukowych.
 3. Komisji przewodniczy Kierownik Działania.
 4. Przewodniczący komisji konkursowej wyłącza z udziału w pracach komisji konkursowej na czas rozpatrywania danego wniosku członka komisji konkursowej w stosunku, do którego mogą zachodzić uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności i obiektywności względem wnioskodawcy przystępującego do konkursu, a w szczególności, jeśli:
  1. jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym (do drugiego stopnia włącznie) członka zespołu;
  2. jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zespołu;
  3. pozostaje z członkiem zespołu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tego członka komisji konkursowej.
 5. Członek komisji konkursowej przed rozpoczęciem oceny wniosków informuje komisję konkursową o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w punkcie 4.
 6. Członek komisji konkursowej wyłączony od oceny wniosku nie bierze udziału w jego ocenie oraz na czas jej dokonywania opuszcza pomieszczenie obrad komisji. Wyłączenie członka komisji konkursowej od oceny danego wniosku odnotowuje się w protokole z posiedzenia komisji konkursowej wraz z podaniem przyczyny wyłączenia.

Zasady pracy komisji konkursowej

 1. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący komisji konkursowej.
 2. Komisja konkursowa obraduje w pełnym składzie. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka komisji konkursowej jej skład zostanie uzupełniony. W przypadku, gdy w stosunku do członka komisji konkursowej mogą zachodzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności lub obiektywności, komisja obraduje w pełnym składzie, pomniejszonym o członka komisji, względem którego zachodzą powyższe okoliczności.
 3. Przewodniczący Komisji w uzasadnionych przypadkach dopuszcza możliwość udziału członków komisji konkursowej w posiedzeniach komisji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (telekonferencja lub wideokonferencja).
 4. Przewodniczący dokonuje oceny formalnej wniosku przed przekazaniem go komisji. Wniosek niespełniający wymogów wyszczególnionych w ogłoszeniu konkursowym nie będzie poddany ocenie, jednak przewodniczący w terminie 7 dni od złożenia wniosku wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku przed rozpoczęciem obrad komisji. Na uzupełnienie wniosku wnioskodawca ma 7 dni.
 5. Każdy z członków komisji przyznaje każdemu wnioskowi od 0 do 100 punktów, oceniając:
  1. wartość naukową projektu (max. 50 pkt.),
  2. zgodność z założeniami Działania oraz IDUB (https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/pob/pob4/) (max. 15 pkt.),
  3. efektywność finansową projektu, w szczególności korzystną proporcję nakładów finansowych do planowanych rezultatów naukowych (max. 15 pkt.),
  4. wykonalność projektu, biorąc pod uwagę dotychczasowy dorobek wnioskodawcy (max. 20 pkt.)
 6. Komisja na posiedzeniu (stacjonarnym bądź zdalnym) sporządza listę rankingową na podstawie przyznanej punktacji. Ocena komisji jest średnią z ostatecznych ocen indywidualnych. Na liście umieszczone zostaną wnioski, które otrzymały co najmniej 70% punktów. Wnioski o niższej punktacji nie będą finansowane. W przypadku, gdyby środki przeznaczone na konkurs nie były wystarczające na pokrycie wszystkich wniosków, które uzyskały powyżej 70 % pkt., środki zostaną przyznane wedle kolejności rankingowej.
 7. Komisja może przyznać wnioskom z listy rankingowej pełną kwotę finansowania lub zredukować ją do sumy nie niższej niż 60% wnioskowanego finansowania.
 8. Obsługę administracyjno-techniczną komisji konkursowej zapewnia Kierownik Działania.
 9. Funkcję sekretarza komisji konkursowej, bez prawa głosu, pełni osoba wyznaczona spośród członków komisji przez Kierownika Działania.
 10. Protokół z przebiegu prac komisji konkursowej oraz z posiedzeń komisji konkursowej sporządza sekretarz komisji konkursowej.
 11. Na protokole z posiedzeń komisji konkursowej dopuszcza się składanie podpisów w trybie obiegowym oraz podpisów elektronicznych. Za podpis uznaje się też potwierdzenie złożone z elektronicznej poczty uniwersyteckiej (na podst. Zarządzenia 279 Rektora UW z dn. 10.12.2020 r.).
 12. Kopia protokołu podpisywana przez Przewodniczącego i pozostałych członków komisji konkursowej, którzy brali udział w posiedzeniu, w terminie 14 dni liczonych od dnia zakończenia konkursu zostanie przekazana przez sekretarza komisji do Biura Koordynującego IDUB w celu archiwizacji.

Podstawowe informacje i zalecenia dla komisji konkursowej

Przykładowe kategorie projektów:

 • krótki staż badawczy (np. w celu ukończenia artykułu lub wniosku grantowego),
 • wsparcie publikacji w wiodących czasopismach i wydawnictwach (skład, korekta, zakup praw autorskich do ilustracji),
 • organizacja konferencji, warsztatów, seminariów,
 • udział w międzynarodowej konferencji naukowej, którego efektem będzie wysoko punktowana publikacja,
 • organizacja sesji w ramach konferencji naukowych,
 • wizyty badaczy zagranicznych.

Kryteria oceny wniosków

Łączna ocena punktowa: 0–100 pkt (średnia z ocen członków komisji)

 • zgodność z założeniami IDUB (https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/pob/pob4/) i warunkami konkursu (15 pkt)
  • wybitna (12–15)
  • bardzo dobra (9–11)
  • dobra (6–8)
  • przeciętna (3–5)
  • mierna (0–2)
 • wartość naukowa projektu (50 pkt)
  • wybitna (40–50)
  • bardzo wysoka (30–39)
  • wysoka (20–29)
  • przeciętna (10–19)
  • mierna (0–9)
 • efekt naukowy a wysokość nakładów (15 pkt)
  • wybitny (12–15)
  • bardzo dobry (9–11)
  • dobry (6–8)
  • przeciętny (3–5)
  • mierny (0–2)
 • wykonalność projektu w kontekście kompetencji i dorobku wnioskodawcy (20 pkt)*
  • bardzo wysoka (16–20)
  • wysoka (12–15)
  • dobra (8–11)
  • przeciętna (4–7)
  • mierna (0–3)

* W 2021 r. z uwzględnieniem warunków wynikających z pandemii COVID-19.