Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

II.3.6. Budowa Impactful Digital Alliance

Realizacja celu IDUB

 • II.3. Podniesienie zdolności do współpracy poprzez zwiększenie posiadanego potencjału badawczego

Nazwa POB/Grupy działań

Opis działania

Cele

Badania nad transformacją cyfrową – jednym z kluczowych wyzwań współczesności – wymagają stosowania innowacyjnych, interdyscyplinarnych podejść teoretycznych, metodologicznych i empirycznych. W naukach społecznych pojawiła się tendencja do wypracowania nowych metodologii badawczych, pozwalających analizować rozległe i nieustrukturyzowane zbiory danych i w wyrafinowany sposób triangulować dane ilościowe i jakościowe. Dobrze zidentyfikowanym ograniczeniem rozwoju badań nad transformacją cyfrową jest przy tym brak dostępu do danych z sektora prywatnego i publicznego.

Celem działania jest stworzenie IDA (Impactful Digital Alliance) – innowacyjnego inkubatora interdyscyplinarnych działań badawczych w obszarze transformacji cyfrowej podejmowanych na Uniwersytecie Warszawskim. IDA będzie skalować wypracowany przez DELab UW model organizacyjnego i metodologicznego wsparcia dla badaczy z różnych dyscyplin, ze szczególnym uwzględnieniem badaczy z nauk społecznych i humanistycznych. Dotychczasowe sukcesy DELab w eksperymentowaniu z innowacyjnymi metodami badawczymi i łączeniu ich z metodami lepiej ugruntowanymi w naukach społecznych dowodzą, jak duże znaczenie dla inkubowania doskonałości naukowej ma środowisko badawcze łączące badaczy z różnych dyscyplin, które jest niehierarchiczne, elastyczne, nastawione na wymianę wiedzy i współpracę z otoczeniem oraz usieciowioną współpracę międzynarodową.

Zadania

IDA będzie funkcjonować jako platforma współpracy integrująca naukowców z UW zajmujących się transformacją cyfrową, środowisko wymiany i dzielenia się najnowszą wiedzą, ale też przekazywania konkretnych kompetencji w zakresie przetwarzania, analizy i wykorzystania danych i eksperymentowania z nowymi metodami badawczymi. Badania nad transformacją cyfrową będą prowadzone w środowisku, które samo stanie się przykładem działającej praktyki z zakresu transformacji cyfrowej uczelni i sposobu uprawiania nauki.  IDA będzie odgrywać ważną rolę w budowaniu wśród kadry akademickiej UW kompetencji pracy z danymi (data literacy) oraz kompetencji projektowych.

Nowy model współpracy pomiędzy naukowcami będzie oparty o:

 • Dzielenie się wiedzą w zakresie nowych metodologii w pracy z danymi: od pozyskiwania danych przez ich przetwarzanie, analizę i interpretację oraz wizualizację
 • Tworzenie przestrzeni dla eksperymentowania z nowymi źródłami danych, nowymi metodami i narzędziami badawczymi, pozwalającymi na zaawansowaną triangulację metod ilościowych i jakościowych.
 • Tworzenie środowiska współpracującego z otoczeniem UW, umożliwiającego pozyskiwanie unikatowych danych na temat procesów transformacji cyfrowej od partnerów biznesowych i instytucji publicznych. Współpraca z biznesem stworzy również możliwości prowadzenia badań organizacyjnych i ewaluacyjnych na temat transformacji cyfrowej. IDA wykorzysta dotychczasowe sieci współpracy DELab UW z takimi partnerami jak Google, Sieć Przedsiębiorczych Kobiet, Digital University, Platforma Przemysłu Przyszłości i Koalicja na rzecz Polskich Innowacji

IDA będzie nastawiona na wspieranie interdyscyplinarności i naukowej synergii między przedstawicielami różnych dyscyplin poprzez:

 • Zwiększanie świadomości młodych badaczy na temat potencjału naukowego UW w obszarze badań nad transformacją cyfrową.
 • Zapraszanie młodych badaczy do udziału we wspólnych inicjatywach projektowych w przestrzeni DELab.
 • Tworzenie sieci i kanałów komunikacji między naukowcami i zespołami podejmującymi wyzwania badawcze w obszarze transformacji cyfrowej w ramach UW oraz w wymiarze międzynarodowym.
 • Stworzenie dostępu do najnowszej wiedzy na temat cyfrowych metod badawczych poprzez organizację cyklicznych seminariów naukowych i dzielenia się wiedzą przez członków DELab UW.
 • Wspieranie badaczy z różnych dyscyplin w procesie pracy z danymi ilościowymi (od pozyskiwania danych, przez budowanie baz, analizę i wizualizację danych oraz budowanie narracji o danych); budowanie i rozwijanie zaawansowanych kompetencji pracy z danymi wśród badaczy społecznych i humanistycznych
 • Współpracę merytoryczną przy budowaniu koncepcji badawczych dotyczących transformacji cyfrowej w procesie aplikowania o granty naukowe oraz pozyskiwanie projektów wdrożeniowych we współpracy z otoczeniem uczelni; doradztwo w zakresie szukania finansowania innowacyjnych badań.
 • Zapewnianie wsparcia przy tworzeniu interdyscyplinarnych zespołów promujących nową kulturę przywództwa i „agilowej” organizacji pracy projektowej. wspieranie interdyscyplinarnej współpracy przy realizacji projektów naukowych.
 • Wspólne tworzenie bazy wiedzy i bazy danych (w postaci repozytorium) dostępnych dla społeczności akademickiej UW.
 • Wsparcie w docieraniu do kluczowych partnerów z otoczenia uniwersytetu (z sektora prywatnego i publicznego) dla pozyskania danych i wiedzy odnośnie procesów transformacji cyfrowej.
 • Budowanie bazy wiedzy o projektach z zakresu transformacji cyfrowej w Polsce i na świecie.
 • Rozwój umiędzynarodowienia poprzez wykorzystanie sieci międzynarodowych, w których badacze z DELab UW są już obecni, oraz poprzez aktywny udział w międzynarodowych seminariach tematycznych i warsztatowych (publikacyjnych i projektowych). IDA będzie nastawiona na rozwój kontaktów z badaczami transformacji cyfrowej z Europy Środkowo-Wschodniej.
 • Wsparcie w działaniach upowszechniających naukę poprzez wykorzystanie doświadczenia DELab UW w komunikacji wyników badań poprzez raporty, ekspertyzy, wystąpienia medialne, podcasty oraz obecność w mediach społecznościowych

Rolą IDA będzie dostarczenie całościowego wsparcia metodologicznego i organizacyjnego każdemu badaczowi z UW, który zajmuje się badaniami nad cyfrowością, w szczególności zaś kwestiami transformacji cyfrowej, i z wykorzystaniem cyfrowej metodologii. Zaproszenie do współpracy w ramach IDA będzie służyło również nabywaniu nowych kompetencji niehierarchicznej i elastycznej pracy projektowej, a w szerszym kontekście – zaszczepianiu innowacji metodologicznych i organizacyjnych na Uniwersytecie.

Jednostka koordynująca działanie

 • DELab

Jednostki zaangażowane w realizację działania

 • DElab
 • WNE
 • WFiS
 • wszystkie inne zidentyfikowane jednostki i zespoły badawcze na UW zajmujące się kwestią transformacji cyfrowej