Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

IV.4.1. Kompleksowy program wsparcia dla doktorantów UW – I konkurs na badania

 • Nazwa konkursu: I konkurs na dofinansowanie badań naukowych doktorantek i doktorantów UW w ramach działania IV.4.1 „Kompleksowy program wsparcia dla doktorantów UW”
 • Cel: dofinansowanie nowych zadań badawczych, które podniosą jakość badań realizowanych przez doktorantów w związku z przygotowywanymi rozprawami doktorskimi oraz ułatwią ich terminową obronę
 • Wnioskodawca: doktorant Uniwersytetu Warszawskiego
 • Data ogłoszenia konkursu: 01.02.2022
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 01.02.2022
 • Zakończenie naboru wniosków: 01.03.2022
 • Budżet konkursu: 1 000 000 zł
 • Budżet projektu: do 30 000 zł
 • Czas trwania projektu: do 12 miesięcy
 • Sposób składania wniosków: wyłącznie elektronicznie na adres dokt.idub@uw.edu.pl
Zasady konkursuPytania i odpowiedzi (akt. 18.02.2022)Składy zespołów dziedzinowychWyniki konkursu

Zasady I konkursu na dofinansowanie badań naukowych doktorantek i doktorantów UW w ramach działania IV.4.1 „Kompleksowy program wsparcia dla doktorantów UW”

Treść dostępna jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Prosimy zaloguj się...
Nie, możliwe jest uwzględnienie wynagrodzenia (świadczeń) jedynie dla osób, które będą brały udział w planowanych badań, np. w badaniach ankietowych. Badania te muszą być jednak prowadzone na terenie Polski.
Książki można nabyć jako materiały do księgozbioru podręcznego.
Koszt zakupu subskrypcji oraz dostępu do bazy danych będzie wyłącznie kwalifikowalny, jeśli Uniwersytet Warszawski nie posiada dostępu do określonych zasobów oraz koszt zostanie poniesiony jedynie w okresie trwania projektu, np. jeśli dostęp jest na 12 miesięcy, a projekt trwa 8 miesięcy to ze środków projektu można pokryć część kosztów odpowiadających kosztowi tych 8 miesięcy.
Tak, można. Maksymalna kwota takiej licencji nie może przekroczyć 10.000,00 zł i licencja ta może być zakupiona wyłącznie na czas trwania projektu, np. jeśli licencja jest na 12 miesięcy, a projekt trwa 8 miesięcy to ze środków projektu można pokryć część kosztów odpowiadających kosztowi tych 8 miesięcy.
Nie, nie ma takiej możliwości. Jedynie w przypadku badań terenowych możliwe jest pokrycie kosztów biletów wstępu oraz pozwoleń na wejście na teren zamknięty, o ile te koszty zostaną udokumentowane w formie faktur.
Koszt udziału w konferencji nie jest kosztem kwalifikowalnym w ramach ogłoszonego I konkursu na badania.
Zakup urządzenia elektronicznego jest możliwy tylko pod warunkiem, że to zostanie zakwalifikowane jako drobny sprzęt laboratoryjny, sprzęt informatyczny/biurowy i jednocześnie nie spełnia definicji środka trwałego według zarządzenia o środkach trwałych [https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/4986/M.2019.239.Zarz.94.pdf]. W przeciwnym wypadku, takiego urządzenia nie można zakupić.
Nie, ponieważ urządzenia te spełniają definicję środków trwałych.
Naprawy sprzętu lub ich modernizacja, w tym zakup podzespołów, są niedopuszczalne.
Jednostka w ramach posiadanych środków może dofinansować projekt realizowany w ramach konkursu. Środki te mogą pochodzić w szczególności z budżetu jednostek UW lub projektów ze środków zewnętrznych, o ile nie jest to sprzeczne z zasadami tych projektów.
We wniosku należy wykazywać wyłącznie koszty, na które wnioskuje się uzyskać dofinansowanie w ramach konkursu.
Zasady konkursu nie ograniczają wzięcia udziału w konkursie osobom, które już realizowały lub realizują projekty finansowane ze środków IDUB. Należy jednak pamiętać o tym, że nie może dojść do podwójnego finansowania tych samych aktywności.
Nie, o ile prowadzone badania wstępne oraz zaplanowane w ramach wniosku w konkursie na badania Działania IV.4.1 nie pokrywają się z zadaniami realizowanymi w ramach mikrograntu. Należy jednak pamiętać o tym, że nie może dojść do podwójnego finansowania tych samych aktywności.
Wnioskodawcy nie muszą mieć doświadczenia w prowadzenia projektów naukowych, jednak 10 z 30 możliwych do zdobycia punktów stanowi dorobek naukowy oraz działalność dydaktyczna i organizacyjna. Przedstawienie osiągnięć w powyższych kategoriach będzie rzutować na ostateczną ocenę wniosku.
Procedura konkursowa została opisana w zasadach konkursu. Szkoły doktorskie nie uczestniczą w tym procesie, a Jednostki Organizacyjne UW, w których wnioskodawcy prowadzą lub planują prowadzić badania.
We wniosku konkursowych nie można przewidzieć żadnego wynagrodzenia dla kierownika i/lub wykonawcy zaplanowanych badań, w tym na pokrycie kosztów promowania i popularyzacji badań naukowych.
Środki przyznane w ramach dofinansowania IDUB są rozliczane zgodnie z ogólnouniwersyteckimi zasadami. Zakup materiałów oraz zlecenie usług zewnętrznych jest prowadzone zgodnie z zasadami zamówień publicznych.
Aplikować mogą wszyscy doktoranci i doktorantki UW, niezależnie od roku kształcenia, jednak informacja o roku kształcenia może mieć wpływ na ocenę badań zaplanowanych we wniosku w odniesieniu do zaawansowania prac nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej.
Tak, będąc na urlopie doktoranci posiadają status doktoranta UW, a jedynie jego brak uniemożliwia złożenie wniosku.
Warunkiem uniemożliwiającym otrzymanie dofinansowania jest utrata statusu doktoranta UW. W trakcie zawieszenia kształcenia w Szkole Doktorskiej doktoranci nadal posiadają status doktoranta.
Reprezentanci Samorządu Doktorantów są rekomendowani przez właściwy organ Samorządu Doktorantów, a następnie powoływani do oceny wniosków w ramach konkursu przez Kierownika Programu.
Wskazanie pokrewnej dyscypliny naukowej jest obligatoryjne i niezbędne do przeprowadzenia oceny merytorycznej wniosku. Jej brak będzie błędem formalnym wniosku.
W ramach konkursu sugerujemy planowanie badań rozpoczynających się nie wcześniej niż 1.05.2022.
Osobista prezentacja na konferencji (referatu lub posteru) oznacza, że wnioskodawca był na tej konferencji i wygłosił referat lub prezentował na niej plakat. Ograniczenie to ma na celu wykluczenie osiągnięć obejmujących współautorstwo referatów/plakatów, które były prezentowane przez inne osoby.
Ocena Opisu projektu obejmuje wykorzystanie całych punktów, jednak ocena działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej może uwzględniać punkty cząstkowe (0,5pk).
Nie, ponieważ koszt powstał z datą przed rozpoczęciem realizacji projektu.
W przypadku osiągnięcia rezultatów w terminie późniejszym niż 30 dni od dnia zakończenia projektu, laureat konkursu, opiekun naukowy lub promotor albo opiekunowie naukowi lub promotorzy mają możliwość złożenia uzupełnienia sprawozdania merytorycznego, jednak nie później niż do 31.12.2025 r.
Tak, o ile kontynuacja badań pilotażowych stanowi nadal nowe zadanie badawcze w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej.
Nie określono takiego terminu. Wnioski są sprawdzane z zależności od możliwości na bieżąco.

Dyscypliny naukowe, które można wskazać należy wybrać spośród następującej listy:

 • archeologia
 • filozofia
 • historia
 • językoznawstwo
 • literaturoznawstwo
 • nauki o kulturze i religii
 • nauki o sztuce
 • ekonomia i finanse
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • nauki o bezpieczeństwie
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • nauki o polityce i administracji
 • nauki o zarządzaniu i jakości
 • nauki prawne
 • nauki socjologiczne
 • pedagogika
 • psychologia
 • astronomia
 • informatyka
 • matematyka
 • nauki biologiczne
 • nauki chemiczne
 • nauki fizyczne
 • nauki o Ziemi i środowisku

Zespół dziedziny nauk humanistycznych

 1. dr hab. Wiesław Więckowski – archeologia
 2. prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski – archeologia
 3. dr Marta Zaręba – filozofia
 4. dr Natalia Juchniewicz – filozofia
 5. dr Agnieszka Brylak – historia
 6. dr hab. Marcin Zaremba, prof. ucz. – historia
 7. dr hab. Monika Opalińska – językoznawstwo
 8. prof. dr hab Krystyna Waszak – językoznawstwo
 9. dr hab. Andriej Moskwin – literaturoznawstwo
 10. dr hab. Joanna Godlewicz-Adamiec, prof. ucz. – literaturoznawstwo
 11. dr Amanda Krzyworzeka – nauki o kulturze i religii
 12. dr. Łukasz Zaremba – nauki o kulturze i religii
 13. dr hab. Agnieszka Leszczyńska – nauki o sztuce
 14. dr. hab. Marcin Lachowski – nauki o sztuce
 15. mgr Alicja Relidzyńska – Samorząd Doktorantów UW
 16. mgr Julia Wilde – Samorząd Doktorantów UW

Zespół dziedziny nauk społecznych

 1. dr hab. Anna Matysiak, prof.ucz. – ekonomia i finanse
 2. dr hab. Renata Karkowska, prof. ucz. – ekonomia i finanse
 3. dr hab. Katarzyna Podhorodecka – geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 4. dr Izabela Gołębiowska – geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 5. dr hab. Agnieszka Bieńczyk-Missala, prof. ucz. – nauki o bezpieczeństwie
 6. prof. dr hab. Andrzej Misiuk – nauki o bezpieczeństwie
 7. prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek – nauki o komunikacji społecznej i mediach
 8. prof. dr hab. Robert Cieślak – nauki o komunikacji społecznej i mediach
 9. dr hab. Jakub Zajączkowski – nauki o polityce i administracji
 10. dr hab. Wojciech Gagatek, prof. ucz. – nauki o polityce i administracji
 11. dr Mariola Zalewska – nauki o zarządzaniu i jakości
 12. dr Krzysztof Nowak – nauki o zarządzaniu i jakości
 13. dr Anne-Marie Weber-Elżanowska – nauki prawne
 14. dr hab. Jan Winczorek – nauki prawne
 15. prof. dr hab. Aleksander Manterys – nauki socjologiczne
 16. prof. dr hab. Anna Giza-Poleszczuk – nauki socjologiczne
 17. dr Agnieszka Wołowicz – pedagogika
 18. dr Agnieszka Małkowska-Szkutnik – pedagogika
 19. dr Aneta Miękisz – psychologia
 20. dr Oliwia Maciantowicz – psychologia
 21. mgr Barbara Lipińska-Zańko – Samorząd Doktorantów UW
 22. mgr Feliks Tuszko – Samorząd Doktorantów UW

Zespół dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych

 1. dr Dorota Skowron – astronomia
 2. dr Radosław Poleski – astronomia
 3. dr hab. Michał Skrzypczak – informatyka
 4. dr hab. Norbert Dojer – informatyka
 5. dr hab. Agnieszka Wiszniewska-Matyszkiel – matematyka
 6. dr hab. Maciej Borodzik – matematyka
 7. dr hab. Radosław Stachowiak – nauki biologiczne
 8. dr Katarzyna Goździk – nauki biologiczne
 9. prof. dr hab. Zbigniew Stojek – nauki chemiczne
 10. dr hab. Marzena Jankowska-Anyszka, prof. ucz. – nauki chemiczne
 11. dr hab. Krzysztof Rolbiecki – nauki fizyczne
 12. dr hab. Piotr Wasylczyk – nauki fizyczne
 13. dr hab. Dorota Porowska, prof. ucz. – nauki o Ziemi i środowisku
 14. dr hab. Mikołaj Zapalski, prof. ucz. – nauki o Ziemi i środowisku
 15. mgr Tomasz Wąs – Samorząd Doktorantów UW
 16. mgr Michai Suster – Samorząd Doktorantów UW

Wyniki konkursu

W ramach I konkursu na dofinansowanie badań naukowych doktorantek i doktorantów UW w ramach działania IV.4.1 „Kompleksowy program wsparcia dla doktorantów UW” w dniach 1.02.2022 – 1.03.2022 nadesłano 106 kompletnych zgłoszeń. Na podstawie rekomendacji zespołów dziedzinowych oraz po uwzględnieniu wysokiego poziomu nadesłanych wniosków Kierownik Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, Prorektor ds. badań, prof. dr. hab. Zygmunt Lalak, rozstrzygnął I konkurs na dofinansowanie badań naukowych doktorantek i doktorantów zwiększając budżet konkursu do kwoty blisko 1 280 000 zł. Listy laureatów wniosków, które uzyskały dofinansowanie znajdują się poniżej.

Imię i nazwisko Jednostka organizacyjna Dofinansowanie
Dobrawa Aleksiak Wydział Pedagogiczny 5 888,00 zł
Mustafa Al-Sarraf Wydział Biologii 28 409,00 zł
Mateusz Bocheński Wydział Fizyki 29 900,00 zł
Magda Borysławska Wydział Neofilologii 11 200,00 zł
Dominika Bulska Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca 21 600,00 zł
Kinga Burdach Wydział Chemii 29 279,00 zł
Elvira Chapkauskaitse Wydział Biologii 30 000,00 zł
Maria Dąbrowska Wydział Biologii 29 800,00 zł
Jakub Dobosz Wydział Fizyki 29 720,00 zł
Martyna Dudziak-Kisio Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii 24 600,00 zł
Jakub Dunin-Borkowski Wydział Neofilologii 12 800,00 zł
Robert Dziedziczak Wydział Geologii 25 900,00 zł
Mateusz Filipek Wydział Fizyki 25 650,00 zł
Joanna Gorgol Wydział Psychologii 15 000,00 zł
Sara Herczyńska Wydział Polonistyki 4 050,00 zł
Niklas Hohmann Wydział Biologii 7 137,20 zł
Mateusz Iskra Wydział Biologii 29 900,00 zł
Diana Jaworska Wydział Psychologii 9 918,00 zł
Namrata Joshi Wydział Biologii 28 500,00 zł
Ainur Kakimova Wydział Lingwistyki Stosowanej 14 040,00 zł
Joanna Kamykowska Wydział Psychologii 11 792,00 zł
Adam Karpiński Wydział Chemii 29 100,00 zł
Konrad Kiljan Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii 13 400,00 zł
Kamil Kobyliński Wydział Geologii 16 000,00 zł
Anna Kordas Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce 20 000,00 zł
Alexander Korneluk Wydział Fizyki 16 230,00 zł
Iga Kwiatkowska Wydział Biologii 21 960,00 zł
Wojciech Lasota Wydział Pedagogiczny 15 000,00 zł
Maria Leniarska Wydział Psychologii 15 000,00 zł
Karolina Łempicka-Mirek Wydział Fizyki 30 000,00 zł
Marcin Łukasz Żebrowski Wydział Biologii 29 987,04 zł
Francesca Marchetto Centrum Nowych Technologii UW 29 990,00 zł
Bartosz Mierzejewski Wydział Biologii 28 400,00 zł
Małgorzata Mileszczyk Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce 16 919,00 zł
Michał Nawrocki Wydział Socjologii 15 000,00 zł
Maria Opałka Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce 18 900,00 zł
Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki 10 000,00 zł
Beata Pszczółkowska Wydział Fizyki 24 220,00 zł
Stanisław Rabczuk Wydział Prawa i Administracji 13 050,00 zł
Paulina Rajchel-Mieldzioć Wydział Fizyki 29 912,00 zł
Kinga Rogowska Wydział Polonistyki 6 400,00 zł
Karolina Romańczuk Wydział Biologii 29 549,00 zł
Igor Siedlecki Wydział Biologii 23 740,00 zł
Marta Siepsiak Wydział Psychologii 28 347,00 zł
Kinga Stępniak Wydział Biologii 29 200,00 zł
Anna Stróż Wydział Fizyki 28 700,00 zł
Michał Styczyński Wydział Biologii 10 000,00 zł
Jerzy Szuniewicz Wydział Fizyki 29 990,00 zł
Małgorzata Talipska Wydział Polonistyki 30 000,00 zł
Wojciech Waleriańczyk Wydział Psychologii 15 000,00 zł
Radost Waszkiewicz Wydział Fizyki 20 000,00 zł
Anna Węgrzyn Wydział Biologii 29 845,00 zł
Adrianna Wielgopolan Wydział Psychologii 29 600,00 zł
Wojciech Wilczyński Wydział Biologii 30 000,00 zł
Agata Witan Wydział Polonistyki 21 633,00 zł
Marcin Witkowski Wydział Chemii 26 451,00 zł
Michał Wypych Wydział Psychologii 15 000,00 zł
Michalina Zaborowska Wydział Chemii 27 226,10 zł
Katarzyna Zagórska Wydział Nauk Ekonomicznych 25 000,00 zł