Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

IV.5.2. Program dla młodych badaczek i dydaktyczek – I konkurs

Ten regulamin nie obowiązuje w bieżącym naborze. Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi zasadami konkursu.

Ogłoszenie o konkursie

 • Nazwa: Program dla młodych badaczek i dydaktyczek
 • Cel: zaadresowanie zjawiska utraty zaangażowania kobiet w rozwój kariery naukowej w UW (w tym: bliższe zbadanie potrzeb młodych badaczek w zakresie wsparcia w rozwoju kariery naukowej, wsparcie grupy młodych badaczek w rozwoju kariery naukowej, przetestowanie narzędzi, wypracowanie rozwiązań metodologicznych i organizacyjnych dla przyszłych programów rozwojowych w UW); propagowanie w UW idei konieczności wspierania rozwoju młodych talentów w obszarze nauki
 • Wnioskodawca: badaczka zatrudniona na umowę o pracę na Uniwersytecie Warszawskim; posiadająca stopień doktora od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat (z wyłączeniem warunków opisanych w „Zasadach”); reprezentująca dyscypliny naukowe, dla których zostały powołane na UW Rady Naukowe Dyscyplin; zaliczana do liczby N; mogąca aktywnie uczestniczyć w działaniach przewidzianych w Programie
 • Data ogłoszenia konkursu: 09.06.2022
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 09.06.2022
 • Zakończenie naboru wniosków: 19.08.2022 30.09.2022
 • Sposób składania wniosków: wyłącznie elektronicznie na adres bsp.szkolenia@uw.edu.pl
Zasady konkursuPytania i odpowiedziRada ProgramowaWyniki

Zasady I konkursu w Działaniu IV.5.2 „Program dla młodych badaczek i dydaktyczek”

Treść dostępna jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Prosimy zaloguj się...

Badaczka przebywająca na urlopie naukowym może aplikować do programu, ponieważ działania rozwojowe, które są realizowane w programie (zgodnie z Opisem programu w Rozdz.2) nie są wykonywaniem pracy (wykonywaniem obowiązków służbowych).

Zgodnie z Regulaminem pracy należy zrezygnować z urlopu naukowego lub go zawiesić w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykorzystanie urlopu zgodnie z jego przeznaczeniem tj. czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, macierzyństwa, konieczności podjęcia obowiązków służbowych.

Konkurs jest skierowany do badaczek zatrudnionych, w momencie składania wniosku aplikacyjnego, w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych.

Ta tabela pokazuje aktywność badawczą. Należy w niej wpisać wszystkie badania, w których badaczka uczestniczyła we wskazanym okresie lub uczestniczy obecnie.

Środki na niektóre z tych badań mogły być pozyskane przez samą badaczkę wówczas informacja na ten temat ponownie znajdzie się w tabeli drugiej j.n.

Ta tabela pokazuje aktywność badaczki w pozyskiwaniu środków. Tym samym należy wpisać tylko wnioski zainicjowane przez samą badaczkę.

Tak, wśród wniosków złożonych mogę się znaleźć nierozstrzygnięte. W kolumnie „Wynik” dla takich wniosków należy wpisać „Nierozstrzygnięty” (Uwaga: taka opcja nie została uwzględniona w formularzu).

W przypadku uzyskania opinii Indywidualnego Planu Badawczego (IPB) od osoby spoza UW, nie pozwalającym bezsprzecznie stwierdzić zgodności dyscypliny reprezentowanej przez osobę wydającą opinię i kandydatki, w treści opinii należy dodać oświadczenie osoby wydającej opinię o treści „Oświadczam, że posiadam doświadczenie i dorobek naukowy pozwalający na merytoryczną ocenę przedstawionego mi do zaopiniowania planu działania” (wersja angielska: „I declare that I have the experience and scientific background to make a substantive assessment of the action plan submitted for my opinion”).

Takie oświadczenie może zostać przedstawione także jako osobny załącznik do IPB z tym zastrzeżeniem, że wówczas w treści oświadczenia należy wskazać imię i nazwisko badaczki, której opinia dotyczy, nazwę uczelni zatrudniającej badaczkę (Uniwersytet Warszawski) i nr działania i nazwę programu (IV 5.2 Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, w wersji angielskiej: IV 5.2 Excellence Initiative – Research Univerisity).

Zalecane jest także w takich przypadkach podanie adresu e-mail badacza wydającego opinię, na potrzeby ew. dodatkowej weryfikacji.

Istnieje możliwość przesłania opinii IPB przez osobę ją wydającą w taki sposób, że w cc znajdzie się adres mailowy podany w zasadach konkursu. Należy zaznaczyć, że także w takim przypadku obowiązkiem osoby aplikującej pozostaje przesłanie pełnej dokumentacji (w tym ponownie opinii) zgodnie z zapisami w par. 7 ust. 2 i 3 Zasad I edycji konkursu do Programu.

In a situation where, at the institution awarding the doctoral degree, the content of the dissertation review is not made available to the author of the dissertation, we recommend applying the solution described in Art. 7, section 3, point 2 of the competition rules for a similar situation, i.e. obtaining a doctoral degree at an institution that does not require a review of the dissertation. You should then attach an explanation to your application. It will also be helpful if you include the message you received from the university.

Please note that, alternatively, a review of the candidate’s chosen publication is allowed to be attached to the application.

Zgodnie z par. 6 ust. 3 pkt. 1 Zasad I konkursu badaczka powinna pozostawać w zatrudnieniu w momencie złożenia wniosku aplikacyjnego.

Zgodnie z par. 6 ust. 4 warunkiem udziału w Programie jest pozostawanie w zatrudnieniu w UW przez cały czas od daty złożenia wniosku aplikacyjnego do zakończenia co znajduje potwierdzenie w par. 2 ust. 3 pkt. 3 który wśród powodów zakończenia udziału w programie wskazuje na utratę zatrudnienia w UW.

Jednocześnie zasady przewidują uproszczony mechanizm przywrócenia uczestniczki do udziału w Programie (par. 6 ust. 5) w przypadku utraty przez uczestniczkę zatrudnienia w UW.

Zgodnie z par. 3 ust. 1 pkt. 2 mentor zostanie dobrany uczestniczkom przez organizatora spośród doświadczonych pracowników UW. Jakkolwiek planowane jest wcześniejsze zebranie informacji od uczestniczek na temat ich preferencji, nie ma możliwości zagwarantowania spełnienia wszystkich oczekiwań uczestniczek, w tym oczekiwań dotyczących konkretnych osób.

Tak, dokumenty mogą zostać podpisane podpisem kwalifikowanym, jeśli osoba podpisująca taki podpis posiada.

Nie zostały ustalone kryteria czy okoliczności, które powinna wziąć pod uwagę Rada Programowa podczas podejmowania decyzji o sposobie przeprowadzenia rozmowy i sesji Development Centre (DC).

Istotą DC jest obserwacja zachowań uczestników podczas wykonywania zadań, do przeprowadzenia części zadań wymagane jest przeprowadzenie ich w grupach. Dlatego wydaje się niezbyt prawdopodobne aby dopuszczony został udział zdalny uczestniczki w ćwiczeniach prowadzonych dla pozostałych uczestniczek stacjonarnie i odwrotnie.

Takie zastrzeżenia raczej nie występują w przypadku rozmów indywidualnych. Ostateczne rozstrzygnięcia leżą jednak po stronie Rady Programowej.

W tej chwili trudno jest określić dokładny przedział czasowy, zależy on m.in. od ew. ilości braków formalnych w złożonych dokumentach kandydatek oraz długości trwania I etapu.

Zważywszy na fakt, że w zasadach jasno wskazano jakie recenzje będą brane pod uwagę, trudno określić czy dokument, o którym Pani pisze zostanie wzięty pod uwagę przez Radę Programową. Jeśli zdecyduje się Pani na dołączenie tego dokumentu, proszę o załączenie jednocześnie wymaganego wyjaśnienia.

Tak, zasady konkursu we wskazanym paragrafie mówią o możliwości wyłączenia z okresu 7 lat czasu przebywania na urlopie rodzicielskim nie obwarowując tego wyłączenia dodatkowymi warunkami.

Proszę zwrócić uwagę, że to po prostu ciąg dalszy poprzedzającego tekstu, który po wydrukowaniu może (w zależności od ustawień drukarki) pokazać się w osobnym wierszu. „Kodeks Pracy” to nazwa ustawy do której się odnosimy, natomiast zapis „jeśli dotyczy” oznacza, że badaczki, które w okresie od uzyskania stopnia doktora nie przebywały na wymienionych urlopach nie wypełniają tego pola.

 • prof. dr hab. E. Bulska, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych – przewodnicząca
 • prof. dr hab. P. Kulesza, Wydział Chemii
 • prof. dr hab. J. Sujecka-Zając, Wydział Neofilologii
 • dr hab. M. Wrzosek, prof. ucz, Wydział Biologii
 • dr hab. J. Choińska-Mika, prof. ucz, Wydział Historii
 • dr hab. K. Imbir, prof. ucz, Wydział Psychologii
 • dr K. Łudzińska, Wydział Zarządzania
 • mgr J. Wąsowska, Biuro Spraw Pracowniczych – kierownik Działania IV.5.2

Decyzją Kierownika Programu do I edycji „Programu dla młodych badaczek i dydaktyczek” zakwalifikowane zostały następujące wnioskodawczynie:

 • dr Katarzyna Roguz, Wydział Biologii
 • dr Maria Reimann, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce
 • dr Justyna Orchowska, Instytut Ameryk i Europy
 • dr Magdalena Skorupska, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • dr Justyna Łukaszewska-Bezulska, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • dr Aleksandra Szaniawska, Wydział Chemii
 • dr Anna Dąbrowska, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • dr Marta Pietrusińska, Wydział Pedagogiczny
 • dr Zofia Bakuła, Wydział Biologii
 • dr Marta Kulik, Wydział Chemii
 • dr Maria Małanicz-Przybylska, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce
 • dr Ewa Zawojska, Wydział Nauk Ekonomicznych
 • dr Magda Żelazowska-Sobczyk, Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • dr Natalia Pamuła, Instytut Ameryk i Europy
 • dr Anna Kurowicka, Instytut Ameryk i Europy