Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

I.3.12. Przygotowanie i uruchomienie projektu badawczego pt. Nieantropocentryczna Podmiotowość Kulturowa

Realizacja celu IDUB

 • Podniesienie wpływu działalności naukowej prowadzonej na UW na rozwój światowej nauki
 • Wzmocnienie współpracy badawczej z instytucjami badawczymi o wysokiej renomie, szczególnie w ramach POB
 • Doskonalenie jakości kształcenia studentów i doktorantów na kierunkach związanych z POB
 • Podniesienie międzynarodowego znaczenia uczelni
 • Inne szczegółowe cele: Współpraca z WUM

Nazwa POB/Grupy działań

Opis działania

Cele

 1. Stworzenie interdyscyplinarnej platformy badawczej umożliwiającej współpracę badaczy i badaczek zatrudnionych w różnych jednostkach UW, zwłaszcza z Wydziału Neofilologii, Polonistyki, Artes Liberales, Filozofii i Socjologii oraz Psychologii.
 2. Nawiązanie współpracy z innymi krajowymi i zagranicznymi podmiotami badawczymi działającymi w podobnym zakresie tematycznym, w pierwszym rzędzie z RWTH Aachen University i University of California (LA).
 3. Stworzenie międzydyscyplinarnego laboratorium eko-poetologicznego z udziałem międzynarodowego gremium twórców/twórczyń i teoretyków/teoretyczek kultury współczesnej.
 4. Stworzenie optymalnej bazy wydawniczej (czasopismo naukowe, seria wydawnicza) dla rozpowszechniania wyników badań w ramach działania.
 5. Stworzenie płaszczyzny praktycznych zastosowań działań badawczych.

Uzasadnienie

Relacje pomiędzy światem ludzi i podmiotów (istot) pozaludzkich stanowią intensywnie rozwijający się nurt we współczesnej humanistyce w wymiarze globalnym. Ukierunkowany jest od przede wszystkim na przezwyciężenie antropocentrycznej wizji podmiotowości uwzględniającej nie tylko świat istot żywych, lecz także rozwój technologii informatycznych, zwłaszcza w kontekście prac nad autonomicznymi maszynami i sztuczną inteligencją. UW rozpoczął badania w tym zakresie kilka lat temu, ale nie nabyły one jeszcze masy krytycznej niezbędnej do ich umiędzynarodowienia i rozpoznawalności na świecie, natomiast potencjał UW jest w tym względzie bardzo duży z uwagi na fakt, że spora grupa badaczy i badaczek zatrudnionych na uniwersytecie pracuje nad powyższymi zagadnieniami (na Wydziale Artes Liberales prowadzone są też studia z zakresu antropozoologii), brakuje im jednak międzydziedzinowej płaszczyzny do zacieśnienia współpracy. Stanowiąca odpowiedź na realne wyzwania współczesności redefinicja paradygmatu podmiotowości kulturowej w kontekście filozoficznym, etycznym, postsekularnym, prawnym, medycznym, technologicznym, psychologicznym, antropologicznym, lingwistycznym, literaturo- i kulturoznawczym wymaga zaś szeroko zakrojonej kooperacji międzydziedzinowej przy zastosowaniu metodologii uwzględniającej interdyscyplinarny charakter projektu.

Zadania ewentualnie projekty w ramach zadań 

1. Obszarami badań realizowanymi w pierwszej kolejności będą zagadnienia związane z lingwistycznymi i semiologicznymi systemami komunikacyjnymi w świecie pozaludzkim oraz ich korelacją ze strukturą języków wytworzonych przez homo sapiens oraz reprezentacjami świata pozaludzkiego w kulturowej twórczości człowieka na płaszczyźnie poznawczej i afektywnej. W dalszej perspektywie planowane jest także przeanalizowanie regulacji prawnych i bioetycznych z zakresu ochrony zwierząt oraz problematyki związanej z bioróżnorodnością, ekologią i przeciwdziałaniem negatywnym zmianom klimatycznym.

Powstanie zespołu badawczego przewidziane jest na rok 2020. Do końca tego roku uzyska on zdolność operacyjną dla praktycznej realizacji współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Europie i na świecie, w pierwszym rzędzie z RWTH Aachen University oraz z University of California (LA).

2. Do końca 2020 roku powstanie czasopismo naukowe „Transpositiones. Journal for Interdisciplinary Culture Studies” w prestiżowym wydawnictwie Vandenhoeck & Ruprecht (poziom II wykazu wydawnictw MNiSW) publikujące teksty naukowe w języku angielskim i niemieckim. Pierwszy numer czasopisma (wydawanego jako półrocznik) ukaże się wiosną 2021 roku. W trakcie realizacji projektu podjęte zostaną wszelkie działania niezbędne do uzyskania przez nowy periodyk wysokiego wskaźnika wpływu mającego swoje odzwierciedlenie w odpowiednio wysokiej punktacji. Publikacje w formie monografii planowane są na okres od roku 2022.

Efekty prac zespołu będą publikowane także w innych wiodących czasopismach naukowych o wysokim wskaźniku wpływu, także w postaci odrębnych, tematycznych numerów specjalnych (np. „Journal of Intercultural Studies”, „Environmental Humanities” lub inne). Przewiduje się także udostępnianie wyników prac zespołu w formie elektronicznej platformy internetowej z rejestrem zagadnień, streszczeniami, odesłaniami do publikacji.

3. W 2021 roku zostanie założona seria wydawnicza w jednym z wiodących wydawnictw zagranicznych z poziomu II wykazu wydawnictw MNiSW (najprawdopodobniej Vandenhoeck & Ruprecht). Publikację pierwszej monografii w serii przewiduje się na rok 2022.

4. W latach 2021–2023 będą organizowane na UW międzynarodowe konferencje, sympozja, warsztaty i laboratoria badawcze dotyczące obszarów wiedzy odzwierciedlających charakter działania. Ich efekty będą publikowane w monografiach wieloautorskich w prestiżowych wydawnictwach, a także (w uzasadnionych przypadkach) w formie podcastów zapewniających dotarcie do szerszego grona odbiorców, także spoza środowiska akademickiego.

5. Przewiduje się aktywny udział członków zespołu badawczego w prestiżowych konferencjach międzynarodowych oraz wyjazdy na kwerendy do wiodących ośrodków badawczych za granicą.

Jednostka koordynująca działanie

 • Wydział Neofilologii UW
 • Centrum Badań nad Kulturą, Językiem i Umysłem

Jednostki zaangażowane w realizację działania

 • Centrum Badań nad Kulturą, Językiem i Umysłem
 • Wydział Neofilologii
 • Wydział Artes Liberales
 • Wydział Filozofii i Socjologii
 • Wydział Polonistyki
 • Wydział Psychologii
 • inne jednostki organizacyjne UW w zależności od dynamiki rozwoju zadań cząstkowych