Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

II.1.1. Program minigrantów dla międzyuczelnianych zespołów naukowych w ramach partnerstw strategicznych

Realizacja tego działania ma na celu wzmocnienie współpracy naukowo-badawczej Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Sojuszu 4EU+ oraz innych partnerstw strategicznych. O minigranty będą mogły się ubiegać zespoły badawcze, w skład których będą wchodzili badacze z Uniwersytetu Warszawskiego oraz co najmniej z jednej innej uczelni, z którą UW prowadzi ożywioną współpracę badawczą. Warunkiem ubiegania się o wsparcie, będzie złożenie w przeciągu jednego roku od otrzymania minigrantu, wniosku grantowego w jednym z konkursów w ramach programów badawczych UE lub innych programów finansujących zaawanasowane naukowo projekty badawcze prowadzone w ramach konsorcjów międzynarodowych. Pierwszy konkurs w ramach działania otwarty 15 czerwca będzie dotyczył współpracy w ramach sojuszu 4EU+. (W przypadku tego konkursu został wprowadzony wymóg stworzenia zespołu badawczego składającego się przynajmniej z trzech uczelni sojuszu, w tym Uniwersytetu Warszawskiego.)

Zasady przyznawania środków

 1. Cel: Wzmocnienie współpracy naukowej pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a uczelniami Sojuszu 4EU+ poprzez realizację wspólnych projektów badawczych w obszarze flagowym nr 2 (Flagship 2) “Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków”.
 2. Wnioskodawcy: Zespoły badawcze składające się z pracowników Uniwersytetu Warszawskiego oraz przedstawicieli co najmniej dwóch innych uczelni członkowskich Sojuszu 4EU+.
  • Zachęca się do tworzenia zespołów interdyscyplinarnych, z udziałem doktorantów i studentów, których członkowie prowadzą badania w ramach różnych (innych) Priorytetowych Obszarów Badawczych IDUB. Zespoły te będą realizować wspólne projekty w ramach tematyki obszaru Flagowego nr 2 (Flagship 2), w tym z uwzględnieniem zagadnień badawczych dotyczących COVID-19.
 3. Zakładane rezultaty przyznania minigrantu: opracowanie założeń badawczych wniosku projektowego na podstawie zrealizowanych w ramach minigrantu działań, w tym przeprowadzonych badań wstępnych lub pilotażowych, który zostanie wspólnie złożony w konkursie na granty finansowane lub współfinansowane ze źródeł zewnętrznych (krajowych lub zagranicznych, w tym ze środków UE) w celu umożliwienia kontynuacji i rozwoju współpracy badawczej.
 4. Okres finansowania: do 12 miesięcy (początek okresu finansowania: 1 września 2020 r.).
 5. Warunki przystąpienia do konkursu:
  1. Liczba uczelni Sojuszu 4EU+ realizujących wspólny projekt badawczy: minimum 2 uczelnie członkowskie Sojuszu 4EU+ oraz Uniwersytet Warszawski w roli koordynatora lub partnera,
  2. Dopuszcza się udział w projektach instytucji (uczelni lub instytutu naukowego) spoza Sojuszu 4EU+, o ile zostaną spełnione następujące warunki:
   • na jedną instytucję spoza Sojuszu przypadają co najmniej trzy uczelnie partnerskie 4EU+,
   • udział instytucji spoza Sojuszu wpłynie na wzmocnienie potencjału badawczego danego zespołu i zostanie merytorycznie uzasadniony
  3. Złożenie obowiązkowej deklaracji przez członków zespołu badawczego dotyczącej ubiegania się o grant na kontynuowanie wspólnych badań naukowych, finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych (krajowych lub zagranicznych, w tym ze środków UE (np. Programów Ramowych badań i innowacji UE)) w terminie 12 miesięcy od daty otrzymania minigrantu. We wniosku o minigrant należy wskazać wybrane programy lub konkursy, tam gdzie to możliwe, w ramach których zostanie złożony wspólny wniosek na kontynuowanie wspólnych badań naukowych.
  4. Złożenie wniosku projektowego obejmującego opis planowanych działań badawczych, harmonogram, informacje o dorobku naukowym członków międzynarodowego zespołu, planowanych nakładach finansowych na realizację projektu (kosztorys) wraz z następującymi załącznikami:
   • zgoda kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego (dziekana lub dyrektora) na złożenie wniosku i realizację projektu (skan zgody opatrzony datą, pieczęcią imienną oraz odręcznym podpisem kierownika jednostki albo jego kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
   • potwierdzenie udziału w projekcie instytucji partnerskich z zagranicy w formie listów intencyjnych (skany listów opatrzonych datą, pieczęcią instytucji oraz odręcznym podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania danej instytucji albo jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
 6. W ramach jednego wspólnego wniosku można ubiegać się o jeden minigrant.
 7. Przykłady działań, które można sfinansować w ramach minigrantu:
  • badania wstępne lub pilotażowe,
  • kwerendy,
  • wyjazdy badawcze i konferencyjne (podróże członków zespołu projektowego z uczelni partnerskich Sojuszu 4EU+, tj. pracowników naukowych, doktorantów lub studentów, odbywane w celu realizacji zaplanowanych w projekcie zadań, w tym udział w spotkaniach i warsztatach projektowych, tematycznych konferencjach, seminariach lub krótkich (do 2 tygodni) stażach naukowych,
  • dostęp do infrastruktury badawczej,
  • konsultacje naukowe (wynagrodzenie dla członków zespołu opracowujących poszczególne części wniosku projektowego), w tym tzw. konsulting projektowy,
  • korekta językowa (przez native speakera) tekstu wniosku projektowego, który ma być złożony w konkursie na finansowanie współpracy międzynarodowej.
 8. Kwota dofinansowania:
  • Maksymalna kwota dofinansowania: 10 tys. euro.
  • Maksymalna liczba przyznanych minigrantów w jednym konkursie: 10, w tym 5 na projekty badawcze dotyczące COVID-19 w kontekście tematyki badawczej z obszaru flagowego nr 2 (Flagship 2).
 9. Ocena wniosków:
  • pod względem formalnym przez pracowników Biura Międzynarodowych Programów Badawczych – zespół ds. 4EU+,
  • pod względem merytorycznym przez Zespół Ewaluacyjny składający się przedstawicieli Komitetu Programowego Flagshipu 2 oraz Komitetu Koordynacyjnego Priorytetowych Obszarów Badawczych,
  • ostateczną listę przyznanych minigrantów zatwierdza Prorektor ds. naukowych.
 10. Kryteria oceny:
  • zgodność z misją Sojuszu 4EU+ (dostępną na stronie 4EU+ Alliance w języku angielskim https://4euplus.eu/4EU-10-version1-4eu_mission_statement.pdf),
  • zgodność z misją i zakresem tematycznym obszaru flagowego nr 2 (dokument informacyjny obszaru flagowego nr 2 – Flagship 2 background paper – dostępny jest w języku angielskim na stronie https://4euplus.eu/4EU-150.html),
  • uwzględnienie we wniosku aktualnych wyzwań dla Europy i świata (np. kryzysu migracyjnego, starzejącego się społeczeństwa, korzystania z dużych zbiorów danych (Big Data) czy skutków pandemii COVID-19, etc.),
  • nowatorski charakter projektu naukowego,
  • wykonalność planowanych działań,
  • zasadność planowanych kosztów w stosunku do przewidzianych działań.
 11. Składanie wniosków: Wnioski w języku angielskim wraz z załącznikami należy składać w formie elektronicznej na formularzu wniosku.
 12. Harmonogram konkursu:
  • Termin składania wniosków: od 15 czerwca do 15 lipca 2020 r. do godz. 16:00. Wnioski niekompletne lub te, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
  • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 3 sierpnia 2020 r. Wnioskodawcy zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu konkursu e-mailowo.
 13. Rozliczenie minigrantu — Realizacja minigrantu podlega rozliczeniu merytorycznemu i finansowemu. Wykonawcy projektu finansowanego ze środków minigrantu składają, za pośrednictwem przedstawiciela zespołu z Uniwersytetu Warszawskiego następujące dokumenty:
  1. sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadań podpisane przez lidera zespołu oraz przedstawiciela zespołu z UW (maks. 3 strony),
  2. zestawienie poniesionych kosztów z realizacji zadań (według kategorii oraz w układzie planowane-wydatkowane), podpisane przez Pełnomocnika Kwestora jednostki organizacyjnej UW, w której realizowany jest minigrant oraz osoby z tej jednostki pełniącej rolę kierownika projektu (w terminie 30 dni od daty zakończenia projektu),
  3. potwierdzenie złożenia wniosku w zadeklarowanym wcześniej konkursie na granty badawcze w ramach programu finansującego lub współfinansującego międzynarodową współpracę badawczą ze źródeł zewnętrznych.
 14. Informacje uzupełniające:
  • Środki finansowe przyznane w ramach minigrantu nie mogą zostać przeznaczone na koszty wynagrodzeń lidera lub członków zespołu projektowego, o ile nie będą oni zaangażowani bezpośrednio w napisanie wspólnego wniosku projektowego, który zostanie złożony w wybranym konkursie na granty badawcze realizowane we współpracy międzynarodowej ze środków zewnętrznych (zgodnie z deklaracją złożoną we wniosku o minigrant);
  • Środki na realizację minigrantów będą przekazywane jednostkom organizacyjnym UW, biorącym w nich udział;
  • Zgoda kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego (dziekana lub dyrektora) na złożenie wniosku i realizację projektu – PDF, MS Word
  • Wzór listu intencyjnego (MS Word)
  • Pytania dotyczące przygotowania wniosku należy kierować na adres: 4euplus@uw.edu.pl.

Przejdź do formularza