Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

II.1.1. Program minigrantów dla międzyuczelnianych zespołów naukowych w ramach partnerstw strategicznych – edycja 2

Zasady przyznawania środkówWyniki konkursu

Realizacja tego działania ma na celu wzmocnienie współpracy naukowo-badawczej Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Sojuszu 4EU+ oraz innych partnerstw strategicznych. O minigranty będą mogły się ubiegać zespoły badawcze, w skład których będą wchodzili badacze z Uniwersytetu Warszawskiego oraz co najmniej z jednej innej uczelni, z którą UW prowadzi ożywioną współpracę badawczą. Warunkiem ubiegania się o wsparcie, będzie złożenie w ciągu jednego roku od otrzymania minigrantu, wniosku grantowego w jednym z konkursów w ramach programów badawczych UE lub innych programów finansujących zaawansowane naukowo projekty badawcze prowadzone w ramach konsorcjów międzynarodowych.

Celem zarówno poprzedniej, jak i obecnej edycji konkursu jest wzmocnienie współpracy naukowej pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a pozostałymi uczelniami członkowskimi Sojuszu 4EU+ poprzez realizację wspólnych projektów badawczych w czterech obszarach flagowych Sojuszu.

Pierwszy, pilotażowy konkurs w ramach działania został zamknięty w lipcu 2020 r. i skierowany był do międzyuczelnianych zespołów badaczy z UW oraz innych uczelni członkowskich Sojuszu 4EU+ prowadzących badania w ramach obszaru flagowego nr 2 (Flagship 2) „Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków”. Bieżący konkurs w ramach działania jest otwarty na inicjatywy badawcze we wszystkich czterech obszarach flagowych Sojuszu.

Ważna informacja: W przypadku tego konkursu został wprowadzony wymóg stworzenia zespołu badawczego składającego się przynajmniej z trzech uczelni sojuszu, w tym Uniwersytetu Warszawskiego.

Uwaga: przedłużenie terminu na składanie wniosków.

Zasady przyznawania środków

 1. Cel: Wzmocnienie współpracy naukowej pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a uczelniami Sojuszu 4EU+ poprzez realizację wspólnych projektów badawczych w czterech obszarach flagowych Sojuszu:
  • Flagship 1: Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim,
  • Flagship 2: Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków,
  • Flagship 3: Transformacja nauki i społeczeństwa poprzez rozwijanie zaawansowanych technologii informacyjnych, obliczeniowych i komunikacyjnych,
  • Flagship 4: Bioróżnorodność i zrównoważony rozwój
 2. Wnioskodawcy: Zespoły badawcze składające się z pracowników Uniwersytetu Warszawskiego oraz przedstawicieli co najmniej dwóch innych uczelni członkowskich Sojuszu 4EU+.
  • Zachęca się do tworzenia zespołów interdyscyplinarnych, z udziałem doktorantów i studentów, których członkowie prowadzą badania w ramach różnych (innych) Priorytetowych Obszarów Badawczych IDUB. Zespoły te będą realizować wspólne projekty w ramach tematyki obszarów flagowych Sojuszu 4EU+, w tym z uwzględnieniem zagadnień badawczych dotyczących COVID-19.
  • Doktoranci mogą uczestniczyć w projektach jako członkowie zespołów badawczych, jednakże z uwagi na cel programu (zwiększenie potencjału i szans zespołów badawczych na otrzymanie grantów w dużych międzynarodowych programach badawczych, w tym programie ramowym badań i innowacji UE) nie mogą pełnić roli kierowników projektów.
  • We wniosku należy wskazać jedną osobę, która będzie pełnić rolę Wnioskodawcy i Kierownika projektu.
 3. Zakładane rezultaty przyznania minigrantu: opracowanie założeń badawczych wniosku projektowego na podstawie zrealizowanych w ramach minigrantu działań, w tym przeprowadzonych badań wstępnych lub pilotażowych, który zostanie wspólnie złożony w konkursie na granty finansowane lub współfinansowane ze źródeł zewnętrznych (krajowych lub zagranicznych, w tym ze środków UE) w celu umożliwienia kontynuacji i rozwoju współpracy badawczej.
 4. Okres finansowania: do 12 miesięcy (początek okresu finansowania: 1 stycznia 2021 r. 18 stycznia 2021 r.).
 5. Warunki przystąpienia do konkursu:
  • Liczba uczelni Sojuszu 4EU+ realizujących wspólny projekt badawczy: minimum 2 uczelnie członkowskie Sojuszu 4EU+ oraz Uniwersytet Warszawski w roli koordynatora lub partnera,
  • Dopuszcza się udział w projektach instytucji (uczelni lub instytutu naukowego) spoza Sojuszu 4EU+, o ile zostaną spełnione następujące warunki:
   • na jedną instytucję spoza Sojuszu przypadają co najmniej trzy uczelnie partnerskie 4EU+,
   • udział instytucji spoza Sojuszu wpłynie na wzmocnienie potencjału badawczego danego zespołu i zostanie merytorycznie uzasadniony.
  • Złożenie obowiązkowej deklaracji przez członków zespołu badawczego dotyczącej ubiegania się o grant na kontynuowanie wspólnych badań naukowych, finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych (krajowych lub zagranicznych, w tym ze środków UE (np. Programów Ramowych badań i innowacji UE)) w terminie 12 miesięcy od daty otrzymania minigrantu. W samym wniosku o minigrant, tam gdzie to możliwe, należy wskazać wybrane programy lub konkursy, w ramach których zostanie złożony wspólny wniosek na kontynuowanie wspólnych badań naukowych. Wskazanie programów lub konkursów na tym etapie nie jest wiążące, jednak Wnioskodawca jest zobowiązany zapoznać się z podstawowymi kryteriami i warunkami danego programu czy konkursu przed wymienieniem go we wniosku.
  • Złożenie wniosku projektowego obejmującego opis planowanych działań badawczych, harmonogram, informacje o dorobku naukowym członków międzynarodowego zespołu, planowanych nakładach finansowych na realizację projektu (kosztorys) wraz z następującymi załącznikami:
   • zgoda kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego (dziekana lub dyrektora) na złożenie wniosku i realizację projektu (skan zgody opatrzony datą, pieczęcią imienną oraz odręcznym podpisem kierownika jednostki albo jego kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
   • potwierdzenie udziału w projekcie instytucji partnerskich z zagranicy w formie listów intencyjnych (skany listów opatrzonych datą, pieczęcią instytucji oraz odręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem legal representative, osoby posiadającej pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu uczelni).
 6. W ramach jednego wspólnego wniosku można ubiegać się o jeden minigrant.
 7. Przykłady działań, które można sfinansować w ramach minigrantu:
  • badania wstępne lub pilotażowe,
  • kwerendy,
  • wyjazdy badawcze i konferencyjne (podróże członków zespołu projektowego z uczelni partnerskich Sojuszu 4EU+, tj. pracowników naukowych, doktorantów lub studentów, odbywane w celu realizacji zaplanowanych w projekcie zadań, w tym udział w spotkaniach i warsztatach projektowych, tematycznych konferencjach, seminariach lub krótkich (do 2 tygodni) stażach naukowych,
  • dostęp do infrastruktury badawczej,
  • konsultacje naukowe (wynagrodzenie dla członków zespołu opracowujących poszczególne części wniosku projektowego), w tym tzw. konsulting projektowy,
  • korekta językowa (przez native speakera) tekstu wniosku projektowego, który ma być złożony w konkursie na finansowanie współpracy międzynarodowej,
  • dopuszcza się możliwość zakupu licencji na oprogramowanie (na okres trwania projektu) i drobnego sprzętu służącego realizacji projektu (jako materiały badawcze), o ile nie podlega amortyzacji; konieczne jest zawarcie stosownego uzasadnienia.
 8. Koszty niekwalifikowalne:
  • koszty poniesione poza okresem trwania projektu;
  • zakup środków trwałych takich jak komputery, laptopy czy drukarki.
 9. Kwota dofinansowania:
  • Maksymalna kwota dofinansowania: 10 tys. euro.
  • Maksymalna liczba przyznanych minigrantów w jednym konkursie: 10, w tym do 5 na projekty badawcze dotyczące COVID-19 w kontekście tematyki badawczej wybranego obszaru flagowego (1-4).
 10. Ocena wniosków:
  • pod względem formalnym przez pracowników Biura Międzynarodowych Programów Badawczych – zespół ds. 4EU+,
  • pod względem merytorycznym przez Zespół Ewaluacyjny składający się przedstawicieli Komitetu Programowego Flagshipów oraz Komitetu Koordynacyjnego Priorytetowych Obszarów Badawczych,
  • ostateczną listę przyznanych minigrantów zatwierdza Prorektor ds. naukowych.
 11. Kryteria oceny:
  • zgodność z misją Sojuszu 4EU+ (dostępną na stronie 4EU+ Alliance w języku angielskim https://4euplus.eu/4EU-10-version1-4eu_mission_statement.pdf),
  • zgodność z misją i zakresem tematycznym wybranego obszaru flagowego – flagshipu (opisy obszarów flagowych Sojuszu 4EU+ w języku angielskim na stronie https://4euplus.eu/4EU-35.html),
  • zgodność z misją i celami wybranego Priorytetowego Obszaru Badawczego,
  • uwzględnienie we wniosku aktualnych wyzwań dla Europy i świata (np. kryzysu migracyjnego, starzejącego się społeczeństwa, korzystania z dużych zbiorów danych (Big Data) czy skutków pandemii COVID-19, etc.),
  • nowatorski charakter projektu naukowego,
  • jakość i wykonalność planowanych działań,
  • zasadność planowanych kosztów w stosunku do przewidzianych działań.
 12. Składanie wniosków: Wnioski w języku angielskim wraz z załącznikami należy składać w formie elektronicznej poprzez formularz wniosku.
 13. Harmonogram konkursu:
  • Termin składania wniosków: od 15 września do 5 listopada 2020 r. do godz. 16:00 od 15 września do 20 listopada 2020 r. do godz. 16:00Wnioski niekompletne lub te, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
  • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30 listopada 2020 r do 15 grudnia 2020r. Wnioskodawcy zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu konkursu drogą mailową.
 14. Rozliczenie minigrantu — Realizacja minigrantu podlega rozliczeniu merytorycznemu i finansowemu. Wykonawcy projektu finansowanego ze środków minigrantu składają, za pośrednictwem przedstawiciela zespołu z Uniwersytetu Warszawskiego następujące dokumenty:
  • sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadań podpisane przez lidera zespołu oraz przedstawiciela zespołu z UW (maks. 3 strony),
  • zestawienie poniesionych kosztów z realizacji zadań (według kategorii oraz w układzie planowane-wydatkowane), podpisane przez Pełnomocnika Kwestora jednostki organizacyjnej UW, w której realizowany jest minigrant oraz osoby z tej jednostki pełniącej rolę kierownika projektu (w terminie 30 dni od daty zakończenia projektu),
  • potwierdzenie złożenia wniosku w zadeklarowanym wcześniej konkursie na granty badawcze w ramach programu finansującego lub współfinansującego międzynarodową współpracę badawczą ze źródeł zewnętrznych.
 15. Informacje uzupełniające:
  • Środki finansowe przyznane w ramach minigrantu nie mogą zostać przeznaczone na koszty wynagrodzeń lidera lub członków zespołu projektowego, o ile nie będą oni zaangażowani bezpośrednio w napisanie wspólnego wniosku projektowego, który zostanie złożony w wybranym konkursie na granty badawcze realizowane we współpracy międzynarodowej ze środków zewnętrznych (zgodnie z deklaracją złożoną we wniosku o minigrant);
  • Środki na realizację minigrantów będą przekazywane jednostkom organizacyjnym UW, biorącym w nich udział;
  • Wnioskowana kwota w euro zostanie przeliczona zgodnie ze średnim kursem EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego z dnia otwarcia konkursu, tj. 15 września 2020 r.
  • Zgoda kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego (dziekana lub dyrektora) na złożenie wniosku i realizację projektu – PDFMS Word
  • Wzór listu intencyjnego (MS Word)
  • Pytania dotyczące przygotowania wniosku należy kierować na adres: 4euplus@uw.edu.pl.

Wyniki konkursu

 • „Caregiver-child interactions and social-cognitive processing in typical and atypical development” realizowany przez UW we współpracy z naukowcami z uniwersytetów w Heidelbergu i Kopenhadze, Uniwersytetu Mediolańskiego oraz Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium jako partnera zewnętrznego w ramach obszaru flagowego nr 1 „Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim”; kierownik projektu: dr Agnieszka Pluta, Wydział Psychologii UW.
 • „Motherhood Studies Network” realizowany przez UW we współpracy z badaczami z Uniwersytetu Karola w Pradze oraz Uniwersytetu Kopenhaskiego w ramach obszaru flagowego nr 2 „Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków”; kierownik projektu: dr hab. Justyna Wierzchowska, Wydział Neofilologii UW.
 • „Social vulnerability to natural hazards and disaster risk reduction in Europe” realizowany przez UW we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytetu w Heidelbergu i Uniwersytetu w Mediolanie (uczelni członkowskich 4EU+) oraz Uniwersytetu Milano-Bicocca jako partnera zewnętrznego w ramach obszaru flagowego nr 2 „Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków”; kierownik projektu: dr Dorota Rucińska, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW.
 • „Transnational legal communication on Covid-19: from institutional to popular discourse” realizowany przez UW we współpracy z badaczami z Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytetów Kopenhaskiego i Mediolańskiego w ramach obszaru flagowego nr 2 „Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków”; kierownik projektu: dr hab. Joanna Osiejewicz, Wydział Lingwistyki Stosowanej UW.