Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

I.3.11. Przygotowanie i uruchomienie projektu badawczego: Ancient Societies in Action (ASA)

Realizacja celu IDUB

 • I.1. Wspieranie utalentowanych naukowców w budowaniu pozycji w nauce światowej
 • I.2. Podniesienie zdolności publikacyjnej i wdrożeniowej wyników badań realizowanych na UW oraz z udziałem pracowników UW w najbardziej rozpoznawalnych na świecie periodykach
 • I.3. Wsparcie tworzenia programów oraz zespołów badawczych, które w przyszłości staną się centrami doskonałości, w tym poprzez ich umiędzynarodowienie
 • II.2. Wdrożenie powszechnego programu mobilnościowego
 • II.4. Wdrożenie systemu komunikowania osiągnięć naukowych i wyników badań
 • III.2. Zapewnienie możliwości tworzenia unikatowych programów i ścieżek kształcenia gramów i ścieżek kształcenia (również w szkołach doktorskich) powiązanych z badaniami prowadzonymi w ramach POB
 • IV.1. Stworzenie modelu wsparcia mentorskiego oraz środowiskowego dla młodych badaczy
 • IV.2. Programy mobilnościowe dla młodych badaczy
 • IV.3. System grantów na wsparcie ścieżek karier zawodowych pracowników

Nazwa POB/Grupy działań

Opis działania

Cele

Zasadnicze cele działania Ancient Societies in Action są następujące:

 • Wzmocnienie potencjału badawczego starożytników UW
 • Poprawa jakości prowadzonych badań starożytnicznych na UW, a zwłaszcza lepsze komunikowanie wyników tych badań
 • Lepsza rozpoznawalność UW jako ośrodka badań nad cywilizacjami starożytnymi (wśród badaczy na różnym etapie kariery, doktorantów i magistrantów)
 • Większa atrakcyjność UW dla badaczy planujących nowe projekty, a w konsekwencji większa liczba międzynarodowych projektów badawczych dotyczących starożytności realizowanych na UW.

Uzasadnienie

Badania nad starożytnością są mocną stroną UW, ich jakość jest doceniana w Polsce i na świecie. Potencjał UW w tej dziedzinie opiera się na aktywności stosunkowo licznego grona historyków, filologów klasycznych, archeologów, orientalistów i prawników rzymskich, z których wielu otrzymuje granty krajowe i międzynarodowe oraz prestiżowe nagrody, przede wszystkim zaś publikujące w najlepszych czasopismach i wydawnictwach.

Biorąc to pod uwagę, można uznać, że UW ma szansę wejść do grona najważniejszych europejskich ośrodków badań nad starożytnością. Musi jednak w pełni wykorzystać swój potencjał i wzmocnić siłę swojego środowiska. W tej chwili słabości są następujące:

 1. siła publikacji całego środowiska wciąż nie odpowiada w pełni jego istniejącemu potencjałowi;
 2. na świecie rozpoznawani są na ogół poszczególni badacze, a nie środowisko jako całość;
 3. liczba międzynarodowych grantów nie zaspokaja aspiracji starożytników warszawskich;
 4. Warszawa stosunkowo rzadko jest traktowana jako miejsce do prowadzenia badań starożytniczych przez badaczy z poważnych światowych ośrodków akademickich;
 5. nie przyciąga również kształcących się badaczy starożytności: magistrantów i doktorantów.

Poprawa tego stanu rzeczy wymaga wysiłku całego środowiska i jego poszczególnych członków, wspieranych zarówno przez Uniwersytet na szczeblu centralnym jak i strukturę, która stanowić będzie formę luźnej, lecz efektywnej organizacji środowiska składającego się z badaczy zatrudnionych wielu jednostkach UW. Ta struktura, Centre for the Study of Ancient Civilizations (CRAC), służyć będzie rozwojowi badań nad starożytnością na UW, ich upowszechnieniu, integracji środowiska starożytniczego oraz zwiększeniu jego międzynarodowej widoczności i atrakcyjności. Struktura stanowić będzie centrum w rozumieniu Statutu UW § 13.4, a powstanie przy Wydziale Historii UW. Członkowie centrum pozostaną zatrudnieni w dotychczasowych jednostkach. Osoba obsługująca centrum od strony administracyjnej będzie pracownikiem Wydziału Historii. Centrum będzie kierowane przez Kierownika działania, wspieranego przez czteroosobową Radę oraz międzynarodowy Zespół Doradczy.

Zadania i ewentualnie projekty w ramach zadań

Projekt zakłada całą serię działań, planowanych i realizowanych przez samo Centrum, przede wszystkim jednak przez poszczególnych badaczy oraz ich grupy, wspomagane organizacyjnie i finansowo przez Centrum jako dysponenta środków programu Ancient Societies in Action.

Działania własne centrum obejmują:

 • zaprojektowanie, uruchomienie, utrzymanie i aktualizacja strony internetowej i newslettera informujących o seminariach, workshopach, konferencjach, grantach, publikacjach i innych formach aktywności środowiska. (cele I 3, II 4);
 • prowadzenie rekrutacji oraz organizacja pobytu post-doków przyjeżdżających do Warszawy w ramach trwających jeden rok akademicki pobytów badawczych. Dotyczy to zwłaszcza badaczy na wczesnym etapie kariery po doktoracie (cele I 3 i II 2);
 • stworzenie systemu mentorskiego dla młodych badaczy oraz koleżeńskiej oceny i wsparcia w działaniach publikacyjnych i staraniach o granty (cel IV 1).

Ponadto Centrum organizować będzie również corocznie cztery konkursy (co 3 miesiące) na granty ASA finansowane z budżetu działania oraz budżetu POB w proporcjach określonych w kosztorysie. Ich celem będzie finansowanie projektów, których lista obejmować będzie m. in. cykle międzynarodowych seminariów, międzynarodowe workshopy, konferencje i sesje na międzynarodowych kongresach, szkoły letnie, objazdy naukowe, krótkie wyjazdy badawcze i konferencyjne (w tym dla doktorantów), dofinansowanie przekładów, redakcji, nabycie praw autorskich do ilustracji, publikacji prac badawczych oraz zapewnienie ich publikacji w wolnym dostępie. Lista ta nie jest kompletna. W przypadkach, kiedy projekt powinien być sfinansowany z funduszy centralnych IDUB centrum będzie wspierać wnioskodawców w staraniach o takie finansowanie (cele I 1, I 2, II 2, IV 2, IV 3).

W ramach programu planowane jest stworzenie studiów Master in Ancient Civilizations. Studia te wykorzystywać będą unikalną różnorodność kompetencji badawczych starożytników pracujących na UW (cel III 2).

Do realizacji swojej roli centrum potrzebować będzie obsługi sekretarskiej (1/2 etatu).

Centrum zamierza pomnożyć środki uzyskane w ramach IDUB, skutecznie wspierając starania badaczy z UW o międzynarodowe granty. Do realizacji tego celu Centrum będzie potrzebować pomocy Managerów nauki.

Centrum potrzebować będzie również miejsca na sekretariat oraz przestrzeni do pracy dla grupy badaczy afiliowanych przy centrum (zarówno post-doków jak i osób stale zatrudnionych na UW): 6 biurek na kampusie centralnym.

Jednostka koordynująca działanie

 • Wydział Historii

Jednostki zaangażowane w realizację działania

 • Wydział Historii
 • Instytut Filologii Klasycznej
 • Wydział Orientalistyki
 • Wydział Prawa i Administracji
 • Wydział Archeologii