Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

I.3.4. Stworzenie trzech zespołów naukowych inicjujących powstanie sieć prowadzącą badania z zakresu chorób cywilizacyjnych, nowych typów zanieczyszczeń środowiska oraz gospodarki okrężnej – Gospodarka o obiegu zamkniętym – magazynowanie energii

Zasady konkursuKomisja konkursowa

Zasady konkursu na lidera interdyscyplinarnego zespołu naukowego; obszar badań „Gospodarka o obiegu zamkniętym – magazynowanie energii”

Cel konkursu

W związku z realizacją Programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, Działanie I.3.4 „Stworzenie trzech zespołów naukowych inicjujących powstanie sieci prowadzących badania z zakresu chorób cywilizacyjnych, nowych typów zanieczyszczeń środowiska oraz gospodarki o obiegu zamkniętym” Uniwersytet Warszawski ogłasza konkurs na zatrudnienie pracownika badawczego, którego zadaniem będzie stworzenie nowego, interdyscyplinarnego zespołu naukowego. Będzie on pełnił funkcję Kierownika Projektu w myśl Zarządzenia nr 115 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie realizacji programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW, poz. 246).

Zespół, pod kierunkiem laureata konkursu będzie zobowiązany do realizacji, zaproponowanego przez laureata konkursu i zaakceptowanego przez Uniwersytet Warszawski projektu badawczego w zakresie badań naukowych o przełomowym charakterze w obszarze badawczym „Gospodarka o obiegu zamkniętym – magazynowanie energii”.

Szczegółowe cele badań:

 • projektowanie i prototypowanie elektrochemicznych magazynów energii;
 • badanie biologicznych aspektów wytwarzania i magazynowania energii;
 • badanie fizycznych podstaw procesów zachodzących w nowoczesnych materiałach elektrodowych.

Adresaci konkursu

Kierownikiem projektu badawczego (liderem) może być osoba, posiadająca co najmniej stopień doktora, która stworzy nowy zespół badawczy oraz będzie realizować badania w obszarze badawczym: „Gospodarka o obiegu zamkniętym – magazynowanie energii”.

Kandydaci nie mogą być zatrudnieni na Uniwersytecie Warszawskim, z wyjątkiem osób zatrudnionych na Uniwersytecie Warszawskim nie dłużej niż 1 rok po powrocie do Polski z długoterminowego naukowego stażu zagranicznego (trwającego minimum 12 miesięcy) lub osób realizujących na Uniwersytecie Warszawskim granty powrotowe (np. Polskie Powroty NAWA czy Homing Plus FNP).

Kierownik projektu na czas jego realizacji będzie zatrudniony na stanowisku nauczyciela akademickiego w jednostce w pełnym wymiarze etatu w grupie pracowników badawczych.

Dyscyplina naukowa: nauki chemiczne, fizyczne, biologiczne.

Stanowisko: adiunkt

Liczba stanowisk: 1

Miejsce zatrudnienia: Wydział Chemii UW lub Centrum Nowych Technologii UW

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie badań naukowych zgodnych z obszarem badawczym konkursu oraz złożonym wnioskiem.
 • Aktywne działania mające na celu zdobycie zewnętrznych środków finansowych, pozwalających na finansowanie działalności zespołu po ukończeniu finansowania z Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.
 • Aktywne działania mające na celu nawiązywanie współpracy z grupami badawczymi wiodącymi w reprezentowanej przez zespół tematyce.
 • Organizacja pracy zespołu badawczego, nadzór merytoryczny nad członkami zespołu, w szczególności studentami i doktorantami uczestniczącymi w pracach zespołu.
 • Czynne uczestnictwo w funkcjonowaniu Uniwersytetu Warszawskiego, w tym jednostki organizacyjnej goszczącej zespół badawczy, oraz aktywne działania mające na celu nawiązanie współpracy z innymi grupami badawczymi na Uniwersytecie Warszawskim.

Profil kandydata, wymagania, kwalifikacje:

 • Stopień doktora w naukach chemicznych, fizycznych, biologicznych lub podobnych oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy badawczej po uzyskaniu stopnia doktora.
 • Wyróżniający dorobek naukowy zgodny z obszarem badawczym określonym w konkursie, potwierdzony publikacjami (w przypadku badań stosowanych także patentami i/lub wdrożeniami).
 • Oryginalny pomysł na tematykę badawczą nowego zespołu zgodny z obszarem badawczym określonym w konkursie.
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem, opieką nad studentami oraz umiejętności nawiązywania współpracy.
 • Doświadczenie międzynarodowe.

Termin rozpoczęcia pracy: I połowa 2021 r.

Minimalny okres zatrudnienia: 1,5 roku z przedłużeniem do 3 lat po pomyślnym przejściu ewaluacji.

Zakładane rezultaty

Planowany projekt badawczy ma na celu powołanie zespołu badawczego, który będzie prowadzić przełomowe badania w obszarze badawczym: „Gospodarka o obiegu zamkniętym – magazynowanie energii”, uzyska finansowanie zewnętrzne na prowadzone badania i nawiąże współpracę z wiodącymi ośrodkami naukowymi prowadzącymi badania w analogicznym obszarze, w tym rozwinie działania zainicjowane w ramach konsorcjum wiodących jednostek krajowych w tym obszarze – PolStorEn. Oczekuje się również, że laureat konkursu podejmie współpracę z zespołami badawczymi działającymi na Uniwersytecie Warszawskim.

Termin naboru

Nabór wniosków trwa nie krócej niż 7 tygodni od daty otwarcia konkursu.

Kwota dofinansowania

Planowana kwota do 3 180 000 PLN. Kwota pakietu ‘start-up’ zawiera też wynagrodzenie lidera zespołu.

Okres finansowania

3 lata (z ewaluacją po 18 miesiącach)

Wniosek

Kandydat na lidera zespołu badawczego dołącza wniosek, w którym m.in. opisuje swoje doświadczenie zawodowe oraz planowany do realizacji na Uniwersytecie Warszawskim projekt badawczy, w ramach którego powoła nowy zespół badawczy, prowadzący badania naukowe o charakterze przełomowym i interdyscyplinarnym w obszarze badawczym: „Gospodarka o obiegu zamkniętym – magazynowanie energii”. Wzór formularza wniosku jest dostępny na stronie https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl oraz stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych zasad.

Elementem wniosku jest też krótki opis wydatków planowanych w ramach pakietu start-up, przy którego formułowaniu należy przestrzegać regulacji dotyczących kosztów które stanowią Załącznik nr 6 do niniejszych zasad.

Wnioski składane są w języku angielskim. Szczegółowy plan badań oraz kosztorys zostaną doprecyzowane po rozstrzygnięciu konkursu.

Wniosek zawierający wszystkie wymagane załączniki należy przesłać w formacie pdf pocztą elektroniczną pod adres: recruitment_I.3.4@uw.edu.pl

Wnioskodawca ma możliwość wycofania swojego wniosku na każdym etapie konkursu.

Do wniosku załącza się dokumenty aplikacyjne:

 1. Max. 5 publikacji z ostatnich 10 lat dokumentujących najważniejsze dokonania Kandydata.
 2. List z referencjami od ostatniego bezpośredniego przełożonego (obowiązkowy dla Kandydatów, dla których będzie to pierwszy zespół badawczy prowadzony po ukończeniu stażu podoktorskiego) i dane kontaktowe (z adresami e-mail) do 3 naukowców, którzy mogą udzielić informacji o Kandydacie (obowiązkowe dla wszystkich Kandydatów).
 3. Oświadczenie, w którym kandydat potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów określone w Zarządzeniu nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW poz. 282; Załącznik nr 4 do niniejszych zasad).
 4. Podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Załącznik nr 5 do niniejszych zasad).

Przebieg konkursu

Konkurs składa się z dwóch etapów.

Etap I: ocena formalna i merytoryczna

Jest to pierwszy etap określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

W tym etapie konkursu komisja konkursowa zapozna się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, oceni ich kompletność oraz decyduje o dopuszczeniu do dalszego postępowania kandydatów, którzy spełniają warunki formalne.

Następnie dokonywana jest ocena złożonego projektu i dorobku naukowego.

Do II etapu konkursu mogą zostać zakwalifikowani jedynie Kandydaci, którzy uzyskali minimum 51% maksymalnej liczby punktów w I etapie konkursu. W przypadku gdy żaden z kandydatów nie uzyska minimum 51% maksymalnej liczby punktów konkurs zostaje zamknięty bez rozstrzygnięcia.

Etap II: rozmowa kwalifikacyjna

W II etapie ocenia się rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim, która będzie mieć na celu ocenę predyspozycji kandydata do prowadzenia badań naukowych w ramach Działania I.3.4 oraz kierowania zespołem badawczym, a także jego planów naukowych i grantowych na najbliższe 3 lata.

Kryteria oceny

Kryteria oceny wniosków w konkursie stanowią Załącznik nr 2 do niniejszych zasad.

Komisja konkursowa

Skład i tryb powoływania komisji konkursowej oraz zasady jej pracy określa Załącznik nr 3 do niniejszych zasad.

Rozstrzygnięcie konkursu

Po II etapie konkursu zostanie sporządzona przez komisję konkursową lista Kandydatów zakwalifikowanych do rozstrzygnięcia konkursu. Komisja ma prawo nie rekomendować żadnego Kandydata do zatrudnienia.

Rozstrzygnięcia komisji konkursowej w zakresie jej właściwości są ostateczne.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Działania I.3.4 w terminie do 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

Postanowienia  końcowe

 • W kwestiach nieuregulowanych powyższym dokumentem obowiązują odpowiednio postanowienia Zarządzenia Nr 106 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW , poz. 282).
 • Kierownik Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu bez podania przyczyny.
 • Rezultaty prowadzonych w ramach projektu badań nie powinny być ukierunkowane na bezpośrednie zastosowanie komercyjne (sprzedaż opodatkowaną).

Załączniki

 1. Komisję konkursową i jej przewodniczącego powołuje Dziekan Wydziału Biologii (jednostki wiodącej w Działaniu I.3.4.) na wniosek Kierownika Programu i za zgodą Rektora.
 2. Komisja konkursowa dokonuje oceny projektów badawczych oraz dokumentów aplikacyjnych kandydatów.
 3. W skład komisji konkursowej wchodzi co najmniej 5 osób, w tym:
  1. Kierownik Działania I.3.4;
  2. co najmniej 2 osoby zatrudnione w różnych zagranicznych jednostkach naukowych o uznanym międzynarodowo dorobku naukowym w obszarze badań określonym w konkursie;
  3. co najmniej 20% stanowią osoby spoza jednostki organizacyjnej, w której planowane jest zatrudnienie laureata konkursu,
  4. co najmniej 20% składu komisji konkursowej stanowią osoby wskazane przez radę naukową dyscypliny, właściwej ze względu na dyscyplinę naukową, o której mowa w §1 ust. 4 pkt 6. Zarządzenia nr 106 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 27 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim zwane dalej „Zarządzeniem”. W przypadku określenia więcej niż jednej dyscypliny, dla każdej z nich właściwa rada naukowa dyscypliny wskazuje jedną osobę.
 4. Skład komisji konkursowej niezwłocznie po jej powołaniu zostaje podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Inicjatywy Doskonałości https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl
 5. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący komisji konkursowej.
 6. W posiedzeniu komisji konkursowej musi brać udział co najmniej połowa jej członków, jednak nie mniej niż 5 osób, w tym co najmniej jedna osoba spoza jednostki organizacyjnej, w której planowane jest zatrudnienie laureata konkursu, co najmniej jedna osoba wskazana przez radę naukową dyscypliny i co najmniej jedna osoba z zagranicy.
 7. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka komisji konkursowej jej skład zostaje uzupełniony. W przypadku gdy do członka komisji konkursowej mogą zachodzić uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności i obiektywności względem wnioskodawcy, komisja obraduje w pełnym składzie, pomniejszonym o członka komisji względem którego zachodzą powyższe okoliczności.
 8. Przewodniczący komisji konkursowej wyłącza ze składu komisji konkursowej na czas rozpatrywania danego wniosku członka komisji konkursowej w stosunku do którego mogą zachodzić uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności i obiektywności względem wnioskodawcy przystępującego do konkursu, a w szczególności jeśli:
  1. jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie aplikującego;
  2. jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z aplikującym;
  3. pozostaje z aplikującym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tego członka;
  4. jest wraz z Kandydatem współautorem publikacji i/lub patentów w okresie ostatnich 5 lat przed rokiem złożenia wniosku.
 9. Członek komisji konkursowej przed rozpoczęciem oceny wniosków informuje komisję konkursową o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w pkt. powyższym.
 10. Członek komisji konkursowej wyłączony od oceny kandydata nie bierze udziału w jego ocenie oraz na czas jej dokonywania opuszcza obrady komisji. Wyłączenie członka komisji od oceny danego aplikującego odnotowuje się w protokole z posiedzenia zespołu wraz z podaniem przyczyny wyłączenia.
 11. Dopuszcza się możliwość udziału członków komisji konkursowej w jej posiedzeniach za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 12. Dziekan Wydziału Biologii spośród pracowników wydziału wyznacza sekretarza komisji konkursowej, który sporządza protokół z przebiegu prac komisji konkursowej (wzór protokołu – zał. nr 2 do Zarządzenia) oraz zapewnia obsługę administracyjno-techniczną komisji konkursowej.
 13. Sekretarz może zostać wyznaczony spoza członków Komisji. Sekretarz, jeśli został wyznaczony spoza członków Komisji, uczestniczy w posiedzeniach komisji bez prawa głosu.
 14. Na protokole z posiedzeń komisji konkursowej dopuszcza się składanie podpisów w trybie obiegowym oraz dopuszcza się składanie podpisów elektronicznych.
 15. Kopia protokołu podpisana przez przewodniczącego i sekretarza wraz z wymaganymi wg. Zarządzenia załącznikami, w terminie 14 dni liczonym od dnia zakończenia konkursu zostanie przekazana do Biura Koordynującego Program IDUB w celu archiwizacji.

Katalog kosztów dopuszczalnych w projekcie. Katalog ma charakter otwarty.

Koszt dopuszczalny w projekcie to koszt, który może zostać objęty finansowaniem o ile będzie spełniać łącznie następujące warunki:

 • jest niezbędny do realizacji projektu,
 • jest celowy i oszczędny,
 • jest możliwy do zidentyfikowania i zweryfikowania,
 • jest zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym zasadami określonymi w niniejszym dokumencie.

Koszty wynagrodzeń – w tej kategorii ujmowane są koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy przewidziane wyłącznie dla osób będących członkami zespołu badawczego tj. kierownika projektu i innych wykonawców projektu.

W ramach wynagrodzeń (na podstawie umowy o pracę) kwalifikowane są całkowite koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy. Kwalifikowane mogą być poniższe wynagrodzenia w przypadku pracy na rzecz realizacji projektu w pełnym wymiarze godzin:

 • lider (kierownik projektu) – do 20 000 zł brutto/miesiąc (ok. 26 287,38 brutto brutto/miesiąc),
 • naukowiec ze znaczącym dorobkiem u progu kariery (postdoc) – do 15 000 zł brutto/miesiąc (ok. 19 715,54 zł brutto brutto/miesiąc),
 • początkujący naukowiec ze znaczącym dorobkiem do 10 000 zł brutto/miesiąc (ok. 13 143,69 brutto brutto/miesiąc),
 • pracownik pomocniczy do 10 000 brutto/miesiąc (ok. 13 143,69 brutto brutto/miesiąc)

UWAGA: Powyższe stawki są orientacyjne – przy kalkulacji ostatecznej wysokości wynagrodzeń zostaną zastosowane obowiązujące przepisy prawa pracy.

Koszty aparatury – w tej kategorii ujmowane są koszty zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, innych urządzeń oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia prac naukowych.

Pozostałe koszty – w tej kategorii ujmowane są koszty niezaliczane do „Kosztów wynagrodzeń” ani „Kosztów aparatury tj.:

Materiały i drobny sprzęt – koszty zakupu materiałów oraz środków nietrwałych przeznaczonych do bezpośredniego zużycia przy realizacji projektu, w tym m.in. surowce, półprodukty, odczynniki, materiały biurowe, artykuły piśmiennicze, drobny sprzęt laboratoryjny, sprzęt informatyczny/biurowy.

Usługi obce – w tej kategorii ujmowane są koszty dotyczące usług nabywanych od podmiotów zewnętrznych (instytucjonalnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), w tym m.in. koszty zakupu usług badawczych (analizy laboratoryjne, opracowania statystyczne, badania ankietowe itp.), koszty zakupu innych usług specjalistycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu (korekty językowe, usługi edytorskie, graficzne, doradcze, monitoringowe itp.), koszty usług pocztowych, kurierskich lub transportowych bezpośrednio związanych z realizacją konkretnego zadania badawczego, koszty translatorskie i edytorskie tekstu manuskryptu.

Wyjazdy służbowe – koszty wyjazdów służbowych członków zespołu badawczego, w tym m.in. koszty udziału w seminariach/konferencjach związanych z tematyką projektu, koszty wyjazdów (w tym delegacji) niezbędnych do realizacji projektu np. kwerendy, badania terenowe itp.

Koszty wyjazdów służbowych obejmują: diety, opłaty konferencyjne, inne uzasadnione i niezbędne do realizacji projektu koszty takie jak: wizy, koszty wymaganych szczepień itp.

Wizyty, konsultacje – koszty indywidualnych przyjazdów/wizyt współpracowników zewnętrznych i/lub konsultantów ściśle związane z tematyką projektu. W tej kategorii kwalifikowalne są wyłącznie koszty osobowe w postaci diet, zwrotu kosztów podróży i noclegów.

Inne – inne koszty, niemieszczące się w pozostałych kategoriach, w tym m.in. koszty zakupu danych/baz danych lub dostępu do nich, specjalistyczne publikacje/pomoce naukowe i fachowe.

Komisja konkursowa

 1. dr hab. Anna Ajduk – Wydział Biologii UW, kierownik Działania I.3.4 – przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga – Wydział Chemii UW
 3. prof. dr hab. Paweł Kulesza – Wydział Chemii UW
 4. dr hab. Joanna Kargul, prof. ucz. – Centrum Nowych Technologii UW
 5. prof. dr hab. Wojciech Grochala – Centrum Nowych Technologii UW
 6. dr hab. Barbara Piętka – Wydział Fizyki UW
 7. prof. Łukasz Figiel – University of Warwick, Wielka Brytania
 8. prof. Huub de Groot – Leiden University, Holandia.