Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

I.4.2. Fundusz odnawiania i rozwoju infrastruktury badawczej

Zasady konkursuKomisja konkursowaWnioski zakwalifikowane do finansowania

Zasady konkursu na wyłonienie projektów na zakup lub wytworzenie infrastruktury badawczej

Errata
W załączniku 3 oraz załączniku 4 było „na terenie kampusu Ochota Uniwersytetu Warszawskiego” – powinno być „na Uniwersytecie Warszawskim”. Poniżej wersja poprawiona.
Errata 2
W załączniku 4 zmieniono ostatnie zdanie:

Ostateczna ocena rozmowy kwalifikacyjnej zawiera się przedziale 0-5 punktów i jest średnią arytmetyczną ocen wszystkich członków komisji.

na zdanie:

Ostateczna ocena rozmowy kwalifikacyjnej zawiera się przedziale 0-10 punktów i jest średnią arytmetyczną ocen wszystkich członków komisji.

Poniżej wersja poprawiona.

Uwaga: przedłużenie terminu na składanie wniosków.

Cel

Celem konkursu jest wyłonienie projektów na zakup lub wytworzenie infrastruktury badawczej (oraz wdrożenie jej do użytku) trwale zwiększającej potencjał badawczy Uniwersytetu Warszawskiego, realizowanych, w ramach Działania I.4.2 „Fundusz odnawiania i rozwoju infrastruktury badawczej” w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” realizowanego na Uniwersytecie Warszawskim (dalej IDUB).

Wnioskodawcy

 • Wnioski w konkursie mogą składać wszyscy pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego.

Zakładane rezultaty

 • Wzmocnienie potencjału infrastruktury badawczej na Uniwersytecie Warszawskim.

Kwota dofinansowania

 • Dofinansowanie ze środków Programu dla pojedynczego projektu nie może przekroczyć 70% jego wartości i może wynieść maksymalnie 500 000 zł. Za wkład własny uznaje się środki przeznaczone na inwestycje ujęte w opisie projektu, wydane nie wcześniej niż w chwili ogłoszenia konkursu. Środki te w szczególności mogą pochodzić z budżetu jednostek UW lub projektów ze środków zewnętrznych, o ile nie jest to sprzeczne z zasadami tych projektów.
 • W przypadku braku możliwości zapewnienia wkładu własnego w momencie składania wniosku, dopuszcza się złożenie deklaracji pozyskania odpowiednich środków w terminie jednego roku od ogłoszenia wyników konkursu. W takim przypadku przyznane środki pozostają zamrożone do momentu potwierdzenia wkładu własnego. W przypadku niepotwierdzenia wkładu własnego w wyznaczonym terminie finansowanie projektu w ramach przedmiotowego konkursu zostanie anulowane.
 • Całkowity budżet konkursu wynosi 4 000 000 zł.

Okres finansowania

 • Wydatkowanie przyznanych środków musi rozpocząć się w ciągu 12 miesięcy od daty decyzji o finansowaniu projektu.
 • Projekt nie może trwać dłużej niż do 28 lutego 2023 r.

Procedura składania wniosków

 • Wnioski w konkursie składa się poprzez formularz dostępny na stronie https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl stanowiący załącznik 1 do niniejszych zasad.
 • Wnioski składane są w języku angielskim.
 • Wniosek musi zostać zaakceptowany i podpisany przez Kierownika Jednostki organizacyjnej w której ma być realizowany projekt. Zaakceptowany i podpisany wniosek należy przesłać pocztą elektroniczną pod adres: infrastruktura_idub@uw.edu.pl
 • Wnioskodawca ma możliwość wycofania swojego wniosku na każdym etapie konkursu.

Komisja konkursowa

 • Skład i tryb powoływania komisji konkursowej oraz zasady jej pracy określa załącznik 2 do niniejszych zasad.

Procedura konkursowa

Konkurs składa się z trzech etapów:

Etap I – „konsultacje społeczne”

 • Społeczność Uniwersytetu Warszawskiego jest informowana o złożonych wnioskach poprzez opublikowanie na stronie internetowej IDUB https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/i-4-2 następujących informacji o wnioskach:
  • tytułu projektu,
  • autora projektu,
  • adresu e-mail autora projektu,
  • jednostki organizacyjnej UW koordynującej projekt,
  • skróconego opisu projektu (wskazanego przez autora jako podlegającego upublicznieniu),
  • listy grup badawczych zainteresowanych realizacją projektu,
  • całkowitego budżetu projektu.
 • W terminie 14 dni od daty opublikowania powyższych informacji:
  • członkowie społeczności Uniwersytetu Warszawskiego mogą zgłaszać sugestie i wyrażać swoje zainteresowanie projektem kontaktując się bezpośrednio z autorem wniosku lub Kierownikiem Działania I.4.2 (infrastruktura_idub@uw.edu.pl);
  • wnioskodawca może zmodyfikować swój wniosek (w tym budżet projektu). W szczególności możliwe jest scalenie dwóch podobnych wniosków oraz pozyskanie nowych interesariuszy.

Etap II – ocena złożonych wniosków

 • Złożone wnioski są oceniane przez komisję konkursową według kryteriów stanowiących załącznik 3 do niniejszych zasad.
 • Warunkiem zakwalifikowania się do następnego etapu jest uzyskanie 51% punktów w II etapie.
 • Następnie sporządzana jest lista wniosków zakwalifikowanych do III etapu konkursu, która zostanie opublikowana na stronie https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl.
 • Dodatkowo wyniki II etapu konkursu zostaną przesłane wnioskodawcom indywidualnie na podane we wniosku adresy mailowe w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia II etapu konkursu.

Etap III – rozmowa kwalifikacyjna

 • W III etapie konkursu przeprowadzane są rozmowy kwalifikacyjne z Wnioskodawcami, podczas których Wnioskodawca prezentuje projekt przed komisją i odpowiada na jej pytania.
 • Kryteria oceny prezentacji Wnioskodawcy w III etapie stanowi załącznik 4 do niniejszych zasad.
 • Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest w języku angielskim, w formie telekonferencji lub stacjonarnie.
 • Warunkiem koniecznym uzyskania dofinansowania projektu jest uzyskanie minimum 51% punktów w III etapie konkursu.
 • Po III etapie konkursu zostanie sporządzona lista rankingowa wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.
 • Wyniki III etapu konkursu zostaną ogłoszone w terminie 10 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl
 • Dodatkowo wyniki III etapu konkursu zostaną przesłane wnioskodawcom indywidualnie na podane we wniosku adresy mailowe w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia II etapu konkursu.

Procedura odwoławcza

Wnioskodawca ma możliwość odwołania się od negatywnej decyzji komisji konkursowej w sprawie wyników konkursu po każdym z jego etapów zgodnie z zasadami określonymi w załączniku 5 do niniejszych zasad.

Rozstrzygnięcie

 • Komisja konkursowa, po rozpatrzeniu odwołań, ustala listę rankingową projektów, wskazując te którym przyznano finansowanie. Decyzję o przyznaniu finansowania otrzymuje wnioskodawca oraz przesyłana jest do wiadomości kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, gdzie ten projekt będzie realizowany. Kierownik jednostki organizacyjnej jest zobowiązany do przedstawienia oświadczenia o zapewnianiu środków na utrzymanie infrastruktury.
 • Decyzję podpisuje Kierownik Programu na wniosek Kierownika Działania. W razie rezygnacji lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających realizację projektu zakwalifikowanego do finansowania, Uniwersytet zastrzega sobie prawo do przyznania finansowania projektowi sklasyfikowanemu na kolejnej pozycji listy rankingowej.
 • Ostateczne wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl w terminie 40 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
 • Uniwersytet Warszawski zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu. Informacja o anulowaniu konkursu zostanie zamieszczona na stronie IDUB: inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl

 Harmonogram konkursu

 1. Termin składania wniosków: od 09.11.2020 do 13.12.2020 do 14.12.2020 godz. 16:00. Wnioski niekompletne lub te, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 02.2021 r.

Rozliczenie

Realizacja projektu podlega rozliczeniu merytorycznemu i finansowemu. Wykonawca projektu składa następujące dokumenty:

 1. sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu,
 2. zestawienie poniesionych kosztów z realizacji zadań (według kategorii oraz w układzie planowane-wydatkowane), podpisane przez Pełnomocnika Kwestora jednostki organizacyjnej UW, w której realizowany jest projekt oraz osoby z tej jednostki pełniącej rolę kierownika projektu (w terminie 30 dni od daty zakończenia projektu).

Informacje uzupełniające

 • Poprzez infrastrukturę badawczą należy rozumieć – obiekty, zasoby i powiązane z nimi usługi, które są wykorzystywane przez środowisko naukowe do prowadzenia badań
 • Kosztami niekwalifikowalnymi są koszty utrzymania infrastruktury oraz koszty osobowe związane z obsługą infrastruktury.
 • Komisja konkursowa zamyka postępowanie konkursowe w przypadku:
  • braku zgłoszonych wniosków spełniających warunki formalne,
  • nieosiągnięcia minimalnej liczby punktów możliwych do zdobycia na II etapie konkursu lub III etapie konkursu przez żaden ze złożonych wniosków
 • Kierownik Programu zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu bez podania przyczyny.
 • Zgodnie z zasadami konkursu, rezultatem projektu może być tylko zakup lub wytworzenie infrastruktury przeznaczonej wyłącznie do celów badawczych (nie związanych z działalnością opodatkowaną).
 • Infrastruktura finansowana z IDUB musi być odpowiednio oznaczona z podaniem źródła finansowania. Dostęp do takiego urządzenia/infrastruktury, na uzgodnionych zasadach, będą mieć także pracownicy/zespoły badawcze z innych jednostek organizacyjnych UW niż ta, która przyjęła na stan dane urządzenie/infrastrukturę.

Załączniki

 1. Skład i tryb powoływania powoływania komisji konkursowej
  1. Komisję konkursową i jej przewodniczącego powołuje Kierownik Programu IDUB.
  2. W skład komisji konkursowej wchodzi co najmniej 5 osób o uznanym międzynarodowo dorobku naukowym, przy czym co najmniej 2 osoby muszą być zatrudnione w różnych zagranicznych ośrodkach naukowych.
  3. Skład komisji konkursowej niezwłocznie po jej powołaniu zostaje podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej IDUB https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl.
  4. Przewodniczący komisji konkursowej wyłącza ze składu komisji konkursowej na czas rozpatrywania danego wniosku członka komisji konkursowej w stosunku, do którego mogą zachodzić uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności i obiektywności względem wnioskodawcy przystępującego do konkursu, a w szczególności, jeśli:
   • jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie aplikującego;
   • jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z aplikującym;
   • pozostaje z aplikującym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tego członka.
  5. Członek komisji konkursowej przed rozpoczęciem oceny wniosków informuje komisję konkursową o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w pkt. powyższym.
  6. Członek komisji konkursowej wyłączony od oceny kandydata nie bierze udziału w jego ocenie oraz na czas jej dokonywania opuszcza pomieszczenie obrad komisji. Wyłączenie członka zespołu kwalifikacyjnego od oceny danego aplikującego odnotowuje się w protokole z posiedzenia zespołu wraz z podaniem przyczyny wyłączenia.
 2. Zasady pracy komisji konkursowej
  1. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący komisji konkursowej.
  2. Komisja konkursowa obraduje w pełnym składzie. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka komisji konkursowej jej skład zostanie uzupełniony. W przypadku, gdy w stosunku do członka komisji konkursowej mogą zachodzić uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności i obiektywności względem wnioskodawcy, komisja obraduje w pełnym składzie, pomniejszonym o członka komisji, względem którego zachodzą powyższe okoliczności.
  3. Dopuszcza się możliwość udziału członków komisji konkursowej w jej posiedzeniach za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (telekonferencja lub wideokonferencja).
  4. Z posiedzeń komisji konkursowej sporządza się protokół.
  5. Na protokole z posiedzeń komisji konkursowej dopuszcza się składanie podpisów w trybie obiegowym oraz podpisów elektronicznych.
  6. Kopia protokołu podpisywana przez przewodniczącego i pozostałych członków zespołu, którzy brali udział w posiedzeniu w terminie 14 dni liczonym od dnia zakończenia konkursu zostanie przekazana do Biura Koordynującego IDUB w celu archiwizacji.
  7. Obsługę administracyjno-techniczną komisji konkursowej zapewniają Kierownicy Działania I.4.1 i I.4.2, którzy uczestniczą w posiedzeniach komisji konkursowej bez prawa głosu.
  8. Kierownik Działania I.4.2 pełni funkcję sekretarza komisji konkursowej. Sekretarz sporządza protokół z przebiegu prac komisji konkursowej i sporządza protokół z posiedzenia komisji odwoławczej.
 1. Ocena projektu w kontekście istniejącej infrastruktury oraz struktury organizacyjnej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego, w której projekt będzie realizowany.
 2. Przy ocenie projektu bierze się pod uwagę:

1. Ocena wniosku projektowego – 50% oceny końcowej.

(Propozycja rozwoju infrastruktury w stosunku do ogólnych potrzeb na Uniwersytecie Warszawskim. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia listy potencjalnych interesariuszy)

Punktacja:

 • Doskonały projekt – 9-10 punktów
  • Definicja: Bezbłędny projekt o istotnej wartości dodanej, odpowiadający na istniejące potrzeby szerokiej społeczności na Uniwersytecie Warszawskim. Realizacja projektu przyczyniłaby się bezpośrednio do przeprowadzenia badań o dużym znaczeniu.
 • Bardzo dobry projekt – 7-8 punktów
  • Definicja: Bardzo dobry projekt z wyraźną wartością dodaną, odpowiadający na istniejące potrzeby szerokiej społeczności na Uniwersytecie Warszawskim. Realizacja projektu zwiększyłaby potencjał badań o dużym znaczeniu.
 • Dobry projekt – 5-6 punktów
  • Definicja: Dobry projekt z wartością dodaną, odpowiadający na potencjalne potrzeby na Uniwersytecie Warszawskim, obecnie pożądany przez nieliczne grupy badawcze. Realizacja projektu zwiększyłaby lub zachowała istniejący potencjał dla badań o dużym znaczeniu.
 • Przeciętny projekt – 3-4 punkty
  • Definicja: Projekt przynoszący niewielkie korzyści dla społeczności na Uniwersytecie Warszawskim. Realizacja projektu w niewielkim stopniu zwiększyłaby lub zachowała istniejący potencjał dla badań o dużym znaczeniu.
 • Słaby projekt – 1-2 punkty
  • Definicja: Słaby projekt bez perspektyw korzyści dla społeczności na Uniwersytecie Warszawskim. Rezultat może jedynie zachować istniejący potencjał dla badań o dużym znaczeniu.
 • Brak opisu projektu – 0 punktów

2. Perspektywy długoterminowego utrzymania wyników projektu, po zakończeniu programu IDUB – 25% wyniku końcowego.

Punktacja:

 • Bardzo dobrze – 7-10 punktów
 • Dobrze – 4-6 punktów
 • Słabo – 1-3 punkty
 • Brak – 0 punktów

3. Znaczenie kosztów – 25% oceny końcowej.

Szczegółowa kalkulacja oraz uzasadnienie kosztów.

Punktacja:

 • Wszystkie koszty są uzasadnione i dobrze skalkulowane – 7-10 punktów.
 • Większość kosztów jest uzasadniona, jednak kalkulacja niektórych kosztów jest wątpliwa i może nie być istotna dla realizacji projektu – 4-6 punktów
 • Wiele – ale nie wszystkie – koszty są wątpliwe. Ich uzasadnienie nie jest w pełni przekonujące – 1-3 punkty
 • Brak uzasadnienia i/lub wszystkie koszty są wyraźnie nieprawidłowo obliczone – 0 punktów
 1. Rozmowa kwalifikacyjna zawiera prezentację przedstawiającą projekt, która nie stanowi jednak dokładnego powtórzenia tego, co zostało zapisane w projekcie. Jej celem jest przedstawienie zagadnienia badawczego oraz osadzenia go w szerszym kontekście.
 2. W III etapie konkursu stosuje się następujące kryteria oceny projektów:

Punktacja:

 • Doskonały projekt – 9-10 punktów
  • Definicja: Doskonały projekt oceniając na podstawie jego prezentacji, bezpośrednio pokazującej znaczącą wartość dodaną. Projekt jest odpowiedzią na istniejące i być może przyszłe potrzeby szerokiej społeczności na Uniwersytecie Warszawskim. Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do znaczącego zwiększenia liczby badań o dużym znaczeniu. Wszystkie koszty są w pełni uzasadnione i dobrze skalkulowane. Perspektywy długoterminowego utrzymania wyników projektu po zakończeniu programu IDUB są doskonałe.
 • Bardzo dobry projekt – 7-8 punktów
  • Definicja: Bardzo dobry projekt, oceniając na podstawie jego prezentacji, wskazującej wartość dodaną. Projekt jest odpowiedzią na istniejące potrzeby szerokiej społeczności na Uniwersytecie Warszawskim. Realizacja projektu zwiększy potencjał badań o dużym znaczeniu. Wszystkie koszty są w pełni uzasadnione i dobrze skalkulowane. Perspektywy długoterminowego utrzymania wyników projektu po zakończeniu programu IDUB są dobre.
 • Dobry projekt – 5-6 punktów
  • Definicja: Dobry projekt, oceniając na podstawie jego prezentacji, wskazującej ogólną wartość projektu. Projekt odnosi się do potencjalnych potrzeb na Uniwersytecie Warszawskim, obecnie pożądanych przez kilka grup badawczych. Realizacja projektu potencjalnie zwiększy lub raczej zachowa istniejący potencjał dla badań o dużym znaczeniu. Większość kosztów jest dobrze uzasadniona. Perspektywy długoterminowego utrzymania wyników projektu po zakończeniu programu IDUB są dobre.
 • Przeciętny projekt – 3-4 punkty
  • Definicja: Przeciętny projekt, oceniając na podstawie jego prezentacji, wskazującej ograniczoną korzyść z projektu dla społeczności na Uniwersytecie Warszawskim. Realizacja projektu zachowa jedynie istniejący potencjał dla badań o dużym znaczeniu. Kalkulacja kosztów jest w wielu punktach wątpliwa. Perspektywy długoterminowego utrzymania wyników projektu po zakończeniu programu IDUB są słabe.
 • Słaby projekt – 1-2 punkty
  • Definicja: Słaby projekt, oceniając na podstawie jego prezentacji, wskazującej bardzo ograniczone korzyści dla społeczności na Uniwersytecie Warszawskim. Rezultatem projektu może być jedynie zachowanie istniejącego potencjału w zakresie badań o umiarkowanym wpływie. Koszty nie są uzasadnione. Perspektywy długoterminowego utrzymania wyników projektu po zakończeniu programu IDUB są słabe.
 • Brak prezentacji projektu – 0 punktów

Ostateczna ocena rozmowy kwalifikacyjnej zawiera się w przedziale 0-10 punktów, i jest średnią arytmetyczną ocen wszystkich członków komisji.

 1. Odwołanie od decyzji komisji konkursowej przysługuje wnioskodawcy wyłącznie w przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych. Uchybienia natury formalnej oznaczają błędy w postępowaniu konkursowym oparte na niezastosowaniu lub błędnym zastosowaniu zasad określających sposób przeprowadzenia oceny wniosków w konkursie.
 2. Uczestnik konkursu ma prawo odwołania się od decyzji komisji konkursowej po każdym etapie konkursu. Odwołanie należy przedłożyć komisji konkursowej.
 3. Odwołanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej w języku angielskim i złożone do komisji konkursowej na adres infrastruktura_idub@uw.edu.pl, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o negatywnej decyzji o wynikach konkursu, tj. ogłoszenia listy laureatów po danym etapie konkursu. Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie.
 4. Komisja konkursowa ma obowiązek rozpatrzenia odwołania w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podpisują jej członkowie.
 5. W przypadku pozytywnej decyzji o zmianie wyników konkursu, komisja konkursowa aktualizuje listę laureatów po danym etapie konkursu.
 6. Decyzje w sprawie odwołań podjęte przez komisję są ostateczne.

Komisja konkursowa

 • CNBCh – mgr Konrad Zawadzki (przewodniczący)
 • Wydział Biologii – dr hab. Łukasz Drewniak, prof. ucz
 • Wydział Chemii – prof. dr hab. Sławomir Filipek
 • Wydział Fizyki – prof. dr hab. Andrzej Wysmołek
 • Wydział Geologii – prof. dr hab. Bogusław Bagiński
 • Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki – prof. dr hab. Piotr Sankowski
 • Wydział Psychologii – dr Dorota Karwowska
 • CENT – dr hab. Krzysztof Kilian
 • Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów – dr hab. Leszek Próchniak
 • Ośrodek zagraniczny – dr Alessio Mengoni (University of Florence)
 • Ośrodek zagraniczny – dr Leon Karpa (Leibniz Universität Hannover)
 • POB4 – dr hab. Przemysław Kordos
 • POB4 – Dominik Purchała
 • POB5 – dr hab. Dominik Batorski
 • POB5 – dr Karolina Brylska

Wnioski zakwalifikowane do finansowania

(kolejność alfabetyczna)

 • prof. dr hab. Renata Bilewicz (Wydział Chemii) – „PM-IRRA spectrometer for the measurements at the air—solution interface to study the interactions of biologically important species with model cell membranes.” – kwota dofinasowania 500 000 zł
 • prof. dr hab. Ryszard Buczyński (Wydział Fizyki) – „Infrastructure for fabrication of optical fiber-grade non-oxide soft glasses and components” – kwota dofinasowania 352 000 zł
 • dr hab. Maciej Dłużewski (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych) – „Scientific-grade Global Navigational Satellite System (GNSS) and Real-time kinematic (RTK) positioning receivers (Base-Rover System)” – kwota dofinasowania 67 403 zł
 • prof. dr hab. Wojciech Dominik (Wydział Fizyki) – „High performance assembly facility of advanced Micro-Pattern Time Projection Chambers for Nuclear Astrophysics and Dark Matter search experiments” – kwota dofinasowania 305 200 zł
 • dr Tomasz Kamiński (Wydział Biologii) – „Establishing the laboratory of microfluidics and high throughput analysis of single cells” – kwota dofinasowania 465 795 zł
 • dr Anna Karnkowska (Wydział Biologii) – „Biodiversity and Evolution Research Laboratory” – kwota dofinasowania 308 800 zł
 • dr hab. Agnieszka Kwiatek (Wydział Biologii) – „The establishment of the Biosafety Level 2 (BSL-2) laboratory” – kwota dofinasowania 287 000 zł
 • dr Anna Łasica (Wydział Biologii) – „Microbial culture collection and implementation of a comprehensive collection management system” – kwota dofinasowania 287 000 zł
 • dr Alicja Niedźwiecka (Wydział Psychologii) – „Mobile eye tracking equipment for the study of human cognition” – kwota dofinasowania 202 540 zł
 • dr hab. Barbara Piętka (Wydział Fizyki) – „Laser with tunable pulse repetition rate and high peak energy for photonic computing” – kwota dofinasowania 496 826 zł
 • dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. ucz. (Wydział Chemii) – „Custom built force spectroscopy puller to investigate conformational transitions within single biomolecules such as proteins, RNAs and DNAs, as well as their interactions with cells.” – kwota dofinasowania 176 199 zł
 • prof. dr hab. Andrzej Udalski (Obserwatorium Astronomiczne, Wydział Fizyki) – „OGLE-V – the next phase of the OGLE Survey” – kwota dofinasowania 500 000 zł
 • prof. dr hab. Krzysztof Woźniak (Wydział Chemii) – „Replacement of the CCD detector in single crystal X-ray diffractometer by HyPix-6000HE Hybrid Photon Counting (HPC) detector” – kwota dofinasowania 349 325 zł
 • prof. dr hab. Łukasz Wyrzykowski (Obserwatorium Astronomiczne, Wydział Fizyki) – „Scaling up the Northern Astronomical Station in Ostrowik” – kwota dofinasowania 337 260 zł