Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Harmonogram konkursów na 2020 r. w ramach działań IDUB

Kategoria: I.1.1/IV.1.1, I.1.3, I.1.4/IV.2.1, II.1.1, II.1.2, II.4.1, III.2.1, III.3.2, IV.1.3, IV.2.1, IV.2.2, IV.2.3, IV.4.1, IV.5.2, Nabory wniosków, pakiety, VI.1

Dostępny jest już harmonogram konkursów, które zostaną uruchomione do końca 2020 r. w ramach działań „Inicjatywy doskonałości”.

Czerwiec 2020

Działanie II.1.1 Program minigrantów dla międzyuczelnianych zespołów naukowych w ramach partnerstw strategicznych

Realizacja działania ma na celu wzmocnienie współpracy naukowo-badawczej Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Sojuszu 4EU+ oraz innych partnerstw strategicznych. O minigranty będą mogły się ubiegać zespoły badawcze, w skład których będą wchodzili badacze z Uniwersytetu Warszawskiego oraz co najmniej z jednej innej uczelni, z którą UW prowadzi ożywioną współpracę badawczą. Warunkiem ubiegania się o wsparcie, będzie złożenie w przeciągu jednego roku od otrzymania minigrantu, wniosku grantowego w jednym z konkursów w ramach programów badawczych UE lub innych programów finansujących zaawanasowane naukowo projekty badawcze prowadzone w ramach konsorcjów międzynarodowych.

Pierwszy konkurs w ramach działania zostanie otwarty 15 czerwca i będzie dotyczył współpracy w ramach sojuszu 4EU+. W przypadku tego konkursu został wprowadzony wymóg stworzenia zespołu badawczego składającego się przynajmniej z trzech uczelni sojuszu, w tym Uniwersytetu Warszawskiego.

szczegóły…

Planowane są dwa konkursy w ramach tego działania rocznie.

Działanie III.3.2 Promocja badań naukowych

Realizacja tego działania pozwoli na zwiększenie skali promocji wyników badań naukowych pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Skonsolidowane w ramach działania projekty będą obejmować m.in. organizację specjalnie przygotowanych wykładów, lekcji, pokazów skierowanych do różnych grup społecznych oraz przygotowanie w językach polskim i angielskim informacji poświęconych osiągnięciom naukowych pracowników UW, które zostaną umieszczone na popularnych portalach naukowych, a także kampanii promocyjnej w postaci wywiadów i ogłoszeń, w prasie polskiej i wydawanej w języku angielskim. Możliwe będzie również uzyskanie środków na organizacje tematycznych konferencji naukowych z udziałem gości zagranicznych, poświęconych dorobkowi naukowemu wybitnych naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego.

szczegóły…

Planowane są dwa konkursy w ramach tego działania rocznie.

Sierpień 2020

Działanie IV.4.1 Kompleksowy program wsparcia dla doktorantek i doktorantów UW – realizacja w porozumieniu z samorządem doktorantów

Działanie jest przeznaczone dla doktorantów kształcących się na studiach III stopnia oraz w ramach szkół doktorskich. Jego głównym celem jest wsparcie doktorantów w przygotowywaniu przez nich rozpraw doktorskich oraz popularyzacji wyników prowadzonych w ich ramach badań m.in. poprzez publikacje w uznanych międzynarodowo czasopismach i wydawnictwach naukowych. W ramach działania będzie dostępna specjalna ścieżka skierowana do doktorantów planujących prowadzenie badań w ramach jednego z pięciu Priorytetowych Obszarów Badawczych. Zakwalifikowani, kształcący się na studiach III stopnia oraz w ramach szkół doktorskich, będą uzyskiwać specjalne dodatki do stypendiów oraz realizować elementy programu kształcenia bezpośrednio związane z POB.

szczegóły…

Planowane są cztery konkursy w ramach tego działania rocznie.

Działanie VI.1 Wzmacnianie i rozwój współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w procesie federalizacji

Działanie ma na celu wspieranie współpracy pomiędzy pracownikami naukowymi, dydaktycznymi, pracownikami administracyjnymi, doktorantami oraz studentami obu uczelni. Projekty jakie będą mogły być finansowane obejmują m.in. opracowywanie wspólnych projektów badawczych, współdzielenie infrastruktury badawczej i dydaktycznej, poszerzenie współpracy między Inkubatorami, tworzenie wspólnych kierunków studiów oraz inicjatywy doktoranckie i studenckie.

szczegóły…

Planowane są dwa konkursy w ramach tego działania rocznie.

Działanie I.1.4 Wdrożenie programu finansowania projektów składanych w konkursach o Stypendia Indywidualne Wyjazdowe MSCA w ramach inicjatywy KE „Seal of Excellence”

Wdrożenie działania zapewni realizację projektów badawczych docenionych przez niezależnych ekspertów, wybranych przez KE, pod względem doskonałości naukowej, w ramach konkursu na Stypendia Indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie w Programie Horyzont 2020 (IF MSCA), a w przyszłości w programie Horyzont Europa. Implementacja tego działania będzie ważnym sygnałem dla badaczy z UW, którzy starają się o IF MSCA w konkursach UE, że Uniwersytet wspiera realizację projektów badawczych ocenionych bardzo wysoko w procedurze międzynarodowej, a które nie uzyskały finansowania z programu H2020 jedynie z uwagi na ograniczenia finansowe. W przypadku niezakwalifikowania się projektu do sfinansowania ze środków UE, ale uzyskania co najmniej 85% maksymalnej liczby punktów, określonej w warunkach konkursu i otrzymania tzw. „Pieczęci Doskonałości” (Seal ofExcellence” – SoE), projekt może zostać sfinansowany ze środków IDUB.

Działanie zostanie uruchomione w części finansowej w 2021 roku, ale o środki na realizację swoich projektów, które otrzymają SoE będą mogli ubiegać się badacze z UW, którzy przystąpią do konkursu na Stypendia Indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie w Programie H2020 już we wrześniu 2020 roku.

szczegóły…

Ze środków IDUB zostanie sfinansowane do trzech projektów rocznie.

Wrzesień 2020

Działanie III.2.1 Kierunki studiów w Priorytetowych Obszarach Badawczych (II stopnia)

W ramach Działania zaplanowano utworzenie unikatowych kierunków studiów, dedykowanych zagadnieniom podejmowanym w Priorytetowych Obszarach Badawczych. Głównym celem jest kształcenie studentów, którzy przejawiają aspiracje prowadzenia w przyszłości badań naukowych zarówno na Uniwersytecie Warszawskim, jak i poza nim. Studia miałyby charakter interdyscyplinarny, łącząc ze sobą przedmioty i metodologię różnych dyscyplin i dziedzin naukowych. Studenci tych kierunków od początku kształcenia byliby włączani do realizacji projektów badawczych realizowanych w POB oraz poza nimi.

szczegóły…

Planowane są dwa konkursy w ramach tego działania podczas całego Programu IDUB. Drugi konkurs odbędzie się w 2022 roku.

Działanie IV.5.2 Program dla młodych badaczek i dydaktyczek

Projekty w ramach tego działania będą podejmować problem utraty zaangażowania kobiet w toku rozwoju kariery naukowej i dydaktycznej (na najwyższych stanowiska akademickich kobiety stanowią w UW jedynie 1/3 ogółu). Na podstawie diagnozy obecnej sytuacji zostaną stworzone rozwiązania metodologiczne i organizacyjne dla przyszłych programów rozwojowych w UW, tak aby przeciwdziałać zjawisku „marnowania” potencjału badaczek i dydaktyczek na poszczególnych etapach kariery naukowej. Badaczki i dydaktyczki uczestniczące w programie uzyskają wsparcie finansowe w planowaniu i realizacji indywidulanej ścieżki rozwoju zawodowego.

szczegóły…

Planowane są dwa konkursy w ramach tego działania podczas całego Programu IDUB. Drugi konkurs odbędzie się w 2021 roku. W każdym konkursie zostanie wyłonionych 15 młodych badaczek i dydaktyczek zatrudnionych w UW.

Działanie I.1.1 / IV.1.1 Program Mentor

Celem działania jest umożliwienie krótkich pobytów na Uniwersytecie Warszawskim wybitnych, nagradzanych za osiągnięcia naukowe badaczy, w tym uhonorowanych nagrodą Nobla i medalem Fieldsa. W czasie pobytów zaproszeni naukowcy odbędą spotkania z zespołami naukowymi z ich dziedziny, zapoznają się z prowadzonymi w tych zespołach badaniami oraz poprowadzą wykłady. Dodatkowo przewiduje się możliwość ustalenia indywidualnych spotkań mentoringowych.

szczegóły…

Nabór w ramach tego działania ma charakter ciągły. Realizacja konkretnych projektów odbywa się na zasadzie porozumienia pomiędzy badaczem, jednostką goszczącą oraz Kierownikiem Programu IDUB.

Październik 2020

Działanie IV.1.3 „Od diamentowego grantu do grantu ERC” – tworzenie indywidualnych planów rozwoju ścieżki kariery naukowej

Celem działania jest zapewnienie zindywidualizowanego podejścia do rozwoju kariery studentów, doktorantów i pracowników naukowych na UW. Kluczowe jest umożliwienie harmonijnego przebiegu kariery, w tym zapewnienie profesjonalnej pomocy w jak najlepszym zaplanowaniu ich indywidualnych ścieżek. W ramach działania zatrudnieni zostaną doradcy ds. rozwoju ścieżki kariery naukowej, którzy pomogą badaczom zidentyfikować brakujące lub wymagające wzmocnienia kompetencje, doradzą w zakresie instrumentów finansowania działalności naukowej, czy też przygotują Indywidualny Plan Rozwoju Ścieżki Kariery Naukowej, z uwzględnieniem wymogów stawianych kandydatom na stypendystów IF MSCA oraz granty ERC.

W ramach tego działania będzie również możliwe uzyskanie wsparcia na zatrudnienie pracowników o unikatowych umiejętnościach, których celem będzie wspieranie doktorantów i pracowników naukowych w zakresie publikowania w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach naukowych.

szczegóły…

Planowane są dwa konkursy w ramach tego działania rocznie.

Działanie IV.2.3 Mobilność Studentów i Doktorantów – realizacja w porozumieniu z samorządami doktorantów i studentów

Głównym celem tego działania będzie przyjmowanie na czas realizacji konkretnych zadań badawczych studentów oraz doktorantów z innych ośrodków krajowych i zagranicznych, a także wspomaganie wyjazdów badawczych studentów i doktorantów UW do wiodących ośrodków naukowych w kraju i zagranicą. W ramach działania stworzony zostanie program stypendialny pozwalający na pokrycie kosztów pobytu i udziału w procesie badawczo-dydaktycznym przez okres 3-6 miesięcy. Efektem dodatkowym działania, będzie wzmocnienie współpracy pomiędzy UW a wybranymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi.

szczegóły…

Planowane są dwa konkursy w ramach tego działania rocznie.

Działanie II.1.2 Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy z partnerami strategicznymi

Celem działania jest nawiązywanie i wzmacnianie partnerstw strategicznych z uczelniami o podobnym, jak Uniwersytet Warszawski, profilu. Współpraca strategiczna będzie polegać na tworzeniu wspólnych zespołów naukowych, współprowadzeniu centrów badawczych i dydaktycznych oraz wymiany kadry naukowej i administracyjnej. Możliwe będą również projekty w zakresie podwójnych i wspólnych dyplomów, w tym kształcenia doktorantów.

szczegóły…

Planowane są dwa konkursy w ramach tego działania rocznie.

Działanie II.4.1 Organizacja kongresów międzynarodowych o znaczeniu światowym

Celem działania jest zorganizowanie na Uniwersytecie Warszawskim unikatowych w skali światowej konferencji i kongresów pod auspicjami m.in. prestiżowych stowarzyszeń czy sieci skupiających wybitnych naukowców z poszczególnych dziedzin. Kluczową kwestią dla zwiększenia rozpoznawalności UW na arenie międzynarodowej, w tym wyników badań prowadzonych na uczelni, jest dotarcie z nimi do jak najszerszego grona badaczy, w tym do tych, którzy są uznawani za światowych liderów. Należy również założyć, że wydarzenia okołokonferencyjne stworzą szansę pracownikom UW na nawiązywanie współpracy naukowej.

szczegóły…

Planowany jest jeden konkurs w ramach tego działania rocznie.

Listopad 2020

Działanie I.1.3 Wspieranie naukowców z zagranicy aplikujących o wspólne prestiżowe granty badawcze z Uniwersytetem Warszawskim

Celem działania jest wsparcie naukowców z zagranicy planujących realizację swoich projektów badawczych na UW, np. w ramach programu Stypendia Indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA Individual Fellowships) lub w ramach grantów Europejskiej Rady ds. Badań w programie Horizon Europe. W ramach działania UW zaoferuje wsparcie przygotowania wspólnych wniosków i pomoc administracyjną już na wczesnym etapie aplikowania.

szczegóły…

Planowane są dwa konkursy w ramach tego działania rocznie.

Działanie IV.2.1 Wzmacnianie potencjału badawczego kadry naukowej, szczególnie młodej, w celu osiągnięcia doskonałości naukowej

Elementami zdobywania doświadczenia zawodowego oraz samodzielności naukowej są m.in. mobilność wyjazdowa oraz realizacja projektów badawczych w prestiżowych ośrodkach zagranicznych, szczególnie w pierwszych kilku latach po uzyskaniu stopnia doktora. W ramach działania zostanie uruchomiony program stypendialny związany z różnymi elementami budowania prestiżu międzynarodowego badaczy, wspierający realizację krótko- i średnioterminowych staży badawczych i zwiększenie dzięki temu ich zdolności publikacyjnej. Elementem grantu indywidulnego będą środki na powrót po pobycie za granicą. Przydzielone fundusze pozwolą na utworzenie przez młodego badacza, po powrocie ze stażu, swojego pierwszego zespołu badawczego ulokowanego na Uniwersytecie Warszawskim.

szczegóły…

Planowany jest jeden konkurs w ramach tego działania rocznie.

Działanie IV.2.2 Włączanie utalentowanych młodych naukowców do zespołów badawczych

W ramach działania stworzony zostanie program stypendialny dla młodych badaczy spoza UW, którego celem będzie pokrycie kosztów pobytu i udziału w procesie badawczo- dydaktycznym przez okres 3-6 miesięcy, na jednej z wybranych jednostek UW. Pozwoli to zainicjować programy współpracy pomiędzy UW a wybranymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, przyczyniając się do wzmocnienia aktywności badawczej i pozycji Uniwersytetu.

szczegóły…

Planowany jest jeden konkurs w ramach tego działania rocznie.

Grudzień 2020

Konkurs na pakiety dla nowych zespołów badawczych

W celu uproszczenia procedur biurokratycznych związanych z realizacją pomysłów, które nie mieszczą się w ramach jednego działania, przygotowano koncepcję pakietów projektów.

W skład pakietów będą mogły wchodzić projekty wybrane z działań, których realizacja została zaplanowana na poziomie ogólnouniwersyteckim. W szczególności chodzi o projekty w zakresie mobilności (wyjazdy i przyjazdy), wsparcia administracyjnego, włączania młodych naukowców, w tym doktorantów do zespołów naukowych, poszerzania składu zespołów naukowych o wybitnych badaczy z innych ośrodków naukowych oraz wsparcia publikacyjnego.

Ostateczna lista działań, z których będzie można tworzyć pakiety projektów zostanie ogłoszona we wrześniu 2020 roku. Budżet jednego pakietu nie będzie mógł przekroczyć 700 tys. zł. Planowane jest do końca roku 2020 wyłonienie pięciu takich pakietów, a w roku 2021 kolejnych pięciu.

Realizacja pakietów będzie musiała wychodzić naprzeciw celom programu IDUB oraz pokazywać sposób osiągania wskaźników założonych w programie.

Pakiety będą mogły być realizowane zarówno w ramach jednej, jak i kilku jednostek uniwersyteckich. Preferowane będą pomysły obejmujące kilka dyscyplin naukowych.

szczegóły…

Planowane są dwa konkursy w ramach tego działania podczas całego Programu IDUB. Drugi konkurs odbędzie się w 2021 roku.

* * *

Informacja o terminach naboru projektów w kolejnych działaniach IDUB, które nie zostały wskazane w powyższym harmonogramie, zostanie opublikowana we wrześniu br. roku. Aktualny wykaz naborów dostępny jest na podstronie „Konkursy”.

Spotkania otwarte na temat działań POB i możliwości dołączenia do nich odbędą się między 15 czerwca a 15 lipca 2020 r. — szczegóły dostępne są na podstronie „Terminy”.